تاثیر توام تراکم و استراتژی های مختلف تغذیه ای بر عملکرد رشد و شاخص های هماتولوژیک ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

 در تحقیق حاضر اثر استراتژی­ های مختلف تغذیه ­ای در تراکم­ های مختلف ذخیره ­سازی بر رشد و پارامترهای هماتولوژیک ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi) با میانگین وزن 0/27±3/44 گرم و به ­مدت 45 روز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ماهی ­ها در 6 تیمار آزمایشی در 3 تکرار شامل، تراکم بالا (20 عدد ماهی در مخزن) و تغذیه در حد سیری (20 C)، تراکم پایین (10 عدد ماهی در مخزن) و تغذیه در حد سیری (10 C)، تراکم بالا و تغذیه در حد 50% سیری (20 R)، تراکم پایین و تغذیه در حد 50% سیری (10 R)، تراکم بالا و گرسنگی (20 S)،  تراکم پایین و گرسنگی (10 S) درنظر گرفته شد. زیست­ سنجی ماهیان و اندازه ­گیری شاخص ­های رشد و تغذیه هر 15 روز یک ­بار انجام گرفت. در پایان دوره آزمایش خونگیری از ماهیان جهت اندازه­ گیری پارامترهای خونی به ­عمل آمد. نتایج نشان داد در پارامترهای رشد ماهی کوی با اعمال توام استراتژی تغذیه ­ای در تراکم مختلف اثر معنی­ داری بر فاکتورهای وزن کسب شده و فاکتور وضعیت  ماهیان مشاهده شد (0/05>P). پارامتر­های رشد در تیمارهای 20 C و 10 C نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود. هم­ چنین با بررسی نتایج آنالیز خون ماهیان اعمال استراتژی تغذیه­ ای در تراکم مختلف تفاوت معنی­ داری در تعداد گلبول ­های سفید، درصد لنفوسیت و نوتروفیل ماهیان مشاهده شد (0/05>P). نتایج پژوهش کنونی نشان داد که تغذیه در حد سیری در تراکم بالا و پایین تاثیر مثبتی بر روی عملکرد رشد و پارامترهای هماتولوژیک ماهیان کوی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined effect of density and feeding strategy on growth and hematological parameters of Cyprinus carpio var. Koi

نویسندگان [English]

 • Reza Abbasimesrdashti
 • Mirmasoud Sajjadi
 • Bahram Falahatkar
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect feeding strategy and density on growth and hematological parameters of Cyprinus carpio var. Koi with (mean initial weight 3.24 ± 0.27 g) (Mean ± Standard Error) for 45 days was investigated.  For this purpose, 6 treatments with triplicate groups included high density (20 fish per tank) and satiation feeding, low density (10 fish per tank) and satiation feeding, high density (20 fish per tank) and 50% satiation feeding, low density (10 fish per tank) and 50% satiation feeding (10R), high density (20 fish per tank) and starvation (20S), Low density (10 fish per tank) and starvation (10S) were considered. Fish biometrics and measurement of growth and nutrition parameters were performed every 15 days. At the end of the experiment, blood sampling was performed to measure blood parameters. The results showed that in the growth parameters of Koi fish with the combined application of nutritional strategy in different densities, significant effect on weight factors and fish status factor were observed (P <0.05). In growth parameters, C20 and C10 had higher values than other treatments. Also, by examining the results of fish blood analysis, there was a significant difference in the number of white blood cells, lymphocyte and neutrophil counts (P <0.05). The results of current research showed satiation feeding at high and low density had a positive effect on growth performance and hematological parameters of Koi fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyprinids
 • density
 • nutrition
 • starvation
 1. ایمان­ پور، م.؛ احمدی، ا. و کردجزی، م.، 1388. اثر تراکم ­های مختلف ذخیره­ سازی روی بازماندگی و شاخص ­های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران. شماره 18، صفحات 1 تا 10.
