مطالعه مقایسه ای ویژگی‌های ریخت شناختی 5 گونه از ماهیان جنس مروارید ماهی (Cyprinidae: Alburnus) در آب‌های داخلی ایران با استفاده از سیستم شبکه ای تراس

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی: 19141-41355

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، صندوق پستی: 755

چکیده

در این مطالعه ویژگی‌های ریخت‌ شناختی 5 گونه از ماهیان جنس مروارید ماهیبه نام‌هایAlburnuschalcoides، A. filippii، A.atropatenae، A.mossulensis و A.hohenackeri به روش سیستم شبکه‌ای تراس مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 300 قطعه ماهی از اردیبهشت 89 تا مهر 91 از رودخانه‌ های بابلرود، بالقلوچای، میریسه،گاماسیاب و مهابادچای به‌ وسیله الکتروشوکر جمع‌ آوری شدند. 105 فاصله تراس بین 15 لندمارک در300 نمونه اندازه‌ گیری شد. در نتایج حاصله از تحلیل واریانس یک‌ طرفه (ANOVA) برای ویژگی‌های ریخت سنجی اصلاح شده، از 105ویژگی مورد بررسی در بین نمونه‌ها، تمام صفات دارای تفاوتمعنی ‌دار (0/05>P)بودند. آنالیز فاکتورهای اصلی برای داده‌ های مورفومتریک نشان داد که 14 فاکتور اول از میان 105 فاکتور ایجاد شده بین 5 گونه مورد بررسی، از 96/33 درصد تنوع صفات ریختی برخوردار می ‌باشند. مطابق با نتیجه حاصل از ترسیم مولفه اول به دوم در آزمون تفکیک متعارف نشان داده شده است که سه گونه A. filippii, A. atropatenae و  A. mossulensis دارای هم پوشانی بالا با یکدیگرند وگونه ‌های A. chalcoides و A. hohenackeriاز سایر گونه‌ها به ‌طور کامل جدا شدند. نتایج حاصل از آزمون کلاستر نیز جدایی کامل گونه‌ ها به لحاظ خصوصیات ریخت سنجی از یکدیگر را نشان می‌ دهد. 

کلیدواژه‌ها