تاثیر اسانس های آویشن، زیره، دارچین و سیر بر باکتری بیماریزای استرپتوکوکوس اینیایی در محیط برون تنی

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

اهمیت بیماری آبزیان و هم ­چنین گزارشات فراوان درخصوص خسارات ناشی از بروز بیماری ­های عفونی در مزارع پرورش قزل­ آلای رنگین­ کمان از یک ­سو و بروز مقاومت میکروبی در نتیجه استفاده بی ­رویه از آنتی ­بیوتیک­ ها و سایر مواد شیمیایی جهت کنترل و درمان بیماری­ ها، تقاضا برای درک صحیح مقادیر موثر اسانس ­ها به ­عنوان عوامل ضدمیکروبی جایگزین را  بیش از پیش اثبات می­ کند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس ­های آویشن، سیر، دارچین و زیره بر رشد باکتری­ استرپتوکوکوس اینیایی در محیط برون ­تنی (In vitro) طی زمان ­های 24، 48، 72 و 120 ساعت انکوباسیون است. پس از کشت باکتری مورد نظر در محیط کشت اختصاصی، تعداد 3 چاهک در محیط کشت ایجاد و سپس غلظت ­های 50، 100، 150 و 200  ppm از هر یک از اسانس ­ها به ­طور جداگانه به چاهک اضافه و پس از گذشت زمان­ های فوق قطرهاله عدم رشد باکتری با کولیس اندازه­ گیری شد. نتایج به ­دست آمده حاکی از وجود اثر توام معنی ­دار پارامترهای نوع اسانس، غلظت آن و زمان انکوباسیون است (0/001>P). درخصوص اثر مهارکنندگی بر رشد باکتری استرپتوکوکوس اینیایی بیش ­ترین اثر بخشی به­ ترتیب مربوط به اسانس سیر، آویشن، زیره و درنهایت دارچین بوده است که به ­طور معنی ­داری با یکدیگر اختلاف داشتند (0/05>P). سریع­ ترین (پس از 24 ساعت) اثر مهارکنندگی رشد باکتری مربوط به سیر و آویشن بود. در مجموع می­ توان این ­گونه نتیجه ­گیری نمود که اسانس ­های گیاهی مورد استفاده در این تحقیق، دارای خواص آنتی­ باکتریال منتهی با درجات و میزان اثربخشی متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Thymus vulgaris, Allium sativum, Cinnamomum verum and Cuminum cyminum on infectious bacterium (Streptococcus iniae), an in vitro experiment

نویسندگان [English]

 • Hadi Seid-el-Hosseini 1
 • Maziar Yahyavi 1
 • Laleh YazdanPanah Goharrizi 2
1 Department of Fisheries , Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran
چکیده [English]

