بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط غنی از مواد آلی (Biofloc) به منظور تعدیل مشکلات زیست محیطی در استان بوشهر

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

پژوهشکده میگوی کشور، موسسۀ تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

 به ­منظور شکوفایی صنعت پرورش میگو و سازگار نمودن آن با محیط زیست و هم ­چنین حفظ منابع آب، طرح پرورش میگوی پاسفید غربی به ­کمک روش تولید بیوفلاک درون استخر، از اسفند ماه 1390 الی اردیبهشت ماه 1391 اجرا گردید. پرورش در استخری با مساحت 40 مترمربع حاوی آب خروجی مزارع پرورش میگو، انجام شد. بهبود کیفیت آب به­ کمک هوادهی و افزایش منابع مختلف کربنی از جمله استفاده از نشاسته، شکر و نان خشک انجام گردید. در طول دوره هیچ تعویض آبی، به ­جز افزایش آب­ شیرین جهت تنظیم شوری آب، انجام نشد. میزان آمونیاک و نیتریت آب در طول دوره هیچ‌گاه از 0/2 و 0/02 میلی­ گرم بر لیتر تجاوز ننمود. عملیات پرورش پس از 72 روز و به ­علت نقص فنی در هوادهی و بروز تلفات، به اجبار متوقف گردید. در طول این دوره، میزان ضریب تبدیل غذایی 1/4 و میانگین وزنی 13/36 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که علی ­رغم وجود برخی مشکلات فیزیکی از جمله فقدان برق اضطراری، پالایش آب در طی دوره پرورش بدون بروز هرگونه مشکل مدیریتی امکان ­پذیر است. از آن ­جا که میزان تولید در این روش بیش از روش سنتی بوده و این مزیت، رقابت اقتصادی صنعت پرورش میگو را در سطح جهانی تضمین می­ نماید و هم چنین با توجه به امکان بازیافت فاضلاب‌ های حاصل از پرورش میگو و از بین بردن اثرات مخرب زیست ­محیطی آن­ ها بر محیط، هر گونه تلاش به منظور تبدیل ساختار سنتی تکثیر و پرورش میگو به ساختار صنعتی، ضروری به ­نظر می ­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the Litopenaeus vannamei culture by biofloc technology in Bushehr Province

نویسندگان [English]

 • Mohsen Noorinezhad
 • Soheila Omidi
Iran Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Education and Promotion Research Organization, Bushehr, Iran
چکیده [English]

