تأثیر تغذیه متوالی و متناوب با پربیوتیک میتو بر فاکتورهای رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏ های خون شناسی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‎ شهر، ایران

چکیده

این پژوهش به ­منظور مقایسه اثرات استفاده متوالی و متناوب از 0/2 درصد پربیوتیک میتودر غذای کپورمعمولی بر شاخص ‏های رشد، ترکیب لاشه و شاخص‏ های خون شناسی انجام شد. تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن 0/05±6/00 گرم به ­مدت 60 روز تحت آزمایش قرار گرفتند. آزمایش شامل 3 تیمار بود. تیمار 1 به ­مدت 60 روز غذای حاوی 2 گرم پربیوتیک میتو در کیلوگرم غذا دریافت کرد. درحالی­ که تیمارهای 2 و3 همین غذا را به ­ترتیب با فواصل 3 و 7 روزه دریافت کردند. براساس نتایج، بیش ­ترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن ،ضریب رشد ویژه و تولید خالص ماهی در تیمار 1 به ­دست آمد که با تیمار 2 تفاوت معنی ‏دار نداشت (0/05<P). بیش ­ترین فاکتور وضعیت مربوط به تیمار 1 بود که با دو تیمار دیگر تفاوت معنی ‏دار داشت (0/05>P). در کل دوره پرورش تلفاتی در بین تیمارها مشاهده نشد. حداکثر میزان غذای خورده شده و شاخص کارایی پروتئین و کم ­ترین ضریب تبدیل غذایی با تفاوت معنی ‏دار با سایر تیمارها نیز در تیمار 1 اندازه ­گیری شد. هم ­چنین تفاوت معنی ‏داری از نظر ارزش غذایی لاشه بین سه تیمار مشاهده نشد. تیمار1 دارای بیش ­ترین تعداد گلبول قرمز و گلبول سفید و بیش­ ترین مقدار هموگلوبین و هماتوکریت بود که با تیمار 2 تفاوت معنی ‏دار نداشت. بنابراین تغذیه متناوب با پربیوتیک میتو با فواصل 3 روزه، می‏ تواند به­ جای تغذیه مستمر با پربیوتیک میتو در کپورمعمولی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect Of Continuous And Intermittent Oral Administration Of Prebiotic Mito On The Growth Factors, Body Composition, And Hematological Parameters In Common Carp Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Bahrekazemi
 • Kazem Memarian
 • Jaber Nikbakhsh
Department of Fisheries, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

This study aimed to compare the effects of continuous and intermittent nutrition of 0.2 percent prebiotic Mito on growth, carcass composition and hematological parameters in common carp. 180 fingerling with the mean weight of 6 ± 0.05 g were experienced for 60 days. The experiment was designed as 3 treatments. Treatment 1 received 2 g of Mito prebiotic per kg of food for 60 days, while treatment 2 and 3 received the same food at 3 and 7 day intervals, respectively. Based on the results, the highest final weight gain, the percentage of weight gain, specific growth rate and net production of fish were obtained in treatment 1, which did not have significant difference with treatment 2 (P>0.05).The highest condition factor was related to treatment 1, which had a significant difference with the other two treatments (P<0.05). No mortality was observed among treatments during the whole period of study. Also, the maximum amount of food consumed and the protein efficiency index and the lowest feed conversion ratio were measured in treatment 1 which were significantly different with other treatments. There was no significant difference between the three treatments in terms of carcass composition. Treatment 1 had the highest numbers of red blood cells and white blood cells and the highest amounts of hemoglobin and hematocrit, which did not have significant difference with treatment 2. So, intermittent feeding with Mito prebiotic in 3-day intervals, can be used instead of continues oral administration of Mito in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common carp
 • Mito prebiotic
 • Hematological parameters
 • Carcass composition
 1. بیواره، م.ر. و جعفریان، ح.ا.، 1396. مقایسه عملکردهای رشد، وضعیت تغذیه، بقاء و مقاومت در برابر استرس ­های محیطی در بچه ماهیان نورس کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus. 1758) با جیره‌های غذایی مکمل ­سازی شده توسط دو پربیوتیک تجاری ایمکس و ایمکس اولترا. مجله پژوهش ­های علوم و فنون دریایی. دوره 12، شماره 1، صفحات 46 تا 63.
