شناسایی و بررسی پراکنش ماهیان نهر تیل آباد، استان گلستان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

به ‌منظور بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه ‌ای ماهیان نهر تیل ‌آباد و رابطه آن با عوامل محیطی، نمونه ‌برداری به‌ صورت فصلی از تابستان 1388تا بهار 1389و بااستفاده از الکتروشوکر (با قدرت 1/7 کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ 300- 200 ولت) انجام پذیرفت. نتایج نشان می‌ دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 3 گونه می ‌باشند: ماهی خیاطه (Alburnoideseichwaldii)، سیاه ماهی (Capoetacapoeta) و سگ ماهی جویباری (Paracobitismalapterura). تخمین جمعیت‌ ها نیز با توجه به‌ میزان تراکم هرگونه در فصول مختلف محاسبه گردید. در فصول مختلف سیاه‌ ماهی و ماهی خیاطه صید گردید به‏ طوری‌ که سیاه ماهی با بیش ‌ترین فراوانی در هر چهار فصل، گونه غالب نهر برآورد گردید (0/05>p). در نهر تیل ‌آباد حضور ماهی خیاطه  با میزان پوشش گیاهی و شکاف کانال دارای همبستگی معنی‌ دار و مثبت بود و حضور سیاه ماهی نیز بیش ‌ترین همبستگی مثبت را با میزان کدورت و عرض نهر داشته و هم ‌چنین حضور و یا عدم حضور سگ ماهی جویباری با عوامل محیطی چون میزان ریفل دارای همبستگی مثبت بود (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and distribution of fish fauna in Tilabad stream (Golestan province)

نویسندگان [English]

 • Rasoul Ghorbani
 • Fatemeh Abbasi
 • Masoud Molaei
 • Asghar Naeimi
 • Maryam Baghfalaki
 • Mohammad Forouhar Vajargah
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to ponder the abundance, distribution and diversity of fish and relationship to environmental factors were studied in the Tilabad stream, from summer 2009 to spring 2010. Specimens were caught by electrofishing (DC, 200-300V).  Results show that three species of fish have been identified including: Spirlin (Alburnoides eichwaldii), Capeta (Capoeta capoeta) and loaches (Paracobitis malapterura). The estimated population was calculated as for density in different seasons. Capoeta and spirlin was caught the highest frequency in all four seasons so that Capoeta were dominant species (P<0.05). In Tilabad stream, the presence of Spirlin was positive and significant correlation with the amount of vegetation and channel insection and Capoeta had the highest positive correlation with turbidity and stream width and also the presence or absences of Loaches were positive correlated to riffle (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fish species diversity
 • Distribution
 • Abundance
 • Tilabad stream
 • Golestan province