بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه ال-آرژنین بر شاخص های رشد و مقاومت بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

آرژنین یکی از اسیدهای آمینه ­ای است که تأثیر آن بر بهبود رشد و سیستم ایمنی انسان و بسیاری از حیوانات، همواره مورد توجه محققان بوده است. در تحقیق حاضر تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر شاخص‌های رشد  و مقاومت در مواجهه با تنش شوری در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرارگرفته است. به ­این منظور ماهیان به چهار تیمار (هر تیمار با سه تکرار) تقسیم شدند و با جیره‌های غذایی شامل مقدار آرژنین 0، 1/5، 2 و 2/5 درصد، به­ مدت 60 روز تغذیه شدند. در طی این مدت ماهی‌ها سه بار زیست‌ سنجی شدند. ­آنالیز داده ­ها با استفاده از نرم­ افزار SPSS نسخه 18 و رسم نمودارها با استفاده از نرم ­افزارExcel انجام شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ ها با مقایسه میانگین تیمارها در قالب طرح کاملاً تصادفی به کمک آزمون دانکن صورت گرفت (0/05>P). ­مطابق نتایج به‌ دست ‌آمده اسیدآمینه آرژنین بر ضریب تبدیل غذایی (FCR)، ­افزایش وزن بدن (BWG) و درصد افزایش وزن­ (%BWG) بدن کپور ماهیان،­ تأثیر معنی ­داری داشت (0/05>p) به­ طوری­ که در تیمارهای آزمایشی افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی مشاهده گردید­ (0/05>P)­، ­با این‌ حال شاخص‌های فاکتور وضعیت ­(CF)، شاخص رشد ویژه­ (SGR) ­و درصد بازماندگی (%SR)، اختلاف معنی­ داری را نشان ندادند­ (0/05<p). ­نتایج اعمال تنش شوری بر تیمارهای مختلف نشان داد که وجود اسیدآمینه ­آرژنین در جیره غذایی کپور ماهیان می‌ تواند تأثیر چشمگیری بر مقاومت و بقای آن‌ها داشته باشد به‌ طوری‌ که تیمارهای تغذیه‌ شده با ­1/5 و 2­ درصد آرژنین در طی 72 ساعت تلفاتی نداشت. بنابراین برطبق نتایج به‌ دست ‌آمده از تحقیق حاضر، استفاده از جیره غذایی حاوی 2 درصد اسید آمینه ال ­آرژنین جهت دستیابی به افزایش وزن ماهی کپور معمولی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different dietary levels of L-Arginine on growth indices and survival rate in fingerling common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

 • Valiallah jafari
 • Eslam Bahri
 • Mohammad Mazandarani
 • Abas ali Hajibagloo
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Arginine is one of the amino acids that its impact on improving the growth and immune system of human and many animals always been one of interest of researchers. In this study, the effect of this amino acid on growth indices and resistance against salinity tension on common carp fish has been investigated. For this purpose, four treatments (each treatment with three replicates) were made from common carp and fed with dietary foods containing arginine 0, 1.5, 2 and 2.5% for 60 days. During this period, the fishes three times were biometrics. Data analysis was performed using SPSS software version 18 and Excel and the comparing the mean of treatments in a completely randomized design have been performed analysis with Duncan test and one way ANOVA and existent or lack significant difference were performed in 5% of the level Probability (P<0.05). Regarding to the results obtain from arginine acid on food conversion rate (FCR), body weight gain and percentage of body weight gain of carp, it had significant impact (P <0.05), however, increasing body weight gain and decreasing FCR were observed in treatment groups (P<0.05), however condition factor (CF), growth specific rate (SGR) and survival rate (SR), did not showed any significant difference (P>0.05). Therefore, according to the present results, applying of salinity stress on different treatments showed that the presence of arginine in the feed of carp fish may have a significant effect on their resistance and survival, so that for feed treatments with 1.5% and 2% of arginine within 72 hours did not show any casualties, therefore. Hence, according to the present results, use of 2% L-Arginine to increase weight of carp, recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amino Acid
 • Arginine
 • Common Carp
 • Growth Indices
 • Survival Rate
 • Salinity Stress
 1. ابراهیمی، م.؛ زارع ­شحنه، ا.؛ شیوازاد، م.؛ انصاری ­پیرسرائی، ز.؛ تبیانیان، م.؛ ادیب ­مرادی، م. و نوری ­جلیانی، ک.، 1392. اثرات مکمل ال -آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه ­های گوشتی. نشریه پژوهش­ های علوم دامی ایران. جلد 5، شماره 4، صفحات 281 تا 290.
