تاثیر داروی لیورگل بر شاخص های رشد و تکامل گنادی در سطوح مختلف چربی جیره ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 ایستگاه تحقیقاتی نرم تنان خلیج فارس، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر لنگه، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

چربی نقش مهمی را به ­عنوان منبع تامین ­کننده انرژی و اسید­های چرب ضروری برای رشد و تکامل ماهیان ایفا می­ کند. چربی مازاد نیاز جیره می تواند به ­داخل کبد نفوذ کند و در داخل آن تجمع یابد و باعث ایجاد بیماری کبد چرب گردد. داروی لیورگل از عصاره گیاهی خار­مریم تهیه می ­گردد. خار ­مریم محتوی فلاوانو لیگنان­ ها می­ باشد و دارای اثرات محافظت­ کننده­ کبدی است. در این تحقیق اثرات داروی لیورگل بر شاخص ­های رشد و تکامل گنادی در سطوح مختلف چربی جیره ماهی قرمز مورد بررسی قرار گرفت. برای این آزمایش 9 جیره غذایی مختلف با 3 سطح 0، 0/2 و 0/5 درصد داروی لیورگل و سه سطح 9، 12 و ­15 درصد چربی تهیه گردید. در این آزمایش از 540 بچه ماهی قرمز استفاده شد. غذادهی به ماهیان تا رسیدن به فصل تولید­مثل آن­ ها انجام شد. نمـونه­ گیـری از گنادها جهت تشخیص جنسیت و تعیین مرحله رسیدگی جنسی هر 45 روز ­یک­ بار پس از شروع تغذیه ماهیان از جیره­ های آزمایش انجام شد. پس از پایان دوره پرورش، شاخص ­های رشد ماهی­ (وزن انتهایی، درصد افزایش وزن، افزایش وزن، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی در میان تیمار­های آزمایشی دارای اختلاف معنی ­دار بود­ (0/05­≥P)، در حالی­ که بازماندگی در میان تیمارها تفاوت معنی ­داری را نشان نداد (0/05­ P). بالاترین شاخص ­های رشد در تیمار 8­ (چربی 15 درصد+داروی لیورگل 0/5 درصد) بود مشاهده شد. در این آزمایش با مقایسه مراحل رسیدگی تخمدان ماهیان تغذیه شده با جیره ­های مختلف آزمایشی مشخص گردید که تمام مراحل رسیدگی تخمدان در همه تیمارها به ­جز تیمار 6 یکسان بود ولی در تیمار 6 که حاوی چربی 15 درصد و فاقد داروی لیورگل بود تاخیر در مرحله زرده ­سازی و رسیدگی مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Livergol on growth indices and gonadal development in different levels of dietary lipid in goldfish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi 1
 • Sajjad Pourmozaffar 2
 • Mohsen Gozari 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Persian Gulf Mollusks Research Station, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e-Lengeh, Iran.
3 Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Science Research Institute, Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Bandar- e-Abbas Iran
چکیده [English]

Fat plays an important role as the source of energy and essential fatty acids for growth and development of fish. Excessive dietary fat can penetrate into the liver and accumulate in it, and resulting fatty liver disease. The objective of this study was to evaluate the effects of dietary supplementation of Livergol drug on growth parameters and gonadal development in different levels of fat in goldfish diets. For this experiment, 9 diets of different were prepared with 3 levels of 0, 0.2 and 0.5% of Livergol and three levels of 9, 12 and 15% fat. 540 individuals of gold fish were applied in this study. The feeding trial was carried out to complete the reproductive season of fish. Gonadal sampling was performed for detection of gender and determination of sexual development every 45 days after feeding with experimental diets. After the end of experimental period, fish growth indices (end weight, percentage of weight gain, weight gain, status index, specific growth rate, survival rate and food conversion ratio) were investigated. The results showed that the final weight, body weight gain, body weight gain, specific growth rate, status index and feed conversion ratio were significantly different in the experimental treatments (P≤ 0.05), While survival did not show significant difference between treatments (P≥ 0.05). The highest growth indices were observed in treatment 8 (fat 15% + livergol 0.5%). In this experiment, the comparing of ovarian stages of fish fed with different diets indicated that all stages of ovarian stages except treatment 6 were similar in all treatments, but delay of the vitellogenin and development phases were observed in treatment 6 containing 15% fat and without livergol drug.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goldfish
 • Livergol
 • Growth Index
 • Diet
 • Gonad
 1. ابراهیمی، ع. و زارع، پ.، 1394. بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی شاخص ­های رشد، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی بچه فیل­ ماهی پرورشی. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 2، صفحات 93 تا 106.
 2. بهزادی، ص.، 1385. مطالعه رشد و نمو جنین ماهی سفید. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. 120 صفحه.
 3. فضلی، ح.، 1386. بررسی سن، رشد، تولید مثل و تغذیه ماهی سفید رودخانه­ ای در رودخانه جنوب انگلستان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات 1 تا 8.
 4. محمودی، ز.؛ نویریان، ح. و فلاحتکار، ب.، 1392. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی بر عملکرد رشد بچه­ ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علمی شیلات ایران. جلد 22، شماره 1، صفحات 101 تا 115.
 5. نویریان، ح.؛ مصطفی ­زاده، س. و طلوعی، م.، 1392. بررسی تاثیر سطوح مختلف چربی بر روی معیارهای شاخص رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 68، صفحات 61 تا 68.
 6. Abdel, M. and Ahmad, M., 2010. Effect of dietary protein regime during the growing period on growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 1532-1537.  