 2. ایمانی، آ.؛ فرهنگی، م.؛ یزدان ­پرست، ر.؛ بختیاری، م.؛ شکوه سلجوقی، ظ. و مجازی­ امیری، ب.، 1388. شاخص ­های تغذیه و رشد در قزل­ آلای رنگین­ کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره­ های مختلف محرومیت غذایی و غذادهی مجدد. مجله علمی شیلات ایران. شماره 8، صفحات 1 تا 12.
 3. بهره­ مند، م. و سلیمانی ­راد، آ.، 1396. تأثیر تراکم ذخیره­ سازی بر عملکرد رشد، ایمنی و استرس در ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi). مجله بوم شناسی آبزیان. دوره 6، شماره 4، صفحات 10 تا 20.
 4. بهره­ مند، م.؛ کامرانی، ا.، رشیدیان، ق. و سلیمانی ­راد، آ.، 1395. تأثیر جیره حاوی پریبیوتیک ایمونوژن بر تغذیه، رشد جبرانی و برخی پارامترهای خونی ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، پس از دوره­ های گرسنگی. مجله بوم شناسی آبزیان. دوره 6، شماره 2، صفحات 23 تا 32.
 5. جعفریان، ح.، 1387. توسعه آبزی­ پروری پایدار با استفاده از پروبیوتیک ­ها در ایران. شیلات. دوره 2، صفحات 47 تا 56.
 6. حاجی ­مرادی، م.؛ محبوبی ­صوفیانی، ن. و علامه، س.ک.، 1386. اثر گرسنگی بر سطح کلسترول، گلوکز و پروتئین پلاسمای خون قزل­ آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علوم و فنون دریایی ایران. دوره 6، صفحات 23 تا 30.
 7. خارا، ح.؛ افشار، ع.م. و فلاحتکار، ب.، 1393. اثرات گرسنگی و استراتژی­ های تغذیه ­ای بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه تاس ­ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii). مجله آبزیان و شیلات. دوره 17، شماره 5، صفحات 1 تا 11.
 8. شیروان، س.؛ فلاحتکار، ب.؛ علاف­ نویریان، ح. و عباسعلی زاده، ع.، 1392. تأثیر اعمال دوره طولانی مدت گرسنگی و محدودیت غذایی بر عملکرد رشد و ترکیب بدن در بچه تاس ­ماهی سیبری (Acipenser baerii). مجله علمی شیلات ایران. دوره 22، صفحات 91 تا 102.
 9. زارع، ر.؛ بهمنی، م.؛ یاوری، و.؛ کاظمی، ر.؛ فاضلی، ن.؛ پوردهقانی، م. و محمدیان، ت.، 1391. اثرات تراکم پرورش بر گلبول­ های سفید و سطوح کورتیزول پلاسمای خون تاس ­ماهی سیبری (Acipenser baerii). مجله دامپزشکی ایران. دوره 8، شماره 2، صفحات 22 تا 32.
 10. عبادزاده، ح.ر.؛ احمدی، ک.؛ محمدنیاافروزی، ش.؛ طاقانی، ر.ع.؛ مرادی­ اسلامی، ا.؛ عباسی، م. و یاری، ش.، 1394. آمارنامه کشاورزی. وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه ­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران. 379 صفحه.
 11. محبوبی­ صوفیانی، ن.؛ حاجی­ مرادی، م.؛ علامه، س.ک. و پیله وریان، ع.ا.، 1389. اثر گرسنگی بر پاره­ای از ویژگی­ های مورفولوژیکی و هماتولوژیکی ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان Oncorhynchus mykiss. مجله زیست­ شناسی ایران. دوره 23، صفحات 234 تا 248.
 12. مرشدی، و.؛ عشوری، ق.؛ کوچنین، پ.؛ یاوری، و.؛ بهمنی، م.؛ پوردهقانی، م.؛ یزدانی، م.؛ پورعلی، ح. و عضدی، م.،  1390. تأثیر دوره ­های گرسنگی کوتاه مدت بر روی فاکتورهای خونی فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 66، صفحات 262 تا 269.