 2. پورعلی­ فشتمی، ح.ر.؛ بهمنی، م.؛ شکوریان، م.؛ حسنی، س.ح. و یارمحمدی، م.، 1393. مطالعه اثر اسیدآمینه آلانین بر شاخص ­های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ­تاس ­ماهیان ایرانی انگشت قد. نشریه توسعه آبزی ­پروری. سال 8، شماره 1، صفحات 56 تا 70.
 3. جهانیان،ر.، 1389. تاثیر سطوح مختلف آرژنین جیره بر زیرمجموعه ­های مختلف پروتئین­ های سرم خون و پاسخ­ های ایمنی جوجه ­های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 179 صفحه.
 4. رستمخانی، ن.؛ زارع، ص. و ملک ­زاده­ ویایه، ر.، 1390. بررسی تاثیر افزودن مکمل اسیدآمینه ­ای ال- آرژنین در غذا بر شاخص رشد کبدی HSI در ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه. 157 صفحه.
 5. رستمخانی، ن. و ملک ­زاده­ ویایه، ر. 1393. اثر مکمل یاری با آرژینین و اورنتین بر شاخص ­های رشد در ماهی قزل ­آلای رنگین کمان. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دوره 16، شماره 4، صفحات 290 تا 302.
 6. Bekan, S.; Dogankaya, L. and Cakirogullari, G.C., 2006. Growth and body composition of European catfish fed diet containing different Percentages of Protein.The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 57, pp: 137-142.
 7. Bogdan, C., 2015. Nitric oxide synthase in innate and adaptive immunity: an update. Trends Immunology. Vol. 36, pp: 161-178.
 8. Brown, C.R. and Cameron, J.N., 1991a. The relationship between specific dynamic action ŽSDA. and Protein synthesis rates in the channel catfish. Physiol. Zool. Vol. 64, pp: 298-309.
 9. Buentello, J.A. and Gatlin, D.M., 1999. Nitric oxide Production in activated macrophages from channel catfish (Ictalurus Punctatus): influence of dietary arginine and culture media. Aquaculture. Vol. 179, pp: 513-521.
 10. Chen, G.; Liu, Y.; Jiang, J.; Jiang, W.; Kuang, S.; Tang, L.; Tang, W.; Zhang, Y.A.; Zhou, X. and Feng, L., 2015. Effect of dietary arginine on the immune response and gene expression in head kidney and spleen following infection of Jian carp with Aeromonas hydrophila. Fish and Shellfish Immunology. 44:195-202.
 11. Cheng, Z.; Gatlin, D.M. and Buentello, A., 2012. Dietary supplementation of arginine and/or glutamine influences growth Performance, immune responses and intestinal morphology of hybrid striped bass (Morone chrysops × Morone saxatilis). Aquaculture. Vol. 362, pp:39-43.
 12. Cowey, C.B. and Luquet, P., 1983. Physiological basis of Protein requirements of fishes. Critical analysis of allowances. In: Proceedings, IV Int. Symp. Protein Metabolism and Nutrition, Clermont- Ferrand, France. INRA Publ., Les Colloques de l’INRA. Vol. 16, pp: 365-384.
 13. Efron, D.T. and Barbu, A., 1998. Modulation of inflammation and immunity by arginine supplements. Curr. OPin. Clin. Nutr. Metab. Care. Vol. 1, pp: 531-538.