In order to mitigate impact effects of shrimp culture on the coastal waters environment and improve shrimp culture management, an investigation on the using of biofloc technology in Litopenaeus vannamei culture was carried out in Shrimp research center. Post larva were Stocked with density 250 animals/m²into one pond 40m2, aeration were done continuously, pond was filled with effluent water of shrimp culture, exchange water was zero and treatment of water were done by using different source of carbon such as starch, sucrose and bread. Feeding was done by trash fish and plate food, average amount of salinity and temperature were about 31g/l and 29ºC. After of 72 days culture, harvesting operation was done due to electricity and water aeration problems, Average weight and FCR were computed 13.37g and 1.4, respectively. The results showed that in spite of some physical problems such as the lack of emergency power, water refining during breeding period is possible without any management problem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bushehr
 • Biofloc technology
 • Penaeus vannamei
 • shrimp culture
 1. امیدی، س.، 1378. بررسی کیفیت آب­ های ورودی و خروجی استخرهای پرورشی سایت حله بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 45 صفحه.
 2. امیدی، س 1380. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در منطقه حله بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 55 صفحه.
 3. امیدی، س 1381. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط ­زیست در مناطق­حله و دلوار بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. ­60 صفحه.
 4. امیدی، س 1382. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در مناطق حله و مند بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 90 صفحه.
 5. امیدی، س 1383. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در مناطق حله و دلوار بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 80 صفحه.
 6. امیدی، س.، 1385. بررسی اثرات آبزی­ پروری بر محیط زیست در مناطق حله، دلوار و شیف بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 90 صفحه.
 7. امیدی، س.، 1386.بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در مناطق حله و مند بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 80 صفحه.
 8. ایزدپناهی، غ.، ­1385. بررسی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس­ آب‌ های استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 186 صفحه.
 9. ایزدپناهی، غ.، 1391. بررسی مستمر هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس آب‌ های استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 210 صفحه.
 10. آیین ­جمشید، خ.، 1391. بررسی اثرات کشند قرمز بر مزارع پرورشی استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.
 11. زنده ­بودی ع.ع.، 1391. بررسی امکان پرورش متراکم میگوی پا سفید غربی در روش بدون تعویض آب. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.
 12. فاطمی، م.، 1382. ترجمه گزارش وضعیت محیط زیست خلیج فارس. تهران، سازمان حفاظت محیط زیست.
 13. مطلبی، ع.؛ محسنی ­زاده، ف.؛ دهقان، س.؛ موسوی، ع. و سراجی، ف.، 1390. پایش کشند قرمز در آب ­های خلیج فارس و دریای عمان. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 234 صفحه.
 14. نوری­ نژاد، م. و امیدی، س.، 1388. افزایش میزان آمونیاک و فسفات در آب­ های ساحلی استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 25 صفحه.
 15. نوری ­نژاد، م.، 1395. پایش عوامل کیفیت آب در طرح تولید میگوی عاری از بیماری خاص. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.
 16. Avnimelech, Y., 1999. Carbon/nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems. Aquaculture. Vol. 176, pp: 227-235.
 17. Avnimelech, Y., 2006. Bio-filters: the need for a new comprehensive approach. Aquac. Eng. Vol. 34, No. 3,  pp: 172-178.
 18. Avnimelech, Y., 2012. Biofloctechnology-A Practical Guide Book, 2nd edition. TheWorld Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, United States.
 19. Browdy, C.L.; Bratvold, D.; Stokes, A.D. and McIntosh, R.P., 2001. Perspectives on the application of closed shrimp culture systems. Aquaculture. pp: 20-34.
 20. Crab, R.; Avnimelechc, Y.; Tom Defoirdt, T.; Bossierb, P. and Verstraetea, W., 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production. Aquaculture. Vol. 270, pp: 1-14.
 21. Fujii, N.; Kaneda, A.; Magome, Sh. and Takeoka, H., 2001. Establishing a Conceptual Design for Jelly fish Bloomsin the Seto Inland Sea.Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry Marine Environmental Modeling & Analysis. pp: 65-71.
 22. Hargreaves, J.A., 2006. Photosynthetic suspended-growth systems in aquaculture. Aquaculture Engineering. Vol. 34, pp: 344-363.
 23. Imai, I.; Yamaguchi, M. and Hori, Y., 2006. Eutrophication and occurrence of harmful alga blooms in the Seto Inland Sea, Japan. Plankton and benthose Reseearch. The plankton Society of Japan and The Japoniese Association of Benthology. Vol.  1, No. 2, pp: 71-84.
 24. Limsuwan, Ch., 2009.Experiences cultivating white shrimp in Thailand. Bulletins Nicovita.
 25. Mcabee, B.J.; Browdy, C.L.; Rhodes, R.J. and Stokes, A.D., 2003. The use of greenhouse enclosed raceway systems for the super-intensive production of pacific white shrimp Litopenaeus vannamei in the United States. Global Aquaculture Advocate. Vol. 6, pp: 40-43.
 26. Nybakken, J.W. and Bertness, M.D., 2004. Biology: An Ecological Approach, Benjamin Cummings Publishing Company, 6th ed. 592 p.
 27. Hach Company. 2002. DR/4000 Spectrophotometer procedure manual. USA: Hach Company.
 28. Reid, B. and Arnold, C.R., 2000. The intensive culture of the penaeid shrimp penaeus vannamei boone in a recirculating raceway system. The University of Texas at Austin Marine Science Institute, Texas 78373 USA.
 29. ROPME. 2010. Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analysis Methods (MOOPAM), second Publication Kuwait.
 30. Rosenberry, B., 2001. New shrimp farming technology: Zero-exchange, environmentally friendly, superintensive. World shrimp farming. Vol. 14, pp: 5-10.
 31. Sale, P.F.; Feary, D.A.; Burt J.A.; Bauman, A.G.; Cavalcante, G.H.; Drouillard, K.G.; Kjerfve, B.; Marquis, E., Trick, Ch.G., Usseglio, P. and Van Lavieren, H., 2010. The Growing Need for Sustainable Ecological Management of Marine Communities of the Persian Gulf. Springer. AMBIO. DOI 10.1007/s13280-010-0092-6.
 32. Samocha, T., 2009. Pacific white shrimp production in a super-intensive raceway system. ysi inc. aquaculture. 3 p.
 33. Van Wyk, P.; Hodgikins, M.D.; Laramore, R.L.; Main, K.; Mountain, J. andScarpa, J., 1999. Farming marine shrimp in recirculating freshwater system. Harbor branch oceanographic institution, Florida department of agriculture and consumer services. pp: 141- 161.
 34. Wyban, J.A. and Sweeney, J.N., 1991. Intensive shrimp production technology. High Health Aquaculture Inc., Hawaii. 158 p.