اثر مولتی آنزیم ناتوزیم و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی در جیره غذایی بر شاخص های رشد و خون شناسی در فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

 این تحقیق به ­­منظور تعیین اثر استفاده­ پروبیوتیک  پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی و مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی بر شاخص ­های رشد و خون‌ شناسی در بچه فیل­ ماهی به ­صورت طرح کاملا ً تصادفی در پنج تیمار و یک شاهد ­(هر یک با سه تکرار) انجام شد. ­پروبیوتیک و مولتی ­­آنزیم در پنج سطح، ­0/1 درصد پروبیوتیک، 0/025 درصد مولتی ­آنزیم، ­0/05­ درصد مولتی ­آنزیم،­ ترکیب پروبیوتیک ­(0/1 درصد) و مولتی ­آنزیم (0/025)،­ ترکیب پروبیوتیک ­(0/1 درصد) ­و ­مولتی ­آنزیم (0/05 درصد) و گروه شاهد، به جیره غذایی ماهیان افزوده و به ­مدت ۸ هفته  تغذیه شد. شاخص ­های رشد ­(افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی غذا) و  فاکتورهای خون­ شناسی نظیر هموگلوبین، هماتوکریت، WBC،RBC ،MCV ،MCH ،MCHC  اندازه ­گیری شد. براساس نتایج حاصل، ­سطح پرو‌بیوتیک صفر و مولتی ­آنزیم ­0/05 درصد و همین ­طور پروبیوتیک سطح 0/1 درصد و مولتی­ آنزیم سطح 0/05 درصد بر مقدار وزن نهایی، افزایش وزن، SGR  و همین­ طور نسبت کارایی بیش ­ترین  اثر را داشتند و نسبت به گروه شاهد تاثیر معنی­ داری نشان داد (0/05>P). ­میزان FCR در­سطح پروبیوتیک 1 و مولتی­ آنزیم 3 کم ­ترین میزان را نشان داد و نسبت به گروه شاهد تاثیر معنی ­داری داشت ­(0/05>P). سطوح پروبیوتیکی و آنزیمی مختلف بر شاخص­ های خونی اثر معنی­ داری نداشتند (0/05<P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مولتی ­آنزیم و پروبیوتیک می‌ تواند بر فاکتور‌های رشد ماهی تاثیر گذاشته و باعث بهبود وضعیت رشد و تغذیه فیل ­ماهی خاویاری گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. حمیدیان، ن.، ۱۳۹۲. ارزیابی اثرPediococcusacidilactici بر شاخص‌ های رشد و پارامترهای خونی فیل­ ماهی (Husohuso). همایش ملی علوم جانوران آبزی، رشت، دانشگاه گیلان، صفحات   ۲۳۱ تا ۲۴۵.
 2. سهندی، ج.، ۱۳۹۲. ارزیابی تاثیر لاکتوباسیلوس‌ های پروبیوتیکی (Bifidobacterium animalis و Bifidobacterium lactic) برعملکرد رشد لارو قزل‌ آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) در برابر استرس ­های محیطی. همایش ملی علوم جانوران آبزی. رشت، دانشگاه گیلان. صفحات ۲۳ تا ۳۱.
 3. ضیایی ­نژاد، س.، ۱۳۸۲. بررسی تاثیر باکتری‌ های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک بر رشد، بازماندگی و تغییرات آنزیم‌ های گوارشی در مراحل لاروی و پست لاروی میگوی سفید هندی (Fenneropeaneus indicus). پایان‌ نامه کارشناسی ­ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. صفحات ۵۴ تا ۷۸.
 4. ناصری، س.؛ نظامی­ بلوچی، ش.؛ خارا، ح.؛ فرزانفر، ع.؛ لشتو آقایی، غ. و شکوری، م.، ۱۳۸۷. بررسی عملکر رشدلارو ماهی قزل‌ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) در استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک و آهن مکمل شده در جیره غذایی. مجله علمی شیلات. سال 2، شماره 3، صفحات ۱ تا ۷. 
 5. Asadi, M.; Mirvaghefei, A.; Nematollahi, M.; Banaee, M. and Ahmadi, K., 2016. Effects of Watercress (Nasturtium nasturtium) extract on selected immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Open Veterinary Journal. Vol. 2, pp: 32-39.