 14. Evoy, D.M.D.; Lieberman, T.J.; Fashey, J. and Daly, M., 1998. Immunonutrition: The role of arginine. Nutrition. Vol. 14, pp: 611-617.
 15. Halver, J.H.E., 1989. Fish Nutrition. Edition; Academic Press, London. 798 p.
 16. Hu, K.; Zhang, J.X.; Feng, L.; Jiang, W.D.; Wu, P.; Liu, Y.; Jiang, J. and Zhou, X.Q., 2015. Effect of dietary glutamine on growth Performance, non-specific immunity, expression of cytokine genes, Phosphorylation of target of rapamycin (TOR), and anti-oxidative system in spleen and head kidney of Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian). Fish Physiology and Biochemistery. Vol. 41, pp: 635-649.
 17. Jahanian, R., 2009. Immunological responses as affected by dietary Protein and arginine concentrations in starting broiler chicks. Poult. Sci. Vol. 88, pp: 1818-1824.
 18. Kaushik, S.J.; Fauconneau, B.; Terrier, L. and Gras, J., 2012. Arginine requirement and status assessed by different biochemical indices in rainbow trout (Salmo gairdneri R). Aquaculture. Vol. 70, pp: 75-95.
 19. Ketola, H.G., 2011. Requirement for dietary lysine and arginine by fry of rainbow trout, Journal of Animal Science. Vol. 56, pp: 101-107.
 20. Kim, K.I.; Kayes, T.B. and Amundsen, C.H., 2009. Protein and arginine requirement of rainbow trout. Fed. Proc. Vol. 42, pp: 2158.-2169.
 21. Kim, K.I.; Kayes, T.B. and Amundson, C.H., 1992. Requirements for lysine and arginine by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 106, pp: 333-344.
 22. Kiron, V., 2012. Fish immune system and its nutritional modulation for Preventive health care. Animal Feed Science and Technology. Vol. 173, pp: 111-133.
 23. Klein, R.G. and Halver, J.E., 2009. Nutrition of salmonid fishes: arginine and histidine requirement of Chinook salmon. J. Nurr. Vol. 100, pp: 1105-110.
 24. Li, M.H. and Robinson, E.H., 2016. Effects of supplemental lysine and methionine in low Protein diets on weight gain and body composition of young channel catfish Ictalurus Punctatus. Aquaculture. Vol. 163, pp: 297-307.
 25. Li, P.; Mai, K.; Trushenski, J. and Wu, G., 2009. Newdevelopments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds. Journal of Amino Acids. Vol. 37, pp: 43-53.
 26. Liang, H.; Ren, M.; Habte-Tsion, H.M.; Ge, X.; Xie, J.; Mi, H.; Xi, B.; Miao, L.; Liu, B.; Zhou, Q. and Fang, W., 2016. Dietary arginine affects growth Performance, Plasma amino acid contents and gene expressions of the TOR signaling Pathway in juvenile blunt snout bream, Megalobrama amblycephala. Aquaculture. Vol. 461, pp: 1-8.
 27. Lin, H.; Tan, X.; Zhou, C.; Niu, J.; Xia, D.; Huang, Z.; Wang, J. and Wang, Y., 2015. Effect of dietary arginine levels on the growth Performance, feed utilization, non-specific immune response and disease resistance of juvenile golden Pompano Trachinotus ovatus. Aquaculture. Vol. 437, pp: 382-389.
 28. Moore, B.J.; Hung. S.S.O. and Medrano, J.F., 2008. Protein requirement of Hatchery Produced Juvenile White Sturge on (Acipenser transmontanus). Aquaculture. Vol. 71, pp: 235-245.
 29. Neu, D.; Boscolo, W.; Zaminhan, M.; Almeida, F.; Sary, C. and Furuya, W., 2016. Growth Performance, biochemical responses, and skeletal muscle development of juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Fed with Increasing Levels of Arginine. J. World Aquacult. Soc. Vol. 47, pp: 248-259.
