بررسی زیستگاه تمساح مردابی (Crocodylus palustris) در طول رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان به منظور تعیین مطلوبیت زیستگاه (HSI)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، اهواز، ایران

2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 ادراه کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران

4 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده

برای تعیین و طبقه‌بندی مطلوبیت زیستگاه HSI) Habitat Suitability Index) تمساح مردابی Crocodylus palustris ، 10 منطقه شاخص در طول رودخانه سرباز به روش HEP) Habitat Evaluation Procedures) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی 49 متغیر مشتمل بر خصوصیات اقلیمی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و خاک زیستگاه در 10 منطقه به مدت یک سال به صورت ماهانه سنجش شدند. با آزمون آماری همبستگی پیرسون با حدود اطمینان 95 درصد، مشخص شد که در بین 49 متغیر، درصد پوشش گیاهی، شیب زیستگاه، وجود انواع ماهی و دوزیست، EC و عمق آب فاکتورهایی هستند که در انتخاب زیستگاه توسط تمساح مردابی نقش اساسی دارند. در نهایت منطقه پایین دست سد پیشین با عدد مطلوبیت 1، (HSI=1) به عنوان مطلوبترین زیستگاه و برکه کلانی با عدد مطلوبیت 0/2، (HSI=0.2) به عنوان نامناسب‌ترین زیستگاه برای گونه تمساح مردابی تعیین شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Mugger (Crocodylus palustris) habitat by using Habitat Suitability Index (HIS) Method along Sarbaz River (Sistan & Baluchistan province)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Behrouzi-Rad 1
  • Elham Abtin 1
  • Tooraj Hemati 2
  • Hossein Mohammadi 3
  • Malihe Erfani 4
1 Department of Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Ahvaz, Iran
2 Provincial Office of Department of the Environment, Sistan and Baluchistan province, Zahedan
3 Office of the Directorate General for Biological Diversity and Wildlife, Tehran, Iran
4 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

For determination and classification of Habitat Suitability Index (HSI) for Mugger (Crocodylus palustris), 10 areas indexes along the Sarbaz River, were measured with (HEP) method. In this study, 49 variables including: climatic characteristics, physical and chemical factors of soil and water habitats in 10 areas were measured monthly for one year. By using Pearson correlation test with 95 percent accuracy, we found that among 49 variables, the percentage of vegetation, slope habitats, existence of fish types and amphibians, EC and water depth are factors that have a key role for ‍Crocodiles habitat selection. Finally, the downstream area of Pishin dam with suitability number 1, (HSI = 1) as suitable habitat and Kalani pond with a suitability number 0.2 (HSI = 0.2) as unsuitable habitat were chosen for Mugger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugger (Crocodylus palustris)
  • Habitat Suitability Index (HSI)
  • Vulnerable (VU)