بررسی رابطه طول و وزن، نسبت جنسی و شاخص وضعیت ماهی یال اسبی سر بزرگ Trichiurus lepturus در دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات شیلاتی آب های دور ، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

2 اداره کل شیلات استان سیستان وبلوچستان، چابهار، ایران

چکیده

رابطه طول و وزن، نسبت جنسی و شاخص وضعیت ماهی یال اسبی سربزرگ  Trichiurus Lepturus از مهر 1393 تا شهریور 1394 در سواحل استان سیستان و بلوچستان در دریای عمان بررسی گردید. در مجموع تعداد 283 نمونه به صورت تصادفی در طول مدت تحقیق جمع آوری گردید. نمونه ها پس از تعیین جنسیت در گروه های طولی مختلف تقسیم بندی شدند. در نمونه های مورد مطالعه، 42 درصد نر، 58 درصد ماده و نسبت جنسی ماده به نر در این بررسی (1/37:1) محاسبه گردید. بیش ترین و کم ترین میزان طول کل به ترتیب 115 سانتی متر و 49 سانتی متر و بیش ترین و کم ترین میزان وزن کل به ترتیب 1000 گرم و 180 گرم در طول دوره مطالعه به دست آمد. رابطه طول کل- وزن برای مجموع جمعیت به صورتW=0.048TL2.67 و با ضریب همبستگی 0/919 محاسبه شد. رابطه طول کل و وزن در جنس نرW=0.066 TL 2.410 با ضریب همبستگی 0/945 و در جنس ماده به صورت W = 0.0087TL 2.301 با ضریب همبستگی 0/925 تخمین زده شد. نتایج آزمون t-test وجود اختلاف معنی داری را بین مقادیر به دست آمده برای جنس نر، ماده و مجموع جمعیت با عدد 3 نشان داد و بنابراین دارای رشد ناهمگون است. میزان شاخص وضعیت برای ماهی یال اسبی در آب های دریای عمان 1/25 محاسبه شد. وضعیت از اسفند تا اواسط مرداد روند کاهشی داشته است وسپس به تدریج افزایش یافته است و به حداکثر میزان خود در پاییز رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment length-weight relationship, sex ratio and condition factor of Large Head Hairtail (Trichiurus lepturus) in Gulf of Oman (Sistan and baluchestan province)

نویسندگان [English]

 • MohammadReza Mirzaei 1
 • Bizhan Azhang 1
 • Sara Kazemi 2
1 Offshore fisheries research center, Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Chabahar, Iran.
2 Fisheries Directorate of Sistan and Baluchestan Province, Chahbahar, Iran
چکیده [English]

