شناسایی پلی کیت های سواحل شرقی بحرکان (شمال خلیج فارس) با تاکید بر خانواده های غالب

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران، اهواز، صندوق پستی: 135

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: 61465-866

کلیدواژه‌ها