بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami) در کلاسه های طولی مختلف

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ترکیب شیمیایی لاشه و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم­ های گوارشی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami) انجام شد. به این منظور ماهیان خواجو از منطقه شمال ­شرق ایران صید و پس از آماده سازی نمونه­ ها، آنالیزهای مربوطه در سه کلاسه طولی (8 تا 12، 12 تا 16 و 16 تا 20 سانتی‌ متر) مختلف انجام گرفت. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد، با افزایش اندازه ماهیان، میزان پروتئین خام لاشه به­ طور معنی ­داری کاهش و میزان چربی خام و خاکستر افزایش یافت (0/05>p). آرژنین و لوسین فراوان ­ترین و متیونین کم ترین اسیدآمینه موجود در لاشه ماهی خواجوی بودند. با افزایش وزن ماهیان، میزان اسیدهای آمینه لوسین، لیزین، ترئونین و متیونین لاشه روند افزایشی معنی ­داری را نشان دادند (0/05>p). آنزیم پروتئاز کل بیش ­ترین میزان فعالیت را در روده میانی داشت و میزان فعالیت آنزیم ­های پروتئاز کل و لیپاز با افزایش وزن بدن ماهیان روند افزایشی معنی­ داری را نشان داد (0/05>p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماهی خواجو می ­تواند به‌ عنوان یک گونه با عادت غذایی همه‌ چیزخواری متمایل به گوشت‌ خواری درنظر گرفته شود. اطلاعات مربوط به ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه ماهی خواجو می ­تواند به‌ عنوان الگویی جهت تهیه فرمولاسیون جیره ­های غذایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the chemical composition and amino acid profile of carcasses and the level of activity of the digestive enzymes of Khajoo (Schizothorax pelzami) in different longitudinal classes

نویسندگان [English]

 • Ehsan Ebrahimi 1
 • Hamidreza Ahmadniaye Motlagh 2
 • Omid Safari 2
1 Fisheries Department, Faculty of Marine and Atmospheric Sciences, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the carcass chemical composition and amino acid profile of carcasses and the level of activity of the digestive enzymes of Khajoo (Schizothorax pelzami). To this end, Khajoo fish were harvested from the north-eastern region of Iran, and after preparation, relevant analyzes were carried out in three longitudinal classes (8-12, 12-16, 16-20 cm).As the fish size increased, carcass protein content decreased significantly (p <0.05), and the amount of crude fat and ash increased (p <0.05). The results showed that arginine and leucine are the most abundant and methionine is the least amino acids in the Khajoo fish carcasses. With increasing fish weight, the amount of leucine, lysine, threonine and methionine of the carcasses increased significantly (p <0.05). Total protease enzyme have the highest amount of activity and the level of activity of the total protease and lipase enzymes showed a significant increase (p <0.05) with fish body weight gain. The results of this study showed that Khajoo fish could be considered as a species with omnivorous eating habit which tending to carnivores.Information on the chemical composition and amino acid profile of carcass of Khajoo could be applied as a template for formulation of dietary foods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Khajoo fish (S. pelzami)
 • Indigenous species
 • longitudinal classes
 • carcass
 • digestive enzyme
 1. ابراهیمی، ا.؛ کامرانی، ا.؛ حیدرنژاد، م.س. و صفری، ا.، 1396. اثر نور و دما بر فعالیت حرکتی و رفتار تغذیه‌ ای ماهی خواجو Schizothorax pelzami.رساله دکتری. دانشگاه هرمزگان. بندرعباس. 86 صفحه.
 2. اسماعیل‌ زاده، ر.؛ سحری، م، و حمیدی­ اصفهانی، ز.، 1382. مقایسه ترکیبات غذایی گوشت ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و ماهی علف­ خوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella)  و فرآوری ماریناد از آن‌ ها. مجله علمی شیلات. سال 12، شماره 4، صفحات 16 تا 19.
 3. پاپهن، ف. و رونق، م.، 1381. بررسی میزان چربی و پروتئین عضلات ماهی شوریده در منطقه هندیجان در فصول مختلف. مجله دامپزشکی. دوره 8، شماره 5، صفحات 75 تا 82.
 4. جهانجو، و.، 1390. اثرات سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید جیره غذایی بر شاخص­ های رشد، تغذیه، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن شیزوتراکس زارودنی پرورشی (Schizothorax zarudnyi). پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد شیلات. دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر. 128 صفحه.
 5. دانش ­مسگران، م.؛ معینی، م.س.؛ ترکی، م.؛ دستار، ب.؛ خواجه ­علی، ف.؛ بوجارپور، م. و طباطبایی، ف.، 1378. اسیدهای آمینه در تغذیه دام. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. 444 صفحه.
 6. ذبیحی، م.؛ پورکاظمی، م.؛ کاظمی، ر.ا. و کمالی، ا.، 1382. تعیین زمان تخم ­ریزی و تغییرات چرخه تولیدمثلی هامون ماهی (Shizothorax zarudnyi) بر مبنای شاخص وزنی گناد، شاخص وزنی کبد و شاخص چاقی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 12، شماره 4، صفحات 41 تا 56.