Length-weight relationship, sex ratio and condition factor of Trichiurus lepturus were conducted from September 2014 to August 2015 from different landing sites along the Sistan & Baluchistan province coastline – Oman Sea. A total of 283 specimens were randomly collected during study period. The monthly collections were sexed and size grouped (8 size groups with 10 mm class intervals). Among the studied species, 42% were male and 56% were female and the overall sex ratio was female biased (1.37:1).  The maximum and minimum total length were 115 cm and 49 cm, respectively. The maximum and minimum total weight for this species was 1000 g and 180 g. respectively. Samples were found to be ranged from 49 to 115 mm in total length and the total weights were found to be ranged from 180 to 1000 g.  In the present study, the length-weight relationship for total population was calculated as W=0.048TL2.67, R2 = (0.919). The length-weight relationship was calculated as W = 0.066 TL 2.410, R2 = (0.945) for males and W = 0.0087TL 2.301, R2 = (0.925) for females. t-test analysis showed a significant difference between the b values obtained for Female, male and total population from number 3 which show a negative allometric growth. The maximum condition factor (K) of 1.25 was recorded during the study period. The condition factor declined from March to mid-August, and then gradually increased, reaching its maximum level in the fall.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trichiurus lepturus
 • condition factor
 • length weight relationship
 • Oman Sea
 1. تقوی ­مطلق، س.ا.، 1390. پویایی شناسی جمعیت و زیست شناسی ماهی یال اسبی در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 62 صفحه.
 2. رئیسی، ه.، 1390. ارزیابی ذخایر ماهی یال اسبی بزرگ و تعیین ترکیب صید ضمنی در ترال­های صید این گونه درآب­ های بوشهر و هرمزگان. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 20 صفحه.
 3. ستاری، م.؛ شاهسونی، د. و شفیعی. ش.، 1382.  ماهی­ شناسی سیستماتیک. انتشارات حق ­شناس. 502 صفحه.
 4. کمالی ع.؛ دهقانی، ر.؛ بهزادی، س.؛ سالارپور، ع.؛ درویشی، م. و ولی­ نسب. ت.، 1382. بررسی وضعیت ذخایر ماهیان یال اسبی در آب های استان هرمزگان. موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. تهران. 74صفحه.
 5. ولی ­نسب، ت.؛ دهقانی، ر.؛ کمالی، ع. و خورشیدیان، ک1384. گزارش نهایی تعیین میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 100 صفحه.
 6. Barbosa, S.C.; Costa, M.F.; Barletta, M.; Dantas, D.V.; Kehrig, H.A. and Malm, O., 2011. Total mercury in the fish Trichiurus lepturus from a tropical estuary in relation to length, weight, and season. Neotropical Ichthyology. Vol. 9, No. 1, pp: 183-190.
 7. Biswas, S., 1993. Manual of methods in fish biology: South Asian Publishers. 190 p.
 8. Chiou, W.D.; Chen, C.Y.; Wang, C.M. and Chen, C.T., 2006. Food and feeding habits of ribbonfish Trichiurus lepturus in coastal waters of south‐western Taiwan. Fisheries Science. Vol. 72, No. 2, pp: 373-381.
 9. Cotter, A. and Pilling, G., 2007. Landings, logbooks and observer surveys: improving the protocols for sampling commercial fisheries. Fish and Fisheries. Vol. 8, No. 2, pp: 123-152.
 10. Farzana, Y.; Tabassum, Q.S. and Naeema, E., 2012. Length Weight Relationship and Condition Factor of  Trichiurus lepturus (Pisces: Trichiuridae) from Karachi Coast, Pakistan Karachi University Journal of Science. Vol. 40, pp: 12-19.
 11. Jones, R.; Petrell, R. and Pauly, D., 1999. Using modified length–weight relationships to assess the condition of fish. Aquacultural engineering. Vol. 20, No. 4, pp: 261-276.
 12. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and management . Fishing News Book. 340 p.
 13. Martins, A.S. and Haimovici, M., 1997. Distribution, abundance and biological interactions of the cutlassfish Trichiurus lepturus in the southern Brazil subtropical convergence ecosystem. Fisheries Research. Vol. 30, No. 3, pp: 217-227.
 14. Martins, A.; Haimovici, M. and Palacios, R., 2005. Diet and feeding of the cutlassfish Trichiurus lepturus in the Subtropical Convergence Ecosystem of southern Brazil. Marine Biological Association of the United Kingdom. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 85, No. 5, pp: 1223-1229.
 15. Narasimham, K., 1970. On the length-weight relationship and relative condition in Trichiurus lepturus Linnaeus. Indian Journal of Fisheries. Vol. 17, pp: 90-96.
 16. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks: FAO Fisheries Technical Paper. 55 p.
 17. Rao, T.A.; Lal Mohan, R.; Chakraborty, S.; Murty, V.S.; Nair, K.; Vivekanandan, E. and Raje, S., 1992. Stock assessment of sciaenid resources of India. Indian Journal of Fisheries. Vol. 39, No. 1-2, pp: 85-103.
 18. Taghavi Motlagh, S.A. and Ghodrati Shojaei, M., 2017. Fishery management based on relative yield-per-recruit model for the Largehead Hairtail (Trichiurus lepturus) stocks in the Persian Gulf and Oman Sea. Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 26, No. 6, pp: 93-102.