بررسی نوسانات میزان مواد مغذی و کلروفیل a در آب‌های ساحلی بوشهر تا دلوار

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی کیفیت آب مناطق ساحلی و ایجاد پیشینه مناسب برای انجام پایش ‌های زیست محیطی، کیفیت آب منطقه ساحلی شهرستان بوشهر تا منطقه دلوار از طریق پایش عوامل آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات محلول (ارتوفسفات)، سیلیکات، کلروفیل a و کل مواد معلق در طی 5 فصل، از بهار 1393 تا بهار 1394، در 10 ایستگاه انتخابی جفره، جلالی، دستک، سرتل، هلیله، بندرگاه، نیروگاه، بوشهر، پیازی و دلوار در اعماق کم ­تر از 10 متر، مورد اندازه­ گیری قرار گرفت و اطلاعات حاصل با استفاده از نرم ­افزار آماری SPSS و آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و توکی (Tukey)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج گویای آن بود که دامنه نوسانات آمونیاک، نیترات، نیتریت، فسفات محلول (ارتوفسفات)، سیلیکات و کل مواد معلق به ­ترتیب 0/123-0/04، 0/0944-0/003، 0/0212-0/0013، 1/812-0/010، 1/257-0/147 و 44/67-21/93 میلی ­گرم بر لیتر و کلروفیل a برابر 2/77-0/37 میلی­ گرم بر مترمکعب بوده است. مقایسه تغییرات میزان عوامل مورد بررسی در ایستگاه ‌های مختلف نشان داد که به ­غیر از مقادیر کل مواد معلق در فصل ‌های پاییز و بهار و فسفات محلول در فصل تابستان، غلظت سایر فاکتورها طی یک ­سال پایش، در دامنه نوسانات طبیعی منطقه مورد بررسی بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Fluctuations of Nutrients and Chlorophyll a in Coastal Waters of Bushehr to Delvar

نویسندگان [English]