 7. رضوانی ­گیل ­کلایی، س.، 1389. بررسی تکثیر و پرورش ماهی شیزوتراکس زارودنی تا وزن یک گرم در استخر خاکی. موسسه تحقیقات شیلات ایران. شماره پروژه 89141-8910-12-14.
 8. رضوی­ شیرازی،ح.، 1373. تکنولوژی فرآورده ­های دریایی، اصول نگه ­داری و عمل­ آوری. انتشارات شرکت شیلانه. صفحات 31 تا 48.
 9. زکی ­پور رحیم ­آبادی، ا.؛ ارشدی، ع.؛ زارع، پ. و حیدری، م.ر.، 1388. بررسی مقایسه ­ای ترکیبات شیمیایی عضله ماهی خواجو (Shizothorax zarudnyi) و انجک (Shizocypris altidorsalis) در فصول مختلف و جنس­ های مختلف در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 3، شماره 3، صفحات 15 تا 20.
 10. صفری، ا.؛ باقری، ج. و ناصری ­زاده، م.،1393. مطالعه هورمون ­های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سال. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 69، شماره 4، صفحات 423 تا 430.
 11. صفری، ا. و ابراهیمی، ا.، 1397. بررسی امکان تولید جیره غذایی بهینه در ماهی خواجو (Schizothorax pelzami) به‌ عنوان گونه بومی شمال­ شرق ایران باهدف تولید پایدار در سیستم­ های پرورشی. طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. 150 صفحه.
 12. عبدلی، ا.؛ رسولی، پ.؛ یزدادن­ داد بی ­بالان، ح. و عبدلی، ل.، 1386. بررسی برخی جنبه­ های اکولوژیکی گونه Shizothorax pelzami از رودخانه­ لائین سو در شمال ­شرق ایران. مجله علوم محیطی. دوره 4، شماره 3، صفحات 69 تا 76.
 13. قرایی، ا.؛ راهداری، ع.ع. و غفاری، م.، 1390. تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Shizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون ­های سنتتیک. مجله علوم و فنون دریایی. دوره 10، شماره 1، صفحات 1 تا 11.
 14. Ali, M.; Ighbal, F.; Salam, A.; Iram, S. and Athar, M., 2005. Comparative study of body composition of different fish species from brackish water pond. International Journal of Environment Science and Technology. Vol. 2, No. 3, pp: 229-232.
 15. AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 2005. Official Methods of Analysis, 18th ed. AOAC International, Maryland, USA.
 16. Brown, J.; Helm, M. and Moir, J., 1995. New candidate species for aquaculture. In: Boghen, A.D., (Ed.), ColdWater Aquaculture in Atlantic Canada. 2nd edn. Tribune Press, Sackville, New Brunswick. pp: 341-362.
 17. Coad, B.W., 1998. Systematic biodiversity in the fresh water fishes of Iran. Ital. J. Zool. Vol. 65, pp: 101-108.
 18. Coad, B.W., 1995. Freshwater fishes of Iran. Acta. Sc. Nat. Brno. Vol. 29, No. 1.
 19. Cole, D.J.A., 1978. Amino acid nutrition of the pig. In: Haresign, W. and Lewis, D., (Eds.), Recent Advances in Animal Nutrition. Butterworth, London. pp: 59-72.
 20. Evans, D.H., 1998. The physiology of fishes. CRC Press. New York. USA. 519 p.
 21. FAO. 2004. FAO Yearbook of fishery statistics 2004 (Vol. 1/2). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 22. Forster, I. and Ogata, H.Y., 1998. Lysine requirement of juvenile Japanese flounder Paralichthys oliaceus and juvenile red sea bream Pagrus major. Aquaculture. Vol. 161, pp: 131-142.
 23. Gharaei, A.; Rahdari, A. and Ghaffari, M., 2010. Schizothorax zarudnyi as a potential species for aquaculture. Paper presented in the Aqua 2010, Phuket, Thailand, 22-25 September 2010. pp: 119-120.
 24. Gharaei, A.; Rahdari, A. and Ghaffari, M., 2011. Induced Spawning of Schizothorax zarudnyi (Cyprinidae) By Using Synthetic Hormones (Ovaprim and HCG). World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 3, No. 6, pp: 518-522.
 25. Harding, D.E.; Allen, O.; Jr, W. and Wilson, R.P., 1977. Sulfur amino acid requirement of channel catfish: L-methionine and L-cystine. Journal of Nutrition. Vol. 107, pp: 2031-2035.
 26. Kakade, M.L.; Hoffa, D.E. and Leiner, I.E., 1973. Contribution of trypsin inhibitors to the deleterious effects of unheated soybeans fed to rats. Journal of Nutrition. Vol. 103, pp: 1772-1778.
