بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

 منطقه حفاظت شده اساس با مساحت 2997 هکتار در جنوب شهرستان سوادکوه واقع در شرق جاده ارتباطی قائم شهر- تهران در استان مازندران قرار دارد. این مطالعه با هدف بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس از فـروردیـن ماه 1393 تا اواخر آبان ماه 1393 انجام گرفته است. از نمونه های زنده در منطقه عکس برداری صورت گرفته و به آزمایشگاه منتقل شدند. در طی تحقیق 50 نمونه مار جمع آوری گردید و در مجموع 11 گونه از 10 جنس و 5 خانواده شناسایی شد که عبارتند از:Dolichophis Schmidti ،Elaphe dione ،Hemorrhois ravergieri ، latyceps najadum najadum،Telescopus fallax iberus  ،Zamenis persicus ،Malpolon insignitus fuscus ، Natrix natrix persa،Natrix tessellata ،Xerotyphlops vermicularis ، Gloydius halys caucasicus. در این منطقه بیش ترین فراوانی مربوط به گوند مار (16 درصد) و افعی قفقازی (16 درصد) و کم ترین فراوانی مربوط به یله مار (2 درصد) بوده است. کلید شناسایی و نقشه پراکنش نمونه های منطقه نیز تهیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Snakes Fauna in Esas Protected Area in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Vida Hojati
 • Mona Ebrahimi Rahnama
Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Esas Protected Area with an area of 2997 hectares in the south of Savadkouh city along the easthern side of the Ghaemshahr-Tehran road is located in Mazandaran Province, Iran. This study was performed to identify the snakes fauna of this region from early April to late November 2013. Live samples were photographed in the area and transferred to the laboratory. During this research, 50 specimens were collected and a total of 11 species of 10 genera and 5 families were identified. These include: Dolichophis Schmidti, Elaphe dione, Hemorrhois ravergieri, Platyceps najadum najadum, Telescopus fallax iberus, Zamenis persicus, Malpolon insignitus fuscus,  Natrix natrix persa,  Natrix tessellata,  Xerotyphlops vermicularis and Gloydius halys caucasicus. The highest frequency belong to the species Elaphe dione (16 %) and Gloydius halys caucasicus (16 %), and the lowest belongs to the Malpolon insignitus fuscus (2%). The identification key and distribution map of the samples of the region were also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esas Prohibited Area
 • reptiles
 • snakes
 • Mazandaran
 1. حجتی، و.؛ مقدس، د. و فقیری، ا.، 1388. شناسایی دوزیستان و خزندگان پارک ملی شهید زارع ساری. فصلنامه زیست­ شناسی جانوری. سال 1، شماره 3، صفحات 31 تا 38.
 2. حجتی، و.؛ فقیری، ا. و بابایی ­سواسری، ر.، 1390. بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران، فصلنامه زیست‌ شناسی جانوری. سال 4، شماره 2، صفحات 33 تا 43.
 3. درخشانپور، ز.؛ حجتی، و. و عباسپور، ح.، 1395. بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت­ شده پرور در استان سمنان. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 8، شماره 2، صفحات 249 تا 258.
 4. ذوالفقاری، ن.؛ حجتی و. و شجیعی، ه.، 1395. بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکار ممنوع هزار جریب در استان مازندران. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 8، شماره 3، صفحات 258 تا 251.
 5. سازمان حفاظت محیط زیست ایران. 1390. لیست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست. فروردین ۱۳۹5، بازبینی ‌شده در ۲1 فروردین ۱۳۹5.
 6. سلیمان­ فلاح، د.، 1392. بررسی فونستیک دوزیستان و خزندگان منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک استان سمنان. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. 117 صفحه.
 7. فرزان ­پی، ر.، 1369. مار شناخت. مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول. 284 صفحه.                  
 8. فیروز، ا.، 1387. حیات­وحش ایران مهره ­داران. مرکز نشر دانشگاهی. 491 صفحه.
 9. کمالی، ک.، 1392. راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران. انتشارات ایران شناسی. 368 صفحه
 10. لطیفی، م.، 1379. مارهای ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. 478 صفحه.
 11. نبوی، ش.؛ کمی، ح.ق. و حجتی، و.، 1392. مطالعه فونستیک خزندگان پناهگاه حیات ­وحش میانکاله در استان مازندران. فصلنامه زیست­ شناسی جانوری. سال 6، شماره 1، صفحات 77 تا 88.
 12. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A.; Naderi, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. Asian Herpetological Research. Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.