تعیین ارزش تغذیه ای ضایعات چای سبز و سیاه در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق، تعیین ترکیبات شیمیایی و ترکیبات فنولی ضایعات چای سبز و سیاه و برآورد انرژی قابل متابولیسم و انرژی ویژه شیردهی با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز بود. این تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار ضایعات چای سبز، ضایعات چای سیاه و یونجه، اجرا و داده ‏های حاصل با نرم­ افزار (SAS  (1/9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر پروتئین خام، خاکستر خام، عصاره اتری، دیواره سلولی نامحلول در شوینده خنثی و دیواره سلولی نامحلول در شوینده اسیدی در ضایعات چای سبز به ­ترتیب: 13/7، 3/7، 2، 44/6 و 31/7 درصد ماده خشک و در ضایعات چای سیاه به ­ترتیب: 14/8، 4/7، 2/4، 39/6 و 27/1 درصد ماده خشک بود. مقدار کل ترکیبات فنولی و تانن قابل استخراج برای ضایعات چای سبز به­ ترتیب 20/3 و 18/7 درصد ماده خشک و برای ضایعات چای سیاه 18/7 و 12/7 درصد ماده خشک بود. 96 ساعت پس از انکوباسیون ضایعات چای سیاه بیش ­ترین و یونجه کم ­ترین میزان گاز تولیدی را به­ خود اختصاص دادند (0/05>p). پتانسیل تولید گاز ضایعات چای سبز، سیاه و یونجه به‌ ترتیب 284/2، 294 و 261/9 میلی لیتر گاز به­ ازای هر گرم ماده خشک به ­دست آمد. نرخ تولید گاز ضایعات چای سبز، سیاه و یونجه به ­ترتیب 0/074، 0/074 و 0/072 در ساعت بود. بیش­ ترین میزان انرژی قابل متابولیسم و انرژی ویژه شیردهی مربوط به ضایعات چای سیاه (به ­ترتیب 9/45 و 5/77 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) بود. نتایج نشان داد ضایعات چای سبز و سیاه دارای ارزش تغذیه ­ای بالاتری از یونجه اواخر گل دهی بوده و بنابراین می­ توان به­ عنوان بخشی از جیره نشخوارکنندگان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nutritive values of the green and black tea waste in ruminant nutrition using in vitro gas production technique

نویسندگان [English]

 • Nazak Shokrani Gheshlagh
 • Hamid Paya
 • Akbar Taghizadeh
 • Hamid Mohammadzadeh
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine of nutritive value of green and black tea waste, and determination of metabolizable energy (ME) and net energy for lactation (NEL) using in vitro gas production method. The obtained data was completely randomized design was analyzed using SAS procedures. The values of crude protein, crude ash, ether extract, neutral detergent fiber and acid detergent fiber in green tea waste were 13.7, 3.7, 2, 44.6 and 31.7 %DM, also for black tea waste were 14.8, 4.7, 2.4, 39.6 and 27.1 %DM, respectively. The value of total phenol and extractable tannin for green tea waste were 20.3 and 18.7 %DM, and for black tea waste were 18.7 and 12.7 %DM, respectively. After 96 h of incubation, black tea waste and alfalfa had the highest and lowest gas production volume among the test feeds (p<0.05). The gas production potential amounts of the green and black tea waste and alfalfa hay were obtained 284.2, 294 and 261.9 ml/g DM, respectively. Rate of gas production for green and black tea waste and alfalfa hay were 0.074, 0.074 and 0.072 (h-1), respectively. Black tea waste had the greatest estimated metabolizable energy and net energy for lactation (9.45 and 5.77 MJ/Kg DM) among feedstuffs. These results indicated that black and green tea waste had a nutritive value higher than last bloom alfalfa and can be used as a part of ruminants ration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Black and green tea waste
 • Chemical composition
 • Phenol component
 • Ruminants
 1. پارسا، ف.؛ محبیان، ص.؛ آزادی، ر. و شکرگزار، د.، ۱۳۸۸. بررسی و اندازه‌ گیری مواد مهم تشکیل‌ دهنده ضایعات کارخانه‌ های چای، ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت، دانشگاه گیلان.
 2. پایا، ح. و تقی‏ زاده، ا.، 1397. تأثیر لازالوسید بر اکوسیستم و پارامترهای شکمبه­ ای گوسفند قزل. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. جلد 10، شماره 3، صفحات 53 تا 58.
 3. تقی ­زاده، ا.؛ جان محمدی، ح. و بشارتی، م.، 1391. تعیین خصوصیات تجزیه پذیری و تخمیری برخی مواد غذایی با استفاده از روش کیسه­ های نایلونی و آزمایشگاهی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 22، شماره 4، صفحات 1 تا 16.
