آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه 50 میگوی سفید هندی مولد در سال 1388 از منطقه جاسک در خلیج فارس صید شد و به صورت منجمد به آزمایشگاه انتقال یافته و مورد بررسی قرار گرفتند تا در صد آلودگی آن ها به نماتود بررسی شود. در این پژوهش نماتود ها با چشم غیر مسلح قابل تشخیص بودند ولی برای تعیین جنس و گونه نیاز به بررسی های دقیقتر است. برای این کار نمونه انگل از سایر محتویات روده جدا، رنگ‌آمیزی و فیکس شده، سپس با مشاهده نمونه به وسیله میکروسکوپ نوری و هم چنین با استفاده از کلیدهای شناسایی، جنس انگل Hysterothy lacium تعیین شد. برای انجام مطالعات آماری از آنالیز واریانس یک طرفه (One way ANOVA) توسط نرم‌افزار SPSS استفاده شد. از بین 50 نمونه مورد بررسی 27 نمونه آلوده به لارو نماتود بودند. در واقع در 54 درصد از کل نمونه‌ها لارو نماتود مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها