تأثیر سیلی ‎مارین، سیپروترون استات و سرماخوردگی بزرگسالان بر فراسنجه ‎های خونی خروس ‎های بومی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

استامینوفن یک ترکیب تب‏بری است که در دوزهای بالا منجر به آسیب شدید اکسیداتیو به بافت کبد و دیگر بافت‏ های بدن طیور و پستانداران می‎ شود. اثرات آسیب ‏رسان کبدی استامینوفن، ترکیبات آنتی‏ هیستامینی و سیپروترون ‏استات در مطالعات قبلی نشان داده شده است. علاوه بر این، گزارش شده است که سیلی ‏مارین از خصوصیات محافظ کبدی و کلیوی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیلی ‏مارین (400 پی ‎پی‎ ام جیره، 20 روز آزمایشی) بر روی برخی از متابولیت‏ های سرمی خروس ‎های بالغ بومی در پس از خوراندن ربع یک قرص سرماخوردگی (استامینوفن 42/8، فنیل افرین هیدروکلراید 0/66، کلرامفنیکل 0/26 و دکسترومتورفان هیدروبروماید 1/97 میلی ‎گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز، از روز 15 تا 20 آزمایش) بود. هم­ چنین در آزمایش دوم اثرات متابولیکی سیپروترون ‏استات (10 میلی‎ گرم بر کیلوگرم وزن بدن به ­مدت 5 روز) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیلی‎ مارین در سطح 400 میلی‏ گرم بر کیلوگرم جیره بر هیچ­ کدام از متابولیت‏ های خونی تأثیر معنی ‏داری نداشت (0/05<P). خوراندن یک‏ چهارم یک قرص سرماخوردگی بزرگسالان به ­طور معنی ‏داری کلسترول کل (0/01>P) و پروتئین کل سرمی (0/05>P) را در گروه شاهد کاهش داد. سیلی‎ مارین کاهش پروتئین سرمی ناشی از استامینوفن را مهار نمود که می ‏تواند بر اثر محافظت ‏کنندگی کبدی سیلی ‎مارین دلالت نماید. سیپروترون استات منجر به افزایش تستوسترون، تیروکسین و اسید­اوریک سرمی گردید، ولی بر گلوکز، کلسترول کل و پروتئین کل سرمی تأثیر معنی ‏داری نداشت (0/05<P). دخالت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد ممکن است در افزایش تستوسترون سرمی نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of silymarin, adult cold and cyproterone acetate on blood parameters of native cocks

نویسندگان [English]

 • Farhad Samadian
 • Masoud Motavaselalmahdi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Acetaminophen is an antipyretic agent administered in high doses induce severe oxidative damage to liver and extra hepatic tissues in mammals and poultry. Hepatodamaging effects of acetaminophen and antihistamin compounds had been determined in previous studies. Moreover, it has been reported that silymarin has hepatoprotective and nephroprotective properties. Present investigation is performed to find out the effects of silymarin (400 mg/kg diet for 20 consecutive day) on some serum metabolites of native mature roosters after oral administration of a cold tablet (Acetaminophen, phenylephrine hydrochloride, chloramphenicol and dextromethorphan hydrobromide at 42.8, 0.66, 0.26 and 1.97 42.8 mg/kg bw/day respectively, from day 15 to day 20 of experiment). Metabolic effects of cyproterone acetate (10 mg/kg bw/day for 5 days) was also investigated in second experiment. The results showed that silymarin had no significant effect on any of the blood metabolites. Adult cold tablet significantly decreased serum total protein and serum total cholesterol in control group. Silymarin inhibited acetaminophen induced serum protein reduction in treatment group that can be imply to the hepatoprotective effects of silymarin. Cyproterone acetate increased serum testosterone, thyroxin and uric acid values (P<0.05), but did not significantly affect serum glucose, total cholesterol and total protein. Hypothalamic-pituitary-gonad axis intervention may be involved in increasing serum testosterone levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silymarin
 • Adult cold tablet
 • Cyproterone acetate
 • Native roosters
 • Blood metabolites
 1. ابراهیمی، ر.؛ محمدآبادی، ط.؛ ساری، م.؛ سالاری، س.؛ ضمیری، م.ج. و بیگی نصیری، م.ت.، 1392. اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه ‏های گوشتی. نشریه پژوهش ‎های علوم دامی ایران. دوره 5، شماره 4، صفحات 302 تا 312.
 2. افشین، م.؛ افضلی، ن.؛ مجتهدی، م. و محمدی، ع.، 1396. تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر عملکرد، صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎ های خونی جوجه‎ های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1.‎ تولیدات دامی. دوره 19، شماره 2، صفحات 403 تا 414. 
 3. پوراحمد، ج.؛ مرتضوی س.ع.؛ تابنده ح.ع.؛ کریمی، ف.؛ قوام س.م. و مدنی، ه.،  1396. بررسی اثرات قلبی-عروقی قرص سرماخوردگی بزرگسالان و آنتی هیستامین دکونژستان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. نشریه پژوهنده. دوره 7، شماره 2، صفحات 9 تا 15.  
 4. جمشیدی،ا.؛احمدی­ آشتیانی،ح.؛غلامحسینی،ب. و بکایی، س.،1386. مطالعه اثرات تجویزی خوراک عصاره گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات بافتی و بیوشیمیایی ناشی از آفلاتوکسین در طیور گوشتی.  فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 4، شماره 24، صفحات 92 تا 100.
 5. راعی، ح.؛ نجفی­ قراجه، ر. و کریمی ­ترشیزی، م. ا.،  1395. اثر پودر دانه گیاه خارمریم (Silibum marianum) و گیاه آویشن (Thymus Vulgaris) و ترکیب آن ­ها روی برخی خصوصیات لاشه، فراسنجه ­های خونی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه ­های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 4، شماره 1، صفحات 53 تا 66. 
 6. رشیدی، ن.؛ بوجارپور، م.؛ چاجی، م. و آقایی، ع.، 1393. بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‏ های خونی جوجه‏ های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 3، شماره 4، صفحات 11 تا 21. 
 7. زرگری، ع. 1375. گیاهان دارویی. چاپ پنجم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد 3، صفحات 34 تا 38.
 8. فانی ­مکی، ا.؛ ابراهیم زاده، ا.؛ انصاری، ن.ح. و قزاقی، م.، 1392. اثر گیاهان دارویی خار مریم (. Silybum marianum L) و آویشن
  (. Thymus vulgaris L) بر سیستم ایمنی و برخی از فرآسنجه­ های خونی در جوجه­ های گوشتی. ‎آسیب­ شناسی درمانگاهی دامپزشکی. دوره 7، شماره 2، صفحات 1836 تا 1843.
 9. قره ­ویسی، ش. 1397. تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم (Silybum Marianum) و آنتی ‏بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت ‎های خونی مرغان گوشتی سویه راس. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 1، صفحات 73 تا 78.
 10. مظفرپورتوبکانلو، م.؛ شکوری، م.د. و جانمحمدی، ح.، 1396.  اثر بذر خار مریم خام و حرارت‎دیده بر عملکرد رشد و برخی از فراسنجه‏ های خونی و ایمنی هومورال جوجه‎ های گوشتی. نشریه پژوهش‎های علوم دامی. دوره 27، شماره 4، صفحات 77 تا 90. 
 11. Ali, E.H.A., 2008. Protective effect of Echinacea on cyproterone induced liver damage in rat. Pakistan Journal of Biological Sciences. Vol. 11, No. 21, pp: 2464-2471.
 12. Aghazadeh, S.; Amini, R.; Yazdanparast, R. and Ghaffari, S.H., 2011. Anti-apoptotic and anti-inflammatory effects of Silybum marianum in treatment of experimental steatohepatitis. Experimental and Toxicologic Pathology. Vol. 63, pp: 569-574.
 13. Ali, B.H. and Blunden, G., 2003. Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa. Phytotherapy Research. Vol. 17, pp: 299-305.
 14. Amiri dumari, H.; Sarir, H.; Fani makki, O. and Afzali, N., 2013. Effects of milk thistle seed against aflatoxin B. Journal of Research in Medical Sciencs. Vol. 18, No. 9, pp: 786-790.
 15. Balthazart, J., 1978. Behavioural and physiological effects of testosterone propionate and cyproterone acetate in immature male domestic ducks, Anas platyrhynchos.Zeitschrift für Tierpsychologie. Vol. 47, No. 4, pp: 410-421.
 16. Bell, D.J.; Mclndoe, W.M. and Gross, D., 1959. Tissue components of the domestic fowl 3. The non-protein nitrogen of plasma and erythrocytes. Biochemical Journal. Vol. 71, No. 2, pp: 355-364.
 17. Crowell, P.L., 1999. Prevention and therapy of cancer by dietary monoterpenes. Journal of Nutrition. Vol. 129, pp: 775-778.
 18. Davison, T.F.; Ezzat, A.R. and Rea, J., 1989. Use of Cyproterone acetate to lower circulating corticosterone and its effects on lymphocytes in domestic fowl. Research in Veterinary Science. Vol. 46, pp: 105-109.
 19. Doneley, B. and Doneley, R., 2010. Avian Medicine and Surgery in Practice: Companian and Aviary Birds. Manson Publishing, London.
 20. Edrington, T.S.; Kubena, L.F.; Harvey, R.B. and Rottinghaus, G.E., 1997. Influence of a superactivated charcoal on the toxic effects of aflatoxin or T-2 toxin in growing broilers. Poultry Science. Vol. 76, No. 9, pp: 1205-1211.
 21. Federman, D.D., Robbins, J. and Rall, J.E., 1958. Effects of methyl testosterone on thyroid function, thyroxine metabolism, and thyroxine-binding protein. J Clinical Investigation. Vol. 37, pp: 1024.
 22. Granberg, R.A. and Rasmuson, A.C., 1999. Solubility of paracetamol in pure solvents. J Chemical and Engineering Data. Vol. 44, pp: 1391-1395.
 23. Hertel, P.; Kramer, M. and Neumann. F., 1969. Einfluß eines Antiandrogens (Cyproteronacetat) auf Knochenwachstum und Knochenreifung männlicher Ratten. Arzneim.Forsch. Vol. 19, pp: 1777-1790. In: Neumann, F., 1971. Use of cyproterone acetate in animal and clinical trials. Gynecologic and Obstetric Investigation. Vol. 2, No. 1-6, pp: 149-179.
 24. Hoffmann, W.; Breuer, H. and Neumann, F., 1968. Wirkung einer Behandlung mit einem Antiandrogen (Cyproteron) auf die Aktivität von Steroidenzymen bei der Ratte. Arzneimittel-Forsch. Drug Research. Vol. 18, pp: 586-588.
 25. Kalorey, D.R.; kurkure, N.V.; Ramgaonkar, I.S.; Sakhare, P.S.; Warke, S. and Nigot, N.K., 2005. Effect of polyherbal feed supplement “Growell” during induced aflatoxicosis, ochratoxicosis and combined mycotoxicoses in broilers. Poultry Science. Vol. 65, No. 12, pp: 2239-2245.
 26. Khan, T.A.; Khan, M.N.; Hasan, R.; Fatima, H. and Kousar, E., 2013. Effects of Nigella sativa (black seed) on serum levels of urea and uric acid in acetaminophen induced hepatotoxicity of commercial layer chickens. Journal of World’s Poultry Research. Vol. 3, No. 4, pp: 89-92.
 27. Klapáčová, K.; Faixová, Z.; Grešáková, L.; Faix, Š.; Miklósová, L. and Leng, L., 2011. Effects of feeding wheat naturally contaminated with Fusarium mycotoxins on blood biochemistry and the effectiveness of dietary lignin treatment to alleviate mycotoxin adverse effects in broiler chickens. Acta Veterinaria (Beograd). Vol. 61, No. 2/3, pp: 227-237.
 28. Kren, V. and Walterova, D., 2005. Silybin and silymarin new effects and applications. Biomedical Papers. Vol. 149, No. 1, pp: 29-41.
 29. Lambert, A.; Mitchell, R.M. and Robertson, W.R., 1985. On the site action of the antiadrenal steroidogenic effect of cyproterone acetate. Biochemical Pharmacology. Vol. 34, pp: 2091-2095.
 30. Lang, L.; Nekam, K. and Gonzalez-Cabello, R., 1990. Hepatoprotective and immunological effects of antioxidant drugs. Torkai Journal of Experimental and Clinical Medicine. Vol. 15, No. 2-3, pp: 123-127.
 31. Lindenthal, J.; Sinclair, J.F.; Howell, S.; Cargill, I.; Sinclair, P.R. and Taylor, T., 1993. Toxicity of paracetamol in cultured chick hepatocytes treated with methotrexate. European Journal of Pharmacology. Vol. 228, pp: 289-298.
 32. Lstedler, R.; Galletti, S.; Tameni, M.; Sonzogni, O. and Tedesco, D., 2004. Efficacy of silymarin-phospholipid complex in reducing the toxicity of aflatoxin B1 in broiler chicks. Poultry Science. Vol. 83, pp: 43-1839.
 33. Luck, M.R., 1982. Effects of an anti-androgen in the laying hen (Gallus domesticus). Reproduction. Vol. 64, No. 2, pp: 381-385.
 34. Lutsenko, S.V.; Kashnikova, T.V.; Khmyrov, A.V.; Druz, E.A.; Ledeshkova, O.N.; Fel’dman, N.B.; Luzhnov, N.D. and Lutsenko, E.V, 2008. Study of the effect of a liposomal form of silymarin on biochemical indices of the blood serum and productivity of broiler chicks. Russian Agricultural Science. Vol. 34, pp: 415-417.
