ارزیابی تاثیر شستشو، پوست گیری و نگه داری در یخچال بر کاهش میزان باقی مانده چهار آفت کش (دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار گلخانه ای (Cucumis sativus var:vista)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

از آن­ جایی ­که باقی ­مانده آفت ­کش ­ها در محصولات خوراکی به ­طور بالقوه سمی هستند، یکی از نگرانی ­های بزرگ سلامتی محسوب می ­شوند. آن ­ها ممکن است اثرات نامطلوب مانند سرطان، اثرات بر تولید­مثل، عوارض سیستم ایمنی و عصبی در­پی داشته باشند. یکی از اهداف مهم برنامه ­های مدیریتی­، کاهش آلودگی ناشی از باقی ­مانده آفت ­کش ­ها در محیط و مواد غذایی است. آماده ­سازی غذا به ­شدت بر روی باقی ­مانده­ های آفت ­کش ­ها و ایمنی غذا تأثیر می ­گذارد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات شستشو، پوست ­گیری و نگه ­داری در یخچال بر روی مواد باقی ­مانده از چهار سموم دفع آفات نمونه ­برداری محصول تحت اثر سموم دیازینون،­ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی ­پراید در خیارهای گلخانه ­ای است. در این تحقیق ابتدا نمونه های خیار پس از اسپری برداشت شد و غلظت سم با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکار ساز­ فرابنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرار گرفت. در این بخش، فرآیندهای ­زیر ­مورد ­بررسی ­قرار ­گرفتند. شستشو با آب آشامیدنی: نمونه ­ها در آب آشامیدنی به ­مدت 10 دقیقه غوطه ­ور شده و دارای سایش 10 ثانیه بوده ­اند. عملیات ریختن: در قسمت دیگر، برای ارزیابی اثر لایه ­برداری با چاقو و تلاش برای حتی حذف ضخامت پوست گرفته شده برای همه نمونه ­ها از همان اندازه، عملیات ذخیره ­سازی در دمای 4 درجه سانتی ­گراد:­ در میزان کاهش سموم مربوطه. برای انجام این مرحله از مطالعه ابتدا 1 کیلوگرم نمونه بعد از برداشت به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه نمونه ­ها در نایلون پلاستیکی در یخچال قرار گرفتند و در دمای 4 درجه سانتی ­گراد نگه ­داری شدند. در روزهای 2 ،­5 ،­7 ،­10 ،­14، 17، 21 حدود یک چهارم کیلوگرم نمونه از یخچال خارج شد و استخراج سم بر روی آن­ ها انجام شد. درنهایت این نتیجه حاصل شد که روش ­های مورد بررسی به ­عنوان روش­ های ساده و موثر پردازش می ­تواند برای کاهش و حتی حذف آفت کش ­ها در محصولات گلخانه ­ای به ­عنوان تکنیک­ های پردازش خانگی یا تجاری استفاده شود.­ بر­این اساس، پوست­ گیری یکی از تکنیک ­های مهم با بیش ­ترین تاثیر­گذاری در کاهش باقی­ مانده آفت­ کش ­ها در خیار گلخانه ­ای است (0/05>P). مقایسۀ میانگین میزان چهار مخلوط آفت­ کش­ ها تفاوت بین نمونه ­های پوست شده و بدون پوست معنی ­دار بود و روش شستشو در مقام دوم برای کاهش باقی ­مانده آفت­ کش ­ها است که تأثیر این روش بستگی به نوع آفت­ کش ­ها و مکان­ های تحت تاثیر قرار می­ گیرد. در نهایت این تحقیق بیانگر که انطباق این روش ­ها با (PHI (Per Interval Harvest خطرات باقی مانده آفت کش ها را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of washing, peeling and storage on residue contents of four pesticides in cucumbers grown in greenhouses (Cucumis sativus var:vista)

نویسندگان [English]

 • Anahita Yazdanpak
 • Hadi Ostovan
 • shahram hesami
 • Mehdi Gheibi
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

