اثر برخی عوامل محیطی (فیزیکی و شیمایی) بر زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا (Daphnia magna)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا تحت تاثیر برخی فاکتورهای غیرزنده بود. بدین منظور تخم های خفته از نواحی مختلف استخرهای غذای زنده واقع در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان جمع آوری شده و پس از جداسازی بصورت خشک و مرطوب به مدت ۲ ماه در تاریکی با دمای ۴ درجه سانتی گراد نگه داری شدند. دو گروه مذکور پس از طی این دوره به دو زیر گروه کوچک تر تقسیم و هر یک به طور مجزا در محلول NaOCL یک درصد و آب مقطر به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند. جهت تعیین اثر سطوح متفاوت دوره روشنایی (روشنایی مداوم و ۱۲ ساعت روشنایی در روز) و سطوح متفاوت حرارت ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد بر زمان تخم گشایی تخم های خفته از محیط کشت AdaM استفاده و انکوباسیون تخم ها به مدت ۱۵ روز انجام گرفت. براساس نتایج حاصله، نگه داری اولیه تخم های این گونه در شرایط مرطوب و تیمارسازی متوالی در روشنایی مداوم با دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد اثر معنی داری بر کاهش مدت زمان لازم جهت تخم گشایی آن ها داشت.

کلیدواژه‌ها