 35. Luper, S., 1998. A review of plants used in the treatment of liver disease: Part I. Alternative Medicine Review. Vol. 3, pp: 410-421.
 36. Magliulo, E.; Gagliardi, B. and Fiori, G.P., 1978. Results of a double blind study on the effect of silymarin in the treatment of acute viral hepatitis, carried out at two medical centres. Medizinische klinik. Vol. 73, pp: 1060-1065.
 37. Marmat, S.; Qureshi Taj, N. and Rathore, H.S., 2015. Lethal doses of acetaminophen (Paracetamol) for young broiler chicks. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 5, No. 1, pp: 23-26.
 38. Marzouk, M.; Sayed, A.A. and Soliman, A.M., 2011. Hepatoprotective and antioxidant effects of Cichorium endivia L. leaves extract against acetaminophen toxicity on rats. Journal of Medicine and Medical Sciences. Vol. 2, No. 12, pp: 1273-1279.
 39. Metwally, M.A.A.; El-Gellal, A.M. and El-Sawaisi, S.M., 2009. Effects of silymarin on lipid metabolism in rats. World Applied Sciences Journal. Vol. 6, No. 12, pp: 1634-1637.
 40. Mohammad, F.K.; Mousa, Y.J. and Hasan, M.M., 2012. Acute toxicity and neurobehavioral effects of diphenhydramine in chicks.  Journal of Poultry Science. Vol. 49, No. 1, pp: 51-56.
 41. Mohan, J.; Moudgal, R.P. and Singh, N.B., 1990. Effects of cyproterone acetate and testosterone treatments on some physical parameters, angiotensin converting enzyme activity and fertilizing ability of spermatozoa of domestic cocks (Gallus domesticus). Journal of Veterinary Medicine Series A. Vol. 37, No. 1‐10, pp: 499-505.
 42. Mohan, J.; Sastry, K.V.H. and Tyagi, J.S., 2002. Effects of cyproterone acetate on cloacal gland and testicular functions in Japanese quail. Indian Journal of Poultry Science. Vol. 37, No. 3, pp: 247-251.
 43. Mousa, Y.J., 2009. Effect of chlorpheniramine on acute dichlorvos poisoning in chicks. Iraqi Journal of Veterinary Sciences. Vol. 23, pp: 35-43.
 44. Mull, R.L.; Giri, S.N. and Peoples, S.A., 1972. Effects of an acutely toxic dose of the avicide 3-chloro-p-toluidine in chickens. Toxicology and Applied Pharmacology, Vol. 22, No. 3, pp: 458-464.
 45. Muriel, P. and Moreno, M.G., 2004. Effects of silymarin and vitamins E and C on liver damage induced by prolonged biliary obstruction in the Rat. Basic & Clinical pharmacology & Toxicology. Vol. 94, pp: 99-104.
 46. Neirinckx, E.; Remon, J.P.; De Backer, P.; Vervaet, C. and Croubels, S., 2006. The biopharmaceutics classification system in veterinary medicine: pH-solubility relationship of analgesic and anti-inflammatory drugs. In: Proceedings of the Tenth International EAVPT Congress. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Vol. 26, No. 1, pp: 287-288.
 47. Neirinckx, E.; Croubels, S.; De Boever, S.; Remon, J.P.; Bosmans, T.; Daminet, S.; De Backer, P. and Vervaet, C., 2011. Species comparison of enantioselective oral bioavailability and pharmacokinetics of ketoprofen. Research in Veterinary Science, submitted for publication. Species comparison of enantioselective oral bioavailability and pharmacokinetics of ketoprofen. Research in Veterinary Science. Vol. 91, No. 3, pp: 415-421.
 48. Neumann, F., 1971. Use of cyproterone acetate in animal and clinical trials. Gynecologic and Obstetric Investigation. Vol.  2, No. 1-6, pp: 149-179.
 49. O’Connor, J.C.; Cook, J.C.; Slone, T.W.; Makovec, G.T.; Frame, S.R. and Davis L.G., 1998. An ongoing validation of a tier I screening battery for detecting endocrine active compounds (EACs). Toxicological Sciences. Vol. 46, pp: 45-60.
 50. Ottinger, M.A.; Quinn Jr, M.J.; Lavoie, E.; Abdelnabi, M.A.; Thompson, N.; Hazelton, J.L. and Jaber, M., 2005. Consequences of endocrine disrupting chemicals on reproductive endocrine function in birds: establishing reliable end points of exposure. Domestic animal endocrinology. Vol. 29, No. 2, pp: 411-419.
