بررسی فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریاییLactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66 جداسازی شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 مدیریت شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضد‌میکروبی­ سویه باکتریایی اسیدلاکتیک Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66 علیه عوامل باکتریایی بیماریزای شایع در آبزی‌پروری و انسان توسط آزمایش‌های in vitro انجام شد. L. lactis subsp. cremoris NABRII66 از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان جداسازی شده بود. به ­منظور بررسی فعالیت ضدمیکروبی سویه باکتریایی منتخب علیه عوامل بیما‌ریزای باکتریایی تاثیرگذار بر آزادماهیان و سایر گونه‌های ماهیان شامل L.garvieae ، Aeromonas salmonicida و دو عامل بیماریزای دیگر شامل Escherichia coliوStaphylococcus aureus به ­عنوان دو منبع شایع عفونت انسانی، از دو روش‌ آگار دولایه و میکروتیتر پلیت استفاده شد. نتایج  روش آگار دولایه، فعالیت ضد‌میکروبی سویه باکتریایی L. lactis subsp. cremoris NABRII66 را علیه تمامی عوامل بیماریزا نشان داد و بیش ­ترین اثر معنی‌دار بازدارندگی بر مهار رشد باکتری‌های بیماریزای A. salmonicida­ و ­S. aureus مشاهده گردید (0/05>p). هم­ چنین، نتایج تست میکروتیتر پلیت نشان داد که ­سوپرناتانت فاقد سلول سویه باکتریایی L. lactis subsp. cremoris NABRII66 به ­طور معنی‌داری قادر به مهار رشد باکتری A. salmonicida بود (0/05>p). ­این مطالعه نشان داد که سویه باکتریایی L. lactis subsp. cremoris NABRII66 جداسازی شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین­ کمان، دارای پتانسیل ضدمیکروبی علیه چهار عامل باکتریایی بیماریزای شایع توسط تولید برخی ترکیبات برون‌سلولی بوده که باید در مطالعات بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the antimicrobial activity of Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66 bacterial strain isolated from rainbow trout intestine

نویسندگان [English]

 • Faezeh Mortezaei 1
 • Maryam Royan 2
 • Arya Babakhani 1
 • Ramin Seighalani 2
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh sara, Iran
2 North Region Branch, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran,
چکیده [English]

This study was conducted to survey the antimicrobial activity of Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66 lactic acid bacterial strain against common bacterial pathogens in aquaculture and human populations by in vitro experiments. L. lactis subsp. cremoris NABRII66 has been isolated from rainbow trout intestine. Two methods including double layer agar and microtiter plate assay were used to evaluate the inhibition activity of selected bacterial strain against two bacterial pathogens L. garvieae and Aeromonas salmonicida species affecting salmonids and other fish speciesand two other bacterial pathogens including Escherichia coli and Staphylococcus aureus, as two most common source of infection in human population. The results of double layer agar method showed the antimicrobial activity of L. lactis subsp. cremoris NABRII66 bacterial strain against all the tested pathogens and the highest significant growth inhibition zone was observed against A. salmonicida and S. aureus bacterial pathogens (p<0/05). The results of the microtiter plate assay method showed that cell-free supernatant of L. lactis subsp. cremoris NABRII66 bacterial strain could significantly inhibit the growth of A. salmonicida (p<0/05). This study showed that Lactococcus lactis subsp. cremoris NABRII66 bacterial strain isolated from rainbow trout intestine had antimicrobial activity against four aquaculture and human's bacterial pathogens by producing some extracellular inhibitory compounds, which should be evaluated in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aquaculture
 • Lactic Acid Bacteria
 • Bacterial Pathogens
 • Antimicrobial Activity
 • Rainbow Trout
 1. مرتضائی، ف.؛ رویان، م.؛ علاف نویریان، ح. و باباخانی، آ.، 1397. بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری‌های اسیدلاکتیک جداسازی شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) علیه باکتری Streptococcus iniae. مجله علوم آبزی‌پروری، دوره 6، شماره 3، صفحات 43 تا 54.
 2. Abee, T.; Krockel, L. and Hill, C., 1995. Bacteriocins: Mode of action and potentials in 266 food preservation and control of food poisoning. International Journal of Food Microbiology. Vol. 28, pp: 169-185.
 3. Akçelik, O.; Tükel, Ç.; Özcengiz, G. and Akçelik, M., 2006. Characterization of bacteriocins from two Lactococcus lactis subsp. lactis isolates. Molecular Nutrition and Food Research. Vol. 50, No. 3, pp: 306-313.
 4. Amin, M.; Adams, M.; Bolch, C.J. and Burke, C.M., 2017.  In vitro screening of lactic acid bacteria isolated from gastrointestinal tract of Atlantic Salmon (Salmo salar) as probiont candidates. Aquaculture International. Vol. 25, No. 1, pp: 485-498.
