برآورد انرژی قابل متابولیسم نگه داری و نیاز روزانه نشخوارکنندگان کوچک وحشی چرا کننده در پارک ملی لار

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اطلاع از نیاز مواد مغذی روزانه دام‌ های چرا کننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی، به ­منظور محاسبه ظرفیت چرا در طرح ‌های مرتعداری، ضروری است. در همین راستا، نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه در سطح نگه ­داری برای نشخوارکنندگان کوچک وحشی چرا کننده در مراتع پارک ملی لار بررسی شد. برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخص‌ های کیفیت علوفه گونه‌ های مرتعی و سهم آن ­ها در ترکیب گیاهی مرتع، مقدار انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چرا برآورد شد و با مد نظر قرار دادن نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه نشخوارکنندگان کوچک وحشی، مقدار علوفه تأمین کننده نیاز روزانه دام برای محاسبه ظرفیت چرای جداگانه این حیوانات در مراتع منطقه برآورد گردید. با استفاده از وزن واحد دامی نشخوارکنندگان کوچک وحشی، میزان انرژی قابل متابولیسم نگه ­داری مورد نیاز روزانه دام­ های چرا کننده با دو روش معادله  MAFF و جدول NRC در مراتع مورد مطالعه تعیین شد. گونه‌ های علوفه مورد چرای دام­ ها در مرحله گل ‌دهی در مراتع مورد مطالعه شناسایی و جمع ‌آوری شد و میانگین درصد CP، ADF، DMD و میزان ME  (مگاژول) آن­ ها در هر کیلوگرم علوفه خشک مراتع به ­ترتیب برابر با 0/17±12/42، 0/28±37/59، 0/28±57/81 و 0/07±7/89 مگاژول تعیین شد. هم­ چنین میزان انرژی قابل متابولیسم روزانه برای این دام ­ها نظیر: بز نر، بز ماده، قوچ و میش به ­ترتیب برابر با 1/25±16/32، 1/36±14/07، 1/37±13/67 و 1/21±11/58 مگاژول در روز و نیاز روزانه آن ­ها براساس ماده خشک مصرفی به ­ترتیب برابر با 0/25±2/06، 0/12±1/78، 0/17±1/71 و 0/25±1/46 کیلوگرم برآورد گردید. با استفاده از نتایج این مطالعه می­ توان ظرفیت جدید و جداگانه چرا را برای نشخوار کنندگان وحشی در مناطق مورد مطالعه تعیین کرد.هم­ چنین نتایج نشان داد به ­دلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیت علوفه، می‌توان از نتایج مذکور به ­منظور برآورد نیاز روزانه این دام ­ها در سال‌ های مختلف استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimation of maintenance metabolizable energy and daily requirements of small wild ruminants grazing in Lar National Park

نویسندگان [English]

 • Hadi Mansouri khah 1
 • Mohammad Chamani 2
 • Naser Karimi 1
 • Ghobad Asgari Jafarabadi 1
 • Kazem Karimi 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge of the daily nutrient requirements of grazing animals in rangelands of different climates is essential to calculate grazing capacity in rangeland plans. In this regard, the daily metabolizable energy requirement at the maintenance level for small wild ruminants grazing in Lar National Park rangelands were studied. For this purpose, according to the average values of forage quality indexes of rangeland species and their contribution to rangeland vegetable composition, the among of metabolizable energy was estimated in kg of dry forage rangelands and considering the daily metabolizable energy requirement of small wild ruminants, the amount of feed provided for the daily requirement of livestock was calculated to calculate the separate grazing capacity of these animals in the rangelands of the region. Using the animal unit weight of small wild ruminants, the required daily maintenance metabolizable energy for grazing animals were determined using equation method of MAFF and NRC standard in the studied rangelands. Forage species of grazing animals were identified and collected at flowering stage in the studied rangelands. Results also showed mean of percentage 12.42±0.17, 37.59±0.28, 57.81±0.28
and 7.89±0.07 were respectively for CP, ADF, DMD and ME (MJ) per kg dry forage was estimated. Also Daily metabolizable energy was calculated for grazing wild ruminants such as: male goat, female goat, ram and ewe. The results also showed daily metabolizable energy were 16.32±1.25, 14.07±1.36, 13.67±1.15 and 11.58±1.21 MJ/day and for daily requirement 2.06±0.25, 1.78±0.12, 1.71±0.17 and 1.46±0.25, respectively for male goat, female goat, ram and ewe.  Using the results of this study, we can determine the new and separate grazing capacity for wild ruminants in the study areas. The results also showed that because of the cost of determining the quality of forage, these results can be used to estimate the daily requirement of these livestock in different years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Daily requirement
 • Small wild ruminants
 • Lar national park
 1. ارزانی، ح.؛ معتمدی ­ترکان، ج.؛ نیکخواه، ع.؛ آذرنیوند، ح. و قربانی، م.، 1389. معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز گوسفند قره ‌گل. نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابح طبیعی ایران. دوره 63،‌ شماره 4، صفحات 425 تا 438.