 13. Abdel-Tawwab, M.; Khattab, Y.A.; Ahmad, M.H. and Shalaby, A.M., 2006. Compensatory growth, feed utilization, whole-body composition, and hematological changes in starved juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Journal of Applied Aquaculture. Vol. 18, pp: 17-36.
 14. Akbary, P. and Jahanbakhshi, A., 2016. Effect of starvation on growth, biochemical, hematological and non-specific immune parameters in two different size groups of grey mullet, Mugil cephalus (Linnaeus, 1758). Acta Ecologica Sinica. Vol. 36, pp: 205-211.
 15. Andrade, T.; Afonso, A.; Perez-Jimenez, A.; Oliva-Teles, A.; de Las Heras, V.; Mancera, J.M.; Serradeiro, R. and Costas, B., 2015. Evaluation of different stocking densities in a Senegalese sole(Solea senegalensis) farm: Implications for growth, humoral immune parameters and oxidativestatus. Aquaculture. Vol. 438, pp: 6-11.
 16. Atamanalp, M. and Yanik, T., 2003. Alterations in hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to mancozeb. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 27, pp: 1213-1217.
 17. Backiel, T. and Le Cren, E.D., 1978. Some density relationship for fish population parameters. In: The Ecology of Freshwater Fish Production (Ed. S.D. Gerking). Blackwell Scientific Publications, Oxford. pp: 279-302.
 18. Balabanova, L.V.; Mikryakov, D.V. and Mikryakov, V.R., 2009. Response of common carp (Cyprinus carpio L.) leucocytes to hormone induced stress. Inland Water Biology. Vol. 2, No. 1, pp: 86-88.
 19. Barcellos, L.J.G.; Marqueze, A.; Trapp, M.; Quevedo, R.M. and Ferreira, D., 2010. The effects of fasting on cortisol, blood glucose and liver and muscle glycogen in adult Jundiá Rhamdia quelen. Aquaculture. Vol. 30, pp: 231-236.
 20. Begum, M.; Mamun, A.; Pal, H.K., Islam, M.A. and Alam, M.J., 2008. Effects of stocking density on growth and survival of Mystus gulio in nursery ponds. Bangladesh Journal of Fisheries Research. Vol. 12, No. 2, pp: 179-186.
 21. Benfey, T.J. and Biron, M., 2000. Acute stress response in triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and brook trout (Salvelins fontinalis). Aquaculture. Vol. 184, pp: 167-176.
 22. Bilen, S.; Bilen, A.M. and Önal, U., 2015. The effects of oxygen supplementation on growth and survival of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in different stocking densities. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 14, No. 3, pp: 538-545.
 23. Biswas, J.K.; Sarkar, D.; Chakraborty, P.; Bhakta, J.N. and Jana, B.B., 2006. Density dependent ambient ammonium as the key factor for optimization of stocking density of common carp in small holding tanks. Aquaculture. Vol. 261, pp: 952-959.
 24. Bjornsson, B., 1994. Effects of stocking density on growth rate of halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) reared in large circular tanks for three years. Aquaculture. Vol. 123, pp: 259-270.
 25. Black, D. and Love, R.M., 1986. The sequential mobilisation and restoration of energy reserves in tissues of Atlantic cod during starvation and refeeding. Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology. Vol. 156, pp: 469-479.
 26. Blaxhall, P.C. nad Daisley, K.W., 1973. Routine haematological methods for use with fish blood. Journal of Fish Biology. Vol. 5, pp: 771-781.
 27. Boscolo, C.; Morais, R. and Gonçalves-de-Freitas, E., 2011. Same-sized fish groups increase aggressive interaction of sexreversed males Nile tilapia GIFT strain. Applied Animal Behavior Science. Vol. 135, pp: 154-159.
 28. Brett, J.R., 1979. Environmental factors and growth. In Fish Physiology, Vol. VIII, pp: 599-675. Ed. by Hoar, W.S.; Randall D.J. and Brett, J.R. Academic Press, New York. 786 p.
