مطالعه و بررسی روش های شکستن خواب بذر و اندازه گیری شاخص های جوانه زنی بر جمعیت های مختلف بذرکمای ایرانی (Ferula persica var. persica)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

2 سازمان پارک ها و فضای سبز, تهران، ایران

چکیده

کمای ایرانی (Ferula persica var. persica) گیاهی دارویی، بومی ایران و متعلق به تیره چتریان (Apiaceae) است. بذرهای این گیاه دارای دوره خواب طولانی می باشد بنابراین کوتاه کردن دوره خواب و افزایش میزان جوانه زنی بذرها توسط روش های آزمایشگاهی می تواند در احیای این گیاه موثر باشد. از آن جا که تیمار سرمادهی و خیساندن بذرها جهت شکستن زود هنگام خواب بذر در بیش تر جنس های تیره چتریان مفید است، لذا در این تحقیق که در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است، بعد از اندازه گیری درصد خلوص بذرها اثر فاکتورهای سرمادهی مرطوب، سرمادهی خشک و هم چنین شستشوی بذرها قبل از سرمادهی بر روی پنج جمعیت کمای ایرانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که در فاکتورهای مورد بررسی، قوه نامیه و شاخص های مرتبط به آن (متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی) تفاوت معنی داری را از لحاظ آماری در سطح احتمال یک درصد نشان می دهند. در مورد اثرات متقابل، تیمار F۴Z۰ (بذر F۴ در تیمار سرمادهی مرطوب بدون شستشو) نسبت به سایر تیمارها، قوه نامیه بالاتری داشته و تعداد روز تا رسیدن به حداکثر درصد سبز، کم تری دارد. هم چنین درخصوص شاخص سرعت جوانه زنی روزانه که مربوط به تعداد روز برای جوانه زنی تک بذر می باشد تیمارهای F۴Z۰ و F۵Z۰ دارای کم ترین سرعت و بیش ترین مقدار می باشند. در مورد اثرات ساده، بهترین روش شکستن خواب بذر در این گونه، سرمادهی مرطوب می باشد و شستشوی مداوم بذرها قبل از کشت به جهت از بین بردن پوشش بذر اثر مثبتی بر جوانه زنی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and research seed dormancy methods breakage and measurement of germination indices in different population seed of Ferula persica var. persica

نویسندگان [English]

  • Maryam Moghanloo 1
  • Abbas Aminpour 1
  • Mohammad Javad Ahmadi 1
  • Aghil Oliya 2
1 Environmental Protection Agency, Tehran, Iran
2 Organization of parks and green spaces, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ferula persica var. persica is an Iranian endemic medicinal plant that belongs to Apiaceae family. Seeds of this plant have a long period of dormancy. Therefore, experimental methods, which decrease seed dormancy period, could be effective in the seed germination rate and also in revival of the plant. Since the treatment of cold and soaking is beneficial for seed dormancy breaking of other Apiaceae plants, thus the effect of humid chilling, dry chilling and seed brushing before chilling evaluated on five population, Ferula persica var. persica in form of completely randomized factorial with four replication. After measuring the percentage of seed purification, data analysis revealed that the Vitality and its related indices (Mean Daily Germination, Daily Germination Speeds and Mean Time Germination) show a significant difference in one percent probability level in the three mentioned factors. In case of the interplay, the treatment F4Z0 (the seed of F4 in the humid chilling without brushing treatment) showed higher vitality and less MDG than the other treatments. In case of DGS index, the F4Z0 and F5Z0 have the least speed and the most quantity. In case of the simple affects, humid chilling was the best method for breaking seed dormancy in this species. Since repetitive brushing of the seeds before planting results in destroying their coating, thus it doesnt have a positive effect on Germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed of Ferula persica var. persica
  • Seed dormancy
  • Chilling
  • Germination indices