بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلم بروکلی (0، 0/2 ، 0/5 و 1 درصد) بر پارامترهای خون‌ شناختی، بیوشیمیایی و شاخص ‌های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinous carpio) انجام شد. در این تحقیق 300 ماهی کپور در 12 تانک فایبرگلاس 400 لیتری (هر تانک شامل 25 ماهی) با وزن متوسط  اولیه 0/24±2/11 گرم به‌ مدت 8 هفته به ‌میزان روزانه 3درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار داده شدند. نتایج نشان داد، شاخص ‌های رشد، نرخ کارایی پروتئین (PER)، شاخص وزن بدن (BWI)، کارایی غذا (EF) و نرخ رشد (GR) در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد بیش تر بود اما تنها میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمار با 0/2 درصد کلم بروکلی تسبت به شاهد افزایش معنی‌ داری نشان داد (0/05>P). در ارتباط با تعداد گلبول‌ های سفید خون (WBC)، پروتئین کل و گلبولین (GLU) در تیمار با سطح 0/5 درصد از کلم بروکلی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد افزایش معنی‌ داری نشان داد (0/05>P). هم‌ چنین، تعداد گلبول‌ های قرمز خون (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (HCT) و ائوزینوفیل‌ در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنی ‌دار نبود (0/05<P). در پایان می ‌توان نتیجه گرفت که، به ‌نظر می‌ رسد که میزان 0/5 درصد کلم بروکلی در جیره غذایی کپورمعمولی، می‌ تواند باعث بهبود شاخص های رشد و پارامترهای خون‌ شناختی و بیوشیمیایی خون این ماهی گردد.

کلیدواژه‌ها