ارزیابی خصوصیات ضدباکتریایی همولنف دوکفه‌ای های Cerastoderma و Didacna سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی خصوصیات ضدباکتریایی همولنف دوکفه‌ ای ­های Cerastoderma و Didacna سواحل جنوبی دریای خزر بود. برای تعیین فعالیت ضد­میکروبی اولیه از روش انتشار دیسک در آگار، ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن و برای انتخاب درصد غلظت عصاره ­ها، از رقت های مختلف 25%، 12/5، 6/25، 3/125، 1/56 درصد استفاده شد. بیش ­ترین و کم ­ترین قطر هاله عدم رشد در رقت ­های مختلف از همولنف دوکفه ­ای ­ها بر علیه باکتری (ATC C25922 (Escherichia coli در دوکفه ­ای Cerastoderma مربوط به غلظت­ های 25% و 1/56 و در دوکفه ­ای Didacna مربوط به غلظت­ های 25% و 3/125 بود. هم ­چنین در باکتری  NCTC5056) Klebsiella   pnuemoniae)  بیش ­ترین و کم ­ترین قطر هاله عدم رشد در همولنف دوکفه ­ای Cerastoderma به ­ترتیب مربوط به غلظت­ های 25% و 3/125 و در دوکفه ­ای­ Didacna مربوط به غلظت­ های 25% و 3/125 بود. در باکتری Entroccus faccium بیش ­ترین و کم­ ترین قطر هاله عدم رشد در دوکفه ­ای Cerastoderma مربوط به غلظت ­های 25% و 3/125 و در دوکفه ­ای Didacna مربوط به غلظت ­های 25% و 1/56 بود. با افزایش غلظت همولنف، فعالیت ضد­باکتری آن به­ طور معنی­ داری افزایش پیدا کرد (0/05>p). همولنف صدف Didacna دارای MIC پایین ­تری در مقایسه با صدف Cerastoderma بر علیه باکتری ­های E. coli و K. pnuemoniae بود اما میزان MIC همولنف صدف Cerastoderma در مقایسه با صدف Didacna بر علیه باکتری Entroccus faccium کم ­تر بود (0/05>p). بنابراین با توجه به یافته ­های این پژوهش Cerastoderma  و Didacna می تواند به­ عنوان منبعی با ترکیباتی با ارزش و دارای توان زیست فعالی در تهیه داروهای ضد­میکروبی طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. بیرشتین، ی1379. اطلس بی ­مهرگان دریای خزر. ترجمه دلیناد، ل. و نظری، ف.، چاپ اول. تهران. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. مدیریت اطلاعات علمی و روابط بین­ الملل. 611 صفحه.
 2. Abubakar, L.; Mwangi, C.; Uku, J. and Ndirangu, S., 2012. Antimicrobial activity of various extract of the sea urchin Tripneustes gratilla (Echinoidea). African Journal of Pharmacology and Therapeutics. Vol. 1, No. 1, pp: 19-23.
 3. Amy, E.B. and Anderson, R.S., 2001. Antibacterial activities of oyster (Crassostrea virginica) and mussel (Mytilus edulis and Geukensia demissa) plasma. Aquatic Living Resources. Vol. 14, No. 6, pp: 343-349.
 4. Arumugan, M.; Romestand, B. and Torreilles, J., 2000. Nitrite released in haemocytes from Mytilus galloprovincialis, Crassostrea gigas and Ruditapes decussatus upon stimulation with phorbol myristate Acetat.Aquatici living resource. Vol. 13, pp: 173-177.
 5. Canesi, L.; Gallo, G.; Gavioli, M. and Pruzzo, C., 2002. Bacteria–hemocyte interactions and phagocytosis in marine bivalves. Microsc Res Tech. Vol. 57, pp: 469-476.
 6. Casas, S.; Comesana, P. and Villalba, A., 2011. Comparison of untibactericla activitiy in the hemolymph of marine bivalves from Galicia (NW Spain). journal of invertebrate pathology. Vol. 106, pp: 343-345.
 7. Jennafer, C.M. and James, E.B., 2018. Responses of an oyster host (Crassostrea virginica) and its protozoan parasite (Perkinsus marinus) to increasing air temperature. Peer J. Vol. 6, pp: e5046.
 8. Defer, D.; Bourgougnon, N. and Fleury, Y., 2009.  Screening for antibacterial and antiviral activities in three bivalve and two gastropod marine molluscs. Aquaculture. Vol. 293, pp: 1-7.
 9. Falanga, A.; Lombardi, L.; Franci, G.; Vitiello, M.; Iovene, M.R.; Morelli, G.; Galdiero, M. and Galdiero, S., 2016. Marine antimicrobial peptides: nature provides templates for the design of novel compounds against pathogenic bacteria. International journal of molecular sciences. Vol. 17, No. 5, pp: 785.
 10. Hardy, S.W.; Fletcher, T.C. and Gerrie, L.M., 1976. Factors in hemolymph of the mussel, Mytilus edulis., of possible significance as defense mechanisms. Biochem Soc Trans. Vol. 4, pp: 473-475.
 11. Madhumathi, V.; Deepa, P.; Jeyachandran, S.; Manoharan, C. and Vijayakumar, C., 2011. Antimicrobial Activity of Cyanobacteria Isolated from Freshwater Lake. International Journal of Microbiological Research. Vol. 2, No. 3, pp: 213-216.
 12. Malve, H., 2016. Exploring the ocean for new drug developments: Marine pharmacology. Journal of Pharmacy and Bioallied Science. Vol. 8, No. 2, pp: 83-91.
 13. Manivannan, S.; Balamurugan, M.; Parthasarathi, K.; Gunasekaran, G. and Ranganathan, L.S., 2009. Effect ofvermicompost on soil fertility and crop productivity-beans (Phaseolus vulgaris). J. Environ. Biol. Vol. 30, pp: 275-281.
 14. Marshall, S.H. and Arenas, G., 2003. Antimicrobial peptides: A natural alternative to chemical antibiotics and a potential for applied biotechnology. Electro. J. Biotech. Vol. 6, pp: 1-14.
 15. CLSI. 2013. Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals; approved standard, Eleventh edition. Vol. 3, No. 1.
 16. Pipe, R.K., 1990. Hydrolytic enzymes associated with the granular haemocytes of the marine mussel Mytilus edulis. Histochem J. Vol. 22, pp: 595-603.  
 17. Roch, Ph.; Yang, Y.; Toubiana, M. and Aumelas, A., 2008. NMR structure of mussel mytilin, and antiviral-antibacterial activites of derived synthetic Peptides.Developmental and Comparative Immunology. Vol. 32, pp: 227-238.
 18. Sperstad, S.V.; Haug, T.; Blencke, H.M.; Styrvold, O.B.; Li, C. and Stensvåg, K., 2011. Antimicrobial peptides from marine invertebrates: challenges and perspectives in marine antimicrobial peptide discovery. Biotechnology advances. Vol. 29, No. 5, pp: 519-530.
 19. Sugesh, S. and Mayavu, P., 2013. Antimicrobial activities of two edible bivalves M. meretrix and M. casta. Pakistan journal of Biological Sciences. Vol. 16, No. 1, pp: 38-43.
 20. Tincu, J.A. and Taylor, S.W., 2004. Antimicrobial peptides from marine invertebrates. Antimicrobial agents and chemotherapy. Vol. 48, No. 10, pp: 3645-3654.