شناسایی و بررسی فراوانی فیتوپلانتکون های آب های ساحلی ساحل گلشهر استان بندرعباس (خلیج فارس)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مطالعه فیتوپلانکتون های آب های ساحلی سواحل گلشهر بندرعباس در ایستگاه پارک دولت طی یک دوره یک ساله از اردیبهشت ماه 1386 لغایت فروردین ماه 1387 مورد نمونه برداری و بررسی قرار گرفتند. در مجموع تعداد 19 جنس فیتوپلانکتون شامل 11 جنس دیاتومه، 6 جنس دوتاژه ای، یک جنس جلبک سبز- آبی Oscillatoria و یک جنس جلبک سبز Zygnema شناسایی شدند. بیش ترین و کم ترین انواع فیتوپلانکتونی به ترتیب مربوط به اسفند ماه (13 جنس) و فروردین ماه (3 جنس) بود. بیش ترین تراکم و فراوانی فیتوپلانکتون ها مربوط به خرداد ماه (208171666 سلول در مترمکعب و 47/37 درصد) و کم ترین تراکم و فراوانی مربوط به فروردین ماه (212748 سلول در مترمکعب و 0/04 درصد) بود. Oscillatoria sp از لحاظ تراکم سالانه گونه غالب آب های ساحلی بندرعباس بود (209995585/3 سلول در مترمکعب). عوامل محیطی شامل دمای سطحی آب، شوری، اکسیژن محلول و pH به طور ماهانه مورد سنجش قرار گرفتند که میانگین (± انحراف معیار) آن ها به ترتیب برابر با 8/60±27/07 درجه سانتی گراد، 1/16±39/20 قسمت در هزار، 0/22±5/91 میلی گرم بر لیتر و 0/31±8/30 بود.هیچ رابطه معنی داری میان عوامل مختلف محیطی با نوع و تراکم فیتوپلانکتون ها در طول یک سال مشاهده نگردید (همبستگی پیرسون، p>0/05) و تنها میان نوع فیتوپلانکتونی و شوری در طول یک سال مطالعه همبستگی منفی وجود داشت (r2 = 0/77-، p<0/05). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on identification and abundance of phytoplankton in coastal waters of Golshahr coast, Bandar Abbas (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Hanieh Saeedi 1
  • Arya Ashja Ardalan 2
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study carried out during April 2007 to March 2008, for identification and determination of abundance of phytoplankton in Park-e-Dolat coastal waters of Bandar Abbas, Persian Gulf. During one year of study and monthly sampling, 19 genera consist of 11 genera of diatoms, 6 genera of dinofelagellata, 1 genus of blue-green algae Oscillatoria and one genus of green algae Zygnema were identified. The maximum and minimum diversity of phytoplankton were in January (13 genera) and in March (3 genera), respectively. The maximum and minimum abundance of phytoplankton were in June (208171666cell/m3 and 47.37%) and in March (212748cell/m3 and 0.04%), respectively. Oscilatoria sp. was the most abundant phytoplankton during one year in coastal waters of Bandar Abbas (209995585.3cell/m3). Environmental parameters including sea surface temperature, salinity, dissolved oxygen and pH were studied monthly during the study period and were 27.08±8.60°C, 39.20±1.16ppt, 5.91±0.22mg/l and 8.30±0.31, respectively. There was not a significant relationship between environmental parameters and diversity, abundance and frequency of phytoplankton during one year (Pearson coefficient, P>0.05), but only, there was a negative significant relationship between salinity and diversity of phytoplankton (r2= -0.77, P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Abundance
  • Bandar Abbas
  • Persian Gulf