ارزیابی عملکرد رشد، برخی از پارامترهای خونی و ایمنی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه‌شده با مکمل اسیدی فایر

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر مکمل اسیدی ­فایر بر رشد، شاخص‌های خونی و ایمنی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در قالب چهار تیمار هر یک در سه تکرار طراحی گردید. مکمل اسیدی­ فایر در چهار سطح، 0، 2، 4 و 8 گرم در کیلوگرم به جیره پایه اضافه گردید. تعداد 84 عدد بچه ­ماهی­ کپورمعمولی با میانگین وزنی 2/08±18/30 گرم با تراکم 7 عدد در 12 آکواریوم 40 لیتری به­ مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که بیش­ ترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه، سرعت رشد ویژه و کم­ ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار 8 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی ­فایر مشاهده شد (0/05>p). اختلاف معنی‌ داری در میزان ضریب چاقی و نرخ زنده­ مانی ماهیان بین تیمارها ثبت نگردید (0/05<p). تیمار 8 گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی ­فایر در تعداد گلبول‌ های قرمز، مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد نوتروفیل اختلاف معنی­ دار آماری (0/05>p) با بقیه تیمارها داشت. هم­ چنین همین تیمار بیش ­ترین  تعداد گلبول‌ های سفید و تعداد منوسیت را به خود اختصاص داد (0/05<p). ­از طرف دیگر، بالاترین مقادیر (IgM) ایمنوگلوبولین M و لیزوزیم در تیمار 2­ گرم در کیلوگرم مکمل اسیدی ­فایر مشاهده گردید که اختلاف معنی‌ داری را نشان ندادند (0/05<p). براساس یافته ­های به‌ دست‌ آمده می‌توان اظهار نمود که مکمل اسیدی ­فایر می­ تواند باعث ارتقای عملکرد رشد و بهبود برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی­ کپور معمولی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Growth Performance, Some Hematological and immune Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings Fed Acidifier Supplementation

نویسندگان [English]

 • Samad Asgharzadeh 1
 • Reza Taati 2
1 Department of Fisheries, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Fisheries, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran
چکیده [English]

In this research, it was studied the effect of acidifier supplementation on growth, hematological and immune indices of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings. A completely randomized design was performed with four treatments in three replicates. Acidifier supplementation was added in four levels including 0, 2, 4, and 8 g/kg to the basal diet. A total number of 84 common carp fingerlingsweighing 18.30±2.08g were fed and kept at a density of 7 fish per aquarium in twelve 40-L aquaria for 60 days. Results showed that the highest final weight, body weight increase, average daily growth, specific growth rate and the lowest feed conversion ratio were observed at the level of 8g/kg acidifier supplementation (P<0.05). No significant difference was recorded in condition factor and survival rate among the treatments (P>0.05). Acidifier supplementation at the level of 8 g/kg showed significant difference (P<0.05) in RBC, hematocrit, hemoglobin and neutrophil counts with other treatments. Also, this treatment had the highest non-significant WBCs and monocyte counts (P>0.05). On the other hand, the highest values of IgM and lysozyme were showed in treatment 2g/kg acidifier supplementation (P>0.05). Based on obtained findings, it can be declared that acidifier supplementation can promote growth performance and improve some hematological and immune indices of common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common carp
 • Acidifier supplementation
 • Growth
 • Blood
 • Immunity
 1. حدیدی، س. و طاعتی، ر.، 1395. تأثیر سطوح مختلف مکمل اسیدی فایر بایوترونیک بر کارایی تغذیه و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی اسکار تایگر (Astronotus  ocellatus). مجله دامپزشکی ایران. دوره 12، شماره 3. صفحات 32 تا 41.
 2. صفری، ر.؛ نژادمقدم، ش.؛ حسینی­ فر، س.ح. و جافرنوده، ع.، 1396. بررسی تأثیر سطوح مختلف نمک پروپیونات سدیم جیره غذایی بر برخی شاخص ­های خون ­شناسی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه محیط ‌زیست جانوری. سال 9، شماره 3. صفحات 203 تا 210.
 3. فلاحتکار، ب.؛ عبدی، ح. و محمودی، ن.، 1391. نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران. سال 21، شماره 1. صفحات 133 تا 146.
 4. مازندرانی، م.؛ سوداگر، م.؛ جعفری، و.ا.؛ جافرنوده، ع.؛ بشی، ف. و سرپناه، ع.ن.، 1397. اثرات اسید پروپیونیک خوراکی بر شاخص ­های رشد و مقاومت در برابر استرس شوری در کلمه خزری (Rutilus caspicus).  مجله آبزیان زینتی.  سال 5،  شماره 1، صفحات 1 تا 8.
 5. Abu Elala, N.M. and Ragaa, N.M., 2015. Eubiotic effect of a dietary acidifier (potassium diformate) on the health status of cultured Oreochromis niloticus. Journal of Advanced Research. Vol. 6, pp: 621-629.
 6. Anuta, J.D.; Buentello, A.; Patnaik, S.; Lawrence, A.L.; Mustafa, A.; Hume, M.E.; Gatlin, D.M. and Kemp, M.C., 2011. Effect of dietary supplementation of acidic calcium sulfate (Vitoxal) on growth, survival, immune response and gut microbiota of the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 42, pp: 834-844.
 7. Ballarin, L.; Dall'Oro, M.; Bertotto, D.; Libertini, A.; Francescon, A. and Barbaro, A., 2004.  Haematological parameters in Umbrina cirrosa (Teleostei, Sciaenidae): a comparison between diploid and triploid specimens. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular and Integrative Physiology. Vol. 138, pp: 45-51.
 8. Baruah, K.; Sahu, N.P.; Pal, A.K.; Jain, K.K.; Debnath, D. and Mukherjee, S.C., 2007. Dietary microbial phytase and citric acid synergistically enhances nutrient digestibility and growth performance of Labeo rohita (Hamilton) juveniles at sub-optimal protein level. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 109-120.
 9. Celik, K.; Ersoy, I.E.; Uzatici, A. and Erturk, M., 2003. The using of organic acids in California turkey chicks and its effects on performance before pasturing. International Journal of Poultry Science. Vol. 2, No. 6 pp: 446 - 448.
 10. Cherbut, C.; Aube, A.; Blottiere, H. and Galmiche, J., 1997. Effects of short-chain fatty acids on gastrointestinal motility. Scandinavian Journal of Gastroenterology Supplement. Vol. 222, pp: 58-61.
 11. Da Silva, B.C.; Vieira, F.D.N.; Mourino, J.L.P.; Ferreira, G.S. and Seiffert, W.Q., 2013. Salts of organic acids selection by multiple characteristics for marine shrimp nutrition. Aquaculture. Vol. 384-387, pp: 104-110.
 12. Defoirdt, T.; Boon, N.; Sorgeloos, P.; Verstraete, W. and Bossier, P., 2009. Short-chain fatty acids and poly-b hydroxyalkanoates: (New) Biocontrol agents for a sustainable animal production. Biotechnology Advances. Vol. 27, pp: 680-685.
 13. Devasree, L.D.; Binuramesh, C. and Michael, R.D., 2014. Immunostimulatory effect of water soluble fraction of Nyctanthes arbortristis leaves on the immune response in Oreochromis mossambicus (Peters). Aquaculture Research. Vol. 45, pp: 1581-1590.
 14. Ellis, A.E., 1990. Lysozyme assays. In: Techniques in Fish Immunology. Edited by JS Stolen; DP Fletcher; BS Anderson and WB Van Muiswinkel. SOS Publication. USA. pp: 101-103.
 15. Heuer, O.E.; Kruse, H.; Grave, K.; Collignon, P.; Karunasagar, I. and Angulo, F.J., 2009. Human health consequences of use of antimicrobial agents in aquaculture. Clinical Infectious Diseases. Vol. 49, pp: 1248-1253.
 16. Hossain, M.R.; Pandey, A. and Satoh, S., 2007. Effects of organic acids on growth and phosphorus utilization in red sea bream Pagrus major. Fisheries Science. Vol. 73, pp: 1309-1317.
 17. Jalali, M.A.; Ahmadifar, E.; Sudagar, M. and Takami, G.A., 2009. Growth efficiency, body composition, survival and haematological changes in great sturgeon (Huso huso Linnaeus, 1758) juveniles fed diets supplemented with different levels of Ergosan. Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 804-809.
 18. Khajepour, F. and Hosseini, S., 2012. Citric acid improves growth performance and phosphorus digestibility in beluga (Huso huso) fed diets where soybean meal partly replaced fish meal. Animal Feed Science and Technology. Vol. 171, pp: 68-73.
 19. Klinger, D. and Naylor, R., 2012. Searching for solutions in aquaculture: Charting a sustainable course. Annual Review of Environment and Resources. Vol. 37, pp: 247-276.
 20. Klontz, G.W., 1994. Fish hematology. In: Techniques in fish immunology. Edited by JS Stolen; TC Fletcher; AF Rowley; TC Kelikoff; SL Kaatari and SA Smith. SOS Publications. Fair Haven, New Jersey, USA. Vol. 3, pp:121-132.
 21. Kotzamanis, Y.P; Gisbert, E.; Gatesoupe, F.J.; Zambonino Infante, J. and Cahu, C., 2007. Effects of different dietary levels of fish protein hydrolysates on growth, digestive enzymes, gut microbiota, and resistance to Vibrio anguillarum in European sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Comparative Biochemistry and Physiology-Part A: Molecular and Integrative Physiology. Vol. 147, pp: 205-214.
 22. Lim, C.; Klesius, P.H. and Luckstadt, C., 2010. Effects of dietary levels of potassium diformate on growth, feed utilization and resistance to Streptococcus iniae of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. In: Abstract in Proceedings of the 14th International Symposium on Fish Nutrition and Feeding. Qingdao, China. 170 p.
 23. Luckstadt, C., 2008. The use of acidifiers in fish nutrition. Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. Vol. 3, No. 44, pp: 1-8.
 24. Luo, G.; Xu, J.; Teng, Y.; Ding, C. and Yan, B., 2010. Effects of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus) reared in freshwater. Aquaculture Research. Vol. 41, pp: 210-219.
 25. Mortazavi Tabrizi, J.; Barzeghar, A.; Farzampour, S.; Mirzaii, H. and Safarmashaei, S., 2012. Study of the effect of prebiotic (Saccharomyces cerevisiae) and acidifier on growth parameters in grower's rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Annals of Biological Research. Vol. 3, No. 5, pp: 2053-2057.
 26. Nakai, S.A. and Siebert, K.J., 2003. Validation of bacterial growth inhibition models based on molecular properties of organic acid. International Journal of Food Microbiology. Vol. 86, pp: 249-255.
 27. Nermeen, M. and Naela, M., 2014.  Eubiotic effect of a dietary acidifier (potassium diformate) on the health status of cultured Oreochromis niloticus. Journal of Advanced Research. Vol. 6, No. 4, pp: 621-629.
 28. Ng, W.K.; Koh, C.B.; Sudesh, K. and Siti-Zahrah, A., 2009. Effects of dietary organic acids on growth, nutrient digestibility and gut microflora of red hybrid tilapia, (Oreochromis sp.) and subsequent survival during a challenge test with Streptococcus agalactiae. Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 1490-1500.
 29. Omosowone, O.O.; Dada, A.A. and Adeparusi, E.O., 2018. Comparison of dietary butyric acid supplementation effect on growth performance and body composition of Clarias gariepinus and Oreochromis niloticus fingerlings. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 17, No. 2, pp: 403-412.
 30. Pandey, A. and Satoh, S., 2008. Effects of organic acids on growth and phosphorus utilization in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fisheries science. Vol. 74, pp: 867-874.
 31. Reda, R.M.; Mahmoud, R.; Khaled M.; Selim, K.M. and El-Araby, I.E., 2016. Effects of dietary acidifiers on growth, hematology, immune response and disease resistance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 50, pp: 255-262.
 32. Schütt, D.A.; Lehmann, J.; Goerlich, R. and Hamers, R., 1997. Haematology of swordtail, Xiphophorus helleri. I: Blood parameters and light microscopy of blood cells. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 13, pp: 83-89.
 33. Selim, K.M. and Reda, R.M., 2015. Beta-glucans and mannan oligosaccharides enhance growth and immunity in Nile tilapia. North American Journal of Aquaculture. Vol. 77, pp: 22-30.
 34. Sherif, A.H. and Gad, M.D., 2013. Studies on the effect of acidifier on cultured Oreochromis niloticus fish. Journal of the Arabian Aquaculture Society. Vol. 8, No. 1, pp: 229-236.
 35. Su, X.; Li, X.; Leng, X.; Tan, C.; Liu, B.; Chai, X. and Guo, T., 2014. The improvement of growth, digestive enzyme activity and disease resistance of white shrimp by the dietary citric acid. Aquaculture International. Vol. 22, pp: 1823-1835.
 36. Sudagar, M.; Hosseinpoor, Z. and Hosseini, A., 2010. The use of citric acid as attractant in diet of grand sturgeon (Huso huso) fry and its effects on growing factors and survival rate. Aquaculture, Aquarium, Conservation and Legislation International Journal of the Bioflux Society. Vol. 3, pp: 311-316.
 37. Vielma, J. and Lall, S., 1997. Dietary formic acid enhances apparent digestibility of minerals in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Nutrition. Vol. 3, pp: 265-268.
 38. Yamamoto, T. and Yonemasu, K., 1999. Multiple molecular forms of serum immunoglobulin M in a patient with Waldenstrom’s macroglobulinemia. Clinica Chimica Acta. Vol. 289, pp: 173-176.
 39. Zhou, Z.; Liu, Y.; He, S.; Shi, P.; Gao, X.; Yao, B. and Ringø, E., 2009. Effects of dietary potassium diformate (KDF) on growth performance, feed conversion and intestinal bacterial community of hybrid tilapia (Oreochromis niloticus ×O. aureus). Aquaculture. Vol. 291, pp: 89-94.
 40. Zhu, Y.; Qiu, X.; Ding, Q.; Duan, M. and Wang, C., 2014. Combined effects of dietary phytase and organic acid on growth and phosphorus utilization of juvenile yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco. Aquaculture. Vol. 430. pp: 1-8.