 2. بابایی، ح.ر.؛ منصوری، م.ر.؛ آریایی، م.ر.؛ خلیلی، ش. و منصوری، ح.، 1393. طرح تفصیلی اجرایی آبخیزداری منطقه الرم (حوزه آبریز سد لار). مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان تهران. جلد دوم، سنتز و پیشنهادات اجرایی. 285 صفحه.
 3. Alison. C.O., 1985. Factors affecting forage intake by range ruminants: Are view, Journal of Range management. Vol. 38, No. 4, pp: 305-311.
 4. AOAC. 2000. AOAC: Official Methods of Analysis. 17th ed., 54, Association of Official Analytical Chemists (Animal Feed, chapter 4): Arlington: AOAC International.
 5. Arzani, H.; Beiniaz, M. and Alizadeh, E., 2017. Model of extensive cattle grazing for sustainable use in rangelands. OIDA Int J Sustain Develop. Vol. 10, No. 7, pp: 11-14.
 6. Arzani, H.; Eftekhari, A.; Bihamta, M.; Esfahan, E. and Mozaffarian, V., 2014. Investigation on effects of range management plants, property size and number of land unit owners on rangelands (case study: Saveh Rangelands). JBES. Vol. 4, No. 1, pp: 81-89.
 7. Arzani, H.; Sanaee, A.; Barker, AV.; Ghafari, S. and Motamedi, J., 2015. Estimating nitrogen and acid detergent fiber contents of grass species using near infrared reflectance spectroscopy (NIRS). J Rangeland Sci. Vol. 5, No. 4, pp: 260-268.
 8. Arzani, H.; Mohammadi, H. and Keshtkar, H., 2017. Estimation of plant production for sustainable use of arid and semi-arid rangeland ecosystems using satellite data. OIDA Int J Sustain Develop. Vol. 10, No. 6, pp: 11-16.
 9. Arzani, H.; Motamedi, J. and Zare Chahoki, M.A., 2010. Report of national project Forage quality of range species in Iran. Organization of Forests, Rangelands and Watershed Management of Iran. 230 p.
 10. Arzani, H., 2009 a.  Forage quality and daily requirement of grazing animal. University of Tehran peess. 354 p.
 11. Arzani, H.; Torkan, J. and Kaboli, H., 2005. Factors affecting forage quality of native species in iranian range. lands proceedings of XX International Grass Land Congress, Ire land. 291 p.
 12. Arzani, H.; Sadeghimanesh, M.R.; Azarnivand, H.; Asadian, G. and Mokhtari Asl, A., 2007 a. Determination of animal unit equivalent (AUE) and daily requirement energy for Sanjabi sheep breed, 4th ed. Iranian publication. Tehran, Iran. pp: 339-447.
 13. Arzani, H. and Naseri, K.L., 2009 b. Livestock Feeding on Pasture (Translated). 2th ed., University of Tehran press. 299 p.
 14. Arzani, H.; Nikkhah, A.; Azarnivan, H.; Jafarian, Z. and Ghorbani, M., 2008 a. Determination of animal unit and daily animal unit requirement of Sanghsary sheep breed. Iranian Journal Natural Resources. Vol. 187, No. 1, pp: 61201.
 15. Arzani, H.; Ghorbani, M.; Azarnivan, H. and Shariari, E., 2008 b. Determination of animal unit weight and daily energy requirement of Moghani sheep breed. Iranian Journal Natural Resources. Vol. 61, No. 2, pp: 474-465.
 16. Arzani, H.; Mosayebi, M. and Nikkhah, A., 2008 c. Determination of animal unit size and animal unit requirement of Fashandy sheep breed grazing on rangeland (Case study: Taleghan). Iranian J. Sci. & Technol. Agric. & Natur. Resour. Vol. 46, No. 12A, pp: 361-349.
 17. Arzani, H.; Nikkhah, A. and Azarnivand, A., 2007 b. Report of national project Determination of animal unit weight and animal requirement in rangelands of Iran. 132 p.
 18. Arzani, H.; Basiri, M.; Khatibi. F. and Ghorbani, G., 2006 a. Nutritive value of some Zagros mountain rangeland species. Small Ruminant Research. Vol. 65, pp: 128-135.
 19. Arzani. H.; Mahdavi, S. Kh.; Nikkhah, A. and Azarnivand, H., 2006 b. Determination of Animal Unit weight and Animal Unit Requirement of Dalagh breed (Case study: Agh Ghala Region). Iranian J. Range and Desert Research. Vol. 13, No. 3, pp: 248-236.