 29. Braun, N.; Dafre, A.; Lima, R.; Beux, L.; Brol, F. and Nuer, A., 2013. Growth and stress of dourado cultivated in cages at differentstocking densities. Pesq. Agropec. Bras. Brasilia. Vol. 48, No. 8, pp:1145-1149.
 30. Caruso, G.; Denaro, M.G.; Caruso, R.; Genovese, L.; Mancari, F. and Maricchiolo, G., 2012. Short fasting and refeeding in red porgy (Pagrus pagrus, Linnaeus 1758): Response of some haematological, biochemical and nonspecific immune parameters. Marine Environmental Research. Vol. 81, pp: 18-25.
 31. Caruso, G.; Denaro, M.G.; Caruso, R.; Mancari, F.; Genovese, L. and Maricchiolo, G., 2011. Response to short term starvation of growth, haematological, biochemical and non-specific immune parameters in European sea bass (Dicentrarchus labrax) and blackspot sea bream (Pagellus bogaraveo). Marine Environmental Research. Vol. 72, pp: 46-52.
 32. Caruso, G.; Maricchiolo, G.; Micale, V.; Genovese, L.; Caruso, R. and Denaro, M.G., 2010. Physiological responses to starvation in the European eel (Anguilla anguilla): effects on haematological, biochemical, non specific immune parameters and skin structures. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 36, pp: 71-83.
 33. Chakraborty, B.K. and Mirza, M.J.A., 2007. Effect of stocking density on survival and growth of endangered bata, Labeo bata (Hamilton-Buchanan) in nursery ponds. Aquaculture. Vol. 265, pp: 156-162.
 34. Chakraborty, B.K.; Miah, M.I.; Mirza, M.J.A. and Habib, M.A.B., 2006. Rearing and nursing of endangered sarpunti, Puntius sarana (Ham.) with tree supplementary feeds. Journal of The Asiatic Society of Bangladesh. Science. Vol. 32, No. 1, pp: 33-41.
 35. Chatzifotis, S.; Papadaki, M.; Despoti, S.; Roufidou, C. and Antonopoulou, E., 2011. Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices, body weight, plasma metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture.Vol. 316, pp: 53-59.
 36. Cho, S.H.; Lee, S.M.; Park, B.H.; Ji, S.C.; Lee, J.; Bae, J. and Oh, S.Y., 2006. Compensatory growth of juvenile olive flounder, Paralichthys olivaceus L., and changes in proximate composition and body condition indexes during fasting and after refeeding in summer season. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 37, pp: 168-174.
 37. Duncan, P.L.; Lovell, R.T.; Butterworth, J.C.E.; Freeberg, L.E. and Tamura, T., 1993. Dietary folate requirement determined for channel catfish, Ictalurus punctatus. Journal of Nutrition. Vol. 123, pp: 1888-1897.
 38. Ellis, T.; North, B.; Scott, A.P.; Bromage, N.R.; Porter, M. and Gadd, D., 2002. The relationships between stocking density and welfare in farmed rainbow trout. Journal of Fish Biology. Vol. 61, pp: 493-531.
 39. Falahatkar, B.; Akhavan, S.; Efatpanah, I. and Meknatkhah, B., 2013. Effect of winter feeding and starvation on the growth performance of young‐of‐year (YOY) great sturgeon, Huso huso. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 29, pp: 26-30.
 40. Falahatkar, B., 2012. The metabolic effects of feeding and fasting in beluga Huso huso. Marine Environmental Research. Vol. 82, pp: 69-75.
 41. Feng, G.; Shi, X.; Huanga, X. and Zhuanga, P., 2011. Oxidative stress and antioxidant defenses after long-term fasting in blood of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis). Procedia Enviromental Sciences. Vol. 8, pp: 469-475.
