اثرات خوراکی عصاره خشک خرفه (Portulaca oleracea) بر برخی از شاخص های رشد، کیفیت لاشه و فلور میکروبی روده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثر عصاره خشک گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر برخی از شاخص ­های رشد، آنالیز کیقیت لاشه و فلور میکروبی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از 600 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 0/1±3/30 گرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 5 سطح شامل 0% (شاهد، T0)، 0/5% (T1)، 1% (T2) ،1/5% (T3و 2%  (T4عصاره خشک خرفه در هر کیلوگرم غذا به همراه سه تکرار در 15 مخزن پلاستیکی 300 لیتری (در هر تانک 40 عدد ماهی) مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه برداری از ماهیان در تیمارها پس از 60 روز دوره آزمایش به صورت تصادفی ساده انجام شد. پس از نمونه برداری، برخی از شاخص ­های رشد (وزن و طول، ضریب تبدیل غذایی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت (ضریب چاقی)، درصد بازماندگی، رسوب پروتئین در بدن، نسبت بازده پروتئین، فلور میکروبی روده و آنالیز ترکیبات لاشه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره خشک خرفه در سطح 1% موجب افزایش درصد وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به سایر تیمارها گردید (0/05>p). درصد بازماندگی بچه ماهی ها در تیمار 0/5% در مقایسه با دیگر تیمار ها افزایش نشان داد (0/05>p).هم چنین، شاخص وضعیت یا ضریب چاقی در تیمار 2% عصاره خشک خرفه کاهش معنی داری نسبت به سایر تیمارها نشان داد (0/05>p).از این رو، عصاره خشک خرفه در سطح 1% جهت بهبود عملکرد رشد بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب است. میزان پروتئین لاشه در تمامی تیمارهای آزمایشی به جزء تیمار 2% عصاره خشک خرفه نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت (0/05>p). میزان چربی لاشه در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد به ویژه در تیمار 1/5% عصاره خشک خرفه کاهش نشان داد (0/05>p). میزان رطوبت لاشه به ترتیب در تیمارهای 0/5% و 1% عصاره خشک خرفه در مقایسه با دیگر تیمارها بیش تر بود (0/05>p). هم چنین مقدار خاکستر لاشه در تیمارهای 1/5% و 2% عصاره خشک خرفه بیش از سایر تیمارها بود (0/05>p). از دیگر نتایج مثبت عصاره خشک خرفه افزایش باکتری های مفید روده در تیمار 1% بود (0/05>p). در مجموع نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان از سطح 1% عصاره خشک خرفه در ترکیب با غذا جهت بهبود عملکرد رشد و بهبود کارایی تغذیه ای در آبزیان استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of oral administration of dried purslane (Portulaca oleracea) extract on some growth indices, carcass quality and intestinal microbial flora of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry

نویسندگان [English]

 • mehdi mohammadalikahni 1
 • Mehdi Shamsaie Mehrjan 1
 • Masoud Haghighi 2
 • Mehdi Soltani 3
 • Abolghasem Kamali 1
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Cold Fish Research Center, National Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Training and Promotion Organization, Tonekabon, Iran
3 Department of Aquatic Animal Health, Veterinary Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of dried purslane (Portulaca oleracea) extract was evaluated on some growth indices, and carcass quality and intestinal microbial flora in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry. For this purpose, 600 rainbow trout fry with an average weight of 3.30 ± 0.1 grams in a completely randomized design with 5 levels including 0% (control, T0), 0.5% (T1), 1% (T2), 1.5% (T3), and 2% (T4), dried purslane extract/kg of feed, and three replicates in 15 tanks of plastic 300 liters (40 fish/tank). Sampling of fish in treatments after 60 days of the experiment period was performed randomly. After sampling, some growth indices were measured such as final weight and length, feed conversion ratio (FCR), body weight percentage (BWP), specific growth ratio (SGR), condition factor (CF), survival rate (SR), protein precipitation in the body, the protein efficiency ratio, intestinal microbial flora and carcass quality. The results of this study showed that dried extract of purslane at 1% level increased body weight and reduced feed conversion ratio compared to other treatments (p <0.05).  The survival rate of fry in the treatment of 0.5% increased compared to other treatments (p <0.05). Also, the condition factor decreased significantly in 2% dried purslane extract. The treatments showed that dried purslane extract at 1% level is suitable for improving the growth performance of rainbow trout. The carcass protein content in all treatments increased except 2% dried purslane extract (P <0.05). The amount of carcass fat in all experimental treatments decreased significantly (p <0.05) in the control treatment, especially in the treatment of 1.5% drird purslane extract (P <0.05). The carcass moisture content was respectively treatments of 0.5% and 0% dried purslane extract that were higher than other treatments (p <0.05). Also, the amount of carcass ash in treatments with 1.5% and 2% dried purslane extract was higher than other treatments (p <0.05). The other positive results of dried purslane extract were increased intestinal bacteria in 1% treatment (P <0.05). Overall, the results of this study show that a 1% dried puslane extract in combination with food can be used to improve the growth performance and improve nutritional efficiency in aquatic animals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow trout
 • Purslane plant
 • Growth indices
 • Intestinal microbial flora
 • Carcass analysis
 1. باﺑﺎﺧﺎﻧﻠﻮ، پ.؛ ﻣﯿﺮزا، م.؛ ﺳﻔﯿﺪﮐﻦ، ف.؛ اﺣﻤﺪی، ل.؛ ﺑﺮازﻧﺪه، م.م. و ﻋﺴﮕﺮی، ف.، 1377. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ­دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ زﯾﺮه ﮐﺮﻣﺎن (Bunium persicum Boiss). ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻣﻌﻄﺮ. ﺟﻠﺪ 1: ﺻﻔﺤﺎت 15 تا 27.
 2. بابایی، ز.؛ محسنی، م.؛ بنایی، م.؛ نعمت­ دوست­ حقی، ب. و شوکت، پ.، 1393. تأثیرعصاره گیاه ­ختمی  (Althaea officinalis) بر بهبود توان فیزیولوژیکی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با سرب و کادمیوم. بهره ­برداری و پرورش آبزیان. جلد3 شماره 3، صفحات 1 تا 15.
 3. رجحان، م.، 1387. دارو و درمان گیاهی. انتشارات فرهیختگان علوی. چاپ پنجم. 287 صفحه.
 4. رستگاری، م.ع.، 1378. علف­ های هرز و روش کنترل آن­ ها. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوم. 120 صفحه.
 5. زینلی، پ.؛ لطفی، ا.؛ نعیمی ­پوریونسی، ح. و جعفری ­آهنگری، ی.، 1391. بررسی اثر گیاه خرفه ( oleracea. L.Portulaca) بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی. مجله دام و طیور. جلد 1، شماره 2، صفحات 29 تا 34.
 6. قربانی، م.ر.م.؛ بوجارپور، م.؛ میاحی، ج.؛ فیاضی، س.ر. و طباطبایی، و.س.ص.، 1392. تأثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران. جلد 9، شماره 4، صفحات 88 تا 98.
 7. قربانی، م.ر.م.؛ بوجارپور، م.؛ میاحی، ج.؛ فیاضی، س.ر. و طباطبایی، و. س.ص.، 1393. تأثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم جوجه ­های گوشتی و خصوصیات لاشه جوجه­ های گوشتی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 6، شماره 2، صفحات 150 تا 156.
 8. مهدوی، س.؛ سکینه، ی.؛ فیروزبخش، ف. و خلیلی، خ.، 1393. تأثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص ­های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و فراسنجه­ های خونی بچه ­ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات. جلد 3، شماره 3، صفحات 79 تا 90.
 9. ناظریان، س.؛ قلی ­پورکنعانی، ح.؛ جعفریان، ح.؛ سلطانی، م. و اسماعیل­ ملا، ع.، 1392. تأثیر تغذیه­ ای پودر سیر بر شاخص ­های هماتولوژیک فیل ­ماهی (Huso huso). فصلنامه علوم تکثیر و آبزی پروری. جلد 1، شماره 3، صفحات 69 تا 71.
 10. Abolaji, O.A.; Adebayo, A.H. and Odesanmi, O.S., 2007. Nutritional Qualities of three medicinal plant parts (Xylopia aethiopica, Bilighia sapida and Parinari polyandra) commonly used by pregnant woman in the western part of Nigeria. Pakistan Journal of Nutrition.Vol. 6, pp: 665-668.
 11. Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M. and Razi Jalali, M., 2010. Effects of Dietary Aloe vera on Some Specific and Nonspecific Immunity in the Common carp (Cyprinus carpio). Int. J. Vet. Res. Vol. 3, pp: 189-195.
 12. Antonella Dalle, Z.; Francesco, T. and Igino, A., 2005. The dietary inclusion of Portulaca oleracea to the diet of laying hens increases the n-3 fatty acids content and reduces the cholesterol content in the egg yolk, Italian journal of animal science. Vol. 1, pp: 1- 3.
 13. Austin, B. and Austin, D., 2007. Bacterial fish pathogens: diseases of farmed and wild fish. 4th (revised) ed. Godalming: Springer Praxis.
 14. AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th Edn. Association of Official Analytical Chemistry, Arlington, Virginia, USA.
 15. Awad, E.; Awaad, A.S. and Esteban, M.A., 2015a. Effects of dihydroquercetin obtained from deodar (Cedrus deodara) on immune status of gilthead seabream (Sparus aurata L.). Fish amd Shellfish Immunology. Vol. 43, pp: 43-50.
 16. Aydin, R. and Dogan, I., 2010. Fatty Acid Profile and cholesterol content of egg yolk from chickens fed diets supplemented with purslance (portulaca oleracea). Journal of the science of Food and Agriculture. Vol. 90, pp:1759-1763.
 17. Blumenthal, M.; Goldberg, A.; Brinckmann, J.; Foster, S.; Tyler, A. and Varro, E., 2000. Herbal medicine. Integrative Medicine Communications, Newton (Mass). 2000 p.
 18. Camara, R., 2017. Effects of purslane (Portulaca oleracea L.) and Shewanella putrefaciens probiotic enriched diet on gilthead seabream (Sparus aurata L.), Universidade Do Algarve, Faculdade de, Cienciase Tecnologia. 63 p.
 19. Chakraborty, S.B. and Hancz, C., 2011. Application of phytochemicals as immunostimulant, antipathogenic and antistress agents in finfish culture. Aquaculture. Vol 3, pp: 103-119.
 20. Dkhil, M.A.; Abdel Moniem, A.E.; AI-Quraishy, S. and Saleh,R.A., 2011. Antioxidant effect of purslane (Portulaca oleracea) and its mechanism of action J. Mechanism of action. J. Medicinal Plants Res. Vol. 5, No. 9, pp: 1589-1563.
 21. Ellis, A.E., 2001. The function of teleost fish lymphocytes in relation to inflammation. Int. Journal Tissue. Vol. 8, pp: 263-270.
 22. Guo, F.C.; Kwakkel, R.P.; Soede, j.; Williams, B.A. and Verstegen, M.W., 2004. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, onperformance of broilers. Br. poult. Sci. Vol. 45, No. 6, pp :793-797.
 23. Guanghong, W.U.; Yuan, C.O.; Shen, M.; Tang, Y.L.; Dongm, L.I.; SUN, F.F.; Huang, C. and Han, X., 2007. Immunological and biochemical parameters in carp (Cyprinus carpio) qompesell feed ingredients for long term administration. Microb-Ecol. Vol. 44, No. 2, pp: 175-185.
 24. Hagi, T.; Tanaka, D.; Iwamura, Y. and Hoshino, T., 2004. Diversity and seasonal changes in latic acid bacteria in the intestinal tract of cultured freshwater fish. Aquaculture. Vol 234, pp: 335-346.
 25. Holben, W.E.; Williams, P.; Saarinen, M.; Sarkilahti, L.K. and Apaja Lahti, J.H.A., 2002.Phylog-enetic analisis of intestinal microflora indicates in novel Mycoplasma phylotype in farmed and wild salmon. Microb-Ecol. Vol. 44, No. 2, pp: 175-185.
 26. Iravan, D.; Hariyadi, P. and Wijaya, H., 2003. The potency of Krokot (Portulaca oleracea) as functional food ingredients. Indonesian Food and Nutrition Progress. Vol. 10, No. 1, pp: 1-12.
 27. Lartseva, L.V. and Bormotova, M., 1998. Sanitary Microbiological examination of yung sturgeon in the Volga delta, Bull. Eur. Fish Pathol. Vol. 18, No. 3, pp: 102.
 28. Lakhsmi, P.T.V. and Rajalakshmi, P., 2011. Identification of phyto-components and its biologicalactivities of Aloe vera (L.) through Gas Chromatography-Mass Spectrometry. International Research Journal of Pharmacy. Vol 2, pp: 247-249.
 29. Lim, Y.Y. and Quah E.P.L., 2007. Antioxidant properties of difrent cultivars of portulaca oleracea. Food Chem. Vol. 103, pp: 734-740.
 30. Logambal, S.M.; Venkatalakshmi, S. and Michael, R.D., 2000. Immunostimulatory effect of leaf extract of Ocimum sanctum Linn in (Oreochromis mossambicus) (Peters). Hydrobiologia. Vol. 430, pp: 113-120.
 31. Movahedian, A.; Ghannadi, A. and Vashirnia, M., 2007. Hypocholesterolemic effects of Purslane extract on serum lipids in rabbits fed with high cholesterol levels. International Journal of Pharmacology. Vol. 3, No. 3, pp: 285-289.
 32. Olusola, S.E.; Emikpe, B.O. and Olaifa, F.E., 2013. The potentials of medicinal plants extracts as bioantimicrobial in aquaculture. International Journal of Medicinal and Aromatic Plants. Vol. 3, pp: 404-412.
 33. Pollock, R.A.; Finlay, L.; Mondschein, W. and Modesto, R.R., 2002. Laboratory exercises in microbiology. 232 p.
 34. Schuman, M., 2001. Overview of purslane edible and medicinal Herb.Nnfa today. Vol. 115, No. 6, pp: 132-145.
 35. Shepherd, J. and Bromage, N., 1992. Intensive fish farming. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England. 416 p.
 36. Shalaby, A.M.; Khattab, Y.A. and Abdel Rahman, A.M., 2006. Effects of Garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical. Vol. 12, pp: 172-201.
 37. Tekeli, A.; Kutlu, H.R.; Celik, L.; Yurdakul, E. and Avcy, A., 2008. The use of propolis as an alternative to antibiotic growth promoters in broiler diets. Proceedings of 23th Worlds Poulry Congress. Vol. 2, pp: 482-482.
 38. Xie, Z.F., 2002. Classified dictionary of traditional Chinese Medicine. Foreign Language Press, Beijing, China. 1057 p.
 39. Zheng, Z.L.; Tan, J.Y.W.; Liu, H.Y.; Zhou, X.H.; Xiang, X. and Wang, K.Y., 2009. Evaluation of oregano essential oil (Origanum heracleoticum L.) on growth, antioxidant effect and resistance against Aeromonas hydrophila in channel catfish (Ictalurus punctuatus). Aquaculture. Vol. 229, pp: 214-218.
 40. Zar, J.H., 1999. Biostatistical analysis. Prentic Hall. (4th Edition) New Jersey. 663 p.