اثر برخی عوامل محیطی (فیزیکی و شیمایی) بر زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا (Daphnia magna)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی زمان تخم گشایی تخم های خفته دافنی ماگنا تحت تاثیر برخی فاکتورهای غیرزنده بود. بدین منظور تخم های خفته از نواحی مختلف استخرهای غذای زنده واقع در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد وشمگیر، گرگان جمع آوری شده و پس از جداسازی بصورت خشک و مرطوب به مدت ۲ ماه در تاریکی با دمای ۴ درجه سانتی گراد نگه داری شدند. دو گروه مذکور پس از طی این دوره به دو زیر گروه کوچک تر تقسیم و هر یک به طور مجزا در محلول NaOCL یک درصد و آب مقطر به مدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند. جهت تعیین اثر سطوح متفاوت دوره روشنایی (روشنایی مداوم و ۱۲ ساعت روشنایی در روز) و سطوح متفاوت حرارت ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد بر زمان تخم گشایی تخم های خفته از محیط کشت AdaM استفاده و انکوباسیون تخم ها به مدت ۱۵ روز انجام گرفت. براساس نتایج حاصله، نگه داری اولیه تخم های این گونه در شرایط مرطوب و تیمارسازی متوالی در روشنایی مداوم با دمای ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد اثر معنی داری بر کاهش مدت زمان لازم جهت تخم گشایی آن ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of some environmental factors (physical and chemical) on hatching time of Daphnia magna resting eggs

نویسندگان [English]

  • Sarah Haghparast
  • Ali Shabani
  • Bahareh Shabanpour
  • Seyed Abbas Hosseini
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mean time of hatching of D. magna resting eggs under some abiotic factors. To do so, resting eggs were collected from different parts of live food ponds in Sad Voshmgir Cultivation and Breeding Centre of Gorgan, and after isolation, the eggs were kept in dry and wet conditions at 4°C for 2 months in darkness. Following the pre-incubation period, the two aforesaid groups were subdivided into 2 smaller parts and each was floated in 1% NaOCL and distilled water for 5 min. AdaM medium was used to determine the effect of photoperiod levels (continuous illumination, 12h light day-1) and temperature levels (20ºC, 25ºC and 30ºC) on the hatching time of resting eggs and the incubation period last for 15 days. On the obtained results, the incubation of wet eggs of this species and their subsequent exposure to continuous illumination at 20ºC and 25ºC had a significant shortening effect on the mean time to hatch (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resting eggs
  • Hatching time
  • Daphnia magna