مقایسه شاخص های رشد ماهی کپور علف خوار(Ctenopharyngodon idella) وارداتی از کشور چین با ماهی کپور علفخوار استان خوزستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف افزایش عملکرد صفت اقتصادی رشد در جمعیت ماهیان کپور علف­ خوار (Ctenopharyngodon idella) در داخل کشور از طریق واردات لارو ماهی کپور علف­ خوار از کشور چین و پرورش آنان در استخرهای خاکی، احیای نسل ماهی کپور علف­ خوار کشور (از طریق تکثیر مولدین) انجام شد. عملیات اجرایی پروژه به­ صورت هم ­زمان با مشارکت بخش دولتی (مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی استان خوزستان) و مراکز بخش خصوصی مشتمل بر: مرکز تکثیر شرکت آبزی، مرکز تکثیر شرکت ماهی کارون مرکز تکثیر آبزیان شوش، به ­صورت هم ­زمان با ورود لاروهای ماهی کپور علف­ خوار از کشور چین انجام گرفت. بچه­ ماهیان پس از گذراندن دوره قرنطینه و آداپتاسیون با محیط، با رعایت ضوابط فرآیند هم ­دما سازی، در استخرهای پرورشی با تراکم یکسان ذخیره ­سازی (Stocking) شدند. ذخیره­ سازی به­ میزان متوسط 3200 بچه ­ماهی درهکتار  طول دوره رشد مشتمل بر یک ­دوره پرورش (یک سال) بود. برای بارورسازی استخرها علاوه بر کود پایه در طی دوران پرورش از کودهای آلی (گاوی) به ­میزان 24 تن هر دو روز یک ­بار و از انواع کودهای معدنی (شیمیایی) به ­میزان 1012/5 کیلوگرم هر سه روز یک ­بار استفاده شد و در حین دوره پرورش عملیات زیست­ سنجی در مقاطع مختلف رشد به­ منظور سنجش پارامترهای زیستی از قبیل محاسبه شاخص افزایش روزانه وزن بدن (DWG)، ضریب چاقی یا شاخص وضعیت (CF)، ضریب رشد ویژه (SGR) و محاسبه رابطه طول و وزن، ضریب مرگ و میر، بچه ­ماهیان انجام شد. تغذیه ماهیان به ­صورت دو بار در روز (صبح و عصر) و با استفاده از گیاه علوفه ­ای یونجه انجام شد. بررسی معادله رشد ماهی کپور علف­ خوار وارداتی حاکی از وجود همبستگی مثبت به­ میزان 95% بین پارامترهای طول و وزن در جمعیت ماهی کپور علف­ خوار وارداتی در سطح آماری (0/05>P) است. در مطالعه انجام شده میزان ضریب همبستگی بین طول و وزن ماهی درخصوص ماهیان وارداتی دارای اختلاف چشمگیری نسبت به این ضریب در معادله رشد جمعیت ماهی کپور علف­ خوار داخلی است. هم­ چنین در بین مزارع مورد مطالعه بیش ­ترین میزان رشد کپور علف خوار وارداتی در شرکت ماهی کارون مشاهده شد. به ­طوری ­که شرکت ماهی کارون بالاترین مقدار(0/03±1/4) ضریب چاقی در بین مزارع پرورش ماهی کپور علف­ خوار را به ­خود اختصاص داده است. در مجموع، میزان پارامترهای رشد کپور علف­ خوار وارداتی به­ صورت معنی ­دار در سطح آماری (0/05>P)، بیش از رشد کپور علف ­خوار داخلی در پایان دوره پرورش بوده است. از سوی دیگر، مقدار قابل ملاحظه ضریب همبستگی طول و وزن در نسل حاضر دلالت بر آن داشته که از نظر اصلاح نژادی جمعیت ماهی کپور علف­ خوار وارداتی دارای ارجحیت­ های زیستی  نسبت به جمعیت مشابه داخلی می ­باشد. لذا با اطمینان می­ توان نسیت به انتخاب ماهیان مولد کپور علف­ خوار وارداتی برتر (با ضریب رشد بالاتر) در جمعیت مذکور پرداخته و از طریق عملیات تلاقی­ گری، نسبت به انتقال ژنوم آن ­ها را در ذخایر ژنتیکی جمعیت ماهیان کپور علف­ خوار داخلی درفاز بعدی تحقیقات پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Growth Parameters of Imported Grass Carps and Grass Carp in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • Mansour Sharifian
 • Homayon Hosseinzade Sahafi
 • Hossein Abdolhay
Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to develop the genetic traits which have been attributed to the high growth rate in Grass carp (Ctenopharyngodon idella). Grass carp larvae with assumed high growth rate imported from China and introduced to four private company (Shahid malaky propagation center- Shosh propagation center -Karron propagation center – Abzy propagation center) and governmental farms. Approximately 3200 larvae per hectare were stocked to the ponds after adaptation and quarantine period. Organic (cow dung) and inorganic fertilizers poured to the pond every two and three days, respectively. Daily weight gain (DWG), Condition factor (CF), specific growth rate (SGR), Weight/length correlation and mortality rate measured in a certain time during and after culture period. Fish were fed twice daily on days. The highest growth rate was achieved in Karron propagation center,  as the Karoon fish company had the highest  Condition factor (1.4 ± 0.33). Imported Grass carp had a faster growth rate than indigenous ones. The higher growth rate may be attributed to lower inbreeding index of imported carps. In general, the growth parameters of imported grass carp were statistically (P <0.05) greater than the growth of domestic one at the end of the breeding season. A significant correlation coefficient between length and weight indicates that the breeding population of the imported grass carp has genetic preferences to the same domestic population. It is recommended to cross the imported and domestic Carp to transfer genome of imported carp to the genetic storage of the domestic population in the next phase of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grass Carp
 • Breeding
 • Warm Water Fish
 • Imported Carps
 1. امینی، ف.، 1378. مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان. صفحات 231 تا 236.
