مطالعه امکان سازگاری ماهی اسکات Scatophagus argus)) به محیط آب شیرین

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

در این تحقیق توانایی سازگاری و میزان رشد  یک گونه از ماهیان آب شور (اسکات یا Scatophagus argus)، در محیط آب شیرین مورد بررسی قرار گرفت. 4 تیمار با شوری‌ های 10 و 20 و 30 در هزار و آب شیرین در 3 تکرار انتخاب و هر تکرارشامل 6 عدد ماهی شدند. پس از طی مراحل سازگاری با آب شیرین، از هر تیمار یک ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید و روش‌ های معمول تهیه مقاطع بافتی و رنگ‌ آمیزی (هماتوکسیلین- ائوزین) بر روی اندام‌ های کلیه و آبشش انجام شد. در ادامه نتایج میکروسکوپیک تغییرات تعداد سلول‌ های کلراید مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به‌ دست آمده فاکتورهای افزایش میزان رشد ویژه، ضریب چاقی و در صد بقاء بچه‌ ماهیان در تیمارهای مختلف  اختلاف معنی‌ داری را نشان ندادند (0/05<p). بیش ‌ترین میزان رشد ویژه و ضریب چاقی در شوری 20 در هزار و کم‌ ترین میزان در شوری 30 در هزار مشاهده گردید. بیش ترین در صد ماندگاری و بقاء بچه‌ ماهیان در شوری 10 در هزار مشاهده گردید. درصد بقاء ماهیان در آب شیرین با درصد بقاء در شوری 20 درهزار که شوری مطلوب برای زیست ماهی اسکات است برابر بود. پس از شمارش سلول‌ های کلراید آبشش و کلیه مشخص شد که با کاهش شوری، تعداد سلول‌ های کلراید آبشش ‌ها کاهش و تعداد آن‌ ها در کلیه‌ ها افزایش معنی‌ داری یافت (0/05>P).                                                              

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Scott fish’s (Scatophagus argus) adaptation in freshwater environment

نویسندگان [English]

  • Elahe Orouji 1
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan 1
  • Shahla Jamili 2
1 Department of fisheries, Faculty of natural resource and agriculture, Islamic Azad University, Tehran Science and Research branch, P.O. Box:775-14515, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study the ability of adaptation and growth rate of salt water fish (Scatophagus argus) in freshwater environment were investigated. This fish naturally lives in salinity between 16-20 ppt. Four treatments of salinity (0-10-20 and 30 ppt) in 3 replicates and per replicate including 6 fish were selected. After the adaptation period, from each treatment, one fish randomly selected and the methods of tissue sections prepared and stained (hematoxylin - eosin) was performed on organs of kidney and gill. The results of the microscopic changes in chloride cells were examined. Based on the results of specific growth factors increases, obesity rates and the percentage of survival of juveniles in different treatments did not show significant difference (p>0/05). The highest specific growth rate and the lowest rate of obesity were found in the salinity of 20 ppt and 30 ppt, respectively. The highest percentage survival and the survival of juveniles was observed at salinity of 10 ppt. Survival rate of fish in fresh water was same with the salinity of 20 ppt  that is suitable salinity for Scott Fish in the environment. During the examination period, the photograph was taken from the tissues of kidney and gill by light microscope. After counting the gill chloride cells and of kidney it was clear that with the reduction of salinity, chloride cells of gills decrease and of kidney were increased )P<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scott fish
  • Freshwater
  • adaptation
  • Chloride cells