بررسی آلودگی های انگلی در ماهی کاراس (Carassius gibelio) دریاچه نئور اردبیل (در سال 1395)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

چکیده

در این مطالعه، آلودگی ­های انگلی ماهی کاراس نقره ­ای (Carassius gibelio (Bloch, 1782 دریاچه نئور اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­برداری از 128 عدد ماهی، طی بهار تا پاییز سال 1395 و به­ صورت هر فصل یک ­بار انجام شد. به ­دلیل سرمای شدید و یخ بستن سطح دریاچه در زمستان، امکان صید و نمونه­ برداری در این فصل وجود نداشت. دامنه سنی نمونه­ ها بین 1 تا 3 سالو از نظر جنسی،  108 عدد ماده و 20 عدد نر بودند. میانگین (±انحراف معیار) وزن و طول ماهیان به ترتیب 77/71±91/56 گرم و 15±6/54 سانتی متر به ­دست آمد. در نتیجه این بررسی، ترماتود منوژن داکتیلوژیروس انکوراتوس (Dactylogyrus anchoratus) در آبشش ماهیان مورد مطالعه جداسازی و شناسایی شد. شیوع این انگل در دو فصل بهار و تابستان به ­ترتیب 5/88 و 6/57 درصد و دامنه تعداد آن 1 عدد در هر فصل بود. این اولین گزارش از آلودگی ماهی کاراس دریاچه نئور به انگل داکتیلوژیروس آنکوراتوس است. بررسی مجدد وضعیت آلودگی ماهیان دریاچه، پیش از هرگونه فعالیت آبزی ­پروری در آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of parasitic infectious in Prussian carp (Carassius gibelio) of Ardebil Neor Lake (In 2016)

نویسندگان [English]

 • Seyed Fakhraddin Mirhashemi Nasab
 • Javad Daghigh Roohi
 • Monireh Faeed
 • Mohaddes Ghasemi
 • Mehrdad Asgharnia
Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran
چکیده [English]