 42. Figueiredo-Garutti, M.L.; Navarro, I.; Capilla, E.; Souza, R.H.S.; Moraes, G.; Gutiérrez, J. and Vicentini-Paulino, M.L.M., 2002. Metabolic changes in Brycon cephalus (Teleostei, Characidae) during post-feeding and fasting. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular and Integrative Physiology. Vol. 132, pp: 467-476.
 43. Friedrich, M. and Stepanowska, K., 2001. Effect of starvation on nutritive value of carp (Cyprinus carpio L.) and selected biochemical components of its blood. Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol. 31, pp: 29-33.
 44. Gatlin, D.M.; Poe, W.E.; Wilson, R.P.; Ainsworth, A.J. and Bowser, P.R., 1986. Effects of stocking density and vitamin C status on vitamin E-adequate and vitamin E deficient fingerling channel catfish. Aquaculture. Vol. 56, pp: 187-195.
 45. Gillis, T.E. and Ballantyne, J.S., 1996. The effects of starvation on plasma free amino acid and glucose concentrations in lake sturgeon. Journal of Fish Biology. Vol. 49, pp: 1306-1316.
 46. Gornati, R.; Papis, E.; Rimoldi, S.; Terova, G.; Saroglia, M. and Bernardini, G., 2004. Rearing density influences the expression of stress-related genes in sea bass (Dicentrarchus labrax L). Gene. Vol. 341, pp: 111-118.
 47. Habib, M.A.; Sharker, M.R.; Rahman, M.M.; Ahsan, M.E. and Pattader, S., 2014. Effect of feeding frequency on growth and survival in fry of gold fish, Carassius auratus (Hamilton) in outdoor rearing system.
 48. Hastein, T., 2004. Animal welfare issues relating to aquaculture. In: Proceedings of the Global Conference on Animal Welfare: an OIE Initiative. Paris. France: World Organization for Animal Health. pp: 212-220.
 49. Hickling, S.; Martin, M.T. and Brewster, B., 2007. The Essential Book of Koi: A Complete Guide to Keeping and Care. TFH Publications Inc., New Jersey. 256 p.
 50. Holm, J.C.; Refstie, T. and Bo, S., 1990. The Effect of Stocking density on growth and size variation in cultured turbot, (Scophthalmus maximus) and sole, (Solea solea). International Council for the Exploration of the Sea Conference and Meeting, Document 1998/L-10, 1990.
 51. Jha, P. and Barat, S., 2005. The effect of stocking density on growth, survival rate, and number of marketable fish produced of Koi carps, Cyprinus carpio vri. Koi in concrete tanks. Journal of Applied Aquaculture. Vol. 17, No. 3, pp: 89-102.
 52. Jobling, M., 1980. Effect of starvation on proximate chemical composition and energy utilization of Plaice, Pleuronectes platessa L. Journal of Fish Biology. Vol. 17, pp: 325-334.
 53. Jorgensen, E.H.; Christiansen, J.S. and Jobling, M., 1993. Effects of stocking density on food intake, growth performance and oxygen consumption in Arctic charr (Salvelinus alpines). Aquaculture. Vol. 110, pp: 191-204.
 54. Johansson-Sjöbeck, M.L.; Dave, G.; Larsson, Å.; Lewander, K. and Lidman, U.L.F., 1975. Metabolic and hematological effects of starvation in the European eel, Anguilla anguilla L. II. Hematology. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology. Vol. 52, pp: 431-434.
 55. Kjartansson, H.; Fivelstad, S.; Thomassen, J.M. and Smith, M.J., 1988. Effects of different stocking densities on physiological parameters and growth of adult Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared in circular tanks. Aquaculture. Vol. 73, pp: 261-274.
 56. Krogdahl, Å. and Bakke-McKellep, A.M., 2005. Fasting and refeeding cause rapid changes in intestinal tissue mass and digestive enzyme capacities of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Comparative Biochemistry and Physiology: Molecular and Integrative Physiology. Vol. 141, pp: 450-460.