The importance of aquatic animal diseases, as well as a large amount of reports on economic losses in the rainbow trout industry due to infectious disorders is not obscure todays. As a result, the emergence of antibiotic-resistance of bacteria led to higher demand for identifying the effective concentration of essences as an alternative antimicrobial agent. The aim of this study was to evaluate the effects of Thymus vulgaris, Allium sativum, Cinnamomum verum and Cuminum cyminum essences on Streptococcus iniae growth rate, an in vitro experiment. To address that, the completely randomized design was performed with 3 replicates. Following bacterial culturing on plates, several wells were created and then four different concentrations (50, 100, 150,200 ppm) of each essence were injected into the wells. The plated were incubated for 24, 48, 72 and 120 h and the maximum inhibitory zone was measured by using a Caliper. Obtained results showed significant (P<0.001) combined effects of type of essence, essence concentration and time of incubation on bacterial growth. The maximum inhibition for S. iniae was observed in A. sativum, T. vulgaris and to some degree in C. cyminum and finally C. verum, which were significantly different (P<0.05). At the beginning of incubation (24 h), the most inhibition zone for S. iniae was found in A. sativum and T. vulgaris (P<0.05). In conclusion, the herbal essence applied here, had significant antibacterial effects but with different degrees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal Medicine
 • Essence
 • Fish Infectious diseases
 • in vitro
 1. پژوهی ­الموتی، م.ح.؛ تاجیک، ح.؛ آخوندزاده، ا.؛ گندمی، ح. و احسانی، ع.، 1391. مطالعه ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ­های پونه کوهی و زیره سبز در سوپ. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 36، صفحات 33 تا 45.
 2. سنچولی، ن.، 1395. بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس ­های گیاهی روی برخی از باکتری ­های پاتوژن ماهی در محیط آزمایشگاهی. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی. شماره 12، صفحات 1 تا 12.
 3. شریف­ روحانی، م.؛ حقیقی، م.؛ عصاییان، ح.، 1390. غلظت نیمه­ کشنده اسانس آویشن شیرازی در بچه­ ماهی قزل ‌آلای رنگین­ کمان پرورشی. مجله علمی شیلات ایران.  شماره 20، صفحات 89 تا 96.
 4. خانی، س.؛ سروی­ مغانلو، ک.؛ ایمانی، ا.؛ آق، ن. و رازی. م.، 1395. اثر حفاظتی افزودن اسانس دارچین به جیره غذایی در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 در بچه ­ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 69، صفحات 481 تا 495.
 5. رومیانی، ل. و رکنی، ن.، 1392. بررسی اثر بازدارندگی اسانس زیره سبز و نیسین بر میزان رشد استرپتوکوکوس اینیایی در فیله ماهی قزل­ آلا با استفاده از تکنولوژی ترکیبی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. شماره 48، صفحات 37 تا 46.
 6. رهنما، م.؛ نوری­ جنگی، ا. و علیپوراسکندانی، م.، 1397. خاصیت ضدباکتریایی اسانس زیره سبز و نیسین بر جمعیت لیستریا مونوسیتوژن تلقیح شده در گوشت چرخ ­شده ماهی شیزوتوراکس. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت­ حیدریه. شماره 6، صفحات 27 تا 31.
 7. زرگری، ع.، 1371. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم، صفحات 1 تا 57.
 8. علیشاهی، م.؛ حیدری، م.؛ پشم ­فروش، م. و نجف­ زاده، ح.، 1389. مطالعه اثرات ضدباکتریایی برخی عصاره ­های گیاهی علیه اسـترپتوکوکوس اینیـانی، یرسینیا راکری و آئروموناس هیدروفیلا. مجله دامپزشکی ایران. شماره 6، صفحات 21 تا 30.
 9. میرمصطفایی، س.؛ عزیزی، م.؛ بحرینی، م.؛ آروئی، ح. و عروجعلیان، ف.، 1394. تأثیر روش ­های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی. مجله پژوهش ‌های تولید گیاهی. شماره 20، صفحات 133 تا 144.
 10. معصوم ­زاده،م.؛ شریف ­روحانی، م.؛ شناورماسوله، ع.؛ علیزاده، م.؛ جلیل­ پور،ج. و بازاری ­مقدم، س.، 1395. تاثیرات ضدباکتریایی عصاره های سیر و آویشن شیرازی بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا جداسازی شده از تاس ­ماهیان پرورشی. نشریه توسعه آبزی­ پروری. شماره 4، صفحات 125 تا 132.
 11. Alsaid, M.; Daud, H.; Bejo, S.K. and Abuseliana, A., 2010. Antimicrobial activities of some culinary spice extracts against Streptococcus agalactiae and its prophylactic uses to prevent streptococcal infection in red hybrid tilapia (Oreochromis sp.). World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 2, No. 6, pp: 532-538.
 12. Abdollahzadeh, E.; Rezaei, M. and Hosseini, H., 2014.Antibacterial activity of plant essential oils andextracts: The role of thyme essential oil, nisin,and their combination to control Listeria monocytogenes inoculated in minced fish meat. Journal of Food Control. Vol. 35, No. 1, pp: 177-183.
 13. Burt S., 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods, a review, International of Food Microbiology. Vol. 4, No. 3, pp: 233-253.
 14. Choobkar, N.; Soltani, M.; Ebrahimzadeh Mousavi, H.; Akhonzadeh Basti, A. and Matinfar, A., 2010. Effect of Zataria multiflora Boiss essential oil on the growth of Staphylococcus aureus in the light salted fillets of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix). Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 9, No. 3, pp: 352-359.