 51. Palani, S.; Raja, S.; Kumar, R.P.; Selvaraj, R. and Kumar, B.S., 2011. Evaluation of phyto constituents and anti-nephrotoxic and antioxidant activities of Monochoriavaginalis. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. Vol. 24, pp: 293-301.
 52. Powlin, S.S., Cook, J.C., Novak, S. and O’Connor, J.C., 1998. Ex vivo and in vitro testis and ovary explants: Utility for identifying steroid biosynthesis inhibitors and comparison to a tier I screening battery. Toxicological Sciences. Vol. 46, pp: 61-74.
 53. Radco, L. and Cybulski, W., 2007. Application of silymarin in human and animal medicine. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. Vol. 11, pp: 022-026.
 54. Rastogi, R.; Srivastava, A.K. and Rastogi, A.K., 2001. Long term effect of aflatoxin B1 on lipid peroxidation in rat liver and kidney: Effect of picroliv and silymarin. Phytotherapy Research. Vol. 15, pp: 307-310.
 55. Richie, J.P.Jr.; Lang, C.A. and Chen, T.S., 1992. Acetaminophen-induced depletion of glutathione and cysteine in the aging mouse kidney. Biochemical Pharmacology. Vol. 44, pp: 129-135.
 56. Saleh, F. and Ezzat, A.R., 1990. Metabolic Effects of Cyproterone acetate and corticosterone in the chicken Gallus Domesticus. Qatar University Science Bulletin. Vol. 10, pp: 253-261.
 57. Simon, G. and Winter, M., 1970. The effect of antihistamines on red blood cell acetylcholinesterase activity in vitro. Biochemical Pharmacology. Vol. 19, pp: 1843-1845.
 58. Sonkusale, P.; Bhandarker, A.G.; Kurkare, N.V.; Ravikanth, K.; Maini, S. and Sood, D., 2011. Hepatoprotective activity of superliv liquid and repchol in CCl4 induced FLKS syndrome in broilers. International Journal of Poultry Science. Vol. 10, pp: 49-55.
 59. Stahnke, N.; Ilicki, A. and Willig, R.P., 1979. Effect of cyproterone acetate (CA) on growth and endocrine function in precocious puberty. Acta Paediatrica. Vol. 68, pp: 32-40.
 60. Steinbeck, H. and Neumann, F., 1971. Effect of cyproterone acetate on puberty in rats. Journal of Reproduction and Fertility.  Vol. 26, No. 1, pp: 59-63.
 61. Suchý, J.P.; Straková, E.; Kummer, V.; Herzig, I.; Písaříková, V.; Blechová, R. and Mašková, J., 2008. Hepatoprotective effects of milk thistle (Silybum marianum) seed cakes during the chicken broiler fattening. Acta Veterinaria Brno. Vol. 77, pp: 31-38.
 62. Tedesco, D.; Steidler, S.; Galletti, S.; Tameni, M.; Sonzogni, O. and Ravarotto, L., 2004. Efficacy of silymarinphospholipid complex in reducing the toxicity of aflatoxin B1 in broiler chicks. Poultry Science. Vol. 83, pp: 1839-1184.
 63. Vogel, G.; Tuchweber, B.; Trost, W. and Mengs, U., 1984. Protein by silibinin against Amanita phalloides intoxication in Beagles. Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 73, No. 3, pp: 355-362.
 64. Wahba, S.R. and Ezzat, A.R., 1988. Histological effects of cyproterone acetate on adrenal, spleen and thymus of chickens. Egyptian Journal of Histology. Vol. 11, pp: 3-9.
 65. Walsh, P.C. and Korenman, S.G., 1970. Action of antiandrogens: Preservation of 5α-reductase activity and inhibition of chromatin-dihydrotestosterone complex formation. Clinical Research. Vol. 18, pp: 126.
 66. Yahyaoui, R.; Esteva, I.; Haro-Mora, J.J.; Almaraz, M.C.; Morcillo, S.; Rojo Martinez, G. and Soriguer, F., 2008. Effect of long term administration of cross-sex hormone therapy on serum and urinary uric acid in transsexual persons.  Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Vol. 93, No. 6, pp: 2230-2233.
 67. Yamada, T.; Kunimatsu, T.; Sako, H.; Yabushita, S.; Sukata, T.; Okuno, Y. and Matsuo, M., 2000. Comparative evaluation of a 5-day Hershberger assay utilizing mature male rats and a pubertal male assay for detection of flutamide's antiandrogenic activity. Toxicological Sciences. Vol. 53, No. 2, pp: 289-296.