اولین گزارش خفاش نعل ‏اسبی مدیترانه ‏ای (Rhinolophus euryale) در استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

راسته خفاش ‏ها در ایران شامل نه خانواده و ۵۲ گونه شناخته ‏شده است. پنج گونه از خانواده Rhinolophidae در ایران گزارش شده است. همه‏ اعضای این خانواده به وسیله‏ وجود شکل نعل‏ اسب در جلوی برگه بینی شناخته می ‏شوند، که ریخت ‏شناسی آن می‏ تواند صفت تشخیصی بین گونه‏ ها باشد. خصوصیات دیگری که معمولاً برای تشخیص گونه‏ های خانواده Rhinolophidae استفاده می ‏شود شامل اندازه‏ های خارجی، جمجمه و دندان است. یکی از پنج گونه ایرانی، خفاش‏ نعل‏ اسبی مدیترانه ‏ای (Rhinolophus euryale) است که در استان‏ های اصفهان، فارس، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری،  گلستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان گزارش شده است. در این مطالعه، یک جمعیت از Reuryale از شهر رستمکلا (استان مازندران) به عنوان اولین گزارش از این استان یافت گردید. خفاش Reuryale به وسیله دست و تور در ماه‏ های مهر و آبان ماه سال 1396 از رستمکلا جمع‏ آوری شده است. نمونه ‏ها به وسیله کلید شناسایی تشخیص داده شدند. در این مطالعه 16 صفت مورفومتری خارجی و 12 صفت مورفومتری جمجمه و دندان اندازه ‏گیری شدند و آماره‏ ها گزارش شده است. همه‏ نمونه ‏ها بالغ بوده و فقط یکی از نمونه ‏ها انگل خارجی داشت. اندازه‏ های صورت گرفته نشان از اولین گزارش این گونه و آماره‏ های آن از استان مازندران است

کلیدواژه‌ها


 1. اعتماد، ا.، 1363. پستانداران ایران جلد سوم. چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط‌ زیست. 294 صفحه.
 2. شباهنگ، ک.، 1385. رستمکلا از دیروز تا امروز. چاپ اول، انتشارات پرهیب. 248 صفحه.
 3. ضیایی، ه.، 1375. راهنمای صحرایی پستانداران ایران. چاپ اول، تهران، چاپخانه بهمن. 299 صفحه.
 4. ضیایی، ه.، 1387. راهنمای صحرایی پستانداران ایران. چاپ دوم، تهران، کانون آشنایی با حیات‌وحش. 432 صفحه.
 5. فتحی ­پور، ف.؛ اکملی، و. و شریفی، م.، ۱۳۹۴. بررسی تنوع و پراکنش خفاش‌ های نعل اسبی در استان ایلام. دومین کنگره ملی زیست‌ شناسی و علوم طبیعی ایران. تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند.
 6. فیروز، ا.، 1378. حیات‌ وحش ایران ( مهره‌داران). چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی با همکاری انتشارات دایره سبز. 491 صفحه.
 7. کرمی، م.؛ قدیریان، ط. و فیض‏ اللهی، ک.، 1395. اطلس پستانداران ایران. چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان حفاظت محیط‌ زیست. 79 صفحه.
 8. هرینگتون، ف.ا. و فرهنگ­ دره­ شوری، ب.، 1355. راهنمای پستانداران ایران. تهران، سازمان حفاظت محیط‌ زیست. 93 صفحه.
 9. Benda, P.; Faizolâhi, K.; Andreas, M.; Obuch, J.; Reiter, A.; Ševčík, M.; Uhrin, M.; Vallo, P. and Ashraf i, S., 2012. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and MiddleEast. Part 10. Bat fauna of Iran. Acta Soc. Zool. Bohem. Vol. 76, pp: 163-582.
 10. De Blasé, A.F., 1980. The bats of Iran: Systematics, distribution, ecology. Field museum of natural history. Vol. 4, No. 1, pp: 1- 424.
 11. Eghbali, H.; Shahabi, S.; Najafi, N.; Mehdizadeh, R.; Yousefi, Sh. and Sharifi, M., 2017. Postnatal growth, wing development and age estimations in the Mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale (Chiroptera: Rhinolophidae) in Kerend cave, western Iran. Journal of mammalian. Vol. 82, No. 3, pp: 276-287.
 12. Fathipour, F.; Sharifi, M. and Akmali, V., 2016. Distribution of cavernicolous bat fauna in Ilam province, western and southwestern of the Iranian Plateau. Journal of animal biosystematics. Vol. 12, No. 1, pp: 97-110.
 13. Gutierrez, E. and Smolinar, A., 2008. Morphometrics and taxonomy of bats of the genus Pteronotus (subgenus Phyllodia) in Venezuela. Journal of Mammalogy. Vol. 89, No. 2, pp: 292-305.
 14. Karami, M.; Hutterer, R.; Benda, P.; Siahsarvie, R. and Krystufek, B., 2008. Annotated checklist of mammals of Iran. Lynx (Praha), n.s. Vol. 39, No. 1, pp: 63-108.
 15. Lay, D.M., 1967. A study of the mammals of Iran resulting from the street expedition of 1962-1963. Fieldiana Zoology. Vol. 54, pp: 1-282.
 16. Sotero-Caio, C.; Baker, R. and Volleth, M., 2017. Chromosomal evolution in Chiroptera. Journal of Genetics & Genomics. Vol. 8, No. 10, pp: 272.
 17. www.google.com/maps
 18. www.bahesab.ir
 19. Yusefi, G.H.; Faizolahi, K.; Darvish, J.; Safi, K. and Brito, J.C., 2019. The species diversity, distribution, and conservation status of the terrestrial mammals of Iran. Journal of Mammalogy. Vol. 100, No. 1, pp: 55-71.