 57. Larsen, D.A.; Beckman, B.R. and Dickhoff, W.W., 2001. The effect of low temperature and fasting during the winter on metabolic stores and endocrine physiology (insulin, insulin-like growth factor, and thyroxine) of coho salmon, Oncorhynchus kisutch. General and Comparative Endocrinology. Vol. 123, pp: 308-323.
 58. Lee, H.J. and Lee, S.Y., 2001. Heat transfer correlation for boiling flows in small rectangular horizontal channels with low aspect ratios. International Journal of Multiphase Flow. Vol. 27, pp: 2043-2062.
 59. Lopez-Luna, J.; Vasquez, L.; Torrent, F. and Villarroel, M., 2013. Short-term fasting and welfare prior to slaughter in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture. Vol. 400, pp: 142-147.
 60. Martinez, F.J.; Garcia-Riera, M.P.; Ganteras, M.; De Costa, J. and Zamora, S., 1994. Blood parameters in rainbow trout (Oncorhyncgus mykiss): simultaneous influence of various factors. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology. Vol. 107, No. 1, pp: 95-100.
 61. Martines-Porchas, M.; Martines-Cordova, L.R. and Ramos-Enriquez, R., 2009. Cortisol and glucose: reliable indicators of fish stress? Pan American Journal of Aquatic Sciences. Vol. 4, No. 2, pp: 158-178.
 62. Mazon, A.F.; Monteiro, E.A.S.; Pinteiro, G.H. and Fernandes, M.N., 2002. Hematological and physiological changes induced by short-term exposure to copper in the freshwater fish (Prochilodus scrofa). Brazilian Journal of Biology. Vol. 62, No. 4, pp: 621-631.
 63. Méndez, G. and Wieser, W., 1993. Metabolic responses to food deprivation and refeeding in juveniles of Rutilus rutilus (Teleostie: Cyprinidae). Environmental Biology of Fish. Vol. 36, pp: 73-81.
 64. Merino, G.E.; Piedrahita, R.H. and Conklin, D.E., 2007. The effect of fish stocking density on the growth of California halibut (Paralichthys californicus) juveniles. Aquaculture. Vol. 265, pp: 176-186.
 65. Miglavs, I. and Jobling, M., 1989. The effects of feeding regime on proximate body composition and patterns of energy deposition in juvenile Arctic charr, Salvelinus alpinus. Juornal Fish Biology. Vol. 35, pp: 1-11.
 66. Mollah, M.F.A., 1985. Effects of stocking density and water depth on growth and survival of freshwater catfish (Clarias macrocephalus) larvae. Indian Journal of Fisheries. Vol. 32, pp: 1-17.
 67. Montero, D.; Izquierdo, M.S.; Tort, L.; Robaina, L. and Vergara, J.M., 1999. High stocking density produces crowding stress altering some physiological and biochemical parameters in gilthead seabream, Sparus auratus, juveniles. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 20, pp: 53-60.
 68. Moradyan, H.; Karimi, H.; Gandomkar, H.A.; Sahraeian, M.R.; Ertefaat, S. and Sahafi, H.H., 2012. The effect of stocking density on growth parameters and survival rate of trout alevins (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, No. 5, pp: 480-485.
 69. Narejo, N.T.; Salam, M.A.; Sabur, M.A. and Rahmatullah, S.M., 2005. Effect of stocking density on growth and survival of indigenous catfish, Heteropneustes fossilis (Bloch) reared in cemented cistern fed on formulated feed. Pakistan Journal of Zoology.Vol. 37, No. 1, pp: 49-52.
 70. NEPAD. 2005. The NEPAD Action Plan for the Development of African Fisheries and Aquaculture. The New Partnership for Africa’s Development-Fish for All Summit, Abuja, Nigeria.
 71. North, B.P.; Turnbull, J.F.; Ellis, T.; Porter, M.J.; Miguad, H.; Bron, J. and Bromage, N.R., 2006. The impact of stocking density on the welfare of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 255, No. 1-4, pp: 466-479.
