تاثیر شوری بر مدل تولید مثل آرتمیای دریاچه ارومیه

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران

2 اداره کل آموزش و پرورش منطقه 5 تهران, ایران

چکیده

 آرتمیای دو جنسی دریاچه ارومیه، از گونه‌های بومی ایران می‌باشد که از دید تنوع زیستی و درخت فیلوژنی از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق به بررسی اثر شوری بر مدل تولید مثلی آرتمیای دو جنسی ارومیه طی سال های 1381-1374 پرداخته است.آب دریاچه با توجه به روند خشکسالی سال های اخیر و متعاقب آن، کاهش طبیعی و مصنوعی ورودی آب، تغییرات زیادی را در مقایسه با سال های قبل متحمل شده است. در آذر ماه سال 1380، شوری آب دریاچه به بیش از 300 گرم در لیتر رسید. میزان شفافیت آب در برخی ایستگاه ها با عمق اختلاف بسیار ناچیزی را نشان می‌داد. در نمونه‌برداری‌ها مشخص شد که در محیط طبیعی مثل شرایط مصنوعی، استرس های شوری بالا، کاهش اکسیژن محلول و کاهش مواد غذایی، در تغییر مدل تولید مثلی از زنده‌زایی به کیست گذاری تاثیر دارد. آنالیز واریانس داده‌ها اختلاف معنی‌داری (P<0/05) بین دو گروه شوری کم تر و بیش تر از 172 گرم در لیتر در میزان تولید کیست را نشان می‌دهد . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on reproduction model of Artemia in Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Hafezieh 1
  • Homeira Hosseinpour 2
1 National Institute of Fisheries Research, Tehran, Iran
2 Department of Education, District 5, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bisexual Artemia in Urmia lake is a native species that is very important in biodiversity and phylogeny aspects. In this paper, effect of salinity on reproduction model of Artemia urmiana from 1995 till 2002 were studied. Urmia lake water salinity was increased affected from low precipitation in recent drought years, in november of 2001 it became more than 300ppt and transparency of water in some stations were maseaured as their depth. In sampling it was determined, in natural condition, same as artificial condition, some stresses such as high salinity and reduction in food availabe, shifted reproduction model of Artemia from ovovivipariety to ovipariety. According to data analysis there are significant differences (P<0.05) between two groups of salinity, less and more than 172ppt and oviparous percentages of Artemia urmiana.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia Lake
  • Artemia urmiana
  • salinity
  • Ovipariety