 4. توفیقی، ح.؛ افضل ­زاده، ا. و فضائلی، ح.، 1382. بررسی ارزش غذایی ضایعات برگ چای در تغذیه دام. مجله کشاورزی. جلد 5، شماره 1، صفحات 21 تا 29.
 5. رزم ­آذر، و.؛ تربتی ­نژاد، ن.م.؛ سیف‌ دواتی، ج. و زره­ داران، س.، 1395. تأثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزوآ و تولید گاز متان به ­روش آزمایشگاهی. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد 4، شماره 2، صفحات 111 تا 132.
 6. ناصحی، م.؛ تربتی ­نژاد، ن.م.؛ رضایی، م. و قورچی، ت.، 1396. اثر سطوح مختلف چای سبز برافزایش وزن، قابلیت هضم مواد مغذی و ابقای نیتروژن در بره‌ های پرواری. نشریه پژوهش‌ های علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 120، صفحات 71 تا 88.
 7. صحرایی، م.؛ اسدزاده، ن. و ابرغانی، ا.، 1397. تاثیر روش­ های مختلف تغذیه کمکی بر عملکرد بره ­های مغانی در زیستگاه بومی آن. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. جلد 10، شماره 3، صفحات 47 تا 52.
 8. Anesini, C.; Ferraro, G.E. and Filip, R., 2008. Total polyphenol content and antioxidant capacity of commercially available tea (Camellia sinensis) in Argentina. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 26, pp: 9225-9229.
 9. Animut, G.; Puchala, R.; Goetsch, A.L.; Patra, A.K.; Sahlu, T.; Varel, V.H. and Wells, J., 2008. Methane emission by goats consuming diets with different levels of condensed tannins from lespedeza. Journal of Animal Feed Science and Technology. Vol. 144, pp: 212-227.
 10. AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of AOAC international. AOAC international. Maryland. USA.
 11. Bodas, R.; Prieto, N.; García-González, R.; Andrés, S.; Giráldez, F.J. and López, S., 2012. Manipulation of rumen fermentation and methane production with plant secondary metabolites. Journal of Animal Feed Science and Technology. Vol. 176, pp: 78-93.
 12. Fedorak, P.M. and Hrudey. S.E., 1983. A Simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultuvesin serum bottles. Environmental Technology Letters. Vol. 4, pp: 425-435.
 13. Frutos, P.; Hervas, G.; Giraldez, F.J. and Mantecon, A.R., 2004. Review. Tannins and ruminant nutrition. Spanish Jornal of Agricaltural Reserch. Vol. 2, pp: 191-202.
 14. Getachew, G.; Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. The Journal of Agricultural Science. Vol. 139, pp: 341-352.
 15. Kondo, M.; Nakano, M.; Kaneko, A.; Agata, H.; Kita, K. and Yokota, H., 2004. Ensiled green tea waste as partial replacement for soybean meal and alfalfa hay in lactating cows. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. Vol. 17, pp: 960-966.
 16. Makkar, H.P.S., 2000. Quantification of tannins in tree forage foliage: Laboratory manual for the FAO/IAEA co-ordinated research project on “use of nuclear and related techniques to develop simple tannin assays for predicting and improving the safety and efficiency of feeding ruminants on tanniferous tree foliage.” Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. Animal Production and Health Sub-Programme. IAEA Working Document IAEA, Vienna.
 17. McDougall, E.I., 1948. The composition and output of sheep in saliva. Biochemical journal. Vol. 43, pp: 99-109.
 18. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal research and development. Vol. 28, pp: 7-55.
 19. Menke, K.H.; Raab, L.; Salewski, A.; Steingass, H.; Fritz, D. and Schneider, W., 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. The Journal of Agricultural Science. Vol. 93, pp: 217-222.
 20. Nasehi, M.; Torbatinejad, N.M.; Rezaie, M. and Ghoorchi, T., 2017. Effect of polyethylene glycol addition on nutritive value of green and black tea co-products in ruminant nutrition. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 12, pp: 254-260.
 21. NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th revise edition. National Academies Press, Washington, DC.
 22. Ørskov, E. and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science. Vol. 92, pp: 499-503.
 23. Paya, H.; Taghizadeh, A.; Janamohamadi, H. and Moghadam, G.A., 2008. Ruminal dry matter and crude protein degradability of some tropical (Iranian) feeds used in ruminant diets estimated using the in situ and in vitro techniques. Research Journal of Biological Sciences. Vol. 7, pp: 720-725.
 24. Ramdani, D.; Chaudhry, A.S. and Seal, C.J., 2013. Chemical composition plants secondary metabolites and minerals of green and black teas and the effect of different tea-to-water ratio during their extraction on the composition of their spent leaves as potential additives for ruminants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 61, pp: 4961-4967.
 25. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Method for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy science. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 26. Yamamoto, T.; Juneja, L.R.; Chu, D.C. and Kim, M., 1997. Chemistry and applications of green tea, CRC press. Florida, USA.