 72. Olivereau, M. and Olivereau, J.M., 1997. Long-term starvation in the European eel (Anguilla anguilla): general effects and responses of pituitary growth hormone-(GH) and somatostatin-(SL) secreting cells. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 17, pp: 261-269.
 73. Papoutsoglou, S.E.; Papoutsoglou, E. and Alexis, M.N., 1987. Effect of density on growth rate and production of rainbow trout (Salmo gairdneri Rich.). Aquaculture. Vol. 66, pp: 9-17.
 74. Papst, M.H.; Dick, T.A.; Arnason, A.N. and Engel, C.E., 1992. Effect of rearing density in the early growth and variation in growth of juvenile Arctic charr (Salvelinus alpinus) (L.). Aquaculture Research. Vol. 23, No. 1, pp: 41-47.
 75. Park, I.S.; Hur, J.W. and Choi, J.W., 2012. Hematological responses, survival, and respiratory exchange in the olive flounder, Paralichthys olivaceus, during starvation. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. Vol. 25, pp: 1276-1284.
 76. Park, I.S.; Woo, S.R.; Kim, E.M. and Cho, S.H., 2006. Effect of feeding and starvation on growth and phenotypic trait in olive flounder, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel). Aquaculture. Vol. 19, pp: 183-187.
 77. Rahman, M.M. and Verdegem, M.C.J., 2010. Effects of intra- and interspecific competition on diet, growth and behaviour of Labeo calbasu (Hamilton) and Cirrhinus cirrhosus (Bloch). Applied Animal Behavioural Scienec. Vol. 128, pp: 103-108.
 78. Rafatnezhad, S.; Falahatkar, B. and Gilani, M.H.T., 2008. Effects of stocking density on haematological parameters, growth and fin erosion of great sturgeon (Huso huso) juveniles. Aquaculture Research. Vol. 39, pp: 1506-1513.
 79. Řehulka, J.; Minařík, B.; Adamec, V. and Řehulková, E., 2005. Investigations of physiological and pathological levels of total plasma protein in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Research. Vol. 36, pp: 22-32.
 80. Řehulka, J., 2000. Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and some blood indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture. Vol. 190, pp: 27-47.
 81. Samad, A.M.D.; Khatun, A.; Reza, S.M.D. and Asrafuzzaman, M.D., 2016. Effects of stocking density on growth, survival and production of mirror carp (Cyprinus carpio var. specularis) spawn in nursery pond. Asian Journal of Medical and Biological Research. Vol. 2, No. 3, pp: 429-435.
 82. Samad, A.P.A.; Hua, N.F. and Chou, L.M., 2014. Effects of stocking density on growth and feed utilization of grouper (Epinephelus coioides) reared in recirculation and flow through water system. African Journal of Agricultural Research. Vol. 9, No. 9, pp: 812-822.
 83. Santos, G.A.; Schrama, J.W.; Mamuag, R.E.P.; Rombout, J.H.W.M. and Verreth, J.A.J., 2010. Chronic stress impairs performance. Energy metabolism and welfare indicators in European seabass (Dicentrarchus labrax): The combined effects of fish crowding and water quality deterioration. Aquaculture. Vol. 299, pp: 73-80.
 84. Schmidt, K.; Steinberg, C.E.W.; Pflugmacher, S. and Staaks, G.B.O., 2005. Xenobiotic substances such as PCB mixtures Aroclor 1254) and TBT can influence swimming behavior and biotransformation activity (GST) of carp (Cyprinus carpio). Environmental Toxicology. Vol. 19, pp: 460-470.
 85. Schnaittacher, G.; King, W. and Berlinsky, D.L., 2005. The effects of feeding frequency on growth of juvenile Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L. Aquaculture Research. Vol. 36, pp: 370-377.
 86. Schram, E.; Van der Heul, W.; Kamstra, A. and Verdegem, M.C.J., 2006. Stocking density dependent growth of Dover sole(Solea solea). Aquaculture. Vol. 252, pp: 339-347.
 87. Sirakov, I. and Ivancheva, E., 2008. Influence of stocking density on the growth performance of rainbow trout and brown trout grown in recirculation system. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Vol. 14, No. 2, pp:150-154.