 5. Austin, B. and Austin, D.A., 2016.  Bacterial fish pathogens: disease of farmed and wild fish, 6th edn. Springer, Dordrecht. 552 p.
 6. Balcázar, J.L.; De Blas, I.; Ruiz-Zarzuela, I.; Vendrell, D.; Dolores Evora, M. and Luis Múzquiz, J., 2006. Growth inhibition of Aeromonas species by lactic acid bacteria isolated from salmonids. Microbial Ecology in Health and Disease. Vol. 18, No. 1, pp: 61-63.
 7. Balcázar, J. L.; Vendrell, D.; De Blas, I.; Ruiz-Zarzuela, I.; Gironés, O. and Múzquiz, J. L., 2007. In vitro competitive adhesion and production of antagonistic compounds by lactic acid bacteria against fish pathogens. Veterinary Microbiology. Vol. 122, No. 3, pp: 373-380.
 8. Balcázar, J.L.; Vendrell, D.; de Blas, I.; Ruiz-Zarzuela, I.; Muzquiz, J.L. and Girones, O., 2008. Characterization of probiotic properties of lactic acid bacteria isolated from intestinal microbiota of fish. Aquaculture. Vol. 278, No. 4, pp: 188-191.
 9. Bromberg, R.; Moreno, I.; Delboni, R.R.; Cintra, H.C. and Oliveira, P.V., 2005.  Characteristics of the bacteriocin produced by Lactococcus lactis subsp. cremoris CTC 204 and the effect of this compound on the mesophilic bacteria associated with raw beef. World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol. 21, No. 3, pp: 351-358.
 10. Choi, H.J.; Cheigh, C.I.; Kim, S.B. and Pyun, Y.R., 2000. Production of a nisin-like 282 bacteriocin by Lactococcus lactis subsp. lactis A isolated from kimchi. Journal of Applied Microbiology. Vol. 88, pp: 563-571.
 11. Cleveland, J.; Montville, T.J.; Nes, I.F. and Chikindas, M.L., 2001. Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. International Journal of Food Microbiology. Vol. 71, No. 1, pp: 1-20.
 12. Cosentino, S.; Fadda, M.E.; Deplano, M.; Melis, R.; Pomata, R. and Pisano, M.B., 2012. Antilisterial activity of nisin-like bacteriocin-producing Lactococcus lactis subsp. lactis isolated from traditional Sardinian dairy products. J of Biomedicine and Biotechnology. Vol. 10, pp: 1155-1163.
 13. Didinen, B.I.; Onuk, E.E.; Metin, S. and Cayli, O., 2018. Identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from rainbow trout with inhibitory activity against Vagococcus salmoninarum and Lactococcus garvieae. Aquaculture Nutrition. Vol. 24, No. 1, pp: 400-407.
 14. Frick, J.S.; Schenk, K.; Quitadamo, M.; Kahl, F.; Köberle, M.; Bohn, E.; Aepfelbacher, M. and Autenrieth, I.B., 2007. Lactobacillus fermentum attenuates the proinflammatory effect of Yersinia enterocolitica on human epithelial cells. Inflammatory Bowel Diseases. Vol. 13, No. 1, pp: 83-90.
 15. Ghanbari, M.; Kneifel, W. and Domig, K.J., 2015. A new view of the fish gut microbiome: advances from next-generation sequencing. Aquaculture. Vol. 448, pp: 464-475.
 16. Gildberg, A.; Mikkelsen, H.; Sandaker. E. and Ringø, E., 1997.  Probiotic effect of lactic acid bacteria in the feed on growth and survival of fry of Atlantic cod (Gadus morhua). Hydrobiologia. Vol. 352, pp: 279-285.
 17. Gonçalves, A.T. and Gallardo‐Escárate, C., 2017. Microbiome dynamic modulation through functional diets based on pre and probiotics (mannan‐oligosaccharides and Saccharomyces cerevisiae) in juvenile rainbow trout. Journal of Applied Microbiology. Vol. 122, No. 5, pp: 1333-1347. 
 18. Itoi, S.; Yuasa, K.; Washio, S.; Abe, T.; Ikuno, E. and Sugita, H., 2009. Phenotypic variation in Lactococcus lactis subsp. lactis isolates derived from intestinal tracts of marine and freshwater fish. Journal of Applied Microbiology. Vol. 107, No. 3, pp: 867-874.
 19. Kumar, P.; Jain, K.K.; Sardar, P.; Jayant, M. and Tok, N.C., 2018. Effect of dietary synbiotic on growth performance, body composition, digestive enzyme activity and gut microbiota in Cirrhinus mrigala finger lings. Aquaculture Nutrition. Vol, 24. No. 3, pp: 921-929.
