نقش مکمل پری بیوتیک مانان الیگوساکارید در شاخص های رشد و کارایی تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان، رشت، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، صندوق پستی: 1616

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات استفاده از سطوح یک نوع پری‌بیوتیک تجاری (Mannan Oligosaccharides) بر شاخص های رشد و بقاء لارو قزل‌ آلای رنگین‌ کمان از مرحله شروع تغذیه فعال می ‌باشد. تعداد 1500 قطعه ماهی با وزن متوسط 10±110 میلی‌ گرم انتخاب و در داخل 12 مخزن (35 لیتری) با تراکم 125 قطعه در هر مخزن نگه‌ داری و به‌ مدت 60 روز با جیره‌ های آزمایشی تغذیه شدند. از پری‌بیوتیک مانان در 3 سطح 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم به‌ همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از 0/5، 1 و 2 گرم در کیلوگرم پری‌بیوتیک باعث افزایش معنی‌ دار شاخص‌ های رشدی ماهیان (وزن نهایی به‌ ترتیب، 0/11±2/03، 0/69±2/61 و 0/04±2/57 گرم) در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی، 0/05±1/67 گرم) گردید (0/05>P). هم‌ چنین استفاده سطوح مختلف پری‌بیوتیک در جیره سبب کاهش معنی ‌دار ضریب تبدیل غذایی ماهیان در مقایسه با گروه شاهد گردید (0/05>P). نتایح نهایی حاصله، حاکی از بهبود شاخص‌ های رشد و کارایی تغذیه ای ماهیان با استفاده از سطح 1 گرم در کیلوگرم پری‌بیوتیک مانان در جیره لارو ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان می باشد.

کلیدواژه‌ها