بررسی تاثیر مجتمع پرورش ماهی عمارت بر روی کیفیت آب رودخانه عمارت یا گهر رود

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش, تهران، ایران,

چکیده

در این بررسی تاثیر مجتمع پرورش ماهی به نام عمارت با ظرفیت اسمی تولید 500 تن در سال، روی رودخانه عمارت از بهمن ماه 1384 لغایت بهمن ماه 1385 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 4 ایستگاه شامل: ایستگاه اول در فاصله 3 کیلومتری مجتمع پرورش ماهی عمارت، ایستگاه دوم در محل آبگیری مجتمع پرورش ماهی، ایستگاه سوم در محل خروجی مجتمع پرورش ماهی عمارت و ایستگاه چهارم 8 کیلومتر پایین تر از خروجی ایستگاه عمارت در نظر گرفته شد. خصوصیات کیفی آب در تمامی ایستگاه های یاد شده در طول سال بطور ماهانه مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی داده ها گویای این مطلب است که فاکتورهایی از قبیل درجه حرارت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، pH، فسفات، کلر، BOD5، اکسیژن محلول در آب (DO، TDS، TSS، SS، NTU) و کلی فرم در ایستگاه های مورد بررسی از نظر آماری با یکدیگر دارای اختلاف معنی داری در سطح 1 و 5 درصد هستند، بنابراین می توان بیان کرد که مجتمع پرورش ماهی عمارت بر روی کیفیت آب رودخانه عمارت دارای تاثیر می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of impacts of the Emarat fish rearing farm on the water quality of Emarat or Gahar River

نویسندگان [English]

  • Roxana Fallahi
  • Behrouz Abbaszadeh
Shil Amayesh Consultants Engineering Co. Tehran, Iran
چکیده [English]

Enrichment of live food with HUFA, specially EPA and DHA for marine fish's larviculture is necessary for increasing survival and growth rates. During this research, Artemia urmiana nauplii were enriched with ICES30/4 for 24h. The variables used in this experiment were different salinities of 12, 23 and 33ppt. and temperatures of 22, 25 and 28°C in three replications. The fatty acid contents of Artemia samples from each experiment were measured with GC. Statistic design used was completely randomized design with Dunkan's Test. Results showed rather high increase of fatty acids of EPA and DHA, this increase was from 3.1 in control to 9.18 percent for EPA at 25°C and salinity of 23ppt. (P<0.0098) and for DHA from 0 to 0.8 percent at 22°C and 33ppt. salinity. The best condition for DHA:EPA ratio is 33ppt and 28°C (P<0.11).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish farm
  • Emarat fish
  • Gahar River
  • Lorestan Province
  • Iran