بررسی برخی از پیراسنجه های فیزیکی و شیمیایی رودخانه گهر رود در استان لرستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در این بررسی به منظور تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه گهررود در طول مسیر 17 کیلومتری 7 ایستگاه انتخاب تا بتوان مشخصه کاملی از وضعیت رودخانه به ویژه در محدوده مورد مطالعه ارائه نمود. تعداد 252 نمونه آب برداشته، سپس به آزمایشگاه منتقل گردید. این بررسی از بهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1385 در منطقه مذکور انجام شد. نتایج حاصل از بررسی داده ها گویای این مطلب است که فاکتورهایی از قبیل درجه حررات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، pH، فسفات، کلر، BOD5،DO، tds، TSS، NTU، SS وکلی فرم در ایستگاه های مورد بررسی با یکدیگر دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 و 5 درصد هستند، بنابراین می توان بیان کرد که شرایط اکولوژیک رودخانه در طول مسیر دارای تغییرات می باشند. 

کلیدواژه‌ها