تاثیر میکروکپسول های حاوی پپتید به عنوان جاذب تغذیه‌ دو گونه ماهی زینتی آنجل (Pterophyllum scalare) و دیسکوس (Symphysodon aequifasciatus)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

1 ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران

2 ﮔﺮوه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران

چکیده

کاربرد موثرتر پروتئین نظیر استفاده از هیدرولیز پروتئینی به ­عنوان جزئی از جیره می‌تواند سبب بهبود کارائی جیره و بهبود شاخص‌های رشد شود. تحقیق حاضر باهدف تغذیه دو گونه ­ماهی زینتی Pterophyllum scalareو Symphysodon aequifasciatus با هیدرولیز پروتئینی بافت ماهی ­کولی با استفاده از عصاره آناناس و پوشش‌ دهی آن با استفاده از آلژینات سدیم 3­ درصد و افزودن به ­میزان 1/5 و 3 درصد به جیره و ارزیابی شاخص‌ های رشد و تغذیه در طی 60 روز انجام شد. برای تعیین سطح بهینه عصاره برای هیدرولیز مقایسه با آنزیم پروتئیناز K مقایسه صورت گرفت و با استفاده از روش بردفورد و SDS PAGE میزان پروتئین هیدرولیز شده بررسی گردید. هیدرولیز تهیه شده با استفاده از آلژینات سدیم پوشش دهی گردید و به جیره فرمول شده با نرم‌ افزاز Winfeed­ اضافه و استفاده شد. نتایج نشان داد پروتئیناز سیستئین موجود در عصاره توانایی بالایی در هیدرولیز پروتئین، معادل 45 درصد دارد. نتایج ارزیابی کپسولاسیون با آلژینات سدیم نیز مشخص کرد که 70 درصد هیدرولیز تولید شده پوشش‌ دهی شده است، در بررسی به ­روش بردفورد میزان جذب قرائت شده معادل 0/649 و غلظت پروتئین معادل 141/64 میکروگرم بر میلی‌ لیتر ثبت شد. بیش ­ترین میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در رابطه با ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 3 درصد میکروکپسول به ­ترتیب معادل 2/28 و 2/71 گرم برای آنجل و دیسکس مشاهده شد و این تیمار با سایر گروه‌های آزمایشی دارای اختلاف معنی‌داری بود (0/05>P). هم­ چنین کم ­ترین میزان ضریب تبدیل غذایی نیز در این گروه به­ ترتیب معادل 0/94 و 1/1 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of peptide-containing microcapsules as absorbent feeding on two species of Pterophyllum Scalare and Symphysodon Aequifasciatus

نویسندگان [English]

