بررسی اثر شوری‌های مختلف در رشد، طول عمر و بلوغ Artemia urmiana

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

 در این بررسی اثر شوری های مختلف در رشد، طول عمر و زمان بلوغ Artemia urmiana تحت شرایط آزمایشگاهی با سه تکرار برای هر گروه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها شامل 12 گروه تیمار با شوری های 50، 75، 100 و 125 گرم در لیتر و شوری شاهد، 30 گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفته است. در اندازه گیری رشد، میانگین طول 10 آرتمیا از هر تکرار مربوط به هر تیمار در روزهای اول، پنجم، یازدهم و هفدهم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری های 100,75 و 125 قسمت در هزار نسبت به شوری 30 قسمت در هزار باعث کاهش رشد به صورت معنی داری در A. urmiana گردید (P<0/05). طی 17 روز اول رشد، بیش ترین میانگین طول آرتمیا مربوط به شوری 30 قسمت در هزار معادل 0/937±5/062 میلی متر و کم ترین میزان رشد در شوری 75 قسمت در هزار معادل 0/386±3/156 میلی متر دیده شد. اندازه گیری طول عمر نمونه ها مشخص نموده که افزایش شوری، باعث کاهش طول عمر و تاخیر در زمان بلوغ (به استثنای شوری 75 قسمت در هزار) در A. urmiana می‌گردد. بیش ترین طول عمر معادل 2/516±67/66 روز بود که در شوری 75 قسمت در هزار مشاهده گردید و کوتاه ترین زمان بلوغ هم مربوط به شوری 75 قسمت در هزار بود که پس از 1/527±27/66 روز بالغ شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different salinities on growth, lifespan and maturation time in Artemia urmiana

نویسندگان [English]

  • Bita Rahimi
  • Parisa Nejatkhah Manavi
Faculty of of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
چکیده [English]

We studied the effect of different salinities on growth, lifespan and maturation time in the Artemia urmiana under laboratory condition. The experiments were done on the control group and 12 treatment groups. Experimental salinities ranged from 30 to 125gL-1. In growth experiments the mean body length of 10 individual Artemia from each treatment were measured in days 1, 5, 11 and 17 and results showed that in high salinities treatments (75,100 & 125ppt) compared at 30ppt were significantly different decrease in growth in A. urmiana (P<0.05). The present study confirms that maximum growth was observed at 30ppt (5.062±0.937mm) minimum growth in A. urmiana was observed at 75ppt (3.156±0.386mm). In lifespan experiments showed that, increasing the amount of salinity in cases lifespan was decreased and maturation time was late. Longest lifespan was observed at 75ppt (67.66±2.516 day) and shortest maturation time for A. urmiana after (27.66±1.527 day) was seen at 75ppt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • salinity
  • Growth
  • Lifespan
  • Maturation