 15. Choudhary, P.R.; Shekhawat, J.S.; Sharma, M.S. and Dashora, J., 2013. Effect of Allium Sativumon experimentally induced hyperlipidemia in guinea pigs. Pakistan Journal of Physiology. Vol. 9, No. 2, pp.: 38-40.
 16. Durak, I.; Kavutcu, M.; Aytac, B.; Avci, A.; Devrim, E.; Ozbek, H. and Ozturk, H.S., 2004. Effects of garlic extract consumption on blood lipid and oxidant/antioxidant parameters in humans with high blood cholesterol. The J of Nutritional Biochemistry. Vol. 15, No. 6, pp: 373-377.
 17. Ettehad, G.H. and Arab, R., 2007. Evaluation of antibacterial effects of Shiraz oregano essence (Zataria multiflora) on Salmonella typhi and comparing to antibiotics. Research Journal of Bioogical Sciences. Vol. 2, pp: 674-676.
 18. Gavanji, S.; Zaker, S.R.; Nejad, Z.G.; Bakhtari, A.; Bidabadi, E.S. and Larki, B., 2015. Comparative efficacy of herbal essences with amphotricin B and ketoconazole on Candida albicans in the in vitro condition. Integrative Medicine Research. Vol. 4, pp: 112-118.
 19. Ghasemipirbalouti, A. and Rahimi, E., 2010. Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against Listeriamonocytogenes on chicken frankfurters. Acta AgricultureSlovenica Abbreviation. Vol. 95, pp: 219-223.
 20. Ghorbani Darabad, S.; Mohsenifar, A.; Yazdanparast, S.R. and Bayat, M., 2015. Antimicrobial Effects of Lavandula angustifolia Mill, Artemisia sieberi Besser, Cinnamomum verum Presl, and Myrtus communis L. Encapsulated Essential Oils Against Prevalent Microorganisms Causing Sinusitis. Thrita. Vol. 4, pp: 2-12.
 21. Hong, H.; Luo, Y.; Zhou, Z. and Shen, H., 2012. Effectsof low concentration of salt and sucrose on thequality of bighead carp (Aristichthys nobilis)fillets stored at 4 ºC. Journal of Food Chemistry.Vol. 133, pp: 102-107.
 22. Jayanth, K.; Jeyasekaran, G. and Jeya Shakila, R., 2001. Biocontrol of Fish Bacterial Pathogens by the Antagonistic Bacteria isolated from the Coslnl Waters of Gulf of Mannar, India. Bulletin of European Association of Fish Pathologist. Vol. 21, pp: 1218-1222.
 23. Madsen, H.L. and Bertelsen, G., 1995. Spices as antioxidants. Trends in Food Science & Technology. Vol. 6, pp: 271-277.
 24. Mohagheghzadeh A.; Shams-Ardekani, M.; Ghannadi, A. and Minaeian, M., 2004. Rosmarinicacid from Zataria multiflora tops and in vitrocultures. Fitoterapia. Vol. 75, pp: 315-321.
 25. Mushlova, Z.; Schindler, I. and Staeck, W., 2009. Desscription of Andinoacara stalsbergi(Teleostei: Cichlidae: Cichlasomatini) from pacific coastal rivers in Peru/and annotation on the phylogeny of the genus. Vertebrate Zoology. Vol. 59, pp.: 131-141.
 26. Osakabe, N.; Yasuda, A.; Natsume, M. and Yoshikawa, T., 2004. Rosmarinic acid inhibitsepidermal inflammatory responses: Anticarcinogenic effect of Perilla frutescens extractin the murine two stage skin model.Carcinogenesi. Vol. 25, pp: 549-557.
 27. Parnham, M.J. and Kesselring, K., 1985.Rosmarinic acid. Drug Future. Vol. 10, pp: 756-757.
 28. Pinto, M.S.; de Carvalho, A.F.; Santos Pires, A.C.; Campos Souza, A.A; da Silva, P.H.F.; Sobral, D.; de Paula J.C.J. and de Lima Santos, A., 2011. The effects of nisin on Staphylococcus aureus count and the physicochemical properties of Traditional Minas Serro cheese. International Dairy Journal. Vol. 21, pp: 90-96.
 29. Roozi, Y.; Moraki, N.; Zoriyeh Zahra, S.J. and Haghighi, M., 2013. Effect of different levels of powdered cinnamon (Cinnamomum zeylanicm) in the diet of fish green terror (Andinocara rivulatus) index, blood glucose and survival. Breeding and Aquaculture Sciences Quarterly. Vol. 1, No. 3, pp: 41-52 (In Persian).
 30. Sun, Y.; Sun, L.; Xing, M.; Liu, C. and Hu, Y., 2013. SagE induces highly effective protective immunityagainst Streptococcus iniae mainly through animmunogenic domain in the extracellular region.Journal of Acta Veterinaria Scandinavica. Vol. 1, No. 55, pp: 2-9.
 31. Tsironi, T.; Stamatiou, A.; Giannoglou, M.; Velliou, E. and Taoukis, P.S., 2011. Predictive modelling andselection of time temperature integrators formonitoring the shelf life of modified atmospherepacked gilthead sea bream fillets. J of FoodScience and Technology. Vol. 44, pp: 1156-1163.
 32. Vazirian, M.; Mohammadi, M.; Farzaei, M.H.; Amin, G. and Amanzadeh, Y., 2015. Chemical composition and antioxidant activity of Origanum vulgare subsp. vulgare essential oil from Iran. Research Journal of Pharmacognosy. Vol. 2, No. 1, pp: 41-46.
 33. Yao, J.Y.; Shen, J.Y.; Li, X.L.; Xu, Y.; Hao, G.J.; Pan, X.Y.; Wang, G.X. and Yin, W.L., 2012. Isolation of bioactive components from Chelidonium majus with activity against Trichodina sp. Aquaculture. Vol. 318, pp: 235-238.
 34. Yeh, Y.Y. and Liu, L., 2001. Cholesterol lowering effect of garlic extracts and organo-sulpur compounds: human and animal studies. J of Nutrition. Vol. 131, No. 3, pp: 989-993.
 35. Zomorodian, K.; Saharkhiz, M.J.; Rahimi, M.J.; Bandegi, A.; Shekarkhar, G.; Bandegani, A.; Pakshir, K. and Bazargani, A., 2011. Chemical composition and antimicrobial activities of the essential oils from three ecotypes of Zataria multiflora. Pharmacognosy Magazine. Vol. 7, pp: 53-59.