 2. حسین ­زاده ­صحافی، ه. و شریفیان، م.، 1391. مطالعات راهبردی ماهیان گرمابی، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
 3. خوش ­خلق، م.، 1378. تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه گیلان. 177 صفحه.
 4. دهدشتی، ب.، 1371. مدیریت پرورش ماهیان گرم آبی. شرکت سهامی شیلات ایران (معاونت تکثیر و پرورش آبزیان). 197 صفحه.
 5. زهتاب ­پور­، ا.؛ طوطیان، ز.؛ امیر­کلایی، ک. و مزدقانی، م.، 1393. کالبدشناسایی لوله گوارش کپور علف­ خوار. نشریه دامپزشکی. شماره 93، صفحات 45 تا 51.
 6. عطائی، ف.، 1381. بررسی تنوع ژنتیکی تاس ­ماهی ایران در رودخانه سفیدرود با استفاده از روش مولکولی PCR-RFLP روی mt-DNA و اطلاعات مورفولوژیکی. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد علوم جانوری، دانشگاه شهید بهشتی.
 7. قانعی، م.، 1393. شاخص­ های رشد ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان در استخرهای خاکی با استفاده از آب لب­ شور زیر زمینی. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر. سال 8، صفحات 29 تا 38.
 8. سازمان شیلات ایران. 1396. گزارش عملکرد دفتر آبزیان آب شیرین. معاونت توسعه آبزی ­پروری. 65 صفحه.
 9. محمدیان، ح.، 1378. ماهیان آب شیرین ایران. مرکز نشر سپهر. 178 صفحه.
 10. Ai, Q.; Mai, K.; Tan, B.; Xu, W.; Duan, Q.; Ma, H. and Zhang, L., 2006. Replacement of fish meal by meat and bone meal in diets for large Yellow croaker (Pseudosciaena crocea). Aquaculture. Vol. 260, pp: 255-263.
 11. Austreng, E., 1978. Digestibility determination in fish using chromic oxide marking and analysis of contents from different segments of the gastrointestinal tract. Aquaculture. Vol. 13, pp: 265-272.
 12. Berg, L.S., 1964. Freshwater Fishes of The USSR and Adjacent Countries. Academy of Sciences of the USSR, (Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations), Vol. 2, 4th Edition, Jerusalem (Russian Version Published 1949). 496 p.
 13. Bagenal, T., 1978a. Methods for assessment of fish production in freshwater. 3 rd edition. Blackwell Scientific Publication Oxford. London Edinburgh Melbourne. 365 p.
 14. Bonar, S.A.; Bolding, B.; Divens, M. and Washington, S., 1996. Management of aquatic plants in Washington State using grass carp: Effects on aquatic plants, water quality, and public satisfaction 1990-1995. Olympia, WA: Washington Dept. of Fish and Wildlife, Fish Management Program Inland Fish Division Research.
 15. Buckley, B.R. and Stott, B., 1977. Grass carp in a sport fishery. Fisheries Management. Vol. 8, No. 1, pp: 8-10.
 16. Conover, G.; Simmonds, R. and Whalen, M., 2007. Management and control plan for bighead, black, grass, and silver carps in the United States. Asian Carp Working Group, Aquatic Nuisance Species Task Force, Washington, D.C. 223 p.
 17. Cudmore, B.; Jones, L.A.; Mandrak, N.E.; Dettmers, J.; Chapman, D.C.; Kolar, C.S. and Conover, G., 2017. Ecological risk assessment of grass carp (Ctenopharyngodon idella) for theGreat Lakes Basin. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Res. Doc. 2016/118 (vi + 115 p).
 18. Cudmore, B. and Mandrak, N., 2004. Biological Synopsis of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella). Fisheries and Oceans Canada.