 2. گارزانی ­فراهانی، ش.،1388.مطالعه برخی پارامترهای خون ­شناسی در خانواده ماهیان خاویاری. مجله بیولوژی جانوری. دوره 2، شماره 1، صفحات 57 تا 61.
 3. محمدیان، ت.؛ مصباح، م.؛ روحانی ­زاده، س.؛ علیشاهی، م.؛ علیزاده، پ. و عبدی، ا.، 1393. مطالعه اثر ایمونوژن بر میکروفلور روده و ترکیبات لاشه در گونه Barbus grypus. مجله دامپروری (پژوهش و سازندگی). شماره 106، صفحات 2 تا 9.
 4. محبوبی­ صوفیانی، ن.ا.؛ متقی، ا. و نعمت­ الهی، ا.، 1396. تأثیر پربیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده در ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 239 تا 246. 
 5. ناصری، ا.ح. و اکرمی، ر.، 1393. اثر مقطعی استفاده از پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا -1 و 3- گلوکان در عملکرد رشد، ترکیب لاشه و فعالیت لیزوزیم سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. مجله شیلات ایران، دانشگاه تهران. دوره 67، شماره 3، صفحات 425 تا 434.
 6. یاراحمدی،پ.؛ فرحمند، ح.؛ کلنگی، ح. و میرواقفی، ع.ر.، 1393. مطالعۀ پروفایل هماتولوژی و بیوشیمی سرم قزل‌ آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه‌ شده با ایمونوژن. مجله شیلات ایران، دانشگاه تهران. دوره 67، شماره 3، صفحات 455 تا 465.
 7. Ai, Q.; Mai, K.; Tan, B.; Xu, W.; Duan, Q.; Ma, H. and Zhang, L., 2006. Replacement of fish meal by meat and bone meal in diets for large Yellow croaker (Pseudosciaena crocea). Aquaculture. Vol. 260, pp: 255-263.
 8. Akrami, R.; Qelich, A. and Zareii, A., 2011. Effect of dietary inulin on growth performance, survival, body composition and intestinal lactic acid bacteria density of Carp juvenile (Cyprinus carpio). Journal of Fish Sciences. Vol. 5, No. 4, pp: 87-94.
 9. Akrami, R.; Razeghi-Mansour, M.; Chitsaz, H.; Ziaee, R. and Ahmadi, Z., 2012. Effect of dietary mannan oligosaccharide on growth performance, survival, body composition and some hematological parameters of carp juvenile (Cyprinus carpio). Journal of Animal Science Advances. Vol. 2, No. 11, pp: 879-885.
 10. Andrews, S.R.; Sahu, N.P.; Pal, A.K. and Kumar, S., 2009. Haematological modulation and growth of Labeo rohita fingerlings: effect of dietary mannan oligosaccharide, yeast extract, protein hydrolysate and chlorella. Journal of Aquaculture Research. Vol. 41, pp: 61-69.
 11. AOAC. 1990. Official methods of analysis. (15th ed.) Association of Official Analytical Chemists, Washington. Vol. 1, 49 p.
 12. Blaxhall, P.C. and Daisley, K.W., 1973. Routine haematological methods for use with fish bloods. Journal of Fish Biology. Vol. 5, pp: 771-781.
 13. Cerezuela, R.; Cuesta, A.; Meseguer, J. and Esteban, A., 2008. Effect of inulin on Gilthead seabream (Sparus aurata) innate immune parameters. Fish and Shellfish Immunology, Vol. 24, pp: 663-668.
 14. De Schrijver, R. and Ollevier, F., 2000. Protein digestion in juvenile turbot (Scophtalmus maximus) and effects of dietary administration of Vibrio proteolyticus. Aquaculture. Vol. 186, pp: 107-116.
 15. Dimitroglou, A.; Merrifield, D.L.; Moate, R.; Davies, S.J.; Spring, P.; Sweetman, J. and Bradley, G., 2009. Dietary mannan oligosaccharide supplementation modulates intestinal microbial ecology and improves gut morphology of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.  American Society of Animal Science.Vol. 87, pp: 3226-3234.