 20. Llewellyn, M.S.; Boutin, S.; Hoseinifar, S.H. and Derome, N., 2014. Teleost microbiomes: the state of the art in their characterization, manipulation and importance in aquaculture and fisheries. Frontiers in Microbiology. Vol. 5, 207 p.
 21. Merrifield, D.L.; Harper, G.; Mustafa, S.; Carnevali, O.; Picchietti, S. and Davies, S.J., 2011. Effect of dietary alginic acid on juvenile tilapia intestinal microbial bal­ance, intestinal histology and growth performance. Cell and Tissue Research. Vol. 344, pp: 135-146.
 22. Merrifield, D.L. and Rodiles, A., 2015. The fish microbiome and its interactions with mucosal tissues. In Mucosal health in aquaculture. Academic, Oxford, UK. pp: 273-295.
 23. Moreno, I.; Lerayer, A.L.; Baldini, V.L. and Leitão, M.F.D.F., 2000. Characterization of bacteriocins produced by Lactococcus lactis strains. Brazilian Journal of Microbiology. Vol. 31, No. 3, pp: 183-191.
 24. Mukherjee, A.; Dutta, D.; Banerjee, S.; Ringø, E.; Breines, E.M.; Hareide, E.; Chandra, G. and Ghosh, K., 2017. Culturable autochthonous gut bacteria in rohu, Labeo rohita. In vitro growth inhibition against pathogenic Aeromonas spp., stability in gut, bio-safety and identification by 16S rRNA gene sequencing. Symbiosis, Vol. 73, No. 3, pp: 165-177.
 25. Nikoskelainen, S.; Salminen, S.; Bylund, G. and Ouwehand, A.C., 2001.  Characterization of the properties of human and dairy-derived probiotics for prevention of infectious diseases in fish. Applied and Environmental Microbiology. Vol. 67, No. 6, pp: 2430-2435.
 26. Pérez, T.; Balcázar, J.L.; Peix, A.; Valverde, A.; Velázquez, E.; de Blas, I. and Ruiz Zarzuela, I., 2011.  Lactococcus lactis spp. tructae subsp. nov. isolated from the intestinal mucus of brown trout (Salmo trutta) and rainbow trout International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Vol. 61, pp: 1894-1898.
 27. Pérez-Sánchez, T.; Ruiz-Zarzuela, I.; de Blas, I. and Balcázar, J.L., 2014. Probiotics in aquaculture: a current assessment. Reviews in Aquaculture. Vol. 6, pp: 133-146.
 28. Rengpipat, S.; Rueangruklikhit, T. and Piyatiratitivorakul, S., 2008. Evaluations of lactic acid bacteria as probiotics for juvenile seabass Lates calcarifer. Aquaculture Research. Vol. 39, pp: 134-143.
 29. Ringø, E., 2008. The ability of carnobacteria isolated from fish intestine to inhibit growth of fish pathogenic bacteria: a screening study. Aquaculture Resea. Vol. 39, pp: 171-180.
 30. Rodriguez, J.M.; Cintas, L.M.; Casaus, P.; Horn, N.; Dodd, H.M.; Hernandez, P.E. and Gasson, M.J., 1995. Isolation of nisin-producing Lactococcus lactis strains from dry fermented sausages. Journal of Applied Bacteriology. Vol. 78, pp: 109-115.
 31. Rossland, E.; Langsrud, T.; Granum, P.E. and Sorhaug, T., 2005. Production of antimicrobial metabolites by strains of Lactobacillus or Lactococcus co-cultured with Bacillus cereus in milk. International Journal of Food Microbiology. Vol. 98, pp: 193-200.
 32. Schillinger, U., 1990. Bacteriocins of lactic acid bacteria. In Biotechnology and Food Safety. Edited by DD Bills and SD Kung. Butterworth-Heinemann, Boston, USA. pp: 55-74.
 33. Tejero-Sariñena, S.; Barlow, J.; Costabile, A.; Gibson, G.R. and Rowland, I., 2012. In vitro evaluation of the antimicrobial activity of a range of probiotics against pathogens: evidence for the effects of organic acids. Anaerobe. Vol. 18, No. 5, pp: 530-538.
 34. Vázquez, J.A.; González, M.P. and Murado, M.A., 2004. Pediocin production by Pediococcus acidilactici in solid state culture on a waste medium: Process simulation and experimental results. Biotechnology & Bioengineering. Vol. 85, No. 6, pp: 676-682.
 35. Zhou, X.; Wang, Y.; Yao, J. and Li, W., 2010. Inhibition ability of probiotic, Lactococcus lactis, against A. hydrophila and study of its immunostimulatory effect in tilapia. International Journal of Engineering, Science and Technology. Vol. 2, No. 7, pp: 73-80.