بررسی اثر شوری‌های مختلف در رشد، طول عمر و بلوغ Artemia urmiana

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

 در این بررسی اثر شوری های مختلف در رشد، طول عمر و زمان بلوغ Artemia urmiana تحت شرایط آزمایشگاهی با سه تکرار برای هر گروه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها شامل 12 گروه تیمار با شوری های 50، 75، 100 و 125 گرم در لیتر و شوری شاهد، 30 گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفته است. در اندازه گیری رشد، میانگین طول 10 آرتمیا از هر تکرار مربوط به هر تیمار در روزهای اول، پنجم، یازدهم و هفدهم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری های 100,75 و 125 قسمت در هزار نسبت به شوری 30 قسمت در هزار باعث کاهش رشد به صورت معنی داری در A. urmiana گردید (P<0/05). طی 17 روز اول رشد، بیش ترین میانگین طول آرتمیا مربوط به شوری 30 قسمت در هزار معادل 0/937±5/062 میلی متر و کم ترین میزان رشد در شوری 75 قسمت در هزار معادل 0/386±3/156 میلی متر دیده شد. اندازه گیری طول عمر نمونه ها مشخص نموده که افزایش شوری، باعث کاهش طول عمر و تاخیر در زمان بلوغ (به استثنای شوری 75 قسمت در هزار) در A. urmiana می‌گردد. بیش ترین طول عمر معادل 2/516±67/66 روز بود که در شوری 75 قسمت در هزار مشاهده گردید و کوتاه ترین زمان بلوغ هم مربوط به شوری 75 قسمت در هزار بود که پس از 1/527±27/66 روز بالغ شدند. 

کلیدواژه‌ها