 6. Bogut, I.; Opacak, A. and Stevic, I., 1995. The Influence of Polyzymes Added to the Food on the Growth of Carp Fingerlings (Cyprinus Carpio L.). Aquaculture. Vol. 129, No. 1, pp: 252.
 7. Brunt, J. and Austin B., 2005. Use of a probiotic to control lactococcosis and streptococosis in rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss). Journal of Fish Disease. Vol. 28, pp: 693-70. 
 8. Castell, J.D. and Tiews, K., 1980. Report of the EIFAC, IUNS and ICES Working Group on Standardization of Methodology in Fish Nutrition research (Hamburg, Germany, 21-23 March1979). 417 p.
 9. Farhangi, M. and Carter, C.G., 2007. Effect of Enzyme Supplementation to Dehulled Lupin based Diets on Growth, Feed Efficiency, Nutrient Digestibility and Carcass Composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss (Walbaum). Aquaculture Research. Vol. 38, No. 12, pp: 1274-1282.
 10. Gatesoupe, F.J., 1999. Review: The use of probiotics in aquaculture. Aquaculture. Vol. 180, pp: 147-165.
 11. Ghomi, M.R.; Shahriari, R.; Faghani Langroudi, H. and Nikoo, M., 2012. The Effects of Dietary Enzyme on Some Blood Biochemical Parameters of the Cultured Great Sturgeon Huso Huso Juveniles. Comparative Clin. Path. Vol. 21, pp: 201-204.
 12. Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Effect of probiotic on performance in female live bearing ornamental fish. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 518-526.
 13. Hidalgo, M.C.; Urea, E. and Sanz, A., 1999. Comparative study of digestive enzymes in fish with different nutritional habits. Proteolytic and amylase activities. Aquaculture. Vol. 170, No. 3, pp: 267-283.
 14. Hoseinifar, S.H.; Mirvaghefi, A.; Merrifield, D.L.; Mojazi Amiri, B.; Yelghi, S. and Darvish Bastami, K., 2011. The Study of Some Haematological and Serum Biochemical Parameters of Juvenile Beluga (Huso Huso) Fed Oligofructose. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 37, No. 1, pp: 91-96.
 15. Kennedy, S.B.; Tucker, J.W.; Thoresen, M. and Sennett, D.G., 1998. Current methodology for the use of probiotic bacteria in the culture of marine fish larvae. Aquaculture 98. World Aquaculture Society, Baton Rouge. 286 P.
 16. Lin, S.; Mai, K. and Tan, B., 2007. Effects of exogenous enzyme supplementation in diets on growth and feed utilization in tilapia, Oreochromis niloticus × O. aureus. Aquaculture research. Vol. 38, No. 15, pp: 1645-1653.
 17. Midilli, M., 2001. The effects of enzyme and probiotic supplementation to diets on broiler performance, Turk. J. Vet. Anim. Sci. Vol. 25, pp: 895-903.
 18. Mohammadbeygi, M.; Imanpour, M.R.; Taghizadeh, V. and Shabani, A., 2013. Endo 1-3 (4) Betaglucanase supplementation of Barley Based Diet and Its Effect on Some Hematological Parameters of Common Carp. Global Veterinaria. Vol. 1, No. 3, pp: 4-13.
 19. Mohanty, S.N.; Swain S.K. and Tripathi S.D., 1996. Rearing of catle (Catlacatla ham.) Spawn on formulated diets. Journal of Aquaculture in the Tropics. Vol. 11, pp: 253-258.
 20. Ringe, D. and Petsko, G.A., 2008. How enzymes work. Science. New York Then Washington. Vol. 320, 5882 p.
 21. Vazquez, J.A.; Gonzalez M.P. and Murado, 2005.  Effects of lactic acid bacteria cultures on pathogenic microbiota from fish. Aquaculture. Vol. 245, pp: 149-161.
 22. Zamini, A.; Kanani, H.; Esmaeili, A.; Ramezani, S. and Zorie Zahara, S.J., 2012. Effects of Two Dietary Exogenous Multi-Enzyme Supplementation, Natuzyme® and Beta-mannanase (Hemicell®), on Growth and Blood Parameters of Caspian Salmon (Salmo trutta Caspius). Comparative Clinical Pathology. Vol. 23, pp: 187-192.