           Pesticides residues on foods are potentially toxic to humans and it is of great concern. They may induce adverse health effects such as cancer, effects on reproduction, immune and nervous system complications. One of the important goals of public and environmental health officials is reducing exposure to pesticide residues on foods. Food preparation highly influences the Pesticides residues and safety of the food.
the aim of this study was to evaluate the effects of storagewashing, peeling and storage on residue contents of four pesticides in cucumbers grown in greenhouses. this study was performed in which cucumber samples were harvested after spraying and their concentration was determined.In this section, the following processes were examined: Washing with drinking water: The samples were immersed in drinking water for 10 minutes and had a ten-second wear,.Cutting operations: In the other part, to evaluate the effect of peeling with a knife and tried to even remove the thickness of the skin taken for all The samples were of the same size, Storage operation at 4 ° C:, on the amount of relevant pesticide reduction. To carry out this stage of the study, at first, 1 kg of samples were transferred to the laboratory after harvesting. In the laboratory, samples were stored in plastic nylon in the refrigerator at 4 ° C and kept in the dark. On days 2, 5, 7, 10, 14, 17, 21 about one quarter kilogram of sample was taken out of the refrigerator and the extraction of the toxins was performed on them. The studied procedures as simple and effective processing methods could be used for reducing and removing pesticides on greenhouse products as home or commercial processing techniques. . Accordingly, Peeling is one of the other important techniques in the processing of most fruits and vegetables(P<0.05).. The comparison of the mean levels of four pesticides residues showed a significant difference between the peeled and unpeeled samples .The washing procedure is an important method to pesticide residue dissipation in both household and commercial food processing . The effect of this procedure depends on the type of pesticides and the locations affected.  Which indicates that compliance with the PHI (Per Harvest Interval) reduce the risks of residual pesticides.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pesticide residue
 • Diazinon
 • Imidacloprid
 • Primicarb
 • Acetamiprid
 • High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
 1. ایمانی، س.؛ طالبی، خ.، شجاعی، م. و کمالی، ک.، 1385. اندازه گیری باقی ­مانده 8 سم آفت­ کش بر روی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه­ ای. هفدهمین کنگره حفاظت از گیاهان ایران، تهران.
 2. سلسه، م.، 1379. بررسی و تعیین مقدار حشره­ کش­ های مصرفی فسفره در آب رودخانه­ های استان مازندران. کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 3. طالبی جهرمی،خ.، 1391. سم ­شناسی آفت­ کش ­ها. انتشارات دانشگاه تهران.
 4. حسن ­زاده، ن.؛ بهرامی­ فر، ن. واسماعیلی­ ساری، ع.،  1389. بررسی بقایای حشره­ کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش ­های مختلف در خیار گلخانه ­ای. نشریه حفاظت گیاهان  (علوم و صنایع کشاورزی).­ جلد 24، شماره 4، صفحات 413 تا 418.
 5. سفیدکار، ر. و مظلومی،  س.م.،1393. مروری بر تاثیر انواع روش ­های فرآوری بر مقدار باقی ­مانده آفت­ کش ­ها. در مواد غذایی گیاهی خام و فرآوری شده. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره 22،  شماره 6، صفحات 24 تا 33.
 6. Abou Arab, A.A.K., 1999. Behavior of pesticides in tomatoes during commercial and home preparation. Food Chemistry. Vol. 65, pp: 509-514.
 7. Cengiz, M.; Certel, M. and Gocmen, H., 2006. Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in greenhouses and their reduction by duration of a pre-harvest interval and post harvest culinary applications. Food Chemistry. Vol. 98, pp: 127-135.
 8. Holland, P.T.; Hamilton, D.; Ohlin, B. and Skidmore, M.W., 1994. Effects of storage and processing on pesticide residues in plant products. IUPAC Reports on Pesticides. Pure and Applied Chemistry. Vol. 66, No. 2, pp: 335-356.
 9. Hwang, E.; Cash, J.N.; Zabik, M.J. and Hwang, E.S., 2001. Postharvest treatments for the reduction of mancozeb in fresh apples. J. Agricultural and Food Chemistry. Vol. 49, No. 6, pp: 3127-3132.
 10. Jallow, M.F.A.; Awadh, D.G.; Albaho, M.S.; Devi, V.Y. and Ahmad, N., 2017. Monitoring of Pesticide Residues in Commonly Used Fruits and Vegetables in Kuwait. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 14, No. 8, pp: 833.
 11. Kaushik, P.; Yadav, Y.K.; Dilbaghi, N. and K, G.V., 2008. Enrichment of vermicomposts prepared from cow dung spiked solid textile mill sludge using nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria. Environmentalist. Vol. 28, pp: 283-287.
 12. Kumar, B.; Mukherjee, D.P.; Sanjay, K.; Meenu, M.; Dev, P.; Singh, S.K. and Sharma, C.S., 2011. Bioaccumulationof heavy metals in muscle tissue of fishes from selected aquaculture ponds in east Kolkata wetlands. Annals of Biological Research. Vol. 2, No. 5, pp: 125-134.
 13. Lentza Rizos, C. and Balokas, A., 2001. Residue levels of chlorpropham in individual tubers and composite samples of postharvest-treated potatoes. J. Agricultural and Food Chemistry. Vol. 49, No. 2, pp: 710-714.
 14. Ling, Y.; Wang, H.; Yong, W.; Zhang, F.; Sun, L.; Yang, M.L. and Chu, X.G., 2011. The effects of washing and cooking on chlorpyrifos and its toxic metabolites in vegetables. Food Control. Vol. 22, No. 1, pp: 54-58.
 15. Mehmet, F.G.; Certel, M. and Goçmen, H., 2006. Residue contents of DDVP (Dichlorvos) and diazinon applied on cucumbers grown in International Labour Organisation. International Journal of Production Research. Vol. 98, No. 1, pp: 127-135.
 16. Radwan, M.A.; Abu-Elamayem, M.H. and Shiboob, AA., 2005. Residual behavior of profenfos on some fieldgrown vegetables and its removal usingvarious washing solutions and household processing. Food and Chemical Toxicology. Vol. 43, No. 1, pp: 553-557.
 17. Rawn, D.F.K.; Quade, S.C.; Sun, W.; Fouget, A.; Belanger, A. and and Smith, M., 2008. Captan residue reduction in apples as a result of rinsing and peeling. Food Chemistry. Vol. 109, No. 1, pp: 790-796.
 18. Soliman, KM., 2001. Changes in concentration of pesticide residues in potatoes during washing and preparation. Food and Chemical Toxicology. Vol. 39, pp: 887-891.
 19. Zhang, Z.Y.; Zhang, C.Z.; Liu, X.J. and Hong, X.Y.; 2006. Dynamics of pesticide residues in the autumn Chinese cabbage (Brassica chinensis L) grown in open Welds. Pest Management Science. Vol. 62, pp: 350-355.