 • Soheila Omidi
 • Mohsen Noorinezhad
 • Abdolrasool Marzbani
 • Abdolrasool Esmaeili
 • Ali Kaviani
Iran Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The present investigation was performed in order to monitor water quality and to establish the proper background for environmental studies in Bushehr province waters (Coastal Waters ofBushehr to Delvar). Sampling was occurred seasonally at depths of less than 10 m by using a Rottner sampler at 10 stations including Jophreh, Jalali, Dastak, Saretol, Helileh, Bandargah, Niroogah, Bushehr, Piazy and Delvar from the summer 2015 to the spring 2016. Amount of ammonia, nitrate, nitrite, Orthophosphate, silicate, total suspended matter and chlorophyll a were measured and then analyzed by one way ANOVA and Tukey tests. The average amounts of above parameters were recorded between 0.04-0.123 mg/l, 0.003-0.0944 mg/l, 0.0013-0.0212 mg/l, 0.010-1.812 mg/l, 0.147-1.257 mg/l, 21.93-44.67 mg/l and 0.37-2.77 mg/m3 , respectively. Other than the total amount of autumn and spring total suspended matter and summer Orthophosphate in a few stations, the concentration of other factors were in natural fluctuations during sampling periods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrients
 • chlorophyll a
 • Persian Gulf
 • Coastal Waters of Bushehr
 1. امیدی، س.، 1378. بررسی کیفیت آب ­های ورودی و خروجی استخرهای پرورشی سایت حله بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 45 صفحه.
 2. امیدی، س 1380. بررسی اثرات آبزی­ پروری بر محیط زیست در منطقه حله بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 55 صفحه.
 3. امیدی، س 1381. بررسی اثرات آبزی­ پروری بر محیط زیست در مناطق حله و دلوار بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 60 صفحه.
 4. امیدی،س1382. بررسی اثرات آبزی­ پروری بر محیط­ زیست در مناطق حله و مند. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 90 صفحه.
 5. امیدی، س 1383. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در مناطق حله و دلوار. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 80 صفحه.
 6. امیدی، س.، 1385. بررسی اثرات آبزی ­پروری بر محیط زیست در مناطق حله، دلوار و شیف بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 90 صفحه.
 7. امیدی، س.، 1386. بررسی اثرات آبزی­ پروری بر محیط زیست در مناطق حله و مند. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 80 صفحه.
 8. آیین ­جمشید، خ.، 1391. بررسی اثرات کشند قرمز بر مزارع پرورشی در استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 65 صفحه.
 9. ایزدپناهی، غ 1373. بررسـی فاضلاب­ های شهری بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 30 صفحه.
 10. بلاک، ج. آ 1364. تکنولوژی آب­ های آلوده. ترجمه بنازاده ماهانی، م.ر. و سمنارشاد، ع.ا. انتشارات جهاددانشگاهی. 350 صفحه.
 11. بنان، غ.، 1370. محیط زیست انسان و راه­ های جلوگیری از آلودگی آن. انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی.
 12. خورشیدیان، ک. و شعبانی، م.ج.، 1390. بررسی برخی از شاخص ­های وضعیت ذخایر در استان بوشهر. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 50 صفحه.
 13. فاطمی، م.ر. و عبایی، م.، 1382. ترجمه وضعیت محیط زیست دریایی خلیج ­فارس (محدوده دریایی راپمی). سازمان حفاظت محیط زیست. صفحات 203 تا 226.
 14. محیط ­زیست. 1378. استاندارد خروجی فاضلاب. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 15. مطلبی، ع.ع.، 1391. پایش کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. 120 صفحه.
 16. Arai, M.N., 2001. Pelagic coelenterates and eutrophication: a review. Hydrobiologia. Vol. 451, pp: 69-87.
 17. Ball, I.R., 1967. The relative susceptibility of some species of freshwater fish to poisons- ammonia. Water Res. Vol. 1, No. 7, pp: 67-75.
 18. Brodeur, R.D.; Decker, M.B.; Ciannelli, L.; Purcell, J.E.; Bond, N.A.; Stabeno, P.J.; Acuna, E. and Hunt Jr., G.L., 2008. Rise and fall of jellyfish in the eastern Bering Sea in relation to climate regime shifts. Progress of Oceanography.  Vol. 77, pp: 103-111.
 19. Chen, J.C.; Chin, T.S. and Lee, C.K., 1986. Effect of ammonia and nitrite on larval development of the shrimp (Penaeus monodon). Asian Fisheries Society, Manila, Philippines, pp: 657-662.
 20. Chen, J.C.; Liu, Y.T. and Lee, C.K., 1989. Highly intensive culture study of tiger Penaeus monodon in Taiwan. European Aquaculture Society, Breden, Belgium, pp: 377-382.
 21. Chin, T.S. and Chen, J.C., 1988. Acute toxicity of ammonia to larvae of tiger prawn Penaeus monodon. Aquaculture. Vol. 66, pp: 247-253.
 22. Colt, J.E. and Amstrong, D.A., 1981. Nitrogen toxicity to crustaceans, fish and molluscs. Bio engineering Symposium for Fish Culture. pp: 34-47.
 23. Dierbery, F.E. and Kiattisimkul, W., 1996. Issues, Impacts and Implications of Shrimp Aquaculture in Thailand, Environ. Manage. Vol. 20, Thailand.
 24. Dong, H.p.; Wang, D.Z.; Dai, M. and Hong, H.Sh., 2010. Characterization of particulate organic matters in the water column of the South China Sea using a shotgun proteomic approach. Limnol. Oceanogr. Vol. 55, No. 4, pp: 1565-1578. The American Society of Limnology and Oceanography, Inc. doi:10.4319/lo.2010.55.4.1565.
 25. ECO-ZIST, Consulting Engineers. 1978. Atomic Energy Organization of Iran, Volume I, II.
 26. Epifanio, E.C. and Srna, R.F., 1975. Toxicity of ammonia, nitrite ion, nitrate ion and orthophosphate to Mercenaria mercenaria and Crassostrea virginica. Mar. Biol. Vol. 33, No. 3, pp: 241-246.
 27. Franson, M.A.H.; Eaton, A.D.; Clesceri, L.S.; Rice, E.W. and Greenberg, Q.E., 2005. Standard Methods for the Examination of water and wastewater, 21st Edition. American Public Health Association.
 28. Graham, W.M., 2001. Numerical increases and distributional shifts of Chrysaora quinquecirrha (Desor) and Aurelia aurita (Linne) (Cnidaria: Schyphozoa) in the northern Gulf of Mexico. Hydrobiologia. Vol. 451, pp: 97-111.
 29. Hach Company. 2002. DR/4000 Spectrophotometer procedure manual. USA: Hach Company.
 30. Lo, W.T. and Chen, I.L., 2008. Population succession and feeding of scyphomedusae, Aureliaaurita, in a eutrophic lagoon in Taiwan. Estuarine, Coastal and Shelf Science. Vol. 76, pp: 227-238.
 31. Lynam, C.P.; Gibbons, M.J.; Axelsen, B.E.; Sparks, C.A.J.; Coetzee, J.; Heywood, B.G. and Brierley, A.S., 2006. Jellyfish overtake fish in a heavily fished ecosy stem. Curr Biol. Vol. 16, pp: R492-R493.
 32. Hoover, R.A. and Purcell, J.E., 2009. Substrate Preferences of scyphozoan Aurelia labiates polyps among common deck building materials. Hydrobiologia J. Vol. 616, pp: 259-267.
 33. Magazine-Water Condition and purification. 2005. http://www.lenntech.com/WHO-EU-water-standards.htm.
 34. Mills, C.E., 2001. Jellyfish blooms: are populations increasing globally in response to changing ocean conditions? Hydrobiologia. Vol. 451, pp: 55-68.
 35. Sale, P.F.; Feary, D.A.; Burt, J.A.; Bauman, A.G.; Cavalcante, G.H.; Drouillard, K.G.; Kjerfve, B.; Marquis, E.; Trick, C.G.; Usseglio, P. and Van Lavieren, H., 2010. The growing need for sustainable ecological management of marine communities of the Persian Gulf. Institute for Water, Environment and Health, United Nations University, Hamilton, ON, Canada. Royal Swedish Academy of Sciences.
 36. Samocha, T.M. and Lawrence, A.L., 1995. Shrimp farms, Effluent Waters, Environmental Impact and Potential Treatment Methods, Corpus Christi, Texas.
 37. Purcell, J.E. and Arai, M.N., 2001. Interactions of pelagic cnidarians and ctenophores with fish: a review. Hydrobiologia. Vol. 451, pp: 27-44.
 38. ROPME. 2010. Manual of Oceanographic Observation and Pollutant Analysis Methods (MOOPAM), second Publication Kuwait. 374 p.
 39. Wajsbrot, N.; Gasith, A.; Krom, M.D. and Samocha, T.M., 1990. Effect of dissolved oxygen and moult stage on the acute toxicity of ammonia to juvenile green tiger prawn Penaeus semisulcatus. Environ. Toxicol. Chem. Vol. 9, pp: 497-504.
 40. Wickins, J.F., 1976. The tolerance of warm-water prawns to recirculated water. Aquaculture. Vol. 29, pp: 347-357.