 16. Gultepe, N.; Hisar, O.; Salnur, S.; Hossu, B.; Tansel Tanrikul, T. and Aydln, S., 2012. Preliminary Assessment of Dietary Mannanoligosaccharides on Growth Performance and Health Status of Gilthead Seabream Sparus auratus. Journal of Aquatic Animal Health. Vol. 24, No. 1, pp: 37-42.
 17. Hanley, F.; Brown, H. and Carbery, J., 1995. First observations on the Effects of mannan oligosaccharide added to hatchery diets for warm water hybrid red Tilapia. 11th Annual Symposium on Biotechnology in the Feed Industry, Lexington, KY, USA.
 18. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Use of probiotics to control furunculosis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Fish Disease. Vol. 25, pp: 333-342.
 19. Karimzadeh, S.; Keramat Amirkolaie, A. and Esmaeili Molla, A., 2013. Effects of Different Levels of Immunogen on Growth Performance, Intestinal Bacteria Colonization and Survival Rate in Rutilus kutum Larvae. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 5, No. 6, pp: 664-669.
 20. Keramat Amirkolaie, A.; Karimzadeh, S. and Mohamad Jafary, A., 2013. The Effects of Dietary Supplement of Immunogen on Growth Performance, and Visceral and Hepatic Somatic Indices of Juvenile Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Asian Fisheries Science. Vol. 26, pp: 232-242.
 21. Keramat Amirkolaie, A. and Rostami, B., 2015. Effect of dietary supplementation with Immunogen on the growth, hematology and gut microbiota of fingerling Common carp. Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 18, No. 4, pp: 379-385.
 22. Mazurkiewicz, J.; Przybyl, A. and Golski, J., 2008. Usability of Fermacto prebiotic in feeds for common carp (Cyprinus carpio L.) fry. Nauka Przyroda Technologie. Vol. 2-3, No. 15, pp: 1-9.
 23. Mira, M.; Akrami, R. and Hedayatifard, M., 2011. Effect of dietary inulin on growth performance, survival and body composition of rutilus frisii kutum. Journal of Marine Biology. Vol. 3, No. 9, pp: 53-59.
 24. Nikbakhsh, J. and Bahrekazemi, M., 2017. Effect of diets containing different levels of prebiotic Mito on the growth factors, survival, body composition, and hematological parameters in Common carp Cyprinus carpio fry. Journal of Marine Biology and Aquaculture. Vol. 3, No. 1, pp: 1-6.
 25. Raa, R.; Robertson, B. and Sung, H., 1992. The use of immune stimulants to increase resistance of aquatic organisms to microbial infections. In: Diseases in Asian Aquaculture 1, Asian Fisheries Society, Manila, Philippines. pp: 39-50.
 26. Razeghi Mansour, M.; Akrami, R.; Ghobadi, S. H.; Amani Denji, K.; Ezatrahimi, N. and Gharaei, A., 2012. Effect of dietary mannan oligosaccharide (MOS) on growth performance, survival, body composition, and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso Linnaeus, 1754). Journal of Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, pp: 829-835.
 27. Rehulka, J.; Minarik, B.; Cink, D. and Zalak, J., 2011. Prebiotic effect of fructo oligosaccharide on growth and physiological state of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 5, pp: 227-235.
 28. Sado, R.J.; Bicudo, A.J. and Cyrino, J.E., 2008. Feeding dietary mannan oligosaccharid to juvenile nile tilapia (Oreochromis niloticus), has no effect on hematological parameters and showed decreased feed consumption. Journal of World Aquaculture Society. Vol. 39, pp: 821-826.
 29. Stoskopf, M.K., 1993. In: Fish Medicine. Edited by Stoskopf, M.K. Saunders, Philadelphia. pp: 113-131.
 30. Ta'ati, R.; Soltani, M.; Bahmani, M. and Zamini, A.A., 2011. Growth performance, carcass composition and immunophysiological indices in juvenile great sturgeon (Huso huso) fed on commercial prebiotic, Immunoster. Iranian Journal of Fisheries Science. Vol. 10, No. 2, pp: 324-335.
 31. Tovar, D.; Zambonino, J.; Cahu, C.; Gatesoupe, F.J.; Vazquezjuarez, R. and Lesel, R., 2002. Effect of live yeast incorporation in compound diet on digestive enzyme activity in sea bass (Dicentrarchus labrax) Larvae. Aquaculture. Vol. 204, pp: 113-123.