 20. Atrian, P., 2009. Sheep Nutrition. 1th ed., Aeej press. 348 p.
 21. Frasure, J.R., 1979. The Effect of Three Grazing Management Systems on Cattle Diets on the Welder Wildlife Refuge. M.S. Thesis. Texas Tech Univ., Lubboke. Tex.
 22. Freer, M., 1981. The control of food in take by grazing animals in: F.H.W Morally (Ed) Grazing Animals. Elsevier, Amsterdam. pp: 105-120.
 23. Corbett, J.L., 1987. Energy and protein utilization by grazing animals, in: Wheeler, J.L.; Pearson, C.J. and Roberts, G.E., (eds.), Temperate pastures, their production, use and management (Australian Wool Corporation, Collingswood. Vic.). pp: 415-422.
 24. Garza, A. and Fulbright, T., 1988. Comparative chemical composition of armed salt bush and four wing saltbush. Journal of Range Management. pp: 401-403.
 25. Ginti, K.G. and Ratry, P.V., 1987. Live stock feeding on pasture New Zealand society of animal production. Occasional Publication. No. 10.
 26. Graham, N.M., 2001. Energy needs of grazing ruminant livestock. Nutrient Society. Vol. 8, pp: 64-71.
 27. Havstad, K.M. and Malechek., J., 1982. Energy expenditure by Heifers Grazing Crested Wheat grass of Diminishing Availability. J. of Range mgt. Vol. 35, No. 4, pp: 447-450.
 28. Holechek, J.L.; Pieper, R.D. and Herbel, C.H., 2004. Range management (principles and practices). (5nd ed.), Prentice Hall, Englewood Cliff. 587 p.
 29. Khalil, J.K.; Saxay, S. and Heydar. Z., 1986. Nutrient composition Atriplex leave growing in Saudi Arabia. Journal of Range Management. Vol. 30, pp: 2014-2017.
 30. Kjeldahl, J., 1883. A new method for the estimation of nitrogen in organic compounds. Zeitschrift für Analytische Chemi. Vol. 22, pp: 366-382.
 31. Li, X.; Kellaway, R.C.; Ison, R.L. and Annision, G., 1992. Chemical Smposition and Nutritive value of Mature Annual Legumes for sheep. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 37, pp: 221-223.
 32. MAFF. 1984. Energy allowances and feeding system for ruminants. ADAS Reference Book 433. HNSO, London.
 33. Minson, D.L., 1987. Forage in ruminant nutrition, Academic preees. Inc, Santiago. California.
 34. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient requirement of domestic animal. Number 6th Ed.Nat. Acad. Sci., Washington, D.C.
 35. Nikkhah, A. and Amanloo, H., 2015 Principles of livestock nutrition and feeding (Translated). University of Zanjan Press. 935 p.
 36. Sanjari, G.R., 1997. Investigation on Sistani Nomads Rangelands in order to Achieve Sustaiable Equilibrium between Animal and Range. M.S. Thesis, University of Tehran. 145 p.
 37. Scarnechia, D.L. and Gaskins, C.T., 1987. Developing animal unit equivalents for beef cattle, Society for Range Management, Abstracts. Vol. 40, 218 p.
 38. Standard Committee on Agriculture. 1990. Feeding Standards for Australian Livestock Ruminants, CSIRO, Australia.
 39. Oddy, V.U. and Roberds, B.D.S.H., 1983. Prediction of In-vivo dry matter digestibility from the fiber and nitrogen content of a feed, In Feed Information and Animal production, Packham, Common wealth Agricultural Bureux. Australia. pp: 295-298.
 40. Vallentine, J.F., 2001. Grazing management. 2th Ed, Academic Press, New York. 657 p.
 41. Van Soest, P.J.; Roberson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J Dairy Sci. Vol. 74, pp: 3583-3597.
 42. Voisin, A. 1959., Grass productivity. Philosophical Library, New York. pp: 338-349.
 43. Rhodes, B.D.S.H. and Sharrow, S.H., 1990. Effect of grazing by sheep on the quantity and quality of forage available to big game in Oregon coast range. Journal of range management. Vol. 43, No. 3, pp: 235-237.
 44. Richardson, F.D., 2004. Simulation models of rangelands production systems (simple and complex), Ph.D. Thesis in Applied Mathematices, University of Cape Town, South Africa. 320 p.
 45. Stoddart, L.A.; Smith, A.D. and Box, T.W., 1975. Range Management, 3th edi, MCG raw Hill Book Company, USA.
 46. Yong, B.A. and Corbett, J.L., 1972. Maintenance energy requirement of grazing sheep in relation to herbage availability, Icaloria metric estimates. Australian Journal of Agricultural Res. Vol. 23.
 47. Zohdi, M.; Arzani, H.; Javadi, S.A.; Jalılı, A. and Khorshidi, G., 2018. Government and range management in Iran (policy, lows and plans). Appl Ecol Environ Res. Vol. 16, No. 4, pp: 4637-4654.