 27. Kim, J.D. and Lall, S.P., 2000. Amino acid composition of whole body tissue of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), yellowtail flounder (Pleuronectes ferruginea) and Japanese flounder (Paralichthys olivaceus). Aquaculture. Vol. 187, pp: 376-373.
 28. Kuzmina, V.V., 1996. Influence of age on digestive enzyme activity in some freshwater teleosts. Aquaculture. Vol. 148, pp: 25-37.
 29. Lan, C.C. and Pan, B.S., 1993. In vitro digestibility simulating the proteolysis of feed protein in midgut   gland of grass shrimp (Penaeus monodon). Aquaculture. Vol. 109, pp: 59-70.
 30. Mambrini, M. and Kaushik, S.J., 1995. Indispensable amino acid requirements of fish: correspondance between quantitative data and amino acid profiles of tissue proteins. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 11, pp: 240-247.
 31. McCafferty, W.P., 1981. Aquatic Entomology. Jones and Bartlett Publishers. U.S.A. 449 p.
 32. Mirza, M.R., 1988. A note on the systematic of the genus Schizothoraz Heckel, 1993 (Pisces: Cyprinidae). Pak. J. Zool. Vol. 20, No. 3, pp: 312-314.
 33. Moon, H.Y. and Gatlin, D.M., 1991. Total sulfur amino acid requirement of juvenile red drum, Sciaenops ocellatus. Aquaculture. Vol. 95, pp: 97-106.
 34. Needham, P.R. and Needham, J.G., 1962. A guide to the study of Fresh-water biology. Holden Day Publisher. U.S.A. 107 p.
 35. Nettleton, J.A., 1990. Comparing nutrients in wild and farmed fish. Aquaculture magazine. January/February. pp: 34-41.
 36. Pauly, D. and Froese, R., 2001. Fish stocks. In Levin, S.A., (ed.) Encyclopedia of Biodiversity. Academic Press, San Diego. Vol. 1, 144 p.
 37. Pennak, R.L., 1953. Fresh water invertebrate of the United States. The Ronald Press. U.S.A.
 38. Pion, R., 1976. Dietary Effects and Amino Acids in Tissues. Protein Metabolism and Nutrition, London, Butterworths. pp: 259-278.
 39. Santiago, C.B. and Lovell, R.T., 1988. Amino acid requirements for growth of Nile tilapia. Journal of Nutrition. Vol. 118, pp: 1540-1546.
 40. Sikorski, Z.E.; Kołakowska, A. and Burt, J.R., 1990.  Postharvest biochemical and microbial changes. Seafood: resources, nutritional composition, and preservatives. Boca Raton, FL. CRC Press Inc. pp: 29-75.
 41. Tasbozan, O.; Ozcan, O.; Erbas, C.; Undag, E.; Atici, A. and Adaklia, A., 2013. Determination of Proximate and Amino Acid Composition of Five Different Tilapia Species from the Cukurova Region (Turkey). Journal of Applied Biological Sciences. Vol. 7, No. 3, pp: 17-22.
 42. Usinger, R.L., 1963. Aquatic insect of California. University of California Press. U.S.A. 508 p.
 43. Wilson, R.P.; Harding, D.E.; Garling, D. and Jr, L., 1977. Effect of dietary pH on amino acid utilization and the lysine requirement of fingerling channel catfish. Journal of Nutrition. Vol. 107, pp: 166-170.
 44. Wilson, R.P.; Allen, O.W.; Robinson, E.H. and Poe, W.E., 1978. Tryptophan and threonine requirements of fingerling channel catfish. Journal of Nutrition. Vol. 108, pp: 1595-1599.
 45. Wilson, R.P.; Poe, W.E. and Robinson, E.H., 1980. Leucine, isoleucine, valine and histidine requirements of fingerling channel catfish. Journal of Nutrition. Vol. 110, pp: 627-633.
 46. Wilson, R.P. and Poe, W.E., 1985. Relationship of whole body and egg essential amino acid patterns to amino acid requirement patterns in channel catfish, Ictalurus punctatus. Comparative Biochemistry and Physiology. Vol. 80, pp: 385-388.
 47. Wilson, R.P., 1991. Amino acid nutrition of fish: a new method of estimating requirement values. In: Proc. 12th U.S.–Japan Symp. on Aquaculture Nutrition, Newport, Oregon, Oct. 1991. pp: 49-54.
 48. Worthington, C.C., 1991. Worthington enzyme manual related biochemical. 3rd Edition. Freehold. New Jersey. pp: 38-44.
 49. Yan, T.; Teo, L.H. and Sin, Y.M., 1996. Effects of metals on α-amylase activity in the digestive gland of the green mussel, Perna viridis L. Bulletin of environmental contamination and toxicology. Vol. 56, No. 4, pp: 677-682.
 50. Yildiz, M.; Şener, E. and Timur, M., 2007. Effects of variations in feed and seasonal changes on body proximate composition of wild and cultured sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 7, pp: 45-51.
 51. Zar, J.H., 2007. Biostatistical Analysis, 5th ed. Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, NJ, USA.