مقایسه و رابطه ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون در کپور دریایی Cyprinus carpio (Linnaeus 1758

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی:487-49175

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران

5 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران

چکیده

ترکیبات بیوشیمیایی پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی ماهیان در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است و برخی ترکیبات موجود در خون و پلاسمای اسپرمی با یکدیگر رابطه دارند. مشخص کردن پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسمای خون و اسپرم جهت ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی ماهی و هم چنین شناخت عوامل موثر بر ترکیبات پلاسمای اسپرمی که بر وضعیت فیزیولوژیکی اسپرم موثرند ضرورت دارد. هدف از این تحقیق مشخص کردن برخی از پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی و خون ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio) و مقایسه این دو با یکدیگر بود. بدین منظور 15عدد ماهی کپور وحشی نر با میانگین وزنی (180/44±808/88 گرم) از مصب گرگان رود در اردیبهشت ماه صید و پلاسمای اسپرمی و خون آن ها مورد آزمایش قرار گرفت و مقادیر یون های Ca2+ ، Mg2+ و پروتیین کل، کلسترول و گلوکز پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی آن ها تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان یون Ca2+ پلاسمای خون به طور معنی‌داری بیش تر از پلاسمای اسپرمی می‌باشد (0/01>P)، ولی بین یون Mg2+ و پروتیین کل پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید (0/05<P). ولی میزان کلسترول و گلوکز پلاسمای خون به طور معنی داری بیش تر از پلاسمای اسپرمی می باشد (0/01>P). بررسی رابطه های بین ترکیبات بیوشیمیایی خون و پلاسمای اسپرمی نشان داد که بین منیزیم و گلوکز رابطه معنی داری وجود دارد (0/01>P)، ولی بین یون Ca2+، کلسترول و پروتین کل پلاسمای خون و پلاسمای اسپرمی رابطه معنی‌داری وجود ندارد (0/05<P). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and correlation between seminal and blood plasma biochemical parameters in Sea carp Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Kazem Darvish Bastami 1
  • Mohammad Reza Imanpoor 2
  • Mohammad Rezaei 1
  • Seyed Hossein Hosseinifar 3
  • Mahmood Sinaei 4
  • Alireza Khansari 5
1 National Institute of Oceanography and Atmospheric Sciences, Tehran, Iran
2 Fishery Science, Department of Fishery and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
5 Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Iran
چکیده [English]

Some of biological parameters of blood and seminal plasma are different in some of material and there is correlation between some of them. known of biochemical parameters in blood and seminal plasma are necessary for determination of physiologic situation of fish and such known of effective parameters on seminal plasma compositions that have effect on physiologic situation of sperm are necessary. The aim of this investigation was to determinate and compare some of seminal and blood plasma biochemical parameters in Cyprinus carpio. For this purpose 15 wild sea carp fish with weight average (808.88) grams were caught from Gorganrood estuary on May and levels of Ca+2 and Mg+2 ions, total protein, glucose and cholesterol of their blood and seminal plasma were determined. Results show that level of Ca+2 ion significantly was more than seminal (P<0.01) but there are no significant differences between blood plasma and seminal in Mg+2 and total protein (P>0.05). Blood glucose and cholesterol level significantly were more than seminal (P<0.01). There was a significant correlation between Mg+2 and glucose in blood and seminal plasma but there were not significant correlations between other parameters in blood and seminal plasma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood biochemical parameters
  • Seminal plasma
  • Sea carp Cyprinus carpio