تعیین بهترین شرایط دمایی و شوری برای غنی سازی اسیدهای چرب غیر اشابع بلند زنیجره (hufa) در ناپلیوس آتمیا ارومیانا با امولسیون استاندارد 30/4 ices

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات حیوانات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

3 اداره کل آموزش و پرورش منطقه 5 تهران, ایران

چکیده

غنی سازی غذای زنده با اسیدهای چرب غیراشباع به خصوص دوکوزاهگزانوئیک اسید (dha) و ایکوزاپنتانوئیک اسید (epa) در پرورش لارو آبزیان دریایی امری ضروری است و باعث افزایش بقا ورشد آن ها می شود. ناپلیوس تازه تفریخ شده آرتمیای ارومیانا به مدت 24 ساعت با امولسیون تجاری ices30/4 غنی گردید. متغیرهای مورد آزمایش شامل (شوری 12، 23 و 33 گرم در لیتر) و (دما 22، 25 و 28 درجه سانتی گراد) طی سه تکرار در نظر گرفته شد و ترکیب اسیدهای چرب آن ها با کمک کروماتوگرافی گازی اندازه گیری گردید. با استفاده از طرح کاملا تصادفی جدول آنالیز واریانس برای آنها تنظیم و با کمک آزمون دانکن به بررسی اثر تیمارها و تکرارها پرداخته شد.نتایج نشان می دهد میزانepa پس از 24 ساعت غنی شدگی آرتمیای جوان با امولسیون فوق در شرایط دمایی 25 درجه سانتی گراد و شوری 23 گرم در لیتر به 9/18 درصد افرایش یافت که در مقایسه با شاهد (3/1 درصد) اختلاف بسیار معنی دار، بیش از سه برابر را نشان می دهد (p<0/0098). هم چنین میزان dha پس از 24 ساعت با دمای 22 درجه سانتی گراد و شوری 33 گرم بر لیتر از صفر در شاهد به 0/8 درصد افزایش یافت. به منظور دستیابی به بهترین نسبت dha:epa شوری 33 گرم در لیتر در دمای 28 درجه سانتی گراد بهترین شرایط خواهد بود. (p<0/11) 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salinity and water temperature optimization for HUFA enrichment of Artemia urmiana nauplii with emulsion ICES30/4

نویسندگان [English]

  • Mahmood Hafezieh 1
  • Naser Agh 2
  • Mansour Sharifian 1
  • Homeira Hosseipour 3
1 National Institute of Fisheries Research, Tehran, Iran
2 Artemia and Aquatic Animal Research Center, Urmia University, Urmia, Iran
3 Main Office of Education and Teaching of area̋, Tehran, Iran
چکیده [English]

Enrichment of live food with HUFA, specially EPA and DHA for marine fish's larviculture is necessary for increasing survival and growth rates. During this research, Artemia urmiana nauplii were enriched with ICES30/4 for 24h. The variables used in this experiment were different salinities of 12, 23 and 33ppt. and temperatures of 22, 25 and 28°C in three replications. The fatty acid contents of Artemia samples from each experiment were measured with GC. Statistic design used was completely randomized design with Dunkan's Test. Results showed rather high increase of fatty acids of EPA and DHA, this increase was from 3.1 in control to 9.18 percent for EPA at 25°C and salinity of 23ppt. (P<0.0098) and for DHA from 0 to 0.8 percent at 22°C and 33ppt. salinity. The best condition for DHA:EPA ratio is 33ppt and 28°C (P<0.11).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Enrichment
  • HUFA
  • Salinity