رژیم غذایی ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مطالعه رژیم غذایی ماهی سنگسر معمولی Pomadasys kaakan در آب های استان هرمزگان با بررسی 227 نمونه به صورت فصلی (دو بار در هر فصل) از آبان 1384 لغایت شهریور 1385 صورت پذیرفت. در این راستا فاکتورهای مختلف مربوط به تغذیه مانند تعیین شاخص‌های ارجحیت غذایی، خالی و پر بودن معده و طول نسبی روده بررسی گردید. شاخص خالی بودن معده (CV) در کل نمونه‌های بررسی شده 63/4 درصد به دست آمد و مشخص شد که این ماهی، گونه‌ای نسبتاً کم خور است. هم چنین با بررسی این شاخص به تفکیک فصل مشخص گردید که این گونه در زمستان و تابستان تغذیه متوسطی دارد و در فصول بهار و پاییز نسبتاً کم خور است. شاخص طول نسبی روده (RLG) برای این گونه 0/7 محاسبه گردید که نشان می‌دهد، ماهی سنگسر معمولی جز ماهیان گوشت خوار است. انواع غذای مصرفی این گونه شامل: خرچنگ، عقربک، ماهی، ستاره دریایی، دوکفه‌ای، شکم‌پایان، میگو، Lingula، هشت پا، گیاه آبزی، ماهی مرکب، کرم‌های پرتار و غیره می‌باشد. شاخص ارجحیت غذایی (FP) برای سخت‌پوستان 7/77، ماهیان 1/32، نرمتنان 6/28 و خارتنان 8/18 بدست آمد. بیشترین فراوانی وقوع شکار در هر گروه غذایی متعلق به خرچنگ با ترجیح غذایی 50/9 درصد از گروه سخت پوستان، ستاره دریایی (18/8 درصد)، دوکفه‌ای‌ها (17/0 درصد) در گروه نرم تنان، در گروه خارتنان و بز ماهی (1/8 درصد) در گروه ماهیان بود. در میان سخت پوستان، خرچنگ با داشتن FP بالاتر از 50 به عنوان غذای اصلی آبزی و عقربک با FP در حدود 25 به عنوان غذای فرعی این گونه شناخته شدند. بیش ترین شاخص ارجحیت غذایی در هر فصل متعلق به خرچنگ وستاره دریایی در فصل های بهار و پاییز، عقربک در فصل تابستان و خرچنگ و ماهیان استخوانی در فصل زمستان بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding regime of Pomadasys kaakan in the Persian Gulf (Hormuzgan province waters)

نویسندگان [English]

  • Tooraj Valinassab 1
  • Sara Jalali 2
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 133- 15745
2 Department of Fisheries Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

We Studied feeding regime of Javelin grunt (Pomadasys kaakan) from the coastal waters of Persian Gulf (Hormuzgan province) from November 2005 to September 2006. A total of 227 specimens were collected seasonally (twice per each season). For this aim, different feeding factors such as Food preference, Contents Void Index, Stomach fullness index, Relative Length Gut were measured. Stomach or Contents Void Index (CV or VI) was obtained at 63.4% and showed that Javelin grunt is relatively low feeder (frugal). Furthermore, results of stomach void index specified that Javelin grunt has median feeding in summer and winter seasons, meanwhile in spring and autumn has relatively frugal. Relative Length Gut (RLG) of this species was calculated 0.7 and shows that Javelin grunt is carnivorous fish. Different kinds of food contents were identified in gut consist of: swimmer crab, scorpion crab, bony fishes, asteroids, bivalves, gastropods, cephalopods, shrimps and sea weeds. Food preference was obtained regulatory for crustacean (77.7), fishes (32.1), Mollusks (28.6) and Echinoderms (18.8). Swimmer crab in crustaceans group with FP more than 50% was identified as main food and scorpion crab with FP about 25% was as secondary food. Crab (50.9) in crustacean group, goatfish (family Mullidae) in bony fishes group, Asteroid in echinoderms group and Bivalve in mollusks group had the most food preference in each food group. This records indicated that crab and asteroid in autumn and spring, crab and boney fishes in winter and scorpion crab in summer had the most food preference in each season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomadasys kaakan
  • Feeding
  • Hormuzgan province waters
  • Persian Gulf