 19. Ellingsen, H. and Aanondsen, S.A., 2006. Environmental Impacts of Wild Caught Cod and Farmed Salmon-A Comparison with Chicken (7 pp). The International Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 11, pp: 60-65.
 20. Ellis, J.E., 1974. Observations on the jumping and escapement of white amur. Rogressive Fish Culturist. Vol. 36, No. 1, pp: 15.
 21. FAO. 2015. Fishery and aquaculture country profile. Population 10, 000.
 22. Hedric, P.W., 1998. Geneticc of population. Arizona State university. 553 p.
 23. Hevroy, E.M.; Espe, M.; Waagbo, R.; Sandness, K.; Rund, M. and Hemre, G., 2005. Nutrition utilization in Atlantic salmon (Salmo salar) fed increased level of fish protein hydrolyses during a period of fast growth. Aquacul. Nutr. Vol. 11, pp: 301-313.
 24. Hile, R., 1936. Age and growth of the cisco leucichthys artedi in the lakes of the north eastern high lands. wisconsin. Bull. US. Bur. Fishes. 23 p.
 25. Loch, J.J.; Bonar, S.A. and Washington, S., 1997. Occurrence of grass carp in the lower Columbia and Snake Rivers Olympia, WA: Washington Dept. of Fish and Wildlife.
 26. Mitchell, A.J. and Kelly, A.M., 2006. The public sector role in the establishment of grass carp in the United States. Fisheries. Vol. 31, pp: 113-121.
 27. Nikolsky, G.V. and Aliyev, D.D., 1974. The role of far eastern herbivorous fishes in the ecosystems of natural waters in which they are acclimatized. Journal of Ichthology.
  Vol. 14, pp: 842-847.
 28. Opuszynski, K., 1972. The use of phytophagous fish to control aquatic plants, Aquaculture. Vol. 1, pp: 61-74.
 29. Ricker, W.E., 1973. Linear regressions in fishery research. J of fisheries research board of Canada. Vol. 30, pp: 409-434.
 30. Sokal, R.R. and Rohlf, F.J., 1987. Introduction to Biostatistics. W.H. Freeman, New York, USA.
 31. Standish, K.A. and Wattendorf, J.R., 1987. Triploid Grass Carp: Status and Management Implications. Fisheries. Vol. 12, No. 4, pp: 20-24.
 32. Stanley, J.G.; Miley, W.W. and Sutton, D.C., 1987. Reproductive requirments and likehood for naturalization of escaped grass carp in the USA. Transactions of the American Fisheries Society.
 33. Su, J.; Zhu, Z.; Wang, Y.; Zou, J.; Wang, N. amd Jang, S., 2009. Grass carp reovirus activates RNAi pathway in minnow, Gobiocypris rarus. Aquaculture. Vol. 289, pp: 1-5.
 34. Sumbuloglu, K. and Sumbuloglu, V., 2000. Biyoistatistik. Hatipoglu Yayınları, No: 53, Ankara. 269 p.
 35. Tacon, A.G.J., 1990. Standard method for nutritional and feeding of farmed fish and shrimp. Argent librations press. Redmond, Wash. Vol. 1, 117 p.
 36. Templeton, N.S., 2004. Gene and cell therapy: therapeutic mechanisms and strategies, Marcel Dekker, New York.
 37. Van der Lee, A.S.; Johnson, T.B. and Koops, M.A., 2017. Bioenergetics modelling of grass carp: estimated individual consumption and population impacts on Great Lakes wetlands. J. Great Lakes Res. Vol. 43, pp: 308-318.
 38. Venkatramanjam, K. and Raamanthan, N., 1994. Manual of finfish biology. Oxford & IBH publishing Co.
 39. Waples, R.S., 1990. Conservation genetics of Pacific salmon. Estimating effective population size. Journal of Heredity. Vol. 81, pp: 277-289.
 40. Wang, L.; Su, J.; Peng, L.; Heng, J.  and Chen, L., 2011. Genomic structure of grass carp Mx2 and the association of its polymorphisms with susceptibility/resistance to grass carp reovirus. Molecular Immunology. Vol. 49, pp: 359-366.
 41. Washington, S., 1990. Grass carp use in Washington. Olympia, Wash.: Washington Dept. of Wildlife, Fisheries Management Division.   
 42. Wittmann, M.E.; Jerde, C.L.; Howeth, J.G.; Maher, S.P.; Deines, A.M.; Jenkins, J.A.; Whitledge, G.W.; Burbank, S.R.; Chadderton, W.L.; Mahon, A.R.; Tyson, J.T.; Gantz, C.A.; Keller, R.P.; Drake, J.M. and Lodge, D.M., 2014. Grass carp in the Great Lakes region: establishment potential, expert perceptions, and re-evaluation of experimental evidence of ecological impact. Can. J. Fish. Aquat. Sci. Vol. 71, pp: 992-999.
 43. Whitmore, H., 1990. Electrophoresis and isoelectric focusing technique in fisheries management, PCR. Press, INC. 150 p.