نقش مکمل پری بیوتیک مانان الیگوساکارید در شاخص های رشد و کارایی تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان، رشت، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از سطوح یک نوع پری‌بیوتیک تجاری (Mannan Oligosaccharides) بر شاخص های رشد و بقاء لارو قزل‌ آلای رنگین‌ کمان از مرحله شروع تغذیه فعال می ‌باشد. تعداد 1500 قطعه ماهی با وزن متوسط 10±110 میلی‌ گرم انتخاب و در داخل 12 مخزن (35 لیتری) با تراکم 125 قطعه در هر مخزن نگه‌ داری و به‌ مدت 60 روز با جیره‌ های آزمایشی تغذیه شدند. از پری‌بیوتیک مانان در 3 سطح 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم به‌ همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم پری‌بیوتیک باعث افزایش معنی‌ دار شاخص‌ های رشدی ماهیان (وزن نهایی به‌ ترتیب، 0/11±2/03، 0/69±2/61 و 0/04±2/57 گرم) در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 0/05±1/67 گرم) گردید (0/05>P). هم‌ چنین استفاده سطوح مختلف پری‌بیوتیک در جیره سبب کاهش معنی ‌دار ضریب تبدیل غذایی ماهیان در مقایسه با گروه شاهد گردید (0/05>P). نتایح نهایی حاصله، حاکی از بهبود شاخص‌ های رشد و کارایی تغذیه ای ماهیان با استفاده از سطح 1 گرم در کیلوگرم پری‌بیوتیک مانان در جیره لارو ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of dietary Mannan Oligosaccharides supplementation in diets on growth performance and feeding efficiency of Rainbow trout (Oncorhynshus mykiss) fry

نویسندگان [English]

  • Shadi Abadian 1
  • Mehrdad Nasri Tajan 2
  • Abbas Ali Zamini 3
1 Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 14515-775, Rasht, Iran
2 Department of Fisheries, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran
3 Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 1616, Lahijan, Iran
چکیده [English]

 The present study was performed to elucidate the probable effects of prebiotic Mannan Oligosaccharides supplementation in diets on growth performance and feed efficiency of rainbow trout fry. 1500 fish with average weight of 110±10 mg were distributed into 12 (35 L) tanks (125 fish/tank) and cultured for 60 days using experimental diets. Fish diet was used by prebiotic supplementation at three levels of 0.5, 1, and 2 g/kg along with a control diet. The results showed that final weight significantly increased in fish fed 0.5, 1 and 2 g/kg (Final weight: 2.03±0.11, 2.61±0.69 and 2.57±0.04 gr, respectively) Mannan prebiotic supplementation were significantly higher than the control group (Final weight: 1.67±0.05 gr). However, feed conversion ratio in fish fed 0.5, 1 and 2 g/kg Mannan prebiotic supplementation were significantly lower than the control group (P<0.05). The use of 1g/kg dietary Mannan Oligosaccharides prebiotic improved the growth parameter and feed efficiency ratio in rainbow trout fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotic
  • Mannan Oligosaccharides
  • larvae
  • growth
  • Oncorhynchus mykiss