شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

به ‌منظور بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه ‌ای ماهیان نهر تیل ‌آباد و رابطه آن با عوامل محیطی، نمونه ‌برداری به‌ صورت فصلی از تابستان 1388تا بهار 1389و بااستفاده از الکتروشوکر (با قدرت 1/7 کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ 300- 200 ولت) انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌ دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 3 گونه می ‌باشند: ماهی خیاطه (Alburnoideseichwaldii)، سیاه ماهی (Capoetacapoeta) و سگ ماهی جویباری (Paracobitismalapterura). تخمین جمعیت‌ ها نیز با توجه به‌ میزان تراکم هرگونه در فصول مختلف محاسبه گردید. در فصول مختلف سیاه‌ ماهی و ماهی خیاطه صید گردید به‏ طوری‌ که سیاه ماهی با بیش ‌ترین فراوانی در هر چهار فصل، گونه غالب نهر برآورد گردید (0/05>p). در نهر تیل ‌آباد حضور ماهی خیاطه  با میزان پوشش گیاهی و شکاف کانال دارای همبستگی معنی‌ دار و مثبت بود و حضور سیاه ماهی نیز بیش ‌ترین همبستگی مثبت را با میزان کدورت و عرض نهر داشته و هم ‌چنین حضور و یا عدم حضور سگ ماهی جویباری با عوامل محیطی چون میزان ریفل دارای همبستگی مثبت بود (0/05>p).

کلیدواژه‌ها