تعیین بهترین شرایط دمایی و شوری برای غنی سازی اسیدهای چرب غیر اشابع بلند زنیجره (hufa) در ناپلیوس آتمیا ارومیانا با امولسیون استاندارد 30/4 ices

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات حیوانات آرتمیا و آبزیان ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه ، ایران

3 اداره کل آموزش و پرورش منطقه 5 تهران, ایران

چکیده

غنی سازی غذای زنده با اسیدهای چرب غیراشباع به خصوص دوکوزاهگزانوئیک اسید (dha) و ایکوزاپنتانوئیک اسید (epa) در پرورش لارو آبزیان دریایی امری ضروری است و باعث افزایش بقا ورشد آن ها می شود. ناپلیوس تازه تفریخ شده آرتمیای ارومیانا به مدت 24 ساعت با امولسیون تجاری ices30/4 غنی گردید. متغیرهای مورد آزمایش شامل (شوری 12، 23 و 33 گرم در لیتر) و (دما 22، 25 و 28 درجه سانتی گراد) طی سه تکرار در نظر گرفته شد و ترکیب اسیدهای چرب آن ها با کمک کروماتوگرافی گازی اندازه گیری گردید. با استفاده از طرح کاملا تصادفی جدول آنالیز واریانس برای آنها تنظیم و با کمک آزمون دانکن به بررسی اثر تیمارها و تکرارها پرداخته شد.نتایج نشان می دهد میزانepa پس از 24 ساعت غنی شدگی آرتمیای جوان با امولسیون فوق در شرایط دمایی 25 درجه سانتی گراد و شوری 23 گرم در لیتر به 9/18 درصد افرایش یافت که در مقایسه با شاهد (3/1 درصد) اختلاف بسیار معنی دار، بیش از سه برابر را نشان می دهد (p<0/0098). هم چنین میزان dha پس از 24 ساعت با دمای 22 درجه سانتی گراد و شوری 33 گرم بر لیتر از صفر در شاهد به 0/8 درصد افزایش یافت. به منظور دستیابی به بهترین نسبت dha:epa شوری 33 گرم در لیتر در دمای 28 درجه سانتی گراد بهترین شرایط خواهد بود. (p<0/11) 

کلیدواژه‌ها