 88. Sloman, K.A. and Armstrong, J.D., 2002. Physiological effects of dominance hierarchies: Laboratory artifacts' or natural phenomena. Journal of Fish Biology. Vol. 61, pp: 1-23.
 89. Small, B.C. and Peterson, B.C., 2005. Establishment of a time-resolved fluoroimmunoassay for measuring plasma insulin-like growth factor I (IGF-I) in fish: effect of fasting on plasma concentrations and tissue mRNA expression of IGF-I and growth hormone (GH) in channel catfish (Ictalurus punctatus). Domestic Animal Endocrinology. Vol. 28, pp: 202-215.
 90. Stoyanova, S.T.N. and Staykov, Y.S., 2017. Effect of stocking density on growth performance, feed conversion and fish production of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), cultivated in raceways. Journal of Agricultural Sciences. Vol. 23, No. 1, pp:154-158.
 91. Stuart, J.; Rowlanda, J.; Mifsuda, C.; Nixona, M. and Boydb, P., 2006. Effects of stocking density on the performance of theAustralian freshwater silver perch (Bidyanus bidyanus) in cages.Aquaculture. Vol. 253, pp: 1-4.
 92. Tavares-Dias, M.E.; Sandrim, D.S.; Moraes, F.D. and Carneiro, P.F., 2001. Physiological responses of tambaqui Colossoma macropomum (Characidae) to acute stress. Boletim do Instituto de Pesca. Vol. 27, No. 1, pp: 43-48.
 93. Tian, X.; Fang, J. and Dong, S., 2010. Effects of starvation and recovery on the growth, metabolism and energy budget of juvenile tongue sole (Cynoglossus semilaevis). Aquaculture. Vol. 310, pp: 122-129.
 94. Turnbull, J.; Alisdair, B.; Colin, A.; James, B. and Felicity, H., 2005. Stocking density and welfare of cage farmed Atlantic salmon: Application of multivariate analysis. Aquaculture. Vol. 243, pp: 121-132.
 95. Umanah, S.I. and Dapa, T., 2017. The effect of stocking density on the growth performance and feed utilization of albino Clarias gariepinus reared in collapsible tarpulin tanks. American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. Vol. 5, No. 2, pp: 138-144. 
 96. Wall, A.J., 2000. Ethical considerations in the handling and slaughter of farmed fish. In: Kestin SC, Warris PD, editors. Farmed Fish Quality. Oxford: Oxford Fishing News Books. pp: 108-115.
 97. Wanger, E.J.; Jeppsen, T.; Amdt, R.; Routledge, M.D. and Bradwisch, Q., 1997. Effect of rearing density upon cutthledge trout hematology, hatchery performance, fin erosion, and general health and condition. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 59, No. 3, pp: 173-187.
 98. Watanabe, W.O.; Clark, J.H.; Dunham, J.B.; Wicklund, R.I. and Olla, B.L., 1990. Culture of Florida red tilapia in marine cages: the effect of stocking density and dietary protein on growth. Aquaculture. Vol. 90, pp: 123-134.
 99. Wedemeyer, G.A.; Barton, B.A. and McLaey, D., 1990. Stress and Acclimation. In: Schreck, C. B., Moyle, P. B. (Eds.), Methods for Fish Biology, American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. pp: 451-489.
 100. Yarmohammadi, M.; Pourkazemi, M.; Kazemi, R.; Pourdehghani, M.; Saber, M.H. and Azizzadeh, L., 2015. Effects of starvation and re-feeding on some hematological and plasma biochemical parameters of juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus Borodin, 1897. Caspian Journal of Environmental Sciences. Vol. 13, pp: 129-140.
 101. Yokoyama, H.; Takashi, T.; Ishihi, Y. and Abo, K., 2009. Effects of restricted feeding on growth of red sea bream and sedimentation of aquaculture wastes. Aquaculture. Vol. 286, pp: 80-88.