بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

این تحقیق به‌ منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلم بروکلی (0، 0/2 ، 0/5 و 1 درصد) بر پارامترهای خون‌ شناختی، بیوشیمیایی و شاخص ‌های رشد ماهی کپورمعمولی (Cyprinous carpio) انجام شد. در این تحقیق 300 ماهی کپور در 12 تانک فایبرگلاس 400 لیتری (هر تانک شامل 25 ماهی) با وزن متوسط  اولیه 0/24±2/11 گرم به‌ مدت 8 هفته به ‌میزان روزانه 3درصد از وزن بدن مورد تغذیه قرار داده شدند. نتایج نشان داد، شاخص ‌های رشد، نرخ کارایی پروتئین (PER)، شاخص وزن بدن (BWI)، کارایی غذا (EF) و نرخ رشد (GR) در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد بیش تر بود اما تنها میزان نرخ رشد ویژه (SGR) در تیمار با 0/2 درصد کلم بروکلی تسبت به شاهد افزایش معنی‌ داری نشان داد (0/05>P). در ارتباط با تعداد گلبول‌ های سفید خون (WBC)، پروتئین کل و گلبولین (GLU) در تیمار با سطح 0/5 درصد از کلم بروکلی نسبت به سایر تیمارها و گروه شاهد افزایش معنی‌ داری نشان داد (0/05>P). هم‌ چنین، تعداد گلبول‌ های قرمز خون (RBC)، هموگلوبین (Hb)، هماتوکریت (HCT) و ائوزینوفیل‌ در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد افزایش پیدا کرد اما این افزایش معنی ‌دار نبود (0/05<P). در پایان می ‌توان نتیجه گرفت که، به ‌نظر می‌ رسد که میزان 0/5 درصد کلم بروکلی در جیره غذایی کپورمعمولی، می‌ تواند باعث بهبود شاخص های رشد و پارامترهای خون‌ شناختی و بیوشیمیایی خون این ماهی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of broccoli (Brassica oleracea gemmifera L.) in the diet on growth performance and some blood parameters of common carp (Cyprinous carpio)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Naderi Farsani
  • Abdolmajid Hajimoradloo
  • Vahid Taghizade
  • Mohammad Reza Imanpoor
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: Hrnaderi68@yahoo.com
 

The broccoli plants (Brassica oleracea gemmifera L.) are full of organic and mineral matters and vitamins. The presence research was studied on the effect ofdifferent levels (0%, 0.2%, 0.5% and 1% respectively) of broccoli on hematological and biochemical parameters and growth of common carp (Cyprinous carpio). 300 fish (25 fish per tank with an average body weight of 2.11±0.24 g) were dieted for 8 weeks. The result showed that white blood cell count (WBC), total protein (TOP) and globulins (GLU) increased significantly in treatmeant group with 0.5% broccoli in comparison with the other groups (P<0.05). However, the amount of red blood cell count (RBC), hemoglobin (Hb), Hematocrit (Ht) and eosinophil in all the treatment groups increased than the control group with no significant difference (P>0.05). In relative of growth indices, the amount of Protein Efficiency Ratio (PER), Body Weight Index (BWI), Food Efficiency (FE) and Growth Rate (GR) between treatment groups were increased in comparison with the control group but, not significantly (P>0.05), but the amount of Specific Growth Rate (SGR) at the treatment with 0.2 percent in comparison with the control group showed the significant difference (p<0.05). In the end, we can conclude that it seems that 0.5% of broccoli in the diet can have a better effecton hematological, biochemical parameters and growth indices and increase the growth, immune system and health of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broccoli
  • Hematological
  • Biochemical
  • growth
  • Common carp