 30. Pereira, R.T.; Rosa, P.V. and Gatlin D.M., 2017. Glutamine and arginine in diets for Nile tilapia: Effects on growth, innate immune responses, Plasma amino acid Profiles and Whole- body composition. Aquaculture. Vol. 473, pp: 135-144.
 31. Pohlenz, C. and Gatlin, D.M., 2014. Interrelationships between fish nutrition and health. Aquaculture. Vol. 431, pp: 111-117.
 32. Pohlenz, C.; Buentello, A.; Bakke, A.M. and Gatlin, D.M., 2012a. Free dietary glutamine improves intestinal morphology and increases enterocyte migration rates, but has limited effects on Plasma amino acid Profile and growth Performance of channel catfish Ictalurus Punctatus. Aquaculture. Vol. 370, pp: 32-39.
 33. Pohlenz, C.; Buentello, A.; Criscitiello, M.F.; Mwangi, W.; Smith, R. and Gatlin, D.M., 2012b. Synergies between vaccination and dietary arginine and glutamine supplementation improve the immune response of channel catfish against Edwardsiella ictaluri. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 33, pp: 543-551.
 34. Pohlenz, C.; Buentello, A.; Mwangi, W. and Gatlin, D.M., 2012c. Arginine and glutamine supplementation to culture media improves the Performance of various channel catfish immune cells. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 32, pp: 762-768.
 35. Ronner, P. and Scarpa, A., 2014. Isolated Perfused Brockmann body as a model for studying pancreatic endocrine secretion. Am. J. Physiol. Vol. 243, pp: 352-359.
 36. Shi-Wei, X.; Li-Xia, T.; Yan, J.; Hui-Jun, Y.; Gui-Ying, L. and Yong-Jian, L., 2014. Effect of glycine supplementation on growth Performance, body composition and salinity stress of juvenile Pacific white shrimp, fed low fishmeal diet, Aquaculture. Vol. 418, pp: 159–164.
 37. Sung, Y.; Hotchkiss J.H.; Austic, R.E. and Dietert R.R., 1991. L-arginine-dependent Production of a reactive nitrogen intermediate by macrophages of a uricotelic species. J. Leukocyte Biol. Vol. 50, pp: 49-56.
 38. Tacon, A.G.J. and Cowey, C.B., 1985. Protein and amino acid requirements. Fish Energetics: New Perspectives. Croom Helm, London, pp: 155-183.
 39. Tibaldi, E.; Tulli, F.D. and Lam, I., 2015. Arginine requirement and effect of different dietary arginine and lysine levels for fingerling sea bass. Aquaculture. Vol. 127, pp:  207-218.
 40. Trushenski, J.T.; Kasper, C.S. and Kohler, C.C., 2006. Challenges and opportunities in finfish nutrition. North American Journal of Aquaculture. Vol. 68, pp: 122-140.
 41. Wu, G.; Bazer, F.W.; Dai, Z.; Li, D. and Wu, Z., 2014. Amino acid nutrition in animals: Protein synthesis and beyond. Annu. Rev. Anim. Biosci. Vol. 2, pp: 387-417.
 42. Yue, Y.; Zou, Z.; Zhu, J.; Li, D.; Xiao, W.; Han, J. and Yang, H., 2013. Effects of dietary arginine on growth Performance, feed utilization, haematological Parameters and non-specific immune responses of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.). Aquaculture Resarch. Vol. 2, pp: 15-27.
 43. Zhou, F.; Shao, Q.; Xiao, J.; Peng, X.; Ngandzali, B.; Sun, Zh. and Ng, W., 2011. Effects of dietary arginine and lysine levels on growth performance, nutrient utilization and tissue biochemical profile of black sea bream, Acanthopagrus schlegelii, fingerlings. Aquaculture. Vol. 19, pp: 72-80.
 44. Zhou, Q.; Jin, M.; Elmada, Z.C.; Liang, X. and Mai, K., 2015. Growth, immune response and resistance to Aeromonas hydrophila of juvenile yellow catfish, Pelterobagrus fulvidraco, fed diets with different arginine levels. Aquaculture. Vol. 437, pp: 84-91.