مطالعه مقایسه ای ویژگی‌های ریخت شناختی 5 گونه از ماهیان جنس مروارید ماهی (Cyprinidae: Alburnus) در آب‌های داخلی ایران با استفاده از سیستم شبکه ای تراس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41355

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، صندوق پستی: 755

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های ریخت‌ شناختی 5 گونه از ماهیان جنس مروارید ماهیبه نام‌هایAlburnuschalcoides، A. filippii، A.atropatenae، A.mossulensis و A.hohenackeri به روش سیستم شبکه‌ای تراس مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 300 قطعه ماهی از اردیبهشت 89 تا مهر 91 از رودخانه‌ های بابلرود، بالقلوچای، میریسه،گاماسیاب و مهابادچای به‌ وسیله الکتروشوکر جمع‌ آوری شدند. 105 فاصله تراس بین 15 لندمارک در300 نمونه اندازه‌ گیری شد. در نتایج حاصله از تحلیل واریانس یک‌ طرفه (ANOVA) برای ویژگی‌های ریخت سنجی اصلاح شده، از 105ویژگی مورد بررسی در بین نمونه‌ها، تمام صفات دارای تفاوتمعنی ‌دار (0/05>P)بودند. آنالیز فاکتورهای اصلی برای داده‌ های مورفومتریک نشان داد که 14 فاکتور اول از میان 105 فاکتور ایجاد شده بین 5 گونه مورد بررسی، از 96/33 درصد تنوع صفات ریختی برخوردار می ‌باشند. مطابق با نتیجه حاصل از ترسیم مولفه اول به دوم در آزمون تفکیک متعارف نشان داده شده است که سه گونه A. filippii, A. atropatenae و  A. mossulensis دارای هم پوشانی بالا با یکدیگرند وگونه ‌های A. chalcoides و A. hohenackeriاز سایر گونه‌ها به ‌طور کامل جدا شدند. نتایج حاصل از آزمون کلاستر نیز جدایی کامل گونه‌ ها به لحاظ خصوصیات ریخت سنجی از یکدیگر را نشان می‌ دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on morphometric characters of five Spirlin species (Cyprinidae: Alburnus) in Iranian inland waters using a truss network system

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Somayeh Khatami Nejad 1
  • Seyed Hamed Mousavi Sabet 2
  • Masoud Sattari 2
  • Saber Vatan Doust 3
1 Department of Biology, Faculty of science, University of Guilan, P.O.Box:41355-19141, Rasht, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, P.O. Box: 1144, Sowme'eh Sara, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Mazandaran Islamic Azad University, P.O.Box: 755, Babol, Iran
چکیده [English]

In this study morphometric comparison among five species of the genus Alburnus, namely Alburnus chalcoides, A. filippii, A. atropatenae, A. mossulensis andA. hohenackeri were examined using a truss network. Samples were taken from the Babol-rud, Baleqlu-Chai, Miriseh, Gamasiyab and Mahabad-Chai rivers in Iran during May 2010 to October 2012 by electrofishing. A hundred five truss distances between 15 landmarks in 300 specimens were measured. The ANOVA revealed significant differences in all the 105 morphometric factors (P<0/05). Principal component analysis (PCA) for morphometric data showed that 14 factors of the first morphometric characters among the 105 factors established had 96.33% changes in 5 species studied. Plotting the first and the second canonical discrimination analysis showed that A. atropatenae, A. filippii and A. mossulensis were high overlapping with each other, and A. hohenackeri andA. chalcoides were through separated from the others. The dendrogram derived from cluster analysis of Euclidean square distances among groups of centroids showed that the five species of the genus Alburnus were partly distinct from each other with respect to morphometric characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alburnus
  • Truss network
  • Morphometric
  • Iran