مطالعه مقدماتی زیست شناسی قورباغه مردابی (Pelophylax ridibundus) در شهرستان رودبار، استان گیلان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، صندوق پستی: 155

چکیده

       در ‌ایران 15گونه از قورباغه ‌ها و وزغ‌ ها متعلق ‌به 8‌جنس و 5‌خانواده و هم‌چنین 7‌گونه سمندر متعلق‌ به 4‌جنس و 2خانواده وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه رویPelophylax ridibundus می ‌‌با شد.که به قورباغه مردابی معروف است. نمونه‌ ها، متعلق ‌به شهرستان رودبار (استان گیلان) بوده و از فروردین  1392لغایت آبان همان سال با دست وتور جمع‌ آوری شده و بعد از انتقال به آزمایشگاه، 23 صفت مورفومتریک و چند صفت ریخت ‌شناسی مطالعه گردید.‌ داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS  (ویرایش 21) و آنالیز T-test تجزیه و تحلیل شدند. ‌‌به ‌منظور بررسی رژیم غذایی به‌ صورت اولیه،‌ نمونه‌ ها پس از بی‌ هوش شدن تشریح شده و کلیه محتویات گوارشی آن‌ ها در الکل 75 درصد ثابت شده و جانورانی که به ‌طور کامل هضم نشده بودند، تحت شناسایی اولیه قرار گرفتند. ‌نتایج مطالعه 65 نمونه‌ (42 ماده، 7 نر و 16 نابالغ) نشان داد که این گونه دارای سطح پشتی به‌ رنگ‌های سبز تا زیتونی همراه با   لکه‌ های تیره مجزا از‌هم می‌باشد که این لکه ‌ها در دست‌ ها به‌ ندرت دیده می ‌شوند. سطح شکمی سفید و دارای چندین لکه سیاه می‌ باشد که این  لکه ‌ها تنها دربرخی نمونه‌ ها دیده شده که نشان‌ دهنده وجود  پلی‌ مورفیسم در نمونه‌ های مورد مطالعه است.‌ در محتویات به‌ دست آمده از معده و روده این گونه، تعدادی حلزون‌ های آبزی، ملخ، عنکبوت، سوسک، کفش‌دوزک، زنبور و مورچه مشاهده شد که آن‌ ها در حد خانواده شناسایی گردیدند. جنس نر و ماده با مشاهده‌ کیسه‌ رزوناتور در انتهای خلفی دهان در قسمت عقب و زیرین پرده‌ی صماخ و جسم پینه‌ ای در اولین انگشت اندام حرکتی جلویی در نر‌ها و نبود آن در ماده‌ها قابل تشخیص است.‌ در نرها بیش‌ترین فراوانی طول بدن (61/31 درصد) در فاصله 70-60 میلی ‌متر و در ماده‌ ها (52/17 درصد) در فاصله 50-40 میلی‌ متر می‌ باشد.‌ در این تحقیق نسبت جنسی نر به ماده 1 ‌به 6 بوده ‌است. ‌بر مبنای آزمون SPSS   و آنالیز T-testدر صفات L.tym(اندازه پرده صماخ) و  C.int(برآمدگی داخلی کف پا) بین جنس نر و ماده اختلاف معنی ‌دار در سطح 5 درصد دیده ‌شد و در دیگر صفات اختلاف معنی ‌دار به‌ دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A preliminary study on the biology of Marsh frog (Pelophylax ridibundus) in Roudbar city, Guilan province

نویسندگان [English]

  • Nasim Bashiri
  • Haji Gholi Kami
  • Najmeh Okhli
Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, PO Box 155
چکیده [English]

There are15 species of frogs and toads belonging to 8 genera and 5 families and 7 salamander species belonging to four genera and two families in Iran. This study was conducted on the Pelophylax ridibundus, is known as the Marsh frog. Specimens belonging to the Roudbar city (Guilan province) and collected by hand and net from April to November in 2013 and 23 morphometrical and some morphological characters were studied in the laboratory. Data were analyzed using SPSS (version 21), and T-test analysis. To evaluate the diet, specimens were dissected after being anesthetized and all the contents of its stomach fixed in 75% alcohol and animals that were not fully digested were initial identification. The results of 65 specimens (42 females, 7 males and 16 juveniles) showed that this species has a dorsal surface to olive green in color with separate dark spots that spots are rarely in the hands. Ventral surface is white and contains several black spots that these spots are seen only in some specimens and indicating the presence of polymorphisms in the studied specimens. It was identified a number of aquatic snails, grasshoppers, spiders, beetles, ladybird, bees and ants in the contents of the stomach and intestine of this species and were identified at the family level. Males have resonators in posterior end of the mouth and on the posterior part of the tympanic membrane and callosity on the first finger. The most frequency body length (L), (61.31%) at a distance of 70-60 mm in males and of females (52.17 %) at a distance of 50-40 mm. The sex ratio of male to female was 1 to 6 in this study. It was observed significant difference in L.tym (length of tympanum) and C.int (internal metatarsal tubercle) between sexes in the level of 0.05 and did not find significant difference in the other characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pelophylax ridibundus
  • Marsh frog
  • Guilan province
  • Roudbar city
  • Morphometric
  • Diet