ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق به­ منظور تعیین ارتباط چندشکلی ژن عامل رونویسی خاص هیپوفیز یک  (Pit-1با ارزش­ های ژنتیکی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران انجام گرفت. بعد از دریافت اطلاعات ارزش­ های اصلاحی از مراکز اصلاح نژاد کشور، با استفاده از نمونه‌های خون 110 رأس گاو نر پروف شده یا در انتظار پروف از دو مرکز اصلاح نژاد شمال­ غرب و تهران، ژنوتیپ افراد با روش هضم آنزیمی (PCR-RFLP) و آنزیم محدودالاثر HifI برای جایگاه موجود در اگزون ششم تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از مدل مناسب و نرم ­افزار SAS انجام گرفت. در این بررسی دو الل (برش‌ یافته و برش‌ نیافته A) و سه ژنوتیپ مشاهده  شد به ­طوری که الل‌ (Hinf1 +(G و ژنوتیپ‌ GG فراوان ­ترین بودند. تغییرات فراوانی اللی و ژنوتیپی در طی سال­ های مختلف تولد حیوانات روند مشخصی را نشان نداد و در اکثر سال­ ها برتری با الل G بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتباط چندشکلی در جایگاه Pit-I-HinfI با تغییرات ارزش ژنتیکی صفات تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین معنی‌دار نیست (0/05<p). جایگزینی اللی نشان داد که در صورت تغییر الل G به A تاثیر معنی­ داری در هیچ­ یک از صفات مورد مشاهده نخواهد شد. به ­نظر می ­رسد برای استفاده از چندشکلی‌ ژن Pit-I در بهبود ژنتیکی صفات تولید شیر، نیاز است  تحقیقات بیش ­تری انجام ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of PIT1 gene polymorphism with dairy traits of Iranian Holstein bulls North West and Karaj breeding centers

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Gorbani 1
 • Saeed Prnemat Khanegah 2
 • Naser Maheri Sis 1
 • Mahdi Taghinejad Rodbaneh 2
1 Animal Science department, Faculty of agriculture and veterinary, Shabestar Branch, Islamic Azad university, Shabestar, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine to Pituitary-specific transcription factor (Pit1) gene polymorphism relationship with milk production in Iranian Holstein dairy cows. For this purpose, blood samples were collected from 110 proof and un-proof Holstein bulls from North West and Tehran breeding centers of Iran. After performing extraction steps using modified phenol-chloroform method, PITI exon 6 polymorphism was determined with PCR-RFLP and HifI restriction enzyme. Two alleles and three genotypes were observed. Hinf1+ (G) allele and GG genotype were the more frequent. Allelic and genotypic variations in years do not show a specific trend, and for most of the years, the G allele was more frequent. The results of analysis of variance showed that PitI-HinfI polymorphism was not significant effect on milk, fat, protein production, fat percentage and protein content (p>0.05). Allelic replacement effect results showed that allele change from G to A did not have a significant effect on any of the studied traits. Based on the results of this study, it can be concluded that for the use of this gene in the of milk production traits improvement, further research is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • polymorphism
 • PIT1 gene
 • Production trait
 • Holstein
 1. Beauchemin, V.R.; Thomas, M.G.; Franke, D.E. and Silver, G.A., 2006. Evaluation of DNA polymorphisms involving growth hormone relative to growth and carcass characteristics in brahman steers. Genetic Molecular Research. Vol. 5, PP: 438-447.
 2. Carrijo, S.M.; Alencar, M.M.D.; Tora, F.L.G. And Regitano, L.C.D.A., 2008. Association of Pit1 genotypes with growth traits in canchim cattle. Scintio. Agricola (Piracicaba, Graz.). Vol. 65, No. 2, pp: 116-121.
 3. Cohen, L.E.; Wondisford, F.E. and Radovick, S., 1997. Role of Pit1 in the gene expression of growth hormone, prolactin, and thyrotropin. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. Vol. 25, pp: 523-540.
 4. Dekkers, J., 2004 Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: Strategies and lessons. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 313-328.
 5. Dybus, A.; Szatkowska, I.; Czerniawska-piątkowska, E.; Grzesiak, W.; Wójcik, J.; Rzewucka, E. and Zych, S., 2004. PIT1-HinfI gene polymorphism and its associations with milk production traits in polish Black-and-White cattle. Archives Animal Breeding. Vol. 47, No. 6, pp: 557-563.
 6. Falaki, M.; Gengler, N.; Sneyers, M.; Prandi, A.; Massart, S.; Formigoni, A.; Gurny, A.; Portetelle, D. and Renaville, R., 1996. Relationships of polymorphism for growth hormone and growth hormone receptor genes with milk production traits for Italian Holstein-Friesian Gulls; Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 1446–1453.
 7. Falconer, D.S. and Mackay, T.F.C., 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th Edition, Prentice Hall, Essex.
 8. Javanmard, A.; Asadzadeh, N. and Sarhadi, F., 2010. DNA Polymorphism of Govine Pituitary-Specific Transcription Factor and Leptin Gene between Iranian bos indicus and bos taurus Cattle. American J of Agricultural and biological Sciences. Vol. 5, No. 3, pp: 282-285.
 9. Klauzinska, M.; Zwierzchowski, I.; Siadkowska, E.; Szymanowska, M.; Grochowska, R. and Zurkowski, M., 2000. Comparison of selected gene polymorphisms in Polish Red and Polish black-and-White cattle. Animal Science Papers and Reports. Vol. 18, pp: 107-116.
