بررسی جمعیت آبچلیکیان زمستان گذران در مناطق حفاظت شده حرا و حرای تیاب و میناب، استان هرمزگان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی جمعیت تیره آبچلیکیان زمستان‌ گذاران در دو منطقه حفاظت‌ شده حرا و حرای تیاب و میناب (خورهای کولاهی، حسن لنگی و تیاب) در استان هرمزگان در فاصله سال‌ های 1385 تا 1390 بوده است. با توجه به نتایج در دوره 6 ساله مورد بررسی 22 گونه از تیره آبچلیکیان در مناطق مورد مطالعه زمستان گذرانی داشته ‌اند که تعداد گونه‌ های مشاهده شده در منطقه حفاظت شده حرا و خورهای حسن ‌لنگی، کولاهی و تیاب برابر 19،17،20،20 گونه است. در میان گونه‌ های شناسایی شده تیره آبچلیکیان در بازه زمانی مورد مطالعه دو گونه تلیله شکم سیاه (Calidris alpina) و گیلانشاه بزرگ (Numenius arquata) به ‌ترتیب 41/08 و 17/26 درصد کل مشاهدات، فراوان‌ ترین گونه‌ ها بودند. براساس یافته ‌های این تحقیق بیش ‌ترین جمعیت مشاهده شده مربوط به منطقه حفاظت‌ شده حرا (37054 قطعه) و کم ‌ترین آن درخور کولاهی (5949 قطعه) بوده است. بررسی شاخص‌های تنوع زیستی و نمودار مرتب ‌سازی تنوع به روش Renyi نشان داد خور حسن‌ لنگی با شاخص ‌های تنوع گونه‌ ای شانون واینر (2/18=H') و سیمپسون (7/14=D)، فراوانی گونه‌ ای (17) و شاخص ‌های یکنواختی پایلو (0/69=j') و مکینتاش (0/82=E) به نسبت دیگر مناطق دارای تنوع زیستی بالاتری بوده (0/05>P) و توانسته زیستگاه مناسبی برای تیره آبچلیکیان فراهم کند. از سوی دیگر فراکافت نسبت‌ های تشابه (SIMPER) برای منطقه حفاظت‌ شده حرا و سه خور حسن ‌لنگی، کولاهی و تیاب به‌ ترتیب برابر 61/11%، 55/89%، 46/20% و 63/75% بوده است. فراکافت نسبت‌ های تشابه جفتی (ANOSIM) مشخص نمود که بین منطقه حفاظت‌شده حرا و خورهای حسن ‌لنگی، کولاهی و تیاب و هم‌چنین بین خور حسن ‌لنگی و کولاهی تفاوت معنی ‌داری بین نسبت تشابه مجموع کل مشاهدات وجود دارد (0/05>P). توزیع گونه‌ ها در منطقه حفاظت‌ شده حرا و دو خور کولاهی و تیاب از مدل توزیع سری لگاریتمی و در خور حسن ‌لنگی از مدل عصای شکسته پیروی می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check overwintering Scolopacidae population in hara and haray tiab and minab protected areas, Hormozgan Provence

نویسندگان [English]

  • Peyman karami
  • Mohamad Kamangar
College of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, POBox: 3995
چکیده [English]

The purpose of this study was investigate the overwintering Scolopacidae population in the two regions Hara Protected Area (HPA) and Haray Tiab and Minab (Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries) in the Hormozgan Provence between 2007 and 2012, respectively. According to the results of a 6-year period, A total of 22 species from Scolopacidae have overwintering in the study Areas Which the number of species observed in the HPA and Kolahy, Hasan langhi, and tiab Estuaries was 20,20,17,19 species. Among the species identified from the Scolopacidae In the period that was studied, Two species Dunlin(Calidris alpina) and Eurasian Curlew(Numenius arquata) Respectively 41/08 and 17/26 percent of total observations, were The most abundant species. According to the findings of this study the most observed population was related to HPA(37054 Bird) And the lowest was in the kolahy eustary (5949Bird). Evaluation of biodiversity index and diversity graph sorting by Renyi method showed Hassan langhi estuary with species diversity indices Shannon-Wiener’s(2/18) and Simpson’d(7/14), And The values for Species Abundance(17) and indexes of the evenness Pielou J (0/69)and McIntosh E(0/82)compared to Other areas the has higher biodiversity (P<0/05) And been able to provide the suitable habitat for Scolopacidae. On the other, Analysis of Similarity Percentages(SIMPER) for Hara protected area and Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries in Ordering was %61/11, %55/89, %46/20 and%63/75. Analysis of Similarity(ANOSIM) Indicated that between HPA and and Kolahy, Hasan langhi and tiab Estuaries And Also Between Hasan langhi estuary And Kolahi estuary There is significant difference between the relative similarity of the total observations (P<0/05). Distribution of the of species in the HPA and tow estuary of Kolahi and tiab from Logarithmic series distribution model and in Hasan langhi estuary from Broken stick model were subordination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scolopacidae
  • Overwintering Bird
  • Hara
  • estuary
  • Hassan langhi
  • tiab
  • kolahi