تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی ماهی طلایی (Carassius auratus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله زیتون در جیره بر شاخص ­های رشد و پارامترهای خونی ماهی ­طلایی (Carassius auratus) انجام پذیرفت. 180 عدد ماهی با وزن متوسط اولیه 0/03±13/73 گرم در 15 عدد آکواریوم شیشه ­ای با حجم آبگیری 100 لیتر (5 تیمار با 3 تکرار) توزیع گردید و به ­مدت 8 هفته با جیره ­های حاوی صفر ، 2 ، 4 ، 6  و 8 درصد تفاله زیتون تغذیه شدند. برطبق نتایج، مقادیر شاخص ­های وزن نهایی، وزن به ­دست آمده، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، شاخص وضعیت و کارایی پروتئین و چربی در تیمار 2 درصد اختلاف معنی ­داری را با سایر تیمارها نشان دادند (0/05>P)، ولی در شاخص ­های طول نهایی و ضریب تبدیل غذایی بین تیمارها اختلافی مشاهده نشد (0/05<P). هم­ چنین در ارزش تولید چربی تفاوت معنی ­داری بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P)، اما در ارزش تولید پروتئین اختلاف معنی ­داری بین تیمارهای 2 درصد و 4 درصد با سایر تیمارها مشاهده شد (0/05>P). اما در پارامترهای هماتولوژیک شامل تعداد گلبول ­های قرمز، گلبول ­های سفید، درصد افتراقی گلبول ­های سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و هم ­چنین شاخص ­های MCV، MCH و MCHC تفاوت معنی ­دار آماری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (0/05<P). براساس نتایج این تحقیق، استفاده از تفاله زیتون تا سطح 2 درصد در جیره ماهی طلایی پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. بیلی، آ.ا.، 1379. چربی­ ها و روغن های خوراکی. چاپ اول، ترجمه مالک، ف.، انتشارات فرهنگ و قلم. 257صفحه.
 2. خوش ­خلق، م.؛ نویریان، ح.ع.؛ موسی­ پورشاجانی، م.؛ محمدی ­برسری، م. و عزیزی، م.س.، 1392. تاثیر سطوح مختلف غذایی تفاله زیتون در رشد، ترکیب لاشه و ارزیابی حسی ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss). نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. شماره 2، صفحات 133 تا 144.
 3. خوش ­خلق، م.؛ موسی ­پورشاجانی، م. و محمدی­ برسری، م.، 1395. بررسی امکان جایگزینی نسبی تفاله زیتون با برخی اقلام جیره در تغذیه ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss). نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران. شماره 2، صفحات 189 تا 200.
 4. رحمتی­ هولاسو، ه.، 1389. نگرشی بر صنعت پرورش ماهیان زینتی در جهان و ایران. همایش ماهیان زینتی. تهران. 285 صفحه.
 5. فلاحتکار، ب.، 1394. تغذیه و جیره نویسی آبزیان. انتشارات دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران. 334 صفحه.
 6. فهیم­ دانش، م.؛ قوامی، م.؛ حمصی، ا.ه. و آبرومند، پ.، 1387. بررسی میزان ترکیبات فنولی و توکوفرولی در تعدادی از روغن­ های زیتون تجاری ایرانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 3، صفحات 53 تا 58.
 7. میرنظامی­ ضیابری، س.ح.، 1377. خواص درمانی زیتون. انتشارات دانش نگار. 137 صفحه.
 8. Alishahi, M. and Mesbah, M., 2012. Effects of Viscum album and Nigella sativa extracts on survival rate, growth factors and resistance to Aeromonas hydrophila infection in gold fish (Carassius auratus). Journal of Veterinary Research. Vol. 67, pp: 285-290.
 9. Alyakrinskyaya, I.O. and Dolgova, S.N., 1984. Hematological features of young sturgeons. Vopr Ikhtiol. Vol. 4, pp: 135-139.
 10. Bransden, M.P.; Carter, C.G. and Nowak, B.F., 2001. Effects of dietary protein source on growth, immune function, blood chemistry and disease resistance of Atlantic salmon (Salmo salar) parr. Animal Science. Vol. 73, pp: 105-113.
 11. Chiofalo, B.; Liotta, L.; Chiofalo, V. and Zumbo, A., 2002. La. sansa d’oliva nell’alimentazione degli ovini: effetto sulla composizione acidica del latte (olive cake for ewe feeding: effect on the milk acidic composition). In: Proceedings of the 15th National Congress of S.I.P.A.O.C., Cagliari, Italy. Vol. 64, pp: 136-137.
 12. Chilofalo, B.; Liotta, L.; Zumbo, A. and Chiofalo, V., 2004. Administration of olive cake for ewe feeding: effect on milk yield and composition. Small Ruminant Research. Vol. 5, pp: 169-176.
 13. Deng, J.; Mai, K.Q.; Zhang, Z.; Wang, X.; Xu, W. and Liufu, Z., 2006. Effects of replacing fish meal with soy protein concentrate on feed intake and growth of juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus, Aquaculture. Vol. 258, pp: 503-513.
 14. Elboushy, A.R., 1986. Local processing industries offer food and beneficial by products to developing countries. Feed Stuffs Journal. Vol. 58, pp: 36-47.
 15. Gomez, S.E.; Ferre, H.; Cassara, H. and Bordone, S., 1997. Cultivo de peces ornamentals (Carassius auratus Cyprinus carpio) en sistemas semiintensivos en la Argentina. Aquatec. Vol. 4, pp: 1-13.
 16. Harb, M., 1986. Using the olive pomace for fattening the awassi lambs. Dirasat. Vol. 13, pp: 37-53.
 17. Hardy R.W., 2010. Utilization of plant proteins in fish diets: Effects of global demand and supplies of fish meal. Aquaculture Research. Vol. 41, pp: 770-776.
 18. Harmantepe, F.B.; Aydin, F. and Doğan, G., 2015. The potential of dry olive cake in a practical diet for juvenile hybrid tilapia, Oreochromis niloticus× Oreochromis aereus. Aquaculture Nutrition. Vol. 10, pp: 1-10.
 19. Israilides, C.J.; Vlyssides, A.G.; Mourafeti, V.N. and Karrouni, G., 1997. Olive oil wastewater treatment with the use of an electrolysis system. Bioresource Technology. Vol. 61, pp: 163-170.
 20. Jahanbakhshi, A.; Imanpoor, M.; Taghizadeh, V. and Shabani, A., 2013. Hematological and serum biochemical indices changes induced by replacing fish meal with plant protein (sesame oil cake and corn gluten) in the great sturgeon (Huso huso). Comparative Clinical Pathology. Vol. 22, pp: 1087-1092.
 21. Jalili, R.; Tukmechi, A.; Agh, N.; Noori, F. and Ghasemi, A., 2013. Replacement of dietary fish meal with plant sources in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss); effect on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 12, pp: 577-591.
 22. James, D., 1992. Seafood Technology in the 90s: The Needs of Developing Countries. In: Bligh, E. G., Seafood Science and Technology. Fishing News Books, Blackwell Science, England. pp: 12-23.
 23. Klontz, G.W., 1994. Fish Hematology. In: Techniques in Fish Immunology, Stolen, J.S., T.C. Flecher, A.F. Rowely, T.C. Zelikoff, S.L. Kaattari and S.A. Smith (Eds.). SOS Publications, USA. Vol. 2, pp: 121-132.
 24. Lupatsch, I.; Kissil, G.W. and Sklan, D., 2003. Comparison of energy and protein efficiency among three fish species gilthead sea bream (Sparus aurata), European sea bass (Dicentrarchus labrax) and white grouper (Epinephelus aeneus): energy expenditure for protein and lipid deposition. Aquaculture. Vol. 225, pp: 175-189.
 25. Mangan, J.L., 1988.Nutritional effects of tannins in animal feeds. Nutrition Research Reviews. Vol. 1, pp: 209-231.
 26. Martín García, A.I.; Moumen, A.; Yáñez Ruiz, D.R. and Molina Alcaide, E., 2003. Chemical composition and nutrients availability for goats and sheep of two-stage olive cake and olive leaves. Animal Feed Science and Technology. Vol. 107, pp: 61-74.
 27. Mioc, B.; Pavic, V.; Vnucec, I.; Prpic, Z.; Kostelic, A. and Susic, V., 2007. Effect of olive cake on daily gain, carcass characteristics and chemical composition of lamb meat. Czech J. Animal Science. Vol. 52, pp: 31-36.
 28. Munker, R.; Hillwe, E.; Glass, J. and Paquette, R., 2007. Modern Hematology: Biology and Clinical Management. Humana Press, USA. 498 p.
 29. NRC. 1993. Nutrient requirements of fish. National Academies Press. 114 p.
 30. Řehulka, J., 2000. Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and som blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Research. Vol. 190, pp: 27-47.
 31. Sansoucy, R., 1985. Olive by-products for animal feed. Food and Agriculture Organization. pp: 1-39.
 32. Steffens, W., 1994. Replacing fish meal with poultry by product meal in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 124, pp: 27-34.
 33. Theriez, M. and Boule, G., 1970. Nutritive value of olive cake. Ann. Zootech. Vol. 19, pp: 143-157.
 34. Tizkar, B.; Kazemi, R.; Alipour, A.; Seidavi, A.; Naseralavi, G. and Ponce-Palafox, J.T., 2015. Effects of dietary supplementation with astaxanthin and β-carotene on the semen quality of goldfish (Carassius auratus). Theriogenology. Vol. 84, pp: 1111-1117.
 35. Yansari, A.; Sadeghi, H.; Ansari-Pirsarai, Z. and Zadeh, H., 2007. Ruminal dry matter and nutrient degradability of different olive cake by-products after incubation in the rumen using Nylon bag technique. International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 9, pp: 439-442.
 36. Yanez Ruiz, D.R.; Moumen, A.; Martin Garcia, A.I. and Molina Alcaide, E., 2004. Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population, and urinary purine derivatives excretion in goats and wethers fed diets based on two-satge olive cake: Effect on PEG supply. American Society of Animal Science. Vol. 82, pp: 2023-2032.
 37. Yildirim, O. and Guroy, D., 2015. Effects of dietary olive pomace meal levels on growth performance, feed utilization and bio-economic analysis of juvenile tilapia (Tilapia zillii). Romanian Biotechnological Letters. Vol. 20, pp: 10982-10987.