 10. Li, S.; Crenshaw, E.G.; Rawson, E.J.; Simmons, D.M.; Swanson, L.W. and Rosenfeld, M.G., 1990. Dwarf locus mutants lacking three Pituitary cell types result from mutations in the POU-domain gene Pit1. Nature. Vol. 347, pp: 528-533.
 11. Lucy, M.C.; Johnsson, G.S.; Shibuya, H.; Boyd, C.K.; Herring, W.O. and Werin, M., 1998. Rapid communication: Polymorphic (GT) microsatellite in the bovine somatotropin receptor gene promoter. Journal of Animal Science. Vol. 76, pp: 2209-2210.
 12. Mangalam, H.J.; Albert, V.R.; Ingraham, H.A.; Kapiloff, M.; Wilson, L.; Nelson, C.; Elsholtz, H. and Rosenfeld, M.G., 1989. A Pituitary POU-domain protein, Pit1 activates Goth growth hormone & prolactin promoters transcriptionally. Genes & Development. Vol. 3, pp: 946-958.
 13. Mattos, K.K., 2000. Polimorfismos de DNA nos genes GGH e PIT1 em populações zeGuínas e mestiças com aptidão leiteira e sua associação com características de produção. São Carlos: UFSCar, Tese (Doutorado). 92 p.
 14. Mitra, A.P.; Schlee, E.; Galakrishnan, R. and Pirchner, F., 1995. Polymorphisms at growth-hormone and prolactin loci in Indian cattle and buffalo. Journal of Animal Breeding and Genetics. Vol. 112, pp: 71-74.
 15. Moody, D.E.; Pomp, D. and Garendse, W., 1995. Restriction fragment length polymorphism in amplification products of the bovine Pit1 gene and assignment of Pit1 to bovine chromosome 1. Animal genetics. Vol. 26, pp: 45-47.
 16. Ohta, K.; NoGukuni, Y.; MitsuGuchi, H.; Ohta, T.; Tohma, T.; Jinno, Y.; Endo, F. and Matsuda, I., 1992. Characterization of the gene encoding human Pituitary specific transcription factor, Pit1. Gene. Vol. 122, pp: 387-388.
 17. Oprzadek, J.; Flisikowski, K.; Zwierchowska, I. and Dymnicki, E., 2003. Polymorphisms at loci of leptin (LEP), PIT1 and STAT5A and their association with growth, feed conversion and carcass quality in black-and-White Gulls. Animal Science Reports. Vol. 2, pp: 135-145.
 18. Renaville, R.; Gengleer, N.; Vrech, E.; Prandi, A.; Massart, S.; Corradini, C.; Gertozzi, C.; Mortiaux, F.; Gurny, A. and Portetelle,D.,1997.Pit1 gene polymorphism, milk yield, and conformation traits for Italian Holstein Friesian Gulls. J. Dairy Science. Vol. 80, pp: 3431-3438.
 19. Sagour, M.P.; Lin, C.Y.; Lee, A.J. and Macllister, A.J., 1996. Association between milk protein variants and genetics values of Canadian Holstein Gulls for milk yield traits. Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 1050-1056.
 20. Stancekova, K.; Vasicek, D.; Peskovicova, D.; Gulla, J. and KuGek, A., 1999. Effect of genetic variablity of the porcine Pituitary-specific transcription factor (Pit1) on carcass traits in pigs. Animal Genetics. Vol. 30, pp: 313-315.
 21. Stasio, D.I.; Saratore, L. and Algera, S., 2002. lack of association of GH1 and Pou1F1 gene variants with meat production in Piemontese cattle. Animal Genetics. Vol. 33, pp: 61-64.
 22. Tavakolian, J.; Zeinali, S.; Azimifar, B.; Asasdzadeh, N. and Javanmard, A., 2004. Molecular investigation of Pit1 gene in Sarabi cattle. Proceedings of the 1st Congress of Animal and Aquatic Science, August 31-September 2, Iran. pp: 842-842.
 23. Theill, L.E.; Hattori, K.; Lazzaro, D.; Castrillo, J.L. and Karin, M., 1992. Differential splicing of the GHF1 primary transcript gives rise to two functionally distinct homeodomain proteins. Embo J. Vol. 11, pp: 2261-2269.
 24. Yu, T.P.; Rothschild, M.F.; Tuggle, C.K.; Haley, C.; Archibald, A.; Marklund, L. and Anderson, L., 1996. Pit1 genotypes are associated with birth weight in three unrelated pig resource families. Journal of Animal Science. Vol. 74, No. 1, pp 22-26.
 25. Yu, T.P.; Tuggle, C.K.; Schmitz, C.G. and Rothschild, M.F., 1995. Association of Pit1 polymorphism with growth and carcass traits in pigs. Journal of Animal Science. Vol. 73, pp: 1282-1288.
 26. Zakizadeh, S.; Reissmann, M.; Rahimi, G.; Nejati Javaremi, A.; Reinecke, P.; Mirae-Ashtiani, SR. and Moradi Shahrbabak, M., 2007. Polymorphism of the bovine POU1F1 gene: allele frequencies and effects on milk production in three Iranian native breeds and Holstein cattle of Iran. Pakistan Journal of biological science. Vol. 10, No. 15, pp: 2575-2578.
 27. Zhao, Q.; Davis, M.E. and Hines, H.C., 2004. Associations of polymorphisms in the Pit1 gene with growth and carcass traits in Angus beef cattle. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 2229-2233.
 28. Zwierzchowski, L.; Oprządek, J.; Dymnicki, E.; Dzierzgicki, P., 2001.: An association of growth hormone, α-casein, β-lactoglobulin, leptin and Pit1 loci polymorphism with growth rate and carcass traits in beef cattle. Animal Science Papers and Reports. Vol. 19, pp: 65-77.