مدل سازی مطلوبیت زیست گاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis arkal) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این مطالعه مدل‌‌ سازی مطلوبیت زیست‌گاه برای جمعیت قوچ و میش اوریال در پناه‌گاه حیات وحش دره انجیر استان یزد با استفاده از یکی از روش‌ های مدل‌ سازی به نام تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی(ENFA) پرداخته شده ‌است. بدین منظور از داده‌ های فقط حضور برای مطلوبیت زیست‌گاه قوچ و میش اوریال استفاده شد و از 9 لایه محیط زیستی به ‌عنوان متغیرهای مستقل برای مدل‌ سازی به کار گرفته ‌شد.براساس مدل‌ سازی انجام شده چهار لکه زیست‌گاهی در سطح منطقه شناسایی شد و از میان نه متغیر زیست‌گاهی به‌ کار رفته در این پژوهش متغیرهای ارتفاع، شیب، نوع پوشش گیاهی، فاصله از جاده و فاصله از طعمه‌ خوار بیش ‌ترین نقش را در مطلوبیت منطقه بهعنوان زیست‌گاه قوچ و میش داشت. متغیر فاصله از روستا نسبت به سایر متغیرهای زیست‌گاهی در این منطقه تأثیر کمی بر مطلوبیت زیستگاه داشته ‌است. قوچ و میش در منطقه مورد مطالعه جهت خاصی را ترجیح نداده و در تمامی جهت‌ ها پراکنش داشتند. در‌مجموع براساس مدل‌ سازی انجام شده، حدود 30 درصد از مساحت پناه‌گاه حیات وحش دره انجیر برای زیست قوچ و میش اوریال مطلوب می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Modeling of Urial (Ovis orientalis arkal) on the Area Around Dareh Anjir Wildlife Refuge, Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadpour
  • Hossein Varasteh Moradi
  • Hasan Akbari
  • Jalil Imani Harsini
Department of Environmental Sciences, Faculty Environmental Science and Fishery, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, P.O. Box 49138-15739, , Golestan, Iran
چکیده [English]

We developed predictive habitat models for Urial (Ovis orientalis arkal) population in the Dareh Anjir Wildlife Refuge in Yazd province, using one Geographic Information System modeling technique, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA). For this purpose, we used presence-only data to predict the suitability of habitat for Urial and 25 environment layers were used to the model as independent variables. According to the modeling, four habitat patches were identified in this area. Among of the nine habitat variables used in this study, variables of altitude, slope, vegetation type, distance from the roads, and distance from predator had the greatest plays for habitat suitability of Urial in this area, and the variable of distance from village had less effect than other variables. Urial in the study area did not prefer any particular direction and had distributed in all directions. Generally, on the base of the modeling, about 30% of the wildlife refuges were suitable for the Urial. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability
  • Ovis orientalis arkal
  • ecological – nich factor analysis
  • Dareh Anjir wildlife refuge