بررسی میزان جامدات معلق، اکسیژن، دی اکسیدکربن، EC و pH در استخرهای پرورشی مدار بسته ماهی قزل آلا

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, ایران

چکیده

 در این تحقیق میزان بالای جامدات معلق در آب به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات مزارع پرورش مدار بسته قزل آلا مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین در کنار اندازه گیری جامدات معلق، پارامترهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، pH و EC نیز اندازه گیری شده است. برای این کار 5 مزرعه مدار بسته تیپ در نظر گرفته شد و جامدات معلق از نظرکمیت و کیفیت مور مطالعه قرار گرفتند. مزارع از نظر طراحی و ساخت، روش تولید و غذای مصرفی با هم یکسان بودند با بررسی تمام پارامترهای موثر در تولید و کارآیی این مزارع، در سه مرحله و در طول 6 ماه (هر 2 ماه یک بار) پارامترهای آب این مزارع اندازه گیری شد. هم چنین با اندازه گیری مقدار چربی در جامدات معلق پساب مزارع و مقایسه آن با مقدار چربی ورودی به این سیستم ها (میزان چربی موجود در غذا) میزان حذف چربی ها در سیستم تصفیه این مزارع مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می دهد که میانگین میزان مواد جامد در این سه مرحله 103 میلی گرم در لیتر است که این میزان بسیار بالاتر از حد مجاز می باشد. میانگین حذف چربی ها از مزرعه نیز کم تر از 25 درصد است. در آنالیز واریانس یک طرفه انجام شده بین 5 مزرعه در دوره های مختلف، اختلافات تماماً معنی دار بوده است (0/05>P). نتایج این بررسی نشان داده است که در مزارع مدار بسته ایران بازده صافی‌های فیزیکی و زیستی در حد قابل قبولی نمی باشد که این خود ریشه در یک سری مشکلات و ایرادات در نحوه ساخت و بهره برداری از مزارع دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of TSS, oxygen, Carbon Dioxide, EC and pH in Rainbow trout Recirculation Aquaculture System

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Farzaneh 1
  • Seyed Abdolmajid Mousavi 2
  • Narges Amini Shirazi 3
1 Islamic Azad University of Bushehr Branch, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin Pishva Branch, Iran
3 Islamic Azad University of Bushehr Branch, Iran
چکیده [English]

In this research, high level of TSS as one of the most problems in RAS (Recirculation Aquaculture System) of Rainbow trout's culture is investigated. Other physical factors of water such as CO2, O2, EC and pH were measured as well. For this reason, 5 typical farms were selected and they were similar in design and construction, production method and consumed meal. In commercial farms, other those remaining Suspended Solids methods, use from chemical method, but this method is not applicable in these sites. Research carried out in period of 6 months and 3 stages (in cycle of two month). Efficiency of removing lipid from system was recognized be investigation of lipid amount of suspended solids. One way ANOVA that carried out between five sites in difference periods, showed that the significant differences (P<0.05). Finally, the results indicated that chemical removing method (with these conditions) is not performed in RAS of Rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pond
  • Recirculation system
  • EC
  • pH
  • TSS
  • oxygen