In this study, parasite infectious of fishes in Ardabil Neor Lake was investigated. Accordingly, 128 specimen of Prussian carp Carassius gibelio, the only species captured from the lake during this survey time, from spring until autumn 2016, once a season were sampled. Due to the climate of the region and because of severe cold weather and freezing of the lake, we did not have any specimen in winter. The fish specimens were in the age range of 1-3 years old and 108 samples female and 20 samples from them were male.  Average (±SD) weight and length of fish were respectively 91.56±77.71gand 6.54 ± 15 cm. In the survey of parasitology, monogene trematode of Dactylogyrus anchoratus was isolated and identified in the gills of the fish. The prevalence of this parasite in both spring and summer was 5.88% and 6.7% respectively, and its range was 1 in each season.This research was the first report from contamination of Prussian carp to D. anchoratus. Re-examination of the status of lake fish contamination is necessary before any aquaculture activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ardabil
 • Neor Lake
 • parasite infectious
 • Carassius gibelio
 1. اسدزاده­ منجیلی، ع.؛ مخیر ، ب. و جلالی­ جعفری، ب.، 1379. بررسی بهداشتی و بیماری­ های انگلی خارجی کپور ماهیان پرورشی در سیستم پن کالچر تالاب انزلی. مجله پژوهش و سازندگی. دوره 13، شماره 2، صفحات 96 تا 102.
 2. اسلامی، ع.، 1377. کرم شناسی. جلد اول، ترماتودها. انتشارات دانشگاه تهران. 365 صفحه.
 3. پازوکی، ج. و معصومیان، م.، 1389. انگل­ شناسی ماهیان. دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی. 166 صفحه.
 4. جلالی­ جعفری، ب.، 1377. انگل­ ها و بیماری ­های انگلی ماهیان آب شیرین ایران. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره کل آموزش و ترویج. 564 صفحه.
 5. خارا، ح.؛ نظامی، ش.؛ ستاری، م.؛ میرهاشمی ­نسب، س.ف. و موسوی، س.ع.، 1386. بررسی آلودگی ماهیان اقتصادی تالاب بوجاق کیاشهر به انگل دیپلوستوموم. مجله زیست­ شناسی ایران. جلد 20 ، شماره 4، صفحات 418 تا 429.
 6. دقیق­ روحی، ج.؛ میرهاشمی ­نسب، س.ف.؛ ستاری، م.؛ معصومیان، م.؛ نظام ­آبادی، ح.؛ اصغرنیا، م.؛ قربانپور، ن.؛ نهرور، م.ر.؛ روفچاهی، ر.؛ رمضانی­ عاقله، ب.؛ موسوی­ کومله، ستاری، م.؛ فرامرزی، ن. و روستایی، م.، 1374. بررسی نوع و میزان آلودگی­ های انگلی ماهیان تالاب انزلی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه تهران. 52 صفحه.
 7. کیوانی، ی.؛ نصری، م .؛ عباسی، ک. و عبدلی، ا.، 1395. اطلس ماهیان آب ­های داخلی ایران. تهران، جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز (خوارزمی). 218 صفحه.
 8. مددی، ع.؛ رضایی­ مقدم، م.ح. و رجایی، ع.ح.، 1383. پژوهشی در تکامل ژئومورفولوژی دریاچه نئور، شمال­ غرب ایران منطقه اردبیل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مجله دانشگاه امیرکبیر. شماره 74، صفحات 92 تا 103.
 9. موسوی­ ندوشن، ر.؛ سامان ­پژوه، م.؛ عمادی، ح. و فاطمی، س.م. ر.، 1390. ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل. مجله علمی شیلات ایران. سال 20، شماره 3، صفحات 129 تا 142.
 10. میرهاشمی ­نسب، س.ف. و پازوکی، ج.، 1381. بررسی آلودگی ماهیان دریاجه سد مهاباد به انگل­ های سخت پوست. مجله علمی شیلات ایران. شماره 4، صفحات 135 تا 148.
 11. میرهاشمی ­نسب، س.ف.، 1386. انگل ­های جدا شده از ماهیان دریاچه سدماکو و مهاباد. گزارش نهایی پروژه. پژوهشکده آبزی­ پروری آب­ های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 45 صفحه.
 12. Bagenal, T.B., 1978. Methods for assessment of fish production in freshwater. Blackwell Scientific. 365 p.
 13. Barber, I.; Hoare, D. and Krause, J., 2000. Effects of parasites on fish behavior: a review and evolutionary perspective. Reviews in Fish Biology and Fisheries. pp: 131-165.
 14. Bauer, O.N., 1987. Epizootiological significance of Monogeneans.in: Skarlato, O.A. Investigation of monogeneas in U.S.S.R, Oxonian, New Delhi. pp: 137- 142.
 15. Berg, L.S., 1949. Freshwater fishes of the U.S.S.R and adjacent countries. Izdatelstvo Akademic Nauk. S.S.S.R. Moskva. Leningrad. pp: 385-390.
 16. Borisov, E.V., 2013. Represantatives of dactylogyridae family of the monogenea class in golden fish (Carassius auratus auratus) imported in Bulgaria from Singapore. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Vol. 19, No. 2, pp: 237-242.
 17. Bush, A.O.; Lafferty, K.D.; Lotz, J.M.; Shostak, A.W., 1997. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. J Parasitol. pp: 575-583.
 18. Bychovskya- Pavlovskaya, I.E.; Gussev, A.V.; Dubinina, M.N.; Isyumova, N.A.; Smironova, T.S.; Sokolovskaya, I.L.; Shetin, G.A. and Epshtein, V.M., 1964. Key to the parasites of freshwater fish of the U.S.S.R. Jerusalem: Israel Program for Scientific Translation, IPST Cat. No. 1136, 919 p.
 19. Çolak, H.S., 2013. Metazoan parasites of fish species from Lake Sığırcı (Edirne, Turkey).  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. Vol. 37, pp: 200-205.
 20. Daghigh Roohi, J.; Sattari, M.; Nezamabadi, H. and Ghorbanpour, N., 2016. Occurrence and intensity of parasites in Prussian carp, Carassius gibelio from Anzali Wetland, Southwest Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. pp: 276-288.
 21. Demir, S. and Karakişi, H., 2016. Metazoan Parasite Fauna of the Prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Cyprinidae), from Marmara Lake, Turkey. Acta Zoologivca Bulgarica. Vol. 68, pp: 265-268. 
 22. Dogiel, V.A., 1961. Ecology of parasites of freshwater fishes, in: Dogiel, Petrushevski, V.A. and Polianski, G.K. Y.U.I. Parasitology of fishes, Boyed. London. pp: 1-47.
 23. Karimpoor, M. and Haghighi, D., 1994. The hunting, the fishing and some of their biological characteristics of Carrasius giblio. Annual report 1371 and 1372. Fisheries Research Center Gilan Province, Bandare Anzali. pp: 4-26.
 24. Khurshid, I.; Ahmad, F. and Ahmad, T., 20.13. Parasitic distribution in relation to gender, season and length of fish hosts in Shallabugh wetland. International Journal of Scientific & Engineering Research. Vol. 4, pp: 1083-1091.
 25. Knipes, A. and Yanovi,K., 2009. Community structure and seasonal dynamics of Dactylogyrus spp.(Monogenea) on the fathead minnow (Pimephales promelas) from the salt valley watershed, Lancaster county, Nebraska. J. Parasitology. Vol. 69, No. 2, pp: 217-218.
 26. Molnar, K. and Jalali, B., 1992. Further monogeneans from Iranian freshwater fishes. Acta Veterinary, Hungarica. Vol. 5, pp: 55-61.
 27. Nikolsky, G.V., 1969. Theory of fish population Dynamics; Oliver and Boyd. Edinburg; England. 323 p.
 28. Ogawa, K., 2002. Impact of diclidophorid monogenean infections on fisheries in Japan. Int. Journal of Parasitology. Vol. 32, No. 3, pp: 373-380.
 29. Paperna, I., 1963. Some observation on the biology and ecology of D. vastator in Palestine, Bamidgeh. pp: 8- 28.
 30. Stoskopf, M.K., 1993. Fish Medicine, W.B. Saunders, Philadelphia, U.S. Vol. 11, pp: 52-63.
 31. Veer, V.d. and Nentwig, W., 2015. Environmental and economic impact assessment of alien and invasive fish species in Europe using the generic impact scoring system. Ecology of Freshwater fish. Vol. 24, pp: 646-656.
 32. www.makanbin.com/ardabil/place.