بررسی تاثیر مجتمع پرورش ماهی عمارت بر روی کیفیت آب رودخانه عمارت یا گهر رود

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در این بررسی تاثیر مجتمع پرورش ماهی به نام عمارت با ظرفیت اسمی تولید 500 تن در سال، روی رودخانه عمارت از بهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1385 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 ایستگاه شامل: ایستگاه اول در فاصله 3 کیلومتری مجتمع پرورش ماهی عمارت، ایستگاه دوم در محل آبگیری مجتمع پرورش ماهی، ایستگاه سوم در محل خروجی مجتمع پرورش ماهی عمارت و ایستگاه چهارم 8 کیلومتر پایین تر از خروجی ایستگاه عمارت در نظر گرفته شد. خصوصیات کیفی آب در تمامی ایستگاه های یاد شده در طول سال بطور ماهانه مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی داده ها گویای این مطلب است که فاکتورهایی از قبیل درجه حرارت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، pH، فسفات، کلر، BOD5، اکسیژن محلول در آب (DO، TDS، TSS، SS، NTU) و کلی فرم در ایستگاه های مورد بررسی از نظر آماری با یکدیگر دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 و 5 درصد هستند، بنابراین می توان بیان کرد که مجتمع پرورش ماهی عمارت بر روی کیفیت آب رودخانه عمارت دارای تاثیر می باشد. 

کلیدواژه‌ها