 • Mahdi Rezaei Siyahkoche 1
 • Zhaleh Khoshkhoo 2
 • Nargess Mooraki 1
1 Department of fisheries, Faculty of marine science and technology, North Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Department of Food Science and Engineering, North Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main aspects of fish rearing is nutrition goals. In this regard,use of protein hydrolyse as of the ingredients compare to the composition of ordinary diets could be effective. The aim of the present study were evaluating the growth performance of two ornamental fish species Pterophyllum Scalare and Symphysodon Aequifasciatus, fed by Vimba vimba tissue hydrolyse, by use of pineapple extract,covered by sodium alginate and add at 1.5 and 3 percent of the diet for 60 days. For modelling the optimum level of pineapple extract for hydrolyzing process, comparison was done by proteinase K activity; qualitative and quantitative evaluations were done through SDS PAGE and Bradford method, respectively. The prepared hydrolyzate covered by 3% sodium alginate and added to formulated diet by WinFeed software. The results reveald that pineapple extract due to protease cysteine content has a significant potential in hydrolyzing, 45% of the protein were hydrolyzed. The results were also shown that 70% of the HP covered by alginate, and Bradford results announced the absorption and protein concentration values equal to 0.649 and 141.64 μg/ml, respectively. The highest SGR and the lowest FCR were computed for groups fed by diet containing 3% of covered HP which were equal to 2.28 and 2.71g and 0.94 and 1.1 for Angel and Discus, respectively(P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Protein hydrolyze
 • Ornamental fish
 • Pterophyllum Scalare
 • Symphysodon Aequifasciatus
 • feed attractant
 1. Cahu, C. and Zambonino-Infante, J., 2001. Substitution of live food by formulated diets in marine fish larvae. Aquaculture. Vol. 200, pp: 161-180.
 2. Carvalho, A.P.; Escaffre, A.M.; Oliva Teles, A. and Bergot, P., 1997. First feeding of common carp larvae on diets with high levels of protein hydrolysates. Aquaculture International. Vol. 5, pp: 361-367.
 3. Chong, A.S.C.; Hashim, R. and Ali, A.B., 2000. Dietary protein requirements for discus (Symphysodon spp.). Journal Aquaculture Nutrition. Vol. 6, pp: 275-278.
 4. Chong, A.S.C.; Hashim, R. and Ali, A.B., 2002. Assessment of dry matter and protein digestibilities of selected raw ingredients by discus fish (Symphysodon aequifasciata) using in vivo and in vitro methods. Aquacult Nutr. Vol. 8, No. 3, pp: 229-238.
 5. Coutinho, F.; Peres, H.; Guerreiro, I.; Pousão-Ferreira, P. and Oliva-Teles, A., 2012. Aug. Dietary protein requirement of sharpsnout sea bream (Diplodus puntazzo, Cetti 1777) juveniles. Aquaculture. Vol. 1, pp: 356-397.
 6. Ergun, S.; Yigit, M. and Turker, A., 2003. Growth and feed consumption of young Rainbow throut (Oncorhynchus mykiss) exposed to different photoperiods. Journal of Aquacuture. Vol. 55, No. 2, pp: 132-138.
 7. Erdogan, F.; Erdogan, M. and Gümüş, E., 2012. Effects of Dietary Protein and Lipid Levels on Growth Performances of Two African Cichlids (Pseudotropheus socolofi) and (Haplochromis ahli), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 12, pp: 453-458.
 8. Ergün, S.; Güroy, D.; Tekeşoğlu, H., Güroy, B. and Çelik, İ., 2010. Optimum dietary protein level for blue streak hap. Labidochromis caeruleus. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 10, pp: 27-31.
 9. Jauncey, K., The effects of varying dietary protein level on the growth, food conversion, protein utilization and body composition of juvenile tilapias (Sarotherodon mossambicus). Aquaculture. Vol. 27, No. 1, pp: 43-54.
 10. Kim, L.O. and Lee, S.M., 2005. Jan. Effects of the dietary protein and lipid levels on growth and body composition of bagrid catfish, Pseudobagrus fulvidraco. Aquaculture. Vol. 3, No. 1, pp: 323-329.
 11. Kolkovski, S.; Czensny, S. and Dabrowski, K., 2000. Use of krill hydrolysate as a feed attractant for fish larvae and juveniles. Journal of World Aquaculture Society. Vol. 31, pp: 81-88.
 12. Lee, S.M. and Kim, K.M., 2005. Effect of various levels of lipid exchanged with dextrin at different protein level in diet on growth and body composition of juvenile flounder (Paralichthys olivaceus). Journal Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 435-442.
 13. Lee, K.J.; Powell, M.S.; Barrows, F.T.; Smiley, S.; Bechtel, P. and Hardy, R.W., 2010. Evaluation of supplemental fish bone meal made from Alaska seafood processing byproducts and dicalcium phosphate in plant protein based diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Aquaculture. Vol. 302, pp: 248-255.
 14. Lovell, R.T., 2000. Nutrition of ornamental fish. En: Bonagura, J., (Ed.), Kirk’s Current Veterinary Therapy XIII-Small Animal Practice. W.B. Saunders, Philadelphia, USA. pp: 1191-1196.
 15. Mailliard, M.E.; Stevens, B.R. and Mann, G.E., 1995. Amino acid transport by small intestinal, hepatic, and pancreatic epithelia. Gastroenterology. Vol. 108, pp: 888-910.
 16. Mohanta, K.N.; Mohanty, S.N.; Jena, J. and Sahu, N.P., 2009. A dietary energy level of 14.6 MJ kg− 1 and protein‐to‐energy ratio of 20.2 g MJ− 1 results in best growth performance and nutrient accretion in silver barb Puntius gonionotus fingerlings. Aquaculture nutrition. Vol. 1, No. 6, pp: 627-37.
 17. Niroomand, M.; Sajadi, M.; Yahyavi, M. and Asadi, M., 2011. Effects of dietary betaine on growth, survival, body composition and resistance of fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under environmental stress. isfj. Vol. 20, No. 1, pp :135-146. 
 18. Ozório, R.O.A.; Valente, L.M.P.; Correia, S.; Pousao Ferreira, P.; Damasceno‐Oliveira, A., Escorcio, C. and Oliva‐Teles, A., 2009. Protein requirement for maintenance and maximum growth of two‐banded seabream (Diplodus vulgaris) juveniles. Aquaculture Nutrition. Vol. 15, No. 1, pp: 85-93.
 19. Pezzato, L.E.; Fracalossi, D.M.; de Borba, M.R. and Menoyo, D. 2003. Bautista, J.M., Growth, lipogenesis and body composition of piracanjuba (Brycon orbignyanus) fingerlings fed different dietary protein & lipid concentrations. Aquatic Living Resources. Vol. 16, No. 4, pp: 362-369.
 20. Rodrigues, L.A., 2006. Kochenborger FJB. Influência do processamento da dieta no desempenho produtivo do acará bandeira (Pterophyllum scalare). Maringá. Vol. 28, No. 1, pp: 113-119.
 21. Sales, J. and Janssens, G.P.J., 2003. Nutrient requirements of ornamental fish. Aquat Living Resour. Vol. 16, No. 6, pp: 533-540.
 22. Sudagar, M.; Azari Takami, Gh.; Pnomarev, C.A.; Mahmoudzadeh, H.; Abedian, A. and Hosseini, S.A., 2005. The effects ofdifferent dietary levels of betaine and Downloaded methionine as attractant on the growth factor and survival rate of juvenile beluga (Huso huso), Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 14, No. 2, pp: 41-50 (In Persian).
 23. Tacon, A.G.I., 1987. The nutrition and feeding of farm fish and shrimp a training manual.  The essential nutrients. FAO Brasilia Brazil. Vol. 1, 11 p.
 24. Taheri, A.; Abedian Kenari, A.; Motamedzadegan, A. and Habibi Rezaie, A.M., 2010. Optimization of gold stripe sardine (Sardinella gibossa) protein hydrolysate using alcalase® 2.4L by RSM. CytA Journal of Food. pp: 1-7.
 25. Zuanon, J.A.S.; Salaro, A.L.; Silveira Moraes, S.S.; de Oliveira-Alves, L.M.; Balbino, E.M. and Siqueira Araújo, E., 2009. Dietary protein and energy requirements of juvenile freshwater angelfish. Rev Bras Zootecn. Vol. 38, No. 6, pp: 989-993.