مدل سازی مطلوبیت زیست گاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis arkal) در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این مطالعه مدل‌‌ سازی مطلوبیت زیست‌گاه برای جمعیت قوچ و میش اوریال در پناه‌گاه حیات وحش دره انجیر استان یزد با استفاده از یکی از روش‌ های مدل‌ سازی به نام تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی(ENFA) پرداخته شده ‌است. بدین منظور از داده‌ های فقط حضور برای مطلوبیت زیست‌گاه قوچ و میش اوریال استفاده شد و از 9 لایه محیط زیستی به ‌عنوان متغیرهای مستقل برای مدل‌ سازی به کار گرفته ‌شد.براساس مدل‌ سازی انجام شده چهار لکه زیست‌گاهی در سطح منطقه شناسایی شد و از میان نه متغیر زیست‌گاهی به‌ کار رفته در این پژوهش متغیرهای ارتفاع، شیب، نوع پوشش گیاهی، فاصله از جاده و فاصله از طعمه‌ خوار بیش ‌ترین نقش را در مطلوبیت منطقه بهعنوان زیست‌گاه قوچ و میش داشت. متغیر فاصله از روستا نسبت به سایر متغیرهای زیست‌گاهی در این منطقه تأثیر کمی بر مطلوبیت زیستگاه داشته ‌است. قوچ و میش در منطقه مورد مطالعه جهت خاصی را ترجیح نداده و در تمامی جهت‌ ها پراکنش داشتند. در‌مجموع براساس مدل‌ سازی انجام شده، حدود 30 درصد از مساحت پناه‌گاه حیات وحش دره انجیر برای زیست قوچ و میش اوریال مطلوب می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها