بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

تالاب­ ها از مهم ­ترین منابع حیات ­بخش در اکوسیستم ­ها هستند و با تأمین آب­ شیرین و سایر خدمات مستقیم و غیر­مستقیم، به پایداری جوامع زیستی کمک می­ کنند. تالاب ­ها اکوسیستم­ های حساس و آسیب­ پذیری هستند، از این ­رو مدیریت و حفاظت آن­ ها دارای اهمیت است. این مطالعه با استفاده از شاخص تروفی TSI کارلسون به­ منظور ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین­ المللی امیرکلایه واقع دراستان گیلان انجام گرفت. نمونه ­برداری آب از 5 ایستگاه به ­صورت ماهانه از فروردین تا شهریور 1397 طی دو فصل انجام شد و پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت آب و وضعیت تروفی شامل فسفات کل (TP)، نیتروژن کل (TN) و کلروفیل آ (chl-a) بود. نتایج نشان­ دهنده وضعیت مزوتروفیک تالاب، با مقدار 41 شاخص کالرسون، درطی مدت پژوهش بود که دلیل آن را می ­توان ورود مواد آلی و معدنی حاصل از رواناب ­های کشاورزی و مسکونی اطراف، به تالاب دانست. بنابراین می ­توان به نقش کاهش سطح دسترسی و حفظ کاربری‌ های اراضی طبیعی و مدیریت و کاهش استفاده از کودهای کشاورزی به ­منظور مدیریت و احیای تالاب، ­اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of the trophic state in Amirklayeh Wetland in order to management and protection

نویسندگان [English]

 • Samaneh Amini
 • Mozhgan Ahmadi Nadoushan
Department of Environment, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Wetlands are one of the most important sources of life in ecosystems, as they contribute to the development and sustainability of organisms in ecosystems by providing fresh water and other direct and indirect services. Wetlands are vulnerable ecosystem, so management and conservation of them is a vital task. Considering the importance of protecting the wetlands, this study aimed to investigate the status of Amirklayeh wetland located in Gilan province based on Carlson's Trophic State Index. Sampling was done monthly from 5 stations from April to September of 2018 and the parameters measured for assessing the trophic state of wetland were Total phosphorus (TP), Total Nitrogen (TN) and Chlorophyll a (chl-a). The results indicate that the status of Amirklayeh wetland during the research period, with the Carlson index of 41 was due to the entry of organic and inorganic materials from the drainage of sewage and runoff from the surrounding area to the wetland. Therefore, the role of management and protection of the wetland is proved by decreasing the level of access and maintaining the use of natural lands, in order to maintain the livelihood of the wetland and restore it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trophic state
 • TSI index
 • water quality
 • Amirklayeh wetland
 1. آخسته، م.، 1393. بررسی نقش بافرزون در حفاظت از تالاب استیل آستارا با استفاده از GIS و RS. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد، رشته محیط زیست، زیستگاه ­ها و تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گیلان.
 2. اسدیان­ قهفرخی، ن.، 1396. بررسی تروفی دریاچه سد زاینده رود در دو فصل بهار و تابستان در سال 1396. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، رشته محیط­ زیست، آلودگی­ های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان.
 3. اکبرزاده، ع. و اربابی، م.، 1390. مطالعات میدانی جهت بررسی ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ در تالاب انزلی. مجله تحقیقات نظام سلامت. سال 6، شماره 4، صفحات 698 تا 707. 
 4. ایزدخواستی، ز.؛ اسماعیلی ­ساری، ع.؛ فلاحی­ کپورچالی، م.؛ امیری، م.ج. و کرمی، ش.، 1393. بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 6، شماره 3، صفحات 187 تا 195.
 5. زبردست، ل. و جعفری، ح.، 1390. ارزیابی روند تغییرات تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور و ارائه راه حل مدیریتی. محیط شناسی. سال 37، شماره 57، صفحات 57 تا 64.
 6. سکوتی­ اسکویی، ر. و رعناقد، ح.، 1397. عوامل موثر بر پدﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ­ ﮔﺮاﻳﻲ در تالاب کانی برازان، آذربایجان ­غربی. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب. سال 10، شماره 36، صفحات 5 تا 14.
 7. صمدی، ج.، 1394. بررسی تأثیر مکانی-زمانی کمی و کیفی پساب­ های کاربری اراضی بر آلودگی تالاب چغاخور با استفاده از شاخص IRWQI و روش­ های آماری. مجله تحقیقات منابع آب ایران. دوره 11، شماره 3، صفحات 159 تا 171.
 8. صمدی، ج.، 1395. مدل­سازی مکانی-زمانی خصوصیات کیفی و وضعیت تغذیه ­گرایی تالاب چغاخور با استفاده از شاخص ­های آلودگی و تکنیک­ های قطعی و زمین آماری GIS. تحقیقات منابع آب ایران. سال 12، شماره 1، صفحات 122 تا 132.
 9. عاشوری،­ع. و عبدوس،ا.، 1391. زیستگاه­ های تالابی مهم پرندگان آبزی گیلان. اداره کل محیط زیست استان گیلان. 233 صفحه.
 10. فلاح، م. و فاخران، س.، 1396. ارزیابی کیفیت آب تالاب بین ­المللی انزلی با استفاده از شاخص ­های کیفی. نشریه آب و توسعه پایدار. سال 4، شماره 2، صفحات 23 تا 30.  
 11. کاظمی، گ. و امیر نژاد، ر.، 1391. بررسی پر غذایی دریاچه زریبار استان کردستان، با استفاده از شاخص تروفی. دومین کنفرانس برنامه ­ریزی و مدیریت محیط ­زیست، دانشگاه منابع طبیعی تهران.
 12. گل ­محمدی، آ. و شریعتی، ف.، 1395. بررسی تروفی تالاب امیرکلایه در استان گیلان با استفاده از شاخصTSI. فصلنامه علمی پژوهشی اکولوژی تالاب. سال 8، شماره 30، صفحات 63 تا 72.
 13. مخلوق، آ.؛ نصراله ­زاده ­ساروی، ح.؛ پرافکنده، ف.؛ فضلی، ح.؛ میرزایی، ر.؛ حسین ­پور، ح.؛ کیهان ­ثانی، ع. و دوستدار، م.، 1396. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه ­گرایی دریاچه سد مخزنی آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون به ­منظور فعالیت­ های آبزی­ پروری. مجله علمی شیلات ایران. سال 26، شماره 2، صفحات 69 تا 78.
 14. موسوی ­ندوشن، ر.؛ فاطمی، م.؛ اسماعیلی­ ساری، ع. و وثوقی، ع.، 1387. تعیین تروفی و پتانسیل تولید ماهی در دریاچه چغاخور. مجله علمی شیلات ایران. دوره 2، شماره 2، صفحات 71 تا 75.
 15. میرزاجانی،ع.؛ عباسی،ک.؛ سبک ­آرا،ج.؛ مکارمی، م.؛ عابدینی، ع. و صیاد بورانی،م.، 1391. لیمنولوژی دریاچه الیگو مزوتروف، تهم در استان زنجان. مجله زیست شناسی ایران. جلد 25، شماره 1، صفحات 74 تا 89.
 16. Acquavita, A.; Aleffi, I.F.; Benci, C.; Bettoso, N.; Crevatin, E.; Milani, L.; Tamberlich, F.; Toniatti, L.; Barbieri, P.; Licen, S. and Mattassi, G., 2015. Annual characterization of the nutrients and trophic state in a Mediterranean coastal lagoon: The Marano and Grado Lagoon (northern Adriatic Sea). Regional Studies in Marine Science. Vol. 2, pp: 132-144.
 17. Carlson, R.E., 1977. A trophic state index of lakes. Limnol Oceanogr. Vol. 22, No. 2, pp: 361-369.
 18. Kagalou, I.; Papastergiadou, E.; Beza, P. and Giannouris, E., 2006. Assessment of the trophic state of Kalodiki wetland, western Greece. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 15, No. 2, pp: 136-140.
 19. Nouri, J.; Mirbagheri, S.A.; Farrokhian, F.; Jaafarzadeh, N. and Alesheikh, A.A., 2010. Water quality variability and eutrophic state in wet and dry years in wetlands of the semiarid and arid regions. Environ Earth Sci. No. 59, pp: 1397-1400.
 20. Olsson, L.; Ye, S.; Yu, X.; Wei, M.; Krauss, K.W. and Brix, H., 2015. Factors influencing CO2 and CH4 emissions from coastal wetlands in the Liaohe Delta, Northeast China. Bio geosciences. Vol. 12, pp: 4965-4977.
 21. Rahmati, R.; Pourgholam, R.; Najafpour, S.H. and Doustdar, M., 2011. Trophic Status of a Shallow Lake (North of Iran) Based on the Water Quality and the Phytoplankton Community. World Applied Sciences Journal. Vol. 14, pp: 112-120.
 22. Sharma, D. and Shardendu, A., 2012. Determination of Carlson’s Trophic State Index of Kabar wetland of Bihar. Proc Indian Sci Acad. Vol. 78, pp: 189-196.