بررسی میزان جامدات معلق، اکسیژن، دی اکسیدکربن، EC و pH در استخرهای پرورشی مدار بسته ماهی قزل آلا

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران

چکیده

 در این تحقیق میزان بالای جامدات معلق در آب به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات مزارع پرورش مدار بسته قزل آلا مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین در کنار اندازه گیری جامدات معلق، پارامترهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، pH و EC نیز اندازه گیری شده است. برای این کار 5 مزرعه مدار بسته تیپ در نظر گرفته شد و جامدات معلق از نظرکمیت و کیفیت مور مطالعه قرار گرفتند. مزارع از نظر طراحی و ساخت، روش تولید و غذای مصرفی با هم یکسان بودند با بررسی تمام پارامترهای موثر در تولید و کارآیی این مزارع، در سه مرحله و در طول 6 ماه (هر 2 ماه یک بار) پارامترهای آب این مزارع اندازه گیری شد. هم چنین با اندازه گیری مقدار چربی در جامدات معلق پساب مزارع و مقایسه آن با مقدار چربی ورودی به این سیستم ها (میزان چربی موجود در غذا) میزان حذف چربی ها در سیستم تصفیه این مزارع مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می دهد که میانگین میزان مواد جامد در این سه مرحله 103 میلی گرم در لیتر است که این میزان بسیار بالاتر از حد مجاز می باشد. میانگین حذف چربی ها از مزرعه نیز کم تر از 25 درصد است. در آنالیز واریانس یک طرفه انجام شده بین 5 مزرعه در دوره های مختلف، اختلافات تماماً معنی دار بوده است (0/05>P). نتایج این بررسی نشان داده است که در مزارع مدار بسته ایران بازده صافی‌های فیزیکی و زیستی در حد قابل قبولی نمی باشد که این خود ریشه در یک سری مشکلات و ایرادات در نحوه ساخت و بهره برداری از مزارع دارد. 

کلیدواژه‌ها