ارتباط چندشکلی ژن PIT-I با صفات مرتبط با شیر در گاوهای نر هلشتاین ایران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق به­ منظور تعیین ارتباط چندشکلی ژن عامل رونویسی خاص هیپوفیز یک  (Pit-1با ارزش­ های ژنتیکی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران انجام گرفت. بعد از دریافت اطلاعات ارزش­ های اصلاحی از مراکز اصلاح نژاد کشور، با استفاده از نمونه‌های خون 110 رأس گاو نر پروف شده یا در انتظار پروف از دو مرکز اصلاح نژاد شمال­ غرب و تهران، ژنوتیپ افراد با روش هضم آنزیمی (PCR-RFLP) و آنزیم محدودالاثر HifI برای جایگاه موجود در اگزون ششم تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از مدل مناسب و نرم ­افزار SAS انجام گرفت. در این بررسی دو الل (برش‌ یافته و برش‌ نیافته A) و سه ژنوتیپ مشاهده  شد به ­طوری که الل‌ (Hinf1 +(G و ژنوتیپ‌ GG فراوان ­ترین بودند. تغییرات فراوانی اللی و ژنوتیپی در طی سال­ های مختلف تولد حیوانات روند مشخصی را نشان نداد و در اکثر سال­ ها برتری با الل G بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتباط چندشکلی در جایگاه Pit-I-HinfI با تغییرات ارزش ژنتیکی صفات تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین، درصد چربی و درصد پروتئین معنی‌دار نیست (0/05<p). جایگزینی اللی نشان داد که در صورت تغییر الل G به A تاثیر معنی­ داری در هیچ­ یک از صفات مورد مشاهده نخواهد شد. به ­نظر می ­رسد برای استفاده از چندشکلی‌ ژن Pit-I در بهبود ژنتیکی صفات تولید شیر، نیاز است  تحقیقات بیش ­تری انجام ‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Beauchemin, V.R.; Thomas, M.G.; Franke, D.E. and Silver, G.A., 2006. Evaluation of DNA polymorphisms involving growth hormone relative to growth and carcass characteristics in brahman steers. Genetic Molecular Research. Vol. 5, PP: 438-447.
 2. Carrijo, S.M.; Alencar, M.M.D.; Tora, F.L.G. And Regitano, L.C.D.A., 2008. Association of Pit1 genotypes with growth traits in canchim cattle. Scintio. Agricola (Piracicaba, Graz.). Vol. 65, No. 2, pp: 116-121.
 3. Cohen, L.E.; Wondisford, F.E. and Radovick, S., 1997. Role of Pit1 in the gene expression of growth hormone, prolactin, and thyrotropin. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. Vol. 25, pp: 523-540.
 4. Dekkers, J., 2004 Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: Strategies and lessons. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 313-328.
 5. Dybus, A.; Szatkowska, I.; Czerniawska-piątkowska, E.; Grzesiak, W.; Wójcik, J.; Rzewucka, E. and Zych, S., 2004. PIT1-HinfI gene polymorphism and its associations with milk production traits in polish Black-and-White cattle. Archives Animal Breeding. Vol. 47, No. 6, pp: 557-563.
 6. Falaki, M.; Gengler, N.; Sneyers, M.; Prandi, A.; Massart, S.; Formigoni, A.; Gurny, A.; Portetelle, D. and Renaville, R., 1996. Relationships of polymorphism for growth hormone and growth hormone receptor genes with milk production traits for Italian Holstein-Friesian Gulls; Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 1446–1453.
 7. Falconer, D.S. and Mackay, T.F.C., 1996. Introduction to Quantitative Genetics. 4th Edition, Prentice Hall, Essex.
 8. Javanmard, A.; Asadzadeh, N. and Sarhadi, F., 2010. DNA Polymorphism of Govine Pituitary-Specific Transcription Factor and Leptin Gene between Iranian bos indicus and bos taurus Cattle. American J of Agricultural and biological Sciences. Vol. 5, No. 3, pp: 282-285.
 9. Klauzinska, M.; Zwierzchowski, I.; Siadkowska, E.; Szymanowska, M.; Grochowska, R. and Zurkowski, M., 2000. Comparison of selected gene polymorphisms in Polish Red and Polish black-and-White cattle. Animal Science Papers and Reports. Vol. 18, pp: 107-116.
 10. Li, S.; Crenshaw, E.G.; Rawson, E.J.; Simmons, D.M.; Swanson, L.W. and Rosenfeld, M.G., 1990. Dwarf locus mutants lacking three Pituitary cell types result from mutations in the POU-domain gene Pit1. Nature. Vol. 347, pp: 528-533.
 11. Lucy, M.C.; Johnsson, G.S.; Shibuya, H.; Boyd, C.K.; Herring, W.O. and Werin, M., 1998. Rapid communication: Polymorphic (GT) microsatellite in the bovine somatotropin receptor gene promoter. Journal of Animal Science. Vol. 76, pp: 2209-2210.
 12. Mangalam, H.J.; Albert, V.R.; Ingraham, H.A.; Kapiloff, M.; Wilson, L.; Nelson, C.; Elsholtz, H. and Rosenfeld, M.G., 1989. A Pituitary POU-domain protein, Pit1 activates Goth growth hormone & prolactin promoters transcriptionally. Genes & Development. Vol. 3, pp: 946-958.
 13. Mattos, K.K., 2000. Polimorfismos de DNA nos genes GGH e PIT1 em populações zeGuínas e mestiças com aptidão leiteira e sua associação com características de produção. São Carlos: UFSCar, Tese (Doutorado). 92 p.
 14. Mitra, A.P.; Schlee, E.; Galakrishnan, R. and Pirchner, F., 1995. Polymorphisms at growth-hormone and prolactin loci in Indian cattle and buffalo. Journal of Animal Breeding and Genetics. Vol. 112, pp: 71-74.
 15. Moody, D.E.; Pomp, D. and Garendse, W., 1995. Restriction fragment length polymorphism in amplification products of the bovine Pit1 gene and assignment of Pit1 to bovine chromosome 1. Animal genetics. Vol. 26, pp: 45-47.
 16. Ohta, K.; NoGukuni, Y.; MitsuGuchi, H.; Ohta, T.; Tohma, T.; Jinno, Y.; Endo, F. and Matsuda, I., 1992. Characterization of the gene encoding human Pituitary specific transcription factor, Pit1. Gene. Vol. 122, pp: 387-388.
 17. Oprzadek, J.; Flisikowski, K.; Zwierchowska, I. and Dymnicki, E., 2003. Polymorphisms at loci of leptin (LEP), PIT1 and STAT5A and their association with growth, feed conversion and carcass quality in black-and-White Gulls. Animal Science Reports. Vol. 2, pp: 135-145.
 18. Renaville, R.; Gengleer, N.; Vrech, E.; Prandi, A.; Massart, S.; Corradini, C.; Gertozzi, C.; Mortiaux, F.; Gurny, A. and Portetelle,D.,1997.Pit1 gene polymorphism, milk yield, and conformation traits for Italian Holstein Friesian Gulls. J. Dairy Science. Vol. 80, pp: 3431-3438.
 19. Sagour, M.P.; Lin, C.Y.; Lee, A.J. and Macllister, A.J., 1996. Association between milk protein variants and genetics values of Canadian Holstein Gulls for milk yield traits. Journal of Dairy Science. Vol. 79, pp: 1050-1056.
 20. Stancekova, K.; Vasicek, D.; Peskovicova, D.; Gulla, J. and KuGek, A., 1999. Effect of genetic variablity of the porcine Pituitary-specific transcription factor (Pit1) on carcass traits in pigs. Animal Genetics. Vol. 30, pp: 313-315.
 21. Stasio, D.I.; Saratore, L. and Algera, S., 2002. lack of association of GH1 and Pou1F1 gene variants with meat production in Piemontese cattle. Animal Genetics. Vol. 33, pp: 61-64.
 22. Tavakolian, J.; Zeinali, S.; Azimifar, B.; Asasdzadeh, N. and Javanmard, A., 2004. Molecular investigation of Pit1 gene in Sarabi cattle. Proceedings of the 1st Congress of Animal and Aquatic Science, August 31-September 2, Iran. pp: 842-842.
 23. Theill, L.E.; Hattori, K.; Lazzaro, D.; Castrillo, J.L. and Karin, M., 1992. Differential splicing of the GHF1 primary transcript gives rise to two functionally distinct homeodomain proteins. Embo J. Vol. 11, pp: 2261-2269.
 24. Yu, T.P.; Rothschild, M.F.; Tuggle, C.K.; Haley, C.; Archibald, A.; Marklund, L. and Anderson, L., 1996. Pit1 genotypes are associated with birth weight in three unrelated pig resource families. Journal of Animal Science. Vol. 74, No. 1, pp 22-26.
 25. Yu, T.P.; Tuggle, C.K.; Schmitz, C.G. and Rothschild, M.F., 1995. Association of Pit1 polymorphism with growth and carcass traits in pigs. Journal of Animal Science. Vol. 73, pp: 1282-1288.
 26. Zakizadeh, S.; Reissmann, M.; Rahimi, G.; Nejati Javaremi, A.; Reinecke, P.; Mirae-Ashtiani, SR. and Moradi Shahrbabak, M., 2007. Polymorphism of the bovine POU1F1 gene: allele frequencies and effects on milk production in three Iranian native breeds and Holstein cattle of Iran. Pakistan Journal of biological science. Vol. 10, No. 15, pp: 2575-2578.
 27. Zhao, Q.; Davis, M.E. and Hines, H.C., 2004. Associations of polymorphisms in the Pit1 gene with growth and carcass traits in Angus beef cattle. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 2229-2233.
 28. Zwierzchowski, L.; Oprządek, J.; Dymnicki, E.; Dzierzgicki, P., 2001.: An association of growth hormone, α-casein, β-lactoglobulin, leptin and Pit1 loci polymorphism with growth rate and carcass traits in beef cattle. Animal Science Papers and Reports. Vol. 19, pp: 65-77.