بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در پژوهش حاضر ثبت اطلاعات گونه‌ای و تعیین ویژگی‌های زیستگاه سنجاب بلوچی Funambulus pennantii)) که یکی از گونه‌های جانوری منحصر به فرد در ایران (استان سیستان و بلوچستان) به شمار می‌آید، طی یک بررسی یک ساله، از بهمن 1386 تا بهمن 1387 در شهرستان های چابهار، نیک شهر و سرباز انجام گرفت. برای این منظور تعداد 6 ایستگاه (هر شهرستان 2 ایستگاه) انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به زیست‌سنجی آن ها از طریق صید توسط تله‌گذاری انجام پذیرفت. در طول عملیات میدانی جمعاً 40 نمونه صید شد که از این تعداد 23 سنجاب نر و 17 سنجاب ماده بودند. به این ترتیب نسبت جنسی نر به ماده 1/3:1 برآورد گردید. بررسی‌های آماری انجام شده، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین صفات اندازه‌گیری شده در دو جنس نر و ماده وجود نداشت. بیش ترین وزن اندازه‌گیری شده 123/5 گرم و کم ترین وزن 50 گرم و بیش ترین طول سر و تنه 292 سانتی متر و کم ترین طول سر و تنه 127 سانتی متر بود. هم چنین از نظر تفاوت بین صفات براساس محل صید نمونه‌ها فقط دو صفت طول سر و تنه و نیز طول گوش دارای تفاوت معنی‌داری بین ایستگاه های مختلف صید بودند. آنالیز همبستگی بین صفات نیز نشان داد که طول سر و تنه با طول گوش و طول پا معنی‌دار و همبستگی بین طول گوش و طول پا نیز معنی‌دار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey morphological characteristics of Palm Squirrel (Funambulus pennantii) in Iran

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Mona Izadian 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
2 Shil Amayash Consultants Engineering Co. P.O.Box: 15175-583 Tehran, Iran
چکیده [English]

Recording data characteristics of Palm Squirrel one of the unique species in Iran (Sistan-Balouchestan province) were conducted in three cities of Chabahar, Nikshahr and Sarbaz from Feb. 2008 to Feb. 2009. For this reseaon, 6 sampling stations (2 in each city) were selected. For recording bioassay data of Palm Squirrel trapping were used. Forty Palm Squirrel were trapped, 23 male and 7 female with the sex ratio of 1:1.3. There were no significant differences in measured features between males and females. The heaviest Palm Squirrel was recorded as 123.5g. and the lightest was 50g. Moreover; the longest and the shortest animal were 292 and 127cm, respectively. Two features, head-body length and ear size showed significant difference among animals caught from three cities. Regression analysis among features showed correlation between head-body length and leg length. On the other hand, ear size and leg length had significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palm Squirrel (Funambulus pennantii)
  • morphology
  • Iran