بررسی مورفومتریک سنجاب بلوچی Funambulus pennantii در ایران

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در پژوهش حاضر ثبت اطلاعات گونه‌ای و تعیین ویژگی‌های زیستگاه سنجاب بلوچی Funambulus pennantii)) که یکی از گونه‌های جانوری منحصر به فرد در ایران (استان سیستان و بلوچستان) به شمار می‌آید، طی یک بررسی یک ساله، از بهمن 1386 تا بهمن 1387 در شهرستان های چابهار، نیک شهر و سرباز انجام گرفت. برای این منظور تعداد 6 ایستگاه (هر شهرستان 2 ایستگاه) انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به زیست‌سنجی آن ها از طریق صید توسط تله‌گذاری انجام پذیرفت. در طول عملیات میدانی جمعاً 40 نمونه صید شد که از این تعداد 23 سنجاب نر و 17 سنجاب ماده بودند. به این ترتیب نسبت جنسی نر به ماده 1/3:1 برآورد گردید. بررسی‌های آماری انجام شده، نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین صفات اندازه‌گیری شده در دو جنس نر و ماده وجود نداشت. بیش ترین وزن اندازه‌گیری شده 123/5 گرم و کم ترین وزن 50 گرم و بیش ترین طول سر و تنه 292 سانتی متر و کم ترین طول سر و تنه 127 سانتی متر بود. هم چنین از نظر تفاوت بین صفات براساس محل صید نمونه‌ها فقط دو صفت طول سر و تنه و نیز طول گوش دارای تفاوت معنی‌داری بین ایستگاه های مختلف صید بودند. آنالیز همبستگی بین صفات نیز نشان داد که طول سر و تنه با طول گوش و طول پا معنی‌دار و همبستگی بین طول گوش و طول پا نیز معنی‌دار بود. 

کلیدواژه‌ها