مطالعه شاخص‌های یونی (Na ، K ، Ca ، Mg ، Cl) خون تمساح مردابی(Crcodylus palustris) در ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا ، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران

چکیده

 تمساح مردابی (Crocodylus palustris) گونه بومی در کشور (استان سیستان و بلوچستان) به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، مطالعه شاخص های یونی (Na، K،Ca ، Mg، Cl) خون تمساح مردابی (Crocodylus palustris) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 12 عدد تمساح همگی در اسارت تحت شرایط یکسان، مهار و خونگیری شده مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند. طی انجام این تحقیق شرایط محل نگه داری، آب و هوایی، نحوه تغذیه، شرایط خونگیری تمساح‌ها یکسان بود. تمساح‌ها همگی مورد زیست‌سنجی قرار گرفتند و طی آن صفاتی مانند وزن، طول کل، طول دست، طول پا، طول سر، تنه و طول دم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که از بین یون های اندازه‌گیری شده، یون سدیم با داشتن ضریب تغییرات 0/4 درصد و یون منیزیم با داشتن ضریب تغییرات 7/7 درصد به ترتیب نشان از نوسان بسیار کم بین میزان یون سدیم و نوسان بسیار زیاد بین میزان یون منیزیم تمساح‌های مردابی مورد بررسی مستقل از وزن دارد. یون کلسیم تنها با کلر همبستگی معنی‌دار نشان نمی‌دهد و با یون منیزیم دارای همبستگی شدید و معکوس در سطح 1 درصد می‌باشد و هم چنین یون کلسیم با یون های پتاسیم و سدیم دارای همبستگی معنی‌دار و مستقیم در سطح 1 درصد است. یون پتاسیم تنها با یون منیزیم دارای همبستگی معکوس در سطح 1 درصد می‌باشد، از طرف دیگر یون پتاسیم با یون سدیم نیز دارای همبستگی معنی‌دار در سطح 1 درصد اما مستقیم است. اما یون پتاسیم با دیگر صفات مورد بررسی همبستگی معنی‌داری نشان نمی‌دهد. یون منیزیم تنها با یون کلر همبستگی معنی‌داری ندارد و با بقیه صفات، همبستگی معنی‌دار و معکوس در سطح 1 درصد دارد. یون کلر با یون سدیم همبستگی معنی‌داری ندارد. 

کلیدواژه‌ها