 7. Astraomova, A., 2006. Improcing of balanced diets for rearing carp in warm water fishes farming. Aquaculture Nutrition. Vol. 20, pp: 455-463.
 8. Boujard, T.; Tineau, A.; Cove, D. and Gasset, H., 2014. Regulation of feed intake, growth, and nutrient and energy utilization in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed high fat diets. Aquaculture. Vol. 231, pp: 529-545.
 9. Chai, X.J.; Ji, W.X.; Han, H.; Dai, Y. and Wang, Y. 2013. Growth, feed utilization, body composition and swimming performance of giant croaker, Nibea Japonica temminek and schlegel, fed at different dietary protein and lipid levels. Aquaculture Nutrition. Vol. 19, pp: 928-935.
 10. Cho, C.Y. and Kaushik, S., 2010. Effects of protein intake on metabolizable and net energy values of fish diets. Marine Science. Vol. 30, pp: 22-29. 
 11. Dias, J.; Alvarez, M.; Diez, A. and Arzel, G., 2008. Regulation of hepatic lipogenesis by dietary protein/energy in juvenile European seabass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture. Vol. 161, pp: 169-186.
 12. Du, Z.; Liu, Y.; Wang, G. and Liang, G., 2005. Effect of dietary lipid level on growth, feed composition and body composition by juvenile Grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 139-146.
 13. Ebrahimi, R.; Mahmood, T. and Salary, S., 2013. Effect of silymarin on Lead-induced oxidative stress in broilers. Jornal of Poultry Science. Vol. 5, pp: 87-127. 
 14. Halver, J.E. and Hardy, R., 2011. The effects of dietary retinoic acid on body lipiddepositi on in juvenilered Acipenser persicus, Aquaculture Research. Vol. 193, pp: 271-279.
 15. Jamroz, D.; Wiliczkiewicz, A.; Wertelecki, T. and Skorupinska, J., 2005. Use of active substances of plant oriلهرve substances of plant oridin and S1), pp. 1839-1843.
 16. Ravaroto, l. 2004. Efficacy of silymarin-phospholipid complex in reducgin in chicken diets based on maize and locally grown cereals. British Poultry Science. Vol. 46, pp: 485-493. 
 17. Kaushik, S. and Medale, F., 2007. Energy requirements, utilization and dietary supply to salmonide. Aquaculture. Vol. 124, pp: 81-97.
 18. Li, X.; Jiang, Y.; Liu, W. and Gec, X., 2012. Protein sparing effect of dietry lipid in practical diets snout bream (Megalobrama amblycephala) fingerlings: effects on digestive and metabolic responses. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, pp: 529-541. 
 19. Lus, M.; Durazo, E. and Viana, M., 2010. Effect of dietary lipid levels on performance, body composition and fatty acid profile of juvenile white Seabass (Atractoscion nobilis). Aquaculture. Vol. 289, pp: 101-105. 
 20. Mimeault, C.; Woodhouse, A. and Rudeau, V., 2005. The human lipid regulator, gemfibrozil bioconentrates and reduces testosterone in the Common carp (Cyprinus carpio). Aquatic Toxicology, Vol. 73, pp: 44-54. 
 21. Pei, E.; Lei, W.; Zhu, X. and Yang, Y., 2004. Comparative study on the effect of dietary lipid level on growth and feed utilization for Common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture Nutrition. Vol. 10, pp: 209-216.
 22. Peyghan, R. and Mahjor, A., 2009. Fish pathology 1rd edition, Shahid Chamran University Press. pp: 882-889.
 23. Schuchardt, D.; Vergara, J.M.; Fernandez, H.; Izquierdo, M.S. and Robaina, L., 2008. Effects of different dietary protein and lipid levels on growth, feed utilization and body composition of red porgy (Pagrus pagrus) fingerling. Aquaculture Nutrition.  Vol. 14, pp: 1-9.
 24. Shalaby, M.; Wahbl, O. and Saoud, M., 2014. Growth, feed utilization and body composition of white sea bream (Diplodus sargus) juveniles of fered diets with various protein and energy levels. Marine Science. Vol. 22, pp: 3-17. 
 25. Stuart, J. and Hung, S., 2008. Growth of juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus) fed different proteins. Aquaculture. Vol. 76, pp: 303-316.
 26. Subhadra, B.; Lochman, R.; Rawlec, S. and chan, R., 2010. Effect of dietary lipid source on the growth, tissus composition and hematological parameters of largemouth bass (Micropterus salmoides). Aquaculture. Vol. 80, pp: 210-222.
 27. Thyagarajan, S.; Jayaram, S.; Hari, R. and Sripathi, M.,  2002. Herbal medicines for liver diseases in India. Journal of Gastroenterology and Hepatology. Vol. 17, pp: 370-376. 
 28. Webster, C.D. and Lim, C., 2009. Nutrient Requirement and feeding of finfish for Aquaculture. CAB International Publishing.  418 p. 
 29. Windisch, W.; Schedle, K.; Plitzner, C. and Kroismayr, A., 2008. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of animal science. Vol. 86, pp: 140-148. 
 30. Yan, Y.C.; Gong, S.Y.; Luo, Z.; Yang, H.; Zhang, G.B. and Chu, Z.J., 2010. Effects of dietary protein to energy rations on growth and body composition of juvenile chinese sucker, Myxocyprinus asiaticus. Aquaculture Nutrition. Vol. 16, pp: 205-212. 
 31. Yang, S.D.; Lin, T.S. and Liou, H., 2007. Influence of dietary phosphorous levels on growth, metabolic response and body composition of juvenile carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. Vol. 253, pp: 592-601.