بررسی برخی از پیراسنجه های فیزیکی و شیمیایی رودخانه گهر رود در استان لرستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران

2 شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در این بررسی به منظور تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی رودخانه گهررود در طول مسیر 17 کیلومتری 7 ایستگاه انتخاب تا بتوان مشخصه کاملی از وضعیت رودخانه به ویژه در محدوده مورد مطالعه ارائه نمود. تعداد 252 نمونه آب برداشته، سپس به آزمایشگاه منتقل گردید. این بررسی از بهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1385 در منطقه مذکور انجام شد. نتایج حاصل از بررسی داده ها گویای این مطلب است که فاکتورهایی از قبیل درجه حررات، سختی کل، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، pH، فسفات، کلر، BOD5،DO، tds، TSS، NTU، SS وکلی فرم در ایستگاه های مورد بررسی با یکدیگر دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 و 5 درصد هستند، بنابراین می توان بیان کرد که شرایط اکولوژیک رودخانه در طول مسیر دارای تغییرات می باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of physico-chemical characteristics of Gahar Roud River

نویسندگان [English]

  • Kamran Mazhari Tabrezei 1
  • Negein Shafiee 2
1 Master of Science in Natural Resource, Shil Amayesh Consultants Engineering Co. Tehran, Iran
2 Master of Science Environmental Engineer, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to measure physic-chemical characteristics of Gahar Roud River a total of 7 stations were selected in a 17km of river rout. 252 samples of water collected from the stations and were studied for their characteristics. This part of the experiment was carried out from January 2004 to January 2005. In this study, factors such as temperature, total hardness, calcium, magnesium, electrical conductivity, pH, phosphate, chlorine, BOD5, DO, TDS, TSS, SS, NTU and choliforms of samples were surveyed and analyzed. Due to the meaningful difference in the test results at the levels of 1 to 5, it can be concluded that ecological criteria of the river is in content change in its rout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physic-chemical characteristics
  • Ecological